L epifanija tal mulej
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 48

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ PowerPoint PPT Presentation


  • 149 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ. www.ofm.org.mt. L-EWWEL QARI Qari mill- Ktieb tal-Profeta Isaija Is 60, 1-6. Qum! Ħa jiddi wiċċek, Ġerusalem. Id-dawl tiegħek wasal! Jiddi fuqek sebħ il-Mulej!.

Download Presentation

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


L-EPIFANIJA TAL-MULEJ

www.ofm.org.mt


L-EWWEL QARIQari mill-Ktiebtal-ProfetaIsaijaIs 60, 1-6


Qum! a jiddi wiek, erusalem. Id-dawl tiegek wasal! Jiddi fuqek seb il-Mulej!


Ara, id-dlamijiet jiksu l-art, u sab iswed lill-popli: ida fuqek jiddi l-Mulej, u s-seb tiegu jfe fuqek.


Il-nus gad jimxu fid-dawl tiegek, u s-slaten fid-dija ta sbieek.


Erfa u dawwar gajnejk madwarek u ara: lkoll mibura ejjin gandek.


Uliedek ejja mill-bogod, u bnietek iorruhom fuq id-dirgajn.


Imbagad tares u wiek jiddi, u tabbat u timtela qalbek, gax fuqek taqa l-kotra tal-id ta l-ibra,


u l-gana tal-nus jii gandek. Imrieel ta imla gad jgattuk, l-imla gar ta Midjan u Gefa;


lkoll minn Saba jiu, mgobbija bid-deheb u l-inens, u jxandru t-tifir tal-Mulej.


Il-Kelmatal-MulejInrodduajrlilAlla.


SALM RESPONSORJALISalm 71Il-nus kollha ta l-art jagtuk qima, Mulej


Is-sultan jiudika l-popli tiegek bis-sewwau l-imsejknin tiegek bil-aqq.


R/.

Il-nuskollhata l-art jagtukqima, Mulej


Taddar fjiemu l-ustizzja, u s-sliem kotran gal dejjem ta dejjem.a jsaltan minn baar sa baar, U mix-xmara sa truf l-art.


R/.

Il-nuskollhata l-art jagtukqima, Mulej


Is-slaten ta Tarsis u tal-gejjer iibu ir-rigali, Is-slaten ta Xeba u ta Saba jallsu t-tribut.U jqimuh is-slaten kollha, il-nus kollha jaqduh.


R/.

Il-nuskollhata l-art jagtukqima, Mulej


Gax hu jeles lill-fqir li jsejjalu, u lill-imsejken bla gajnuna ta add.Ioss gall-magkus u gall-fqir;u l-ajja tal-fqar isalva.


R/.

Il-nuskollhata l-art jagtukqima, Mulej


IT-TIENI QARIQari mill-Ittra ta San Pawl Appostlu lill-EfesinEf 3,2-6


uti: Jekk kif tassew ara, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja ta Alla mogtija lili gall-id tagkom,


jiifieri, li permezz ta rivelazzjoni, kien mgarraf lili l-Misteru, balma a ktibtilkom fil-qosor,


minn dak li qrajtu tistgu tifhmu sewwa kemm jiena dalt fil-qalba tal-Misteru ta Kristu,


dak il-Misteru li, fil-enerazzjonijiet l-imgoddija, ma kienx mgarraf lill-bnedmin,


balma issa ie rrivelat lil l-appostli qaddisa tiegu u lill-profeti fl-Ispirtu, jiifieri,


li l-pagani huma mseja biex ikollhom l-istess wirt, ikunu membri ta l-istess isem,


u ikollhomsehem mill-istesswegda, fiKristues, permezzta l-Evanelju.


Il-Kelmatal-MulejInrodduajrlilAlla.


Hallelujah HallelujahRajnail-kewkbatiegufil-Lvant, u ejnanqimu l-MulejHallelujah


L-EVANELJUQari mill-Evanelju ta San MattewMt 2, 1-12


Meta twieled esu fBetlehem tal-Lhudija, fi mien is-sultan Erodi,


xi mai mill-Lvant ew erusalem jistaqsu:


Fejn hu s-sultan tal-Lhud li twieled? Gax rajna l-kewkba tiegu fil-Lvant, u ejna nqimuh.


Is-sultan Erodi sema bihom, u tawwad hu u erusalem kollha miegu.


U, wara li abar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu, ried jaf minn gandhom fejn kellu jitwieled il-Messija.


U huma qalulu: FBetlehem tal-Lhudija, gax hekk inkiteb mill-profeta:


U int, Betlehem, art ta uda, xejn ma int l-igar fost il-bliet il-kbar ta uda, gax minnek joro mexxej li jirga l-poplu tiegi Israel.


Imbagad Erodi sejja l-mai, u bir-reqqa kollha tkixxef minn gandhom i-mien li fih dehritilhom il-kewkba;


bagathom fBetlehem u qalilhom: Morru, staqsu bir-reqqa gat-tifel, u meta ssibuh, ejjew giduli, biex jien ukoll nii nqimu.


Dawk, wara li semgu s-sultan, telqu; u ara, il-kewkba li kienu raw fil-lvant bdiet miexja


quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq fejn kien it-tifel.


Kif raw il-kewkba, mtlew ffer kbir tassew.


U meta dalu d-dar, raw it-tarbija ma ommu Marija, u xtetu jqimuh;


imbagad fetu t-teori taghom, u offrewlu rigali: deheb, inens u mirra.


U wara li kienu mwissijin folma biex ma jergux imorru gand Erodi, regu lura lejn arthom minn triq ora.


Il-Kelma tal-MulejIt-Tifir lilek Kristu


L-EPIFANIJA TAL-MULEJ

www.ofm.org.mt


  • Login