สตริง (String) - PowerPoint PPT Presentation

String
Download
1 / 23

 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

สตริง (String). การประกาศค่าตัวแปรสตริง การกำหนดค่าสตริง การอ้างอิงตัวอักษรแต่ละตัวในสตริง ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการจัดการสตริง ฟังก์ชั่นในการเปลี่ยนรูปแบบของสตริง ฟังก์ชั่นที่มีการผ่านค่าเข้า แต่ไม่มีการส่งค่ากลับ. การประกาศตัวแปรสตริง. รูปแบบ char name_variable[size + ‘\0‘]

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สตริง (String)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


String

สตริง (String)

 • การประกาศค่าตัวแปรสตริง

 • การกำหนดค่าสตริง

 • การอ้างอิงตัวอักษรแต่ละตัวในสตริง

 • ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการจัดการสตริง

 • ฟังก์ชั่นในการเปลี่ยนรูปแบบของสตริง

 • ฟังก์ชั่นที่มีการผ่านค่าเข้า แต่ไม่มีการส่งค่ากลับ


String

การประกาศตัวแปรสตริง

รูปแบบ

char name_variable[size + ‘\0‘]

char * name_variable;

ตัวอย่างchar p[9]= "I think!";

char *st;

char p[9] = "I think!";


String

การกำหนดค่าสตริง

ตัวอย่าง

char var[10] = "Hello";

char var[] = "Hello";

char *var = "Hello";

char var[] = {‘H‘,‘e‘,‘l‘,‘l‘,‘o‘,‘\0‘};

ตัวอย่างที่ผิดพลาด

char gh[5] = “MMMMMM”;

Too many Initializers


String

ตัวอย่างที่ 1

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

void main(void)

{

char string[] = “Mahanakorn”;

int a = 0;

while (string[a] != ‘\0’)

{

printf(“%c = %d\n”,string[a], string[a]);

a++;

}

printf (“\n%s”,string);

getch();

}

ผลรันโปรแกรม

M = 77

a = 97

h = 104

a = 97

n = 110

a = 97

k = 107

o = 111

r = 114

n = 110

Mahanakorn


String

การอ้างอิงตัวอักษรแต่ละตัวในสตริง

 • การอ้างแบบอาร์เรย์char st[] = "Thai";

 • การอ้างแบบพอยน์เตอร์ char *st;

 • st = malloc(5*sizeof(char));

 • strcpy(st,”Thai”);


String

ฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการสตริง

ฟังก์ชันรับข้อมูล scanf()

int scanf(const char *format[, address, ...]);

ตัวอย่างการใช้งาน scanf

#include <stdio.h>

void main(void)

{

char msg[20];

printf("Enter Message : ");

scanf("%s",msg);

}


String

gets()

char *gets (char *s)

ตัวอย่างการใช้งาน gets

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void main(void)

{

char *msg;

msg = malloc(30*sizeof(char));

printf("Enter Message : ");

gets(msg);

}


String

ฟังก์ชันแสดงผลข้อมูล

printf()

int printf( const char *format [, argument, ...]);

ตัวอย่างการใช้งาน printf

 • 1.char name[] = "Sopon";

 • printf("%s",name);

  • printf("%s","sopon");

 • 3. printf("sopon");


String

puts()

int puts(const char *s)

ตัวอย่างการใช้งาน puts

#include <stdio.h>

void main (void)

{

char ppp[20]= "Technology";

puts(ppp);

}


String

ตัวอย่างที่ 2

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <stdlib.h>

void main (void)

{

char id[9],*fname; int age;

clrscr();

fname = malloc(30);

printf("Input your Data\n\n");

printf("Please input your ID: "); scanf("%s",id);

fflush(stdin);

printf("Please input your First Name : ");

gets(fname);

printf("Please input your Age :");

scanf("%d",&age);

printf("\nDisplay your Data\n\n");

printf("Your ID : %s\n",id);

printf("Your First Name : %s\n",fname);

printf("Your Age : %d\n",age);

getch();

}

ผลการทำงานโปรแกรม

Input your Data

Please input your ID : 45111025

Please input your First Name : Akino

Please input your Age :45

Display your Data

Your ID : 45111025

Your First Name : Akino

Your Age : 45


String

ตัวอย่างที่ 3

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <malloc.h>

void main(void)

{

char *message; int len=0;

clrscr();

message=malloc(sizeof(char)*256);

if(message != NULL)

{ printf("Enter string : ");

gets(message);

while(message[len] != ‘\0‘)

len++;

printf("String length is %d", len);

getch();

}

else

printf("Out of Memory\n");

free(message);

}

ผลการทำงานของโปรแกรม

Enter string : Good Afternoon

String length is 14


String

ฟังก์ชันที่ใช้จัดการสตริงโดยเฉพาะ

จะใช้ฟังก์ชั่นเหล่านี้จะต้อง loadไฟล์ string.hด้วย #include <string.h>

ฟังก์ชันหาความยาวสตริง strlen()

size_t strlen(const char *s)

Int len;char message[5]=“Hello”;

len = strlen(message); len จะมีค่าเท่ากับ 5

ฟังก์ชันคัดลอกสตริง strcpy()

char *strcpy(char *dest, const char *src)

ฟังก์ชันคัดลอกสตริงจำนวน n ตัว strncpy()

char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t maxlen)


String

ฟังก์ชันต่อสตริง strcat()

char *strcat(char *dest, const char *src)

ฟังก์ชันต่อสตริงจำนวน n ตัว strncat()

char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n)

ฟังก์ชันเปรียบเทียบสตริง strcmp()

int strcmp(const char *s1, const char *s2)

ฟังก์ชันในการค้นหาตัวอักษรในสตริง strchr()

char *strchr(const char *s, int c);


String

ผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบมีดังนี้

ฟังก์ชันเปรียบเทียบสตริง n ตัว strcmp()

int strcmp(const char *s1, const char *s2,size_t maxlen)


String

ตัวอย่างที่ 4 strlen

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <malloc.h>

#include <string.h>

void main(void)

{

char *message;

int len;

clrscr();

message = malloc(sizeof(char)*256);

if(message != NULL)

{

printf("Enter string : ");

gets(message);

len = strlen(message);

printf("String length is %d", len);

getch();

}

else

printf("Out of Memory\n");

free(message);

}

ผลการทำงานโปรแกรม

Enter string : Good Afternoon

String length is 14


5 strcpy strcat

ผลการทำงานโปรแกรม

ตัวอย่างที่ 5 strcpy และ strcat

s1 : I love

s2 : My University

s3 :

Copy s1 to s3 : use strcpy()

s3 : I love

Put s2 to the end of s3 : use strcat()

s3 : I love My University

Please any key to continue.

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <string.h>

void main(void)

{ char s1[15] = “I love “;

char s2[15] = “My University”;

char s3[30]=””;

clrscr();

printf(“s1 : %s”, s1);

printf(“\ns2 : %s”, s2);

printf(“\ns3 : %s”, s3);

printf(“\n\nCopy s1 to s3 : use strcpy() \n”);

strcpy(s3,s1);

printf(“s3 : %s\n”, s3);

printf(“\n\nPut s2 to the end of s3 : use strcat()\n”);

strcat(s3, s2);

printf(“s3 : %s\n”, s3);

printf(“Please any key to continue. \n”);

getch();

}


6 strcmp

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <malloc.h>

void main(void)

{

char *password="Hello"; char *psw;

clrscr();

psw = malloc(sizeof(char)*257);

if(psw != NULL)

{

printf("Enter password : ");

gets(psw);

while(strcmp(psw,password))

{ printf(“Enter password : “);

gets(psw);

}

printf(“Password OK.\n”);

}

else

printf(“Out of Memory.\n”);

}

ตัวอย่างที่ 6strcmp

ผลการทำงานโปรแกรม

Enter password : 12356

Enter password : gord

Enter password : t567

Enter password : hello

Enter password : Hello

Password OK.


7 strcha

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <string.h>

#include <malloc.h>

void main(void)

{ char *str1 = "Mahanakorn"; char *ptr; char ch;

clrscr();

ptr = malloc(sizeof(char)*257);

if(ptr !=NULL)

{ printf("String : %s\nStart in memory at %p\n\n", str1,str1);

printf("Please type character that you want to find? ");

scanf("%c", &ch);

ptr = strchr(str1, ch);

if(ptr != NULL)

{ printf("\nFound in memory at %p\n",ptr);

printf("The first character‘%c’Found at %d\n\n",

ch,ptr-str1+1);

}

else

printf("Not found character ‘%c’ in string\n", ch);

}

else

printf("Out of Memory.\n");

printf("Please any key to continue.\n");

getch();

}

ตัวอย่างที่ 7strcha


String

ผลการทำงานของโปรแกรม

String : Mahanakorn

Start in memory at 00AA

Please type character that you to find ? a

Found in memory at 00AB

The first character ‘a‘ Found at 2

Please any key to continue.

ตำแหน่งตัวอักษรของสตริงในหน่วยความจำ


String

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <malloc.h>

void main(void)

{ char *str1, *ptr; char ch; int len=0,check=0;

clrscr();

ptr = malloc(sizeof(char)*257);

str1 = malloc(sizeof(char)*257);

if((ptr !=NULL) && (str1 != NULL))

{ printf("Enter Source String : "); gets(str1);

printf("String : %s\nStart in memory at %p\n\n", str1,str1);

printf("Please type character that you want to find? ");

scanf("%c", &ch);

while(str1[len] != ‘\0’)

{ if(str1[len] == ch)

{ printf("Character ‘%c’ Found at %d \n\n", ch,len+1);

check=1;

}

len++;

}

if(check == 0)

printf("Not found character ‘%c’ in string\n", ch);

}

else

printf("Out of Memory.\n");

printf("Press any key to continue.\n");

}

ตัวอย่างที่ 8


String

ผลการทำงานของโปรแกรม

Enter Source String : We see the moon at nigth.

String : We see the moon at night.

Start in memory at 0948

Please type character that you want to find ? o

Character 'o' Found at 13

Character 'o' Found at 14

Press any key to continue.


String

ฟังก์ชันที่เปลี่ยนรูปแบบของสตริง

 • • atoi( )

 • int atoi(const char *s)

 • • atol( )

 • long atol(const char *s)

 • atof( )

 • double atof(const char *s)


String

ตัวอย่างที่ 9

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

void main(void)

{ double pwd;

char *pwd1="24318",*pwd2="36471",*pwd3;

clrscr();

pwd3 = malloc(20,sizeof(char));

pwd3 = strcpy(pwd3,pwd1);

pwd3 = strcat(pwd3,pwd2);

pwd = atof(pwd3);

printf("string = %s \nconverted to

double = %.2lf\n", pwd3, pwd);

getch();

}

ผลการทำงานโปรแกรม

string = 2431836471

converted to double = 2431836471.00


 • Login