slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Neformalne oblike državljanske vzgoje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Neformalne oblike dr avljanske vzgoje - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Neformalne oblike državljanske vzgoje. Špela Močnik in Tit Neubauer FDV, Ljubljana. Državljanstvo-Državljanstva . Znanje, veščine in kompetence. Formalno-pravno članstvo/status ( npr. član določene politične skupnosti) – sprejemanje pravic in izpolnjevanje dolžnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Neformalne oblike dr avljanske vzgoje' - allene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Neformalne oblike državljanske vzgoje

 • Špela Močnik in Tit Neubauer
 • FDV, Ljubljana
dr avljanstvo dr avljanstva
Državljanstvo-Državljanstva

Znanje, veščine in kompetence

 • Formalno-pravno članstvo/status (npr. član določene politične skupnosti) – sprejemanje pravic in izpolnjevanje dolžnosti
 • Identiteta – tradicionalno vezana na teritorialne kategorije (npr. lokalno, nacionalno, globalno)
 • Vrednote – individualizacija ali skupno dobro (kakšna je vloga sodobnega državljanstva – uživati/izkoriščati dane pravice; kakšen je namen državljanske vzgoje?)
 • Participacija – vloga in pomen volitev? pomen neformalnih oblik participacije – kako razumeti vlogo aktualnih dogodkov?

Neformalne oblike državljanske vzgoje

struktura poro ila
Struktura poročila
 • Osnovni koncepti – državljanstvo, aktivno državljanstvo, vloga (formalne/neformalne)državljanske vzgoje
 • Ciljne skupine - inkluziven pristop – celotna populacija, specifične potrebe in interesi družbenih skupi, vloga deležnikov
 • Kanali komunikacije – kako državljansko vzgojo približati posameznikom?
 • Dobre prakse – pristopi, vsebine, ciljne skupine, veščine
 • Stanje v Sloveniji – pregled preteklih/tekočih programov in projektov
 • Predlogi za slovenijo – glede na ciljne skupine, kanale komunikacije, metode, vsebine in pristope

Neformalne oblike državljanske vzgoje

aktivno dr avljanstvo in dr avljanska vzgoja
Aktivno državljanstvo in državljanska vzgoja
 • Vseobsegajoč koncept – formalni, neformalni, politični, kulturni in medosebno odnosi in prakse posameznikov
 • Cilji – sposobnost IN pripravljenost sodelovanja v boju za družbene spremembe, vzpostavitev aktivne solidarnosti, razširitev pravic in sodelovanje v razpravah
 • Participacija - posameznikov v družbi IN sposobnost vplivanja na družbeno-politične odločitve skupnosti (ne glede na nivo odločanja) – vloga formalnih in neformalni oblik državljanske vzgoje
 • Državljanska vzgoja moranaslavljati tudi širša vprašanja kot sta znanje in razumevanje družbenih, političnih, gospodarskih struktur in procesov – Pomen neformalnih oblik

Neformalne oblike državljanske vzgoje

ciljne skupine
Ciljne skupine
 • Osnovnošolci – pomen specializiranih vsebin in didaktičnih pristopov
 • Srednješolci in študenti – praktični pristopi k državljanski vzgoji
 • Splošna populacija – pomembna skupina neformalnih oblik – strategije vseživljenjskega učenja
 • Marginalizirane in rizične skupine – posebna pozornost (tudi v okviru projekta), vprašanje „izključevanja izključenih“
 • Nevladne organizacije in aktivistične skupine – pogosto najbolj dejaven deležnik neformalnih oblik
 • Stroka in učitelji – vključevanje v procese neformalnih oblik
 • Starostniki – v mnogih evropskih državah največja rizična skupina

Neformalne oblike državljanske vzgoje

kanali komunikacije
Kanali komunikacije
 • Delo na terenu – najbolj razširjena oblika neformalne državljanske vzgoje
 • Tisk in publikacije – izkustvene oblike učenja, pomembne za tematiziranje zapostavljenih vsebin
 • Radio in Televizija – omogočata dvosmerno komunikacijo in oblikovanje tematik od spodaj navzgor
 • Svetovni Splet – najpomembnejše in najmočnejše komunikacijsko orodje, ki združuje značilnosti zgornjih

Neformalne oblike državljanske vzgoje

dobre prakse v tujini
Dobre prakse v tujini
 • razumevanje vseh vidikov demokracije (demokracija ne omogoča le določenih pravic posameznikom in skupinam, temveč tudi implicira določeno obligacijo, da se upošteva mnenja drugih)
 • spoštovanje pravic drugih ljudi in sprejemanje raznolikosti
 • oblikovanje lastnega mnenja
 • prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja
 • sposobnost dela z drugimi in doseganje skupnega cilja
 • zavedanje svojih pravic ter kako so lahko le‐te uporabljene v skupno dobro širše skupnosti
 • spodbujanje dialoga in doseganja soglasja
 • krepitev samozavesti za boj za spremembe, opolnomočenje
 • izboljšanje kakovosti življenja skupnosti in okolja

Neformalne oblike državljanske vzgoje

dobre prakse v tujini8
Dobre prakse v tujini

Neformalne oblike državljanske vzgoje

slide9

Prakse v Sloveniji

Neformalne oblike državljanske vzgoje

predlogi ukrepov za slovenijo
Predlogi ukrepov za slovenijo

Ciljne skupine

 • Spodbuditi izvajanje usposabljanj za vse starostne skupine in spodbujati aktivnosti, ki bodo splošni populaciji zagotovile veščine in znanje za kritično refleksijo družbeno-političnega dogajanja;
 • Spodbuditi in finančno podpreti projekte, ki bodo vključevali usposabljanja in delo tudi z družbenimi skupinami, ki niso potrebne zgolj pomoči v obliki psiho-socialnih delavnic, temveč spodbujajo njihovo vključevanje v družbeno-politične aktivnosti;
 • Okrepiti sodelovanje med nevladnimi organizacijami in izobraževanimi ustanovami ter vzpostaviti platformo za njihovo trajno sodelovanje;
 • Zagotoviti aktivnejšo vlogo učiteljev in stroke na področju neformalnih oblik državljanske vzgoje.

Neformalne oblike državljanske vzgoje

predlogi ukrepov za slovenijo11
Predlogi ukrepov za slovenijo

Kanali in oblike komunikacije

 • Spodbuditi oblikovanje vsebin, ki niso ekskluzivno vezane na delo v učilnicah in terenu. Spodbuditi oblikovanje in uporabo avdio-vizualnih vsebin, ki jih kreirajo državljani in državljanke;
 • Omogočiti in spodbuditi je potrebno kritično naslavljanje vprašanj globalnega državljanstva na radiu in televiziji ter spodbujati neklasične formate radia in televizije;
 • Spodbujati neposredno komunikacijo med predstavniki medijev in stroko v obliki usposabljanj in delavnic ter ustvariti zavedanje o (ne)posredni vlogi množičnih medijev na področju izkustvenega učenja državljanov;
 • Podpreti projekte, ki bodo promovirali oblikovanje in objavljanje spletnih tekstovnih in avdio-vizualnih vsebin na temo državljanstva v globalni družbi, ki so namenjena učenju in ne poučevanju državljanstva.

Neformalne oblike državljanske vzgoje

predlogi ukrepov za slovenijo12
Predlogi ukrepov za slovenijo

Vsebine in tematike

 • Največkrat projekti ali programi zelo splošno (presplošno) opredelijo aktivno državljanstvo.
 • Dati večji poudarek na participacijo, razpravo o vprašanjih, ki se tičejo bodisi političnih odločitev bodisi katerihkoli drugih vprašanj iz javnega prostora.
 • Državljanom je potrebno približati sodobne procese (procesi globalizacije, večnivojskega političnega povezovanja, vedno večje mobilnosti prebivalstva itd.), katerih del so tudi sami, zato da bodo živeli bolj kakovostno življenje v multikulturnem in globaliziranem svetu.

Neformalne oblike državljanske vzgoje

predlogi ukrepov za slovenijo13
Predlogi ukrepov za slovenijo

Pristopi k neformalni državljanski vzgoji

 • Nastaviti in promovirati platformo (npr. t.i. learningnetworks) za trajno sodelovanje med vsemi deležniki na področju državljanske vzgoje:
 • Nosilci političnih odločitev in predstavniki relevantnih služb
 • Nevladne organizacije (primarni akter na področju neformalnih oblik)
 • Raziskovalci (identifikacija sodobnih praks in oblikovanje vsebin državljanske vzgoje)
 • Učitelji in stroka (primarni akter na področju formalne državljanske vzgoje)
 • Ciljne skupine javnosti

Neformalne oblike državljanske vzgoje

ad