L epifanija tal mulej
Download
1 / 48

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ - PowerPoint PPT Presentation


  • 166 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ. www.ofm.org.mt. L-EWWEL QARI Qari mill- Ktieb tal-Profeta Isaija Is 60, 1-6. Qum! Ħa jiddi wiċċek, Ġerusalem. Id-dawl tiegħek wasal! Jiddi fuqek sebħ il-Mulej!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


L epifanija tal mulej

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ

www.ofm.org.mt


L ewwel qari qari mill ktieb tal profeta isaija is 60 1 6

L-EWWEL QARIQari mill-Ktiebtal-ProfetaIsaijaIs 60, 1-6


Qum a jiddi wi ek erusalem id dawl tieg ek wasal jiddi fuqek seb il mulej

Qum! a jiddi wiek, erusalem. Id-dawl tiegek wasal! Jiddi fuqek seb il-Mulej!


L epifanija tal mulej

Ara, id-dlamijiet jiksu l-art, u sab iswed lill-popli: ida fuqek jiddi l-Mulej, u s-seb tiegu jfe fuqek.


Il nus g ad jimxu fid dawl tieg ek u s slaten fid dija ta sbie ek

Il-nus gad jimxu fid-dawl tiegek, u s-slaten fid-dija ta sbieek.


Erfa u dawwar g ajnejk madwarek u ara lkoll mi bura ejjin g andek

Erfa u dawwar gajnejk madwarek u ara: lkoll mibura ejjin gandek.


Uliedek ejja mill bog od u bnietek i orruhom fuq id dirg ajn

Uliedek ejja mill-bogod, u bnietek iorruhom fuq id-dirgajn.


Imbag ad t ares u wi ek jiddi u t abbat u timtela qalbek g ax fuqek taqa l kotra tal id ta l ib ra

Imbagad tares u wiek jiddi, u tabbat u timtela qalbek, gax fuqek taqa l-kotra tal-id ta l-ibra,


U l g ana tal nus ji i g andek imrie el ta i mla g ad jg attuk l i mla g ar ta midjan u g efa

u l-gana tal-nus jii gandek. Imrieel ta imla gad jgattuk, l-imla gar ta Midjan u Gefa;


Lkoll minn saba ji u mg obbija bid deheb u l in ens u jxandru t tif ir tal mulej

lkoll minn Saba jiu, mgobbija bid-deheb u l-inens, u jxandru t-tifir tal-Mulej.


Il kelma tal mulej inroddu ajr lil alla

Il-Kelmatal-MulejInrodduajrlilAlla.


Salm responsorjali salm 71 il nus kollha ta l art jag tuk qima mulej

SALM RESPONSORJALISalm 71Il-nus kollha ta l-art jagtuk qima, Mulej


Is sultan ji udika l popli tieg ek bis sewwa u l imsejknin tieg ek bil aqq

Is-sultan jiudika l-popli tiegek bis-sewwau l-imsejknin tiegek bil-aqq.


L epifanija tal mulej

R/.

Il-nuskollhata l-art jagtukqima, Mulej


L epifanija tal mulej

Taddar fjiemu l-ustizzja, u s-sliem kotran gal dejjem ta dejjem.a jsaltan minn baar sa baar, U mix-xmara sa truf l-art.


L epifanija tal mulej

R/.

Il-nuskollhata l-art jagtukqima, Mulej


L epifanija tal mulej

Is-slaten ta Tarsis u tal-gejjer iibu ir-rigali, Is-slaten ta Xeba u ta Saba jallsu t-tribut.U jqimuh is-slaten kollha, il-nus kollha jaqduh.


L epifanija tal mulej

R/.

Il-nuskollhata l-art jagtukqima, Mulej


L epifanija tal mulej

Gax hu jeles lill-fqir li jsejjalu, u lill-imsejken bla gajnuna ta add.Ioss gall-magkus u gall-fqir;u l-ajja tal-fqar isalva.


L epifanija tal mulej

R/.

Il-nuskollhata l-art jagtukqima, Mulej


It tieni qari qari mill ittra ta san pawl appostlu lill efesin ef 3 2 6

IT-TIENI QARIQari mill-Ittra ta San Pawl Appostlu lill-EfesinEf 3,2-6


Uti jekk kif tassew ara intom smajtu bil pjan tal grazzja ta alla mog tija lili g all id tag kom

uti: Jekk kif tassew ara, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja ta Alla mogtija lili gall-id tagkom,


Ji ifieri li permezz ta rivelazzjoni kien mg arraf lili l misteru b alma a ktibtilkom fil qosor

jiifieri, li permezz ta rivelazzjoni, kien mgarraf lili l-Misteru, balma a ktibtilkom fil-qosor,


Minn dak li qrajtu tistg u tifhmu sewwa kemm jiena d alt fil qalba tal misteru ta kristu

minn dak li qrajtu tistgu tifhmu sewwa kemm jiena dalt fil-qalba tal-Misteru ta Kristu,


Dak il misteru li fil enerazzjonijiet l img oddija ma kienx mg arraf lill bnedmin

dak il-Misteru li, fil-enerazzjonijiet l-imgoddija, ma kienx mgarraf lill-bnedmin,


B alma issa ie rrivelat lil l appostli qaddisa tieg u u lill profeti fl ispirtu ji ifieri

balma issa ie rrivelat lil l-appostli qaddisa tiegu u lill-profeti fl-Ispirtu, jiifieri,


Li l pagani huma msej a biex ikollhom l istess wirt ikunu membri ta l istess isem

li l-pagani huma mseja biex ikollhom l-istess wirt, ikunu membri ta l-istess isem,


U ikollhom sehem mill istess weg da fi kristu es permezz ta l evan elju

u ikollhomsehem mill-istesswegda, fiKristues, permezzta l-Evanelju.


L epifanija tal mulej

Il-Kelmatal-MulejInrodduajrlilAlla.


Hallelujah hallelujah rajna il kewkba tieg u fil lvant u ejna nqimu l mulej hallelujah

Hallelujah HallelujahRajnail-kewkbatiegufil-Lvant, u ejnanqimu l-MulejHallelujah


L evan elju qari mill evan elju ta san mattew mt 2 1 12

L-EVANELJUQari mill-Evanelju ta San MattewMt 2, 1-12


Meta twieled esu f betlehem tal lhudija fi mien is sultan erodi

Meta twieled esu fBetlehem tal-Lhudija, fi mien is-sultan Erodi,


Xi ma i mill lvant ew erusalem jistaqsu

xi mai mill-Lvant ew erusalem jistaqsu:


Fejn hu s sultan tal lhud li twieled g ax rajna l kewkba tieg u fil lvant u ejna nqimuh

Fejn hu s-sultan tal-Lhud li twieled? Gax rajna l-kewkba tiegu fil-Lvant, u ejna nqimuh.


Is sultan erodi sema bihom u t awwad hu u erusalem kollha mieg u

Is-sultan Erodi sema bihom, u tawwad hu u erusalem kollha miegu.


L epifanija tal mulej

U, wara li abar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu, ried jaf minn gandhom fejn kellu jitwieled il-Messija.


U huma qalulu f betlehem tal lhudija g ax hekk inkiteb mill profeta

U huma qalulu: FBetlehem tal-Lhudija, gax hekk inkiteb mill-profeta:


L epifanija tal mulej

U int, Betlehem, art ta uda, xejn ma int l-igar fost il-bliet il-kbar ta uda, gax minnek joro mexxej li jirga l-poplu tiegi Israel.


L epifanija tal mulej

Imbagad Erodi sejja l-mai, u bir-reqqa kollha tkixxef minn gandhom i-mien li fih dehritilhom il-kewkba;


L epifanija tal mulej

bagathom fBetlehem u qalilhom: Morru, staqsu bir-reqqa gat-tifel, u meta ssibuh, ejjew giduli, biex jien ukoll nii nqimu.


Dawk wara li semg u s sultan telqu u ara il kewkba li kienu raw fil lvant bdiet miexja

Dawk, wara li semgu s-sultan, telqu; u ara, il-kewkba li kienu raw fil-lvant bdiet miexja


Quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq fejn kien it tifel

quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq fejn kien it-tifel.


Kif raw il kewkba mtlew f fer kbir tassew

Kif raw il-kewkba, mtlew ffer kbir tassew.


U meta da lu d dar raw it tarbija ma ommu marija u xte tu jqimuh

U meta dalu d-dar, raw it-tarbija ma ommu Marija, u xtetu jqimuh;


Imbag ad fet u t te ori tag hom u offrewlu rigali deheb in ens u mirra

imbagad fetu t-teori taghom, u offrewlu rigali: deheb, inens u mirra.


L epifanija tal mulej

U wara li kienu mwissijin folma biex ma jergux imorru gand Erodi, regu lura lejn arthom minn triq ora.


Il kelma tal mulej it tif ir lilek kristu

Il-Kelma tal-MulejIt-Tifir lilek Kristu


L epifanija tal mulej

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ

www.ofm.org.mt


ad
  • Login