kryogenn kapaliny
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kryogenní kapaliny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Kryogenní kapaliny - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Kryogenní kapaliny. KFY/FNTEP Bc. Roman Witasek. Přehled kryokapalin. vzduch kyslík (Liquid oxygen LO 2 nebo LOX) dusík (LN 2 ) argon (LAr) krypton (LKr) xenon (LXe) neon (LNe) vodík (LH 2 ) helium (LHe). Složení suchého vzduchu. Složení atmosféry v závislosti na výšce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kryogenní kapaliny' - alma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kryogenn kapaliny

Kryogenní kapaliny

KFY/FNTEP

Bc. Roman Witasek

p ehled kryokapalin
Přehled kryokapalin
 • vzduch
 • kyslík (Liquid oxygen LO2 nebo LOX)
 • dusík (LN2)
 • argon (LAr)
 • krypton (LKr)
 • xenon (LXe)
 • neon (LNe)
 • vodík (LH2)
 • helium (LHe)
kapaln vzduch bezpe nostn p edpisy a v hody
Kapalný vzduch – bezpečnostní předpisy a výhody
 • bezpečnostní předpisy platné pro LO2
 • ekonomické výhody (odpadá rektifikace)
kysl k vlastnosti
Kyslík- vlastnosti
 • 2. hlavní složka atmosféry (≈ 21 % obj.)
 • 16O (99,76 %), 17O (4.10-4 %), 18O (2.10-3 %)
 • Tv (90,19 K), Tk ( 154,75 K), pk (4,98 MPa)
 • ρt.v.= 1140 kg.m-3

legenda:

Tv…teplota varu za normálního tlaku

Tk/pk…kritická/ý teplota/tlak

ρt.v…hustota LO2 při teplotě varu

kysl k lo 2 zaj mav vlastnosti
Kyslík (LO2) – zajímavé vlastnosti
 • polymer O4 – modravé zbarvení LO2
 • silně paramagnetická kapalina (χm = 1,003)

- separace LO2 od O2 v beztížném stavu

- podle změn χmlze měřit koncentraci O2

ve směsi diamagnetických plynů

legenda:

χm…magnetická susceptibilita při bodu varu

kysl k lo 2 reaktivita bezpe nostn p edpisy
Kyslík (LO2) –reaktivita, bezpečnostní předpisy
 • oxidující, podporuje hoření
 • přísné bezpečnostní předpisy,

„ kyslíková čistota ”(„LOX clean”)

- zabránit styku s org. l. (oleje, tuky, asfalt) – nebezpečí exploze!!!

- další nevhodné materiály – Al, Ti, ocel

 • nepříznivé účinky na zdraví člověka:

- kontakt s LO2 způsobuje těžké omrzliny a vážné poškození očí

materi ly vhodn pro pr ci s kapaln m kysl kem
Materiály vhodné pro práci s kapalným kyslíkem
 • materiály z mědi, mosazi (Cu+Sn),

bronzu (Cu+Zn), monelu (Ni+Cu), čistého azbestu

 • nádoby před použitím opískovány, omývány kyselinou a detergentem, oplachovány demineralizovanou vodou
vznik kapaln ho kysl ku p i pr ci s jin mi kryokapalinami
Vznik kapalného kyslíku při práci s jinými kryokapalinami
 • LO2 resp. kapalina s vysokým obsahem O2 může vznikat kondenzací vzduchu na tepelně neizolovaných trubicích, jimiž prochází odpařované He nebo LN2
v roba lo 2
Výroba LO2
 • frakční destilace zkapalněného vzduchu (99 %)

-O2 je méně těkavější (90,19 K) než N2 (77,3 K),

tedy jeho koncentrace v parách nad vroucím

kapalným vzduchem je nižší, naopak se jím

postupně obohacuje fáze kapalná

- LO2 se získává z horní nízkotlaké kolony, kam

přichází ve formě par ze spodní vysokotlaké

kolony (viz. schéma na snímku 14)

 • (elektrolýza vody – 1%)
kapaln dus k ln 2
Kapalný dusík (LN2)
 • bezbarvá kapalina, ρt.v.= 804 kg.m-3
 • Tv (77,3 K), Tk (126,1 K), pk (3,4 MPa)
 • Δ Hvýp = 199 kJ.kg-1

legenda:

Δ Hvýp…výparné teplo

v roba ln 2
Výroba LN2
 • destilace zkapalněného vzduchu

- N2je těkavější než O2, získává

se jako destilát

srovn n ln 2 s lo 2 z hlediska bezpe nosti
Srovnání LN2 s LO2 z hlediska bezpečnosti
 • LN2 není klasifikován z hlediska vzniku výbuchu na rozdíl od LO2 jako látka nebezpečná (zákon č. 356/2003 Sb. – zákon o chemických látkách a chem. přípravcích)
 • kontrola znečištění LN2 (max. 2.10-3 % O2)

- jaderné reaktory (vznik nebezpečné směsi O3

a NOx ozářením)

 • nepříznivé účinky na zdraví člověka:

- při vyšších koncentracích působí dusivě, potřísnění

může způsobit omrzliny

vyu it ln 2 v laborato ch
Využití LN2v laboratořích
 • tepelný štít mezi nechlazenými stěnami na pokojové teplotě a částmi na nižší teplotě (např. na teplotě LHe)
 • v laboratoři texturních parametrů – např. adsorpce plynu na vhodném sorbentu v aparatuře ponořené v LN2
argon vlastnosti
Argon - vlastnosti
 • inertní a netoxický plyn

LAr:

 • v kap. stavu jen v úzkém rozmezí několika K
 • bezbarvá kapalina, ρt.v.= 1390 kg.m-3
 • Tv (87,27 K), Tk (150,8 K), pk (4,83 MPa)
 • Δ Hvýp = 160 kJ.kg-1
lar aplikace v hody
LAr – aplikace, výhody
 • hlavně svařování (ochranná atmosféra)
 • výroba neželezných kovů
 • elektronika
 • poměrně snadno získáván destilací zkapalněného vzduchu (1 % obj.)
krypton vlastnosti
Krypton - vlastnosti
 • bezbarvý plyn, téměř inertní

LKr:

 • bezbarvá kapalina, ρt.v.= 2413 kg.m-3
 • Tv (121,3 K), Tk (210 K), pk (5,4 MPa)
krypton vyu it
Krypton - využití
 • plynný v elektronickém průmyslu (kryptonky)

- velká Ar (83,8) snižuje vypařování a tep.

ztráty vláken – vyšší teploty, větší svítivost

 • plynová encefalografie
 • detekce netěsností – radioaktivní 85Kr
xenon vlastnosti
Xenon- vlastnosti
 • inertní, netoxický, bezbarvý plyn
 • ze složek vzduchu nejtěžší a nejvzácněji zastoupen

LXe:

 • ρt.v.= 2987 kg.m-3
 • Tv (164 K), Tk (289,7 K), pk (5,83 MPa)
xenon aplikace
Xenon - aplikace
 • žárovky automobilů
 • plazmové obrazovky TV
 • moderní narkotizační plyn

- možnost přesného řízení doby uspání

- bez nežádoucích vedlejších účinků

slide23
Neon
 • inertní, netoxický plyn

LNe:

 • bezbarvá kapalina, ρt.v.= 1206 kg.m-3
 • Tv (27,1 K), Tk (44,4 K), pk (2,6 MPa)
 • Δ Hvýp = 86 kJ.kg-1
neon aplikace
Neon - aplikace
 • velmi používaná kryokapalina pro mechanické zkoušky vlastností materiálů
 • chlazení infrasnímačů
vod k vlastnosti izotopy
Vodík – vlastnosti, izotopy
 • bezbarvý, nejlehčí plyn (Mr = 2,01588)
 • přísné bezpečnostní předpisy při práci s H2 a LH2

-výbušná směs (4-77 % obj. H2 ve vzduchu)

 • deuterium - 0,0156 % - molekuly HD, (D2)
 • tritium - radioaktivní,

- emise částic β- (t1/2 =12,35 let)

vod k izotopy
Vodík - izotopy

legenda:

Ttb…teplota trojného bodu

orthovod k paravod k
Orthovodík, paravodík
 • 2 formy molekul H2 lišících se orientací jaderného spinu
 • orthovodík – spiny stejného směru (paralelní)

- výsledný jaderný spin je 1 (1/2 +1/2)

 • paravodík – spiny opačného směru (antiparalelní)

- výsledný jaderný spin je 0

sm s ortho a paravod ku
Směs ortho- a paravodíku
 • každé teplotě odpovídá jiné rovnovážné složení směsi ortho- a paravodíku
 • za nízkých teplot převažuje paravodík (nižší energie) ,,0 K (100 % para-)”

- 20 K (99,79 % para-)- směs e-H2

- 77 K srovnatelné množství obou forem

 • normální vodík (n-H2) = směs 75 % ortho- a 25 % paravodíku za běžné teploty
 • při n. b.v.(20,28 K) – pomalá spontánní konverze LH2 (ortho- → para-)
helium
Helium
 • 1868 (Lockyer) – objev ve slunečním spektru (Helios – Slunce)
 • vzácný, nejobtížněji zkapalnitelný plyn
 • zdrojem je zemní plyn

LHe: (normální kapalné 4He)

 • bezbarvá kapalina, ρt.v.= 125 kg.m-3
 • Tv (4,215 K), Tk (5,20 K), pk (0,226 MPa)
 • Δ Hvýp = 23,5 kJ.kg-1, n=1,02 (těžko pozorovatelná)
helium izotopy
Helium - izotopy

4He – nejčetnější

 • plynná fáze je od tuhé fáze oddělena širokou oblastí kapalného stavu – He I (normální) a He II (supratekuté), kapalná fáze je protažena až k 0 K a tuhá fáze může existovat při tlaku nad 2,5 MPa

3He – vzácný, získává se při jaderné reakci:

 • L3He – nejnižší známý bod varu (3,2 K)
 • 1972 – experiment. potvrzena supratekutost (2,6 mK)
 • užití v aparaturách pro dosahování teplot pod 1 K