Spitali Regjional “prim.dr.Daut Mustafa “Prizren - PowerPoint PPT Presentation

Spitali regjional prim dr daut mustafa prizren
Download
1 / 25

 • 275 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Spitali Regjional “prim.dr.Daut Mustafa “Prizren. HYRJE. - Spitali Regjional i Prizrenit momentalisht ka 517 shtret ë r me 759 pun ë tor dhe i sh ë rben nj ë popullate me nj ë num ë r t ë p ë raf ë rt prej 500.000 banor ë ve q ë i mbulon gjasht ë komunat : Dragash, Rahovec,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Spitali Regjional “prim.dr.Daut Mustafa “Prizren

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spitali regjional prim dr daut mustafa prizren

Spitali Regjional “prim.dr.Daut Mustafa “Prizren

HYRJE

-Spitali Regjional i Prizrenit momentalisht ka 517 shtretër me 759

punëtor dhe i shërben një popullate me një numër të përafërt prej

500.000 banorëve qëi mbulon gjashtë komunat: Dragash, Rahovec,

Malishev, Suharek,Mamushë dhe Prizren.

-Spitali përbëhet prej 5 departamenteve mjekësore dhe një jomjekësorë të cilët ne vehte kanë 26 reparte dhe shërbime të ndryshme mjekësore.

-Kompleksi spitalor përbëhet prej 7 objekteve spitalore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 22.000 m² ku janë të vendosur repartet dhe shërbimetmjekësore dhe prej 2 objekteve përcjellëse në një sipërfaqe prej 1.200 m² ku janë të vendosura shërbimet përcjellëse/lavatorja dhe ngrohtorja.

- Në kuadër të spitalit përshkakë të mungesës së kuadrit profesionalendenuk janë funksionale, shërbimi i patologjisë dhe ai i mikrobiologjisë ndërsaedhepse kemi të punësuar, mjekë specialistë të mjekësisë ligjore ky shërbim përshkakë të barieraveligjore nuk është aktivizuar që nga periudha epasluftës.


Spitali regjional prim dr daut mustafa prizren1

Spitali Regjional “Prim dr.Daut Mustafa “PRIZREN

Analiza vjetore 2009


1 struktura kualifikuese siaps departamenteve gjendja 30 12 2009

1.Struktura kualifikuese siaps departamenteve gjendja 30.12.2009


Spitali regjional prim dr daut mustafa prizren

2.1 Raporti i aktiviteteve spitalore janar - dhjetore 2009


2 2 i ndikator t krahasues t sh rbimeve sh ndet sore 2001 2009

2.2. Indikatorët krahasues të shërbimeveshëndetësore 2001-2009


2 3 i ndikator t krahasues perinatal 2000 2009

2.3.Indikatorët krahasues perinatal 2000-2009


3 raporti sh rbimeve ambulantore dhe diagnostike 2009

3.Raporti shërbimeve ambulantore dhe diagnostike 2009


3 1 i ndikator t krahasues ambulancat specialistike dhe diagnostike

3.1. Indikatorët krahasues-ambulancat specialistike dhe diagnostike


Spitali regjional prim dr daut mustafa prizren

4. Kostoja e shërimit të të sëmuarëve pa shpenzime të bllokut operativ, anestesionit dhe diagnostikës janar – dhjetore 2009


Spitali regjional prim dr daut mustafa prizren

4.1.Kostoja shërimit të të operuarëve me shpenz.bllokut operativ dhe anestesionit pashpenzime të diagnostikës janare – dhjetore2009


5 b uxheti i alokuar dhe hargjuar p r pe r iudh n janar dhjetore 2009

5. Buxheti i alokuar dhe hargjuar për periudhën janar - dhjetore 2009

-Pagat meditjet dhe shujta nxehtë


5 b uxheti i alokuar dhe hargjuar p r pe r iudh n janar dhjetore 20091

5. Buxheti i alokuar dhe hargjuar për periudhën janar - dhjetore 2009

-Shpenzimet komunale


5 b uxheti i alokuar dhe hargjuar p r pe r iudh n janar dhjetore 20092

-mallera e sherbime

5. Buxheti i alokuar dhe hargjuar për periudhën janar - dhjetore 2009


5 b uxheti i alokuar dhe hargjuar p r pe r iudh n i xii 2009

5. Buxheti i alokuar dhe hargjuar për periudhën I-XII 2009

-Buxheti kapital


Spitali regjional prim dr daut mustafa prizren

6. Furnizimet me barëra dhe material hargjues nga niveli qendror për periudhën janar- dhjetore 2009


6 1 hargjimi i bar rave dhe materialit hargjues sipas reparteve

6.1.Hargjimi i barërave dhe materialit hargjues sipas reparteve


Spitali regjional prim dr daut mustafa prizren

6.2.Hargjimet e barërave dhe materialit hargjues për të sëmuarit sipas departamenteve për vitet 2008-I-XI-2009


Spitali regjional prim dr daut mustafa prizren

6.3. Hargjimet e barërave nëpër reparte sipas llojeve /llojet më të hargjuara / për periudhën janare dhjetore 2009


7 aktivitetet kryesore gjat vitit 2009

7.Aktivitetet kryesore gjatë vitit 2009

 • Eshtë kryer regjistrimi vjetorë i pasurisë kapitale dhe jokapitale dhe eshte kryer barazimi i dokumentacionit me të cilën eshte realizuar obligimi per regjistrimin e pasurise i parapare me ligjin e menagjimit te finansave publike 02/2003 dhe udhez.admin,2008/06.

 • Eshte kompletuar dhe dorezuar raporti perfundimtare per vitin fiskal 2008 i parapare me udh.admin 2008/06 si dhe jane dorezuar dokumentet e buxhetit per vitin 2009-BDSM dhe plani i rrjedhës se parase.

 • Eshte aprovuar strategjia e zvillimit te spitalit per periudhen 2009-2015 dhe dhe jane caktuar prioritetet qe duhet realizuar ne kete periudhe.

 • Ne kete periudhe jane mbajte prezantimet e rregullta mujore profesionale nga lëmitë e ndryshme sa i perket EVP me nje pjesemarje solide te te punesuarve shendetesore te spitalit dhe te regjionit nga QKMF

 • Eshte përgatit drafte buxheti –kerkesat fillestare per buxhetin per vitin 2010-2012 ku si dominuese per vitin 2010 jane projektet ne vazhdimësi nga vitet e meparshme.


7 aktivitetet kryesore gjate vitit 2009

7.Aktivitetet kryesore gjate vitit 2009

 • Ka filluar implementimi i fazes se dyte te projektit te Luxemburgut ne nivel te Ministrise ku eshte nje pjese e parapare te implementohet edhe ne spitalin e Prizrenit.

 • Eshte realizuar faza e pare e projekteve kapitale te aprovuar per realizim gjate vitit 2009/2010 e qe jane :

  a) Installimi i sistemit qendrore te gaznave mjekesore, projekt dyvjeqare

  b/ Instalimi i sistemit solare per uje te nxehte dhe renovimet e ngrohtores

  c/ Renovimi i katit te pare te objektit qendrore per nevoja te ORL dhe Oftamologjise

  Realizimi i këtyre projekteve ka krijuar kushte qe :

  -te permirsohen kushtet e akomodimit te te semurëve si dhe ngritje te higjienes nespital

  -zvoglimin e shpenzimeve per nxemje te objekteve spitalore per 50% me kalimin e sitemit te nxemjes nga lenda djegese me nafte ne ate me mazut.

  -me kompletimin e projektit te nxemjes solare do te kemi zvoglim edhe te hargjimit teenergjise elektrike qe eshte perdore per nxemje te ujit.


7 aktivitetet kryesore gjate vitit 20091

7.Aktivitetet kryesore gjate vitit 2009

 • Furnizimi me barera dhe material hargjues gjate kesaj periudhe ka qene solide qe munde te ndahet ne disa faza. Ne fillim ka qene ne nje gjendje mjafte te mire, muajte e veres kane qene me mungesa, prej shtatorit gjendja eshte stabilizuar ndersa furnizimet e fundit dmth.i muajve tetore dhe nentore jane dukshem me te mira dhe per momentin mbi 80% te barerave dhe materialit hargjues mjekesore sipas listes esenciale egzistojne ne spital.

 • Duke pare llager listen e rezervave te barerave dhe materialit hargjues me te cilat disponon momentalisht MSH munde te thuhet se gjendja e furnizimit me barera perfundimishte do te gjeje zgjidhje te perhershme dhe ne periudhen e ardhshme spitali nuk do te kete probleme te mugeses se barerave dhe materialit hargjues .

 • Problem mjafte serioz ne kete, ka paraqitur buxheti i pamjaftueshem per mallera e sherbime, i cili buxhet nuk ka qene ne gjendje qe ti mbuloj nevojat reale te shpenzimeve per funksionim normal te spitalit edhe ate:


8 objektivat 2010 2015

8.Objektivat 2010-2015

Ne realizimin e misionit te vete spitali i Prizrenit percakton:Vizionin mbi

kahjet e zhvillimit te spitalit ne 5 vitet e ardhshme :

1.Vazhdimin e investimevene permirsimin e infrastructures spitalore e ne

veqanti ne permirsimet qe jane te domsodoshme te kryhen per te arritur standardet mete larta per te semurit dhe personelin.

 • Instalimin e sistemit qendrore te gaznave mjekesore ne te gjitha objektet spitalore –faza e dyte

 • instalimin e ujit te nxehte ne qdo dhome te te semurve –faza e dyte

 • renovimin e katit te pare te nderteses se vjeter te kompleksit spitalore me destinim per nevoja te reparteve te ORL dhe oftamologjise –faza e dyte

 • realizimi i projekteve te fazes se dyte te qeverise se Luxemburgut e qe perfshine ne vehte :

  • Kompletimi i SISH-it

  • Aftesimi profesional i kuadrit te larte profesional

  • Hartimi i protokoleve –udhezuesve klinik

  • renovimet e parapara me projketin e Luxemburgut e qe kane te bejne me :

   • instalimin e ashensorit te dyte ne objektin e emergjences

   • ndertimin e koridorit te dyte ne mergjence dhe lidhja me repartin e gjinkeologjise

   • ndertimi i neonatologjise së re ne kuader te koridorit qe do te ndertohet

   • renovimi i farmacise qendrore

   • sigurimi i paisjes bazike per patologjin anatomike.


8 objektivat 2010 20151

8.Objektivat 2010-2015

 • Nje rendesi te veqante ka edhe projekti qe investohet nga Ministria e planifikimit hapesinore e qe ka te beje me sigurimin e autoklavit per asgjesim te mbeturinave infektive mjekesore.

  2.Permirsimin e shendetit te qytetareve te regjionit duke ngritur nivelin e cilesise se sherbimeve shendetesore si dhe rruget e nje bashpunimi me efikas me nivelin primare shendetesore

  3.Me edukim te vazhdueshem dhe permanent te te punesuarve te spitalit me aftesime te ndryshme profesionale si dhe me hartimin e protokleve bazike per sherim –udhezuesve klinik

  4.Qe te arrijme qe te jemi si spital per shembull per institucionet tjera shendetesore per Kosove me kualitetin e sherbimeve te ofruara

 • Per realizimin e misionit dhe vizionit te vete spitali i identifikon keto qellime strategjike:

 • 1.Qe jane te lidhura me shfrytezuesin e sherbimeve shendetesore :

 • 1.1.Te permisohet kenaqesia e pergjithshme e shfrytezuesve te sherbimeve shendetesore me angazhimin e te punesuarve

 • 1.2.Ngritjen e kredibilitetit te mjekeve te spitalit

 • 1.3.Kthimin e besimit e shfrytezuesve te sherbiemeve shendetesore-pacijenteve tek institucioinet shteterore.


8 objektivat 2010

8.Objektivat 2010

 • 2. Qe jane te lidhura me ministrine e shendetesise

 • 2.1.Te arrihet lidhja e sistemit informative shendetesore i spitalit me sistemin infoirmativ te nivelit paresore te regjionit me sistemin informative te MSH.

 • 2.2.Te kete nje qasje me reale sa i perket kritereve per ndarje te buxhetit duke u bazuar ne rezutatet e punes.

 • 2.3.Ndikim ne hartimin sa me te shpejte te pakos bazike ne ofrimin e sherbimeve shendetesore.

 • 2.4.Perkrahje ne permbushjen e objektivave dhe synimeve te parashtruara per realizim duke gjetur donatore per realizimin e prioriteteve te percaktuara.

 • 3.Qe jane te lidhura me organizimin e mbrendshem te punes se spitalit

 • 3.1.Ngritjen e nivelit te kualitetit te sherbimeve shendetesore me pasijen me te sofistikuara mjekesore dhe ne kushte pune te nivelit te larte.

 • 3.2.Te zbatohet programi i akreditimit te spitalit me standarde ndertkombetare

 • 3.3.Rritjen e ndikimit te menagjmentit ne anagazhimin e personelit ne ofrim te sherbimeve kualitative shendetesore.

 • 3.4.Te promovohen standardet te caktuara me rregulloret e ndryshme te aprovuara dhe doracakun e veprimit.

 • 3.5.Te permirsohet sistemi informative i spitalit.

 • 3.6.Kapacitete egzistuese per te semurët e shtrire te spitalit te shfrytezohen ne ate menyre qe shfrytezimi i tyre te jete me racional.


8 objektivat 20101

8.Objektivat 2010

 • 4. Qe kane te bejne me trajnimet dhe aftesimet profesionale

 • 4.1 Te permirsohen programet e edukimit mjekesore te te puensuarve ne spital.

 • 4.2.Te punohet ne fillimin e zbatimit te programit te akreditimit te spitalit dhe rilicencimin e te punesuarëve

 • 4.3. Kompletimi i dosjes personale i te punesuarëve me te gjitha shenimet e domsdoshme sipas standardeve per akreditim.


 • Login