Fastighetstaxering
Download
1 / 58

Fastighetstaxering - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fastighetstaxering. Per Wieslander. Fastighetstaxering. Syfte med fastighetstaxering Materiella regler och organisation Taxering av småhus Taxering av hyreshus (Taxering av industrier). Fastighetstaxering. Varför fastighetstaxering? fastighetsvärdering statistik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Fastighetstaxering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fastighetstaxering

Per Wieslander


Fastighetstaxering

 • Syfte med fastighetstaxering

 • Materiella regler och organisation

 • Taxering av småhus

 • Taxering av hyreshus

 • (Taxering av industrier)


Fastighetstaxering

 • Varför fastighetstaxering?

 • fastighetsvärdering

 • statistik

 • planering, markförsörjning

 • försäkringsverksamhet

 • fastighetsskatt

 • stämpelskatt, förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt

 • reavinstbeskattning

 • bokföringslagstiftning

 • kreditgivning


Fastighetstaxering

 • ”Taxeringsvärdet skall normalt motsvara 75 % av marknadsvärdet”


Fastighetstaxering

 • När taxeras fastigheter -2003?

 • 1996:AFT-96 (S)SFT-96 (L,H,I)OMR-96 (L,S,H)

 • 1997SFT-97 (L,S,H,I) OMR-97 (L,S,H)

 • 1998AFT-98 (L)SFT-98 (S,H,I)OMR-98 (L,S,H)

 • 1999SFT-99 (L,S,H,I)OMR-99 (L,S,H)

 • 2000:AFT-00 (H, I)SFT-00 (L,S)OMR-00 (L,S,H)

 • 2001:SFT-01 (L,S,H,I)OMR-01 (L,S,H)

 • 2002:((AFT-02 (S)))SFT-02 (L, H, I)OMR-02 (L,S,H)

 • 2003AFT-03 (S)SFT-03 L,H,I)OMR-03 (L;S;H)

 • AFT=allmän fastighetstaxeringL=Lantbruk

 • SFT=särskild fastighetstaxeringS=Småhus

 • OMR=omräkningH=Hyreshus

 • OBS ! AFT-02 UPPSKJUTEN TILL 2003I=Industri


Fastighetstaxering

 • När taxeras fastigheter, 2003- ?

 • 2003:AFT-03 (S)SFT-03 (L,H,I)OMR-03 (L,H)

 • 2004:FFT-04 (H)SFT-04 (L,S,I) OMR-04 (L)

 • 2005:AFT-05 (L)SFT-05 (S,H,I)

 • 2006:FFT-06 (S)SFT-06 (L,H,I)

 • 2007:AFT-07 (H, I)SFT-07 (L,S)

 • 2008:FFT-08 (L)SFT-08 (S,H,I)

 • 2009:AFT-09 (S)SFT-09 (L,H,I)

 • AFT=allmän fastighetstaxeringL=Lantbruk

 • SFT=särskild fastighetstaxeringS=Småhus

 • OMR=omräkningH=Hyreshus FFT=Förenklad fastighetstaxeringI=Industri


Fastighetstaxering

 • Typkoder

 • Lantbruk 100-serien

 • Småhus 200-serien

 • Hyreshus 300-serien

 • Industri 400-serien

 • Specialenheter 800-serien

 • se vidare separat bilaga


Fastighetstaxering

 • Nivå-år

 • AFT=hänför sig till det genomsnittliga prisläget två år före allmän fastighetstaxering.

 • SFT=hänför sig till den senaste allmänna fastighetstaxeringen av fastighetstypen.


Fastighetstaxering

 • Organisation vid fastighetstaxering


Fastighetstaxering

 • Förberedelsearbetet

 • Marknadsanalys

 • Utvärdering föregående AFT

 • Modellkonstruktion

 • Granskning av ortsprisunderlag

 • Tabellkonstruktion

 • Föreskrifter och rekommendationer

 • Provvärdering

 • Egentliga taxeringsarbetet

 • Fastighetsdeklaration

 • Granskning, beredning

 • Beslut

 • Underrättelse


Fastighetstaxering

 • Förberedelse inför fastighetstaxering

 • Insamling och bearbetning av ortsprismaterial

 • Indelning i värdeområden

 • Förslag till riktvärdeangivelser för värdeområden

 • Provvärdering

 • Beslut om riktvärdeangivelser och indelning i värdeområden


Fastighetstaxering

 • Bearbetning av ortsprismaterial


Fastighetstaxering

 • Anledning till bortgallring av köp

 • Transportköp (TR)

 • Köp av ideell andel (IA)

 • Intressegemenskap mellan köp/säljare (S eller IG)

 • Lös egendom ingår (L)

 • Köp där värdet av egendom som inte utgör småhusenhet överstiger 5 % av den totala köpesumman (ES)

 • Köp i samband med exekutivt förfarande (X)

 • Uppgifter saknas eller kan antas vara felaktiga (E)

 • Köpet avser en så speciell fastighet att analys inte är meningsfylld (J)

 • Köpet kräver utredning som inte kan anses motiverad (U)

 • Gamla köp (G)


Fastighetstaxering

 • Indelning i värdeområden


Småhus

 • Definition av småhus:

  ”….byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Till byggnad skall höra komplementhus såsom garage, förråd och annan mindre byggnad..”


Småhusvärdering

marknadsvärde

Ortsprismetoden

1 objekt

Utförande valfritt efter omständigheterna såsom värderingssituation kundens önskemål, typ av objekt, hjälpmedel, kunskap erfarenhet

Småhustaxering

marknadsvärde (x 0,75)

Ortsprismetoden

Ca 2 250 000 objekt

Utförande enligt lag (FTL) Förordning (FTF), RSV-föreskrifter handböcker m m

Småhus


Småhus

 • Värdefaktorer - MARK

 • Typ av bebyggelse

 • Storlek

 • Närhet till strand, (speciell belägenhet)

 • Vatten och avlopp

 • Fastighetsrättsliga förhållanden


Småhus

 • MARK-Typ av bebyggelse

 • Frågan om tomten är avsedd för friliggande småhus, kedjehus eller radhus

 • Friliggande småhus - normalt mer än 9 meter mellan husen

 • Radhus - rad om minst 3 småhus vars bostadsdel är sammanbyggda med varandra

 • Kedjehus -övriga


Småhus

 • MARK-Storlek

 • Tomtens landareal

 • Arealens bestäms: (i kvm)

 • 1. Enligt fastighetsregistret

 • 2. Hävdad tomtplats

 • 3. Normaltomtens storlek

 • Anges för normaltomten Yta (kvm) Värde (kr) Korrigeringsbelopp (kr/kvm)

 • Korrigeras Upp till 2xnormaltomtens yta Ned till 0,5xnormaltomtens yta


Småhus

 • MARK- Närhet till strand (Speciell belägenhet)

 • Tomtmarkens läge inom värdeområdet t ex vid strand

 • Strand är mark vid hav, insjö eller vattendrag enligt 7kap 13 § miljöbalken, där det råder strandskydd, motsvarande tillämpning inom plan.

 • Vid AFT 96 - tre klasser.

 • Strand

 • Strandnära

 • Ej strand/strandnära

 • Vid AFT 03 - fem klasser

 • Strand 0-75 m med egen strand

 • Strandnära 0-75 m utan egen strand

 • Strandnära 76-150 m

 • Strandnära 151-250 m

 • Ej strand/strandnära

  Avståndet mäts från byggnadsplatsen


Småhus

 • MARK-Vatten och avlopp

 • Sex stycken klasser

 • 1. Kommunalt VA

 • 2. Kommunalt V+enskilt A (eller omvänt)

 • 3. Enskilt VA

 • 4. Enskilt V året runt A saknas

 • 5. Endast sommarvatten

 • 6. VA saknas


Småhus

 • MARK-Fastighetsrättsliga förhållanden

  Tre klasser1. Värderingsenhet som utgör en eller flera självständiga fastigheter

  2. Värderingsenhet som kan bilda självständig fastighet 3. Värderingsenhet som inte kan bilda självständig fastighet


Småhus

 • Värdefaktorer - BYGGNAD

 • Byggnadskategori

 • Storlek

 • Ålder

 • Standard

 • Fastighetsrättsliga förhållanden

 • Värdeordning


Småhus

 • BYGGNAD-Byggnadskategori

 • Tre klasser

  1. Friliggande hus

  2. Kedjehus

  3. Radhus


Småhus

 • BYGGNAD-Storlek.

 • Storleken bestäms med hänsyn till småhusets bo- och biyta

 • Mäts enligt SS 021053

 • Vad som skall mätas och vad som är värdeyta regleras i RSFS 2002:11

 • Boyta räknas till 100 %

 • Biyta räknas till 20 % dock max 20 kvm.

 • Garage, förråd, pannrum och soprum som endast kan nås utifrån ska ej mätas = komplementhus


Småhus

 • BYGGNAD-Ålder

 • Sannolik återstående livslängd m h t nybyggnadsår, om- och tillbyggnader.

 • Bestäms genom ett värdeår

 • Inga om- eller tillbyggnader medför att värdeåret är lika med nybyggnadsåret dock tidigast 1929

 • Jämkning av värdeår då ombyggnad omvandlar biyta till boyta samt tillbyggnad av boyta.


Småhus

 • BYGGNAD-Standard

 • Bestäms m h t småhusets byggnadsmaterial och utrustning

  Anges genom summa standardpoäng för fem huvudområden. 1.Exteriör 2.Energihushållning 3.Kök

  4.Sanitet

  5.Interiör


Småhus

 • BYGGNAD-Fastighetsrättsliga förhållanden

  Tre klasser

 • Småhus på värderingsenhet för tomtmark som indelats i klass 1 beträffande fastighetsrättsliga förhållande

 • Småhus på värderingsenhet för tomtmark som indelats i klass 2 beträffande fastighetsrättsliga förhållanden

 • Småhus på värderingsenhet som indelats i klass 3 beträffande fastighetsrättsliga förhållanden.


Småhus

 • BYGGNAD-Värdeordning

 • Med värdeordning avses husets ordningsnummer i värdehänseende inom tomten

 • Indelas i två klasser

  1. Mest värdefulla småhuset inom värderingsenheten för tomtmark till småhus

  2. Övriga småhus inom värderingsenheten för tomtmark till småhusen


Småhus

 • Riktvärdeangivelser, se bilaga

 • Äldre variant av riktvärdeangivelser

 • FKR 600 100 000/40FKR 7,0/50 B1,2/1,1/1,0VA1/4000

 • Riktvärdekarta, se bilaga


Småhus

 • Normhus 2003

 • Friliggande småhus

 • Uppfört 1986

 • Normal storlek och standard (storlek 125 kvm, 31 stdp)

 • Enda huset

 • Tomt som består av en självständig fastighet


Småhus

 • Värde skall bestämmas för mark och byggnad

 • Fr o m AFT96 bestäms värdet av mark enligt en tomtvärdetabell

 • +Mark

 • +Byggnad

 • =Totalt värde


Småhus

 • S-nivåfaktorer

 • Tabeller för grund- och marginalvärde

 • Uttrycker basvärdet för normhuset i 100 000-tals kronor

 • Tabeller för åldersfaktor

 • Utvisar åldersfaktorn vid varierande ålder och standard.För småhus med värdeår 1986 skall åldersfaktorn vara 1.00.


Småhus

 • Tabeller för grund och marginalvärde

 • Förändringar gentemot normhuset avseende storlek och standard.


Småhus


Småhus

 • Tabeller för åldersfaktor


Fastighetstaxering

 • Värderingsmodell

 • Indelning i Värderingsenheter

 • bestämmande av Värdefaktorer

 • Bestämmande av Riktvärden

 • Summan av riktvärde utgör normalt Taxeringsvärde

 • Justering för säregna förhållanden


Fastighetstaxering

 • Justering för säregna förhållanden

 • ”Föreligger värdefaktorer, som inte särskilt har beaktats vid riktvärdets bestämmande och som påtagligt inverkar på marknadsvärdet, skall ett med ledning av riktvärden bestämt värde justeras.”

 • Fastighetstaxeringslagen 7 kap 5§


Hyreshus

 • Definition av hyreshus

 • ”…byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre familjer eller till kontor, butik, restaurang och liknande….”


Hyreshus

 • Värdefaktorer:

 • Tomtmark

 • Typ av bebyggelse (lokaler eller bostäder)

 • Storlek (tomtmarkens byggrätt i kvm)

 • Hyreshus

 • Lägenhetstyp (lokaler eller bostäder)

 • Hyra

 • Ålder


Hyreshus

 • Hyror

 • Lokaler

  • marknadsmässig hyra

 • Bostäder

  • bruksvärdehyra


Hyreshus

 • Riktvärdekarta

 • Riktvärdeangivelser


Hyreshus

 • Beräkning av taxeringsvärde för hyreshus

 • Bestäm värdeområde

 • Avläs riktvärdeangivelser, H-nivåfaktor, byggrätt i kr/kvm

 • Bestäm hyresnivå i 2005 års nivå (avser AFT 07) för lokaler och bostäder

 • Bestäm ålder på byggnaden

 • Avläs kapitaliseringsfaktor i HK-tabell

 • Riktvärde byggnad=H.nivå x hyra x kapitaliseringsfaktor

  Bestäm byggrätten (1,25 x boarea resp 1,20 x lokalarea)

 • Riktvärde mark=byggrätten x kr/kvm BTA

 • Taxeringsvärde=Summan av riktvärden


Hyreshus

 • H-nivåfaktor motsvarar brutto-kapitaliseringsfaktor

 • HK-tabellen utvisar åldersinverkan


Fastighetstaxering

 • Värderingsmodell

 • Indelning i Värderingsenheter

 • bestämmande av Värdefaktorer

 • Bestämmande av Riktvärden

 • Summan av riktvärde utgör normalt Taxeringsvärde

 • Justering för säregna förhållanden


Fastighetstaxering

 • Justering för säregna förhållanden

 • ”Föreligger värdefaktorer, som inte särskilt har beaktats vid riktvärdets bestämmande och som påtagligt inverkar på marknadsvärdet, skall ett med ledning av riktvärden bestämt värde justeras.”

 • Fastighetstaxeringslagen 7 kap 5§


Industri

 • Industrienhet

 • ”….byggnad som är inrättad för industriell verksamhet..”


Industri

 • Riktvärdeangivelser

 • Riktvärdekarta


Industri

 • Värderingsmetoder

 • Avkastningsmetoden

 • huvudmetoden

 • Produktionskostnadsmetoden

 • byggnader som endast har en begränsad användbarhet

 • 1. Skräddarsydda byggnader

 • 2. Bensinstationsbyggnader

 • 3. Byggnader med olämplig utformning

 • 4. Byggnadskonstruktioner som inte har utformning av hus


Industri

 • Värdefaktorer mark:

 • Storlek (kvm)


Industri

 • Värdefaktorer byggnad:

 • Avkastningsmetoden

 • 1. Lokaltyp (prod.lokaler, industrikontor, lager m m)

 • 2. Storlek (kvm)

 • 3. Ålder

 • 4. Standard


Industri

 • Standard

 • Produktionslokaler

 • 1. Mycket enkel standard

 • 2. Enkel standard

 • 3. Normal standard

 • 4. Hög standard

 • Industrikontor

 • 1. Enkel standard

 • 2. Normal standard

 • 3. Hög standard

 • Lager m m

 • 1. Mycket enkel standard

 • 2. Enkel

 • 3. Normal

 • 4. Hög

 • 5. Mycket hög


Industri

 • Beräkning av riktvärde, avkastningsmetoden

 • R=N x A x h x f

 • R= Riktvärde

 • A=Area

 • N= I-nivåfaktor

 • h= relativhyran i kr/kvm enl rek IH-tabell

 • f= kapitaliseringsfaktor


Industri

 • Värdefaktorer byggnad:

 • Produktionskostnadsmetoden

 • 1. Återanskaffningskostnaden

 • 2. Ålder

 • 3. Byggnadskategori

 • 4. Ortstyp


Industri

 • Beräkning av riktvärde enligt produktionskostnadsmetoden

 • R=0,75 x Å x F

 • R= Riktvärdet

 • Å= Återanskaffningskostnaden

 • F= Nedräkningsfaktor enligt IN-tabell


Nyheter inom fastighetstaxeringen

 • Omräkningen slopas

 • Förenklad fastighetstaxering införs (FFT)

 • Tidsplanen ändras så att AFT infaller udda år

 • Ny SFT grund

 • Begreppet basvärde slopas

 • Taxeringsvärde fastställs vid AFT och FFT


Förenklad fastighetstaxering

 • Kommer att ske för småhusenheter, hyreshusenheter och lantbruksenheter.

 • AFT vart sjätte år och FFT vart sjätte år.

 • Normalt lämnas inte deklaration (undantag hyreshusenheter)

 • Allmän fastighetsdeklaration eller taxeringsförslag.


Grund för ny taxering (SFT)

 • Ny taxering skall göras om det så stora förändringar i den fysiska miljön att den aktuella fastighetens värde påverkas (giftpåverkan, miljöförstöring etc)

 • Ska medföra en förändring på minst en femtedel, dock minst 25 000 kronor.

 • Varaktigt.


 • Login