ing ale prell csc mikrobiologick stav av r v v i biotechnologick hala
Download
Skip this Video
Download Presentation
Moderní způsoby kultivace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 102

Moderní způsoby kultivace - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Ing. Aleš Prell, CSc. Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i. Biotechnologická hala. Moderní způsoby kultivace. kultivace v bioreaktorech submerzní kultivace v kapalině ( SLC ) míchané bioreaktory jednorázové kultivační vaky membránové bioreaktory kultivace na pevných půdách ( SSC )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Moderní způsoby kultivace' - alize


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ing ale prell csc mikrobiologick stav av r v v i biotechnologick hala
Ing. Aleš Prell, CSc.

Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i.

Biotechnologická hala

Moderní způsoby kultivace
modern zp soby kultivace v bioreaktorech
kultivace v bioreaktorech

submerzní kultivace v kapalině (SLC)

míchané bioreaktory

jednorázové kultivační vaky

membránové bioreaktory

kultivace na pevných půdách (SSC)

proces – dynamika, řízení, optimalizace

základní typy kultivačních procesů

optimalizace bioprocesu

moderní způsoby kultivace v bioreaktorech
slide4

BIOREAKTOR

zařízení, kde probíhá růst buněk a tvorba produktů nebo konverze substrátu na jeden či více produktů

slide5

ideální bioreaktor

rychlý přestup tepla, kyslíku a hmoty, rychlá homogenizace,

nízké provozní náklady

transport ivin a metabolit
transport živin a metabolitů
 • mezifázové rozhraní plyn-kapalina
 • transport v kapalině
 • kapalina-pevná fáze
 • transport aglomerátem
 • transport přes biologické membrány

Sj - substráty, Pj - produkty, ∆Hv - tepelná bilance

podle skupensk f ze
podle skupenské fáze
 • submerzní (suspenzní) – částice se volně vznášejí v kapalné fázi
  • míchané reaktory
  • air-lift
  • bublané kolony
 • imobilizované – buňky jsou ukotveny v pevné struktuře
  • membránové – oddělení fází či komponent systému
  • pevné lože (packed-bed) – protékání pevného nosiče
  • fluidní lože – vznáší se v proudu
 • na pevné fázi – médium v tomto uspořádání tvoří pevný povrch a buňky tvoří povlak čí nárůst
slide9

submerzní kultivace

(Solid-Liquid-Cultivation – SLC)

vs.

kultivace s imobilizací

vs.

kultivace na pevném substrátu

(Solid-Solid-Cultivation – SSC)

rozd len bioreaktor podle
rozdělení bioreaktorů podle
 • operačního módu
  • vsádkový (batch)
  • přítokovaný (fed-batch)
  • kontinuální
  • perfuzní
 • měřítka
  • laboratorní (do 30 L)
  • čtvrtprovozní (do 100 L)
  • poloprovozní (do 5000 L)
  • provozní
v b r bioreaktoru
minimalizace odparu kapaliny

tlaková odolnost

sterilita operace

čištění bioreaktoru

bezpečnost

účelová flexibilita a kompatibilita

cena zařízení a jeho provozu

přestup kyslíku a tepla jsou limitující faktory pro provoz bioreaktoru a scale-up

výběr bioreaktoru
 • přestup kyslíku
 • přestup tepla
 • přestup hmoty
 • požadavky na míchání
 • nároky na energie
 • citlivost kultury ke střižným silám
 • reologie kapaliny - viskozita média (míchání, přestup hmoty, přestup tepla, střižné síly)
kultiva n m dium
kultivační médium
 • je nezbytné pro růst a metabolismus mikroorganismů
 • tvoří vnější prostředí, které ovlivňuje chování mikroorganismu (růst, metabolismus, fyziologie)
 • ovlivňuje výtěžnost, rychlost tvorby produktu, složení produktu
 • musí obsahovat dostatečné množství živin
 • živiny – růst buněk, získání energie pro syntézu produktu a zachování buněčné integrity
z kladn typy m di
DEFINOVANÁ

známo složení

minerální soli

čisté esenciální složky

zdroj uhlíku a energie

základní typy médií
 • KOMPLEXNÍ
 • organický zdroj živin
  • hydrolyzáty proteinů (peptony)
  • extrakty masa, kvasnic
n vrh slo en m dia
návrh složení média
 • je nutno znát biochemii kultivace – vliv na metabolismus a fyziologii buněčné populace
 • účel kultivace – složení média (DSP)
 • cena (tvoří přes 50% ceny konečného produktu), stálost jeho složení
 • formulace média - kompromis mezi nutričními požadavky, cenou a dostupností složek média
 • chemické složení média – určí se ze složení biomasy a produktu, výtěžnostních koeficientů a doplňkových experimentů
funkce ivin
funkce živin
 • zdroj stavebního materiálu nebo prekurzorů pro syntézu nových buněčných součástí – sloučeniny, které se stanou součástí biomasy
 • zdroj energie - sloučeniny, které se nestávají přímo součástí biomasy, ale slouží k výrobě energie (jako donory nebo akceptory elektronů)
 • ovlivňují složení mikrobiální buňky
 • elementární složení všech mikrobiálních buněk je relativně podobné – možnost odhadu obecných požadavků MO na živiny a návrh média – obsah hlavních prvků (C, H, N, O, S, P)
fyziologick funkce m dia
fyziologické funkce média
 • uhlík, vodík, kyslík, dusík, fosfor, síra, kationty a stopové prvky, voda...
 • část oxidována na CO2 (disimilace), využití takto získané energie na syntézu biomasy ze zbylé části (asimilace)
 • poměr asimilované a disimilované části je závislý na stupni redukce C-zdroje
 • maximální výtěžnost substrátu - čím více oxidovaný zdroj uhlíku, tím více je ho disimilováno a méně asimilováno odrazí se to v YX / S
hlavn element rn slo ky
hlavní elementární složky
 • VODÍK – hlavní zdroj je katabolický NAPDPH+
 • KYSLÍK – plynný, mění typy metabolismu
 • DUSÍK – amonné soli, dusičnany, aminokyseliny, močovina, pepton, hydrolyzát kaseinu, kvasničný extrakt
 • FOSFOR – anorganické fosfáty
 • IONTY KOVŮ – Fe, Mg, K, Ca...
  • definované roztoky nebo komplexní org. zdroje
dal nezbytn slo ky
další nezbytné složky
 • stopové prvky – Na, Mn, Co, Ni, Cu
 • růstové faktory - esenciální org. sloučeniny, které si buňka neumí sama syntetizovat
  • vitamíny – často kofaktory enzymů
  • L-aminokyseliny – především glutamová
  • puriny a pyrimidiny - syntéza nukleových kyselin
 • VODA – pitná, deionizovaná, destilovaná...
 • odpěňovadla – povrchové napětí, oleje, polyglykoly polymery (PPG)
ph a iontov rovnov ha
pH a iontová rovnováha
 • stabilizace pH – užití pufrů v médiích
  • organické kyseliny, fosfáty, peptony, TRIS, HEPES …
 • regulace pH
  • NaOH, NH3, H3PO4, H2SO4
 • iontová síla, redox – ovlivňují růst, produkci a produkty
p prava inokula
příprava inokula
 • uchování kmenů
  • lyofilizace, tekutý dusík, hluboké zmrazení
  • přeočkovávání na pevných půdách
 • revitalizace v kapalném médiu – třepání
 • inokulační tanky
  • poměr 1:10 až 1:20
  • důraz na růst, nikoli produkci, často komplexní média a převod do definovaných
  • co nejméně inokulačních stupňů
po adavky na aseptick proces
požadavky na aseptický proces
 • sterilita – nepřítomnost živých organismů
 • odstranění veškerých živých MO ze zařízení
 • zabránění vstupu kontaminace po sterilaci
 • zachování sterility – ekonomika procesu, bezpečnostní hledisko
 • sterilizace bioreaktoru a veškerého dalšího zařízení a portů (potrubí, ventily, filtry, příchozí i odcházející vzduch, vzorkovací zařízení, senzory atd.)
rovn po adavk na istotu
úrovně požadavků na čistotu
 • pro dekontaminace životního prostředí
 • pro agrotechnologie
 • pro krmivářství
 • potravinářská kvalita
 • pro biochemii, biotransformace
 • farmaceutická a medicínská kvalita
kontaminace m e zp sobit
kontaminace může způsobit
 • likvidaci producenta (bakteriofágy)
 • produkci toxinů (bezpečnost produktu, inhibice produkčního kmene)
 • produkci enzymů (degradace produktu)
 • snížení výtěžnosti (spotřeba substrátu)
 • produkci metabolitů (polysacharidy)
 • spotřebu části substrátu (výtěžnost)
sterilizace m dia a bioreaktoru
sterilizace média a bioreaktoru
 • ostrou párou min 121ºC, 0.2 MPa
 • horkým vzduchem 150-180ºC
 • chemicky – ethanol, chlornan sodný, fenol, formaldehyd....
 • UV, X-rays – většinou povrchy, prostory
 • ultrafiltrace – plyny, roztoky
 • velké bioreaktory in situ (SIP), malé v autoklávu
hodnocen sterility
hodnocení sterility
 • D-hodnota – snížení počtu zárodků na 1/10
 • závisí na odolnosti mikroorganismu
  • N – počet živých zárodků, t – čas sterilizace, k - konstanta MO pro mokré/suché teplo
 • Bacillus subtilisD121 = 0.4 - 0.7 min (mokré teplo)
 • pro N0/Nt = 1012 je t = 12.D
sterilizace parou in situ
sterilizace parou in situ
 • naplnění médiem, zapnutí přívodu páry, míchání pomalé, horní otvor otevřen, ostatní uzavřeny, zahřátí média, vypuzení vzduchu, dosažení 100ºC
 • uzavření horního otvoru, jediná cesta – kondenzátor, sterilace filtrů (in/out), sterilace potrubí a výpustního ventilu, dosažení 121ºC, sterilace 20 minut
 • ochlazení na kultivační teplotu
 • nutnost sterilního vzorkování a filtrace vzduchu
sterilizace vzduchu a odplyn
sterilizace vzduchu a odplynů
 • možnost sterilizace velkých objemových průtoků:
  • vzdušnění obvykle 1 VVM
  • 10 m3 reaktor – za 48 h 29 000 m3 vzduchu
  • koncentrace MO ve vzduchu – 1-10/L vzduchu
  • ultrafiltrace – splňuje všechny požadavky, používá se ke sterilizaci vzduchu, hydrofobní membránové filtry vpatroně, póry 0.1 μm
inokulace
inokulace
 • aseptické převedení inokula do bioreaktoru vyššího stupně
 • sterilizovatelné potrubní spojení
  • čerpání tlakem sterilního vzduchu
 • sterilní inokulační jehly
 • septa v aperturách ve víku bioreaktoru
 • čerpání peristaltickými čerpadly
  • inokulum nepřichází do styku s čerpadlem
slide33

přestup tepla, aerace

a přestup kyslíku

p estup tepla
přestup tepla
 • vznik tepla - míchání (příkon míchadla 15 kJ/m3.s, aerace, činnost mikroorganismů
 • aerobní procesy – množství uvolněného tepla proporcionální spotřebovanému kyslíku,
  • Q(kJ/m3.s) = 0,12 . OCR(mmol O2/m3.s)
  • Q – rychlost produkce tepla, OCR – rychlost spotřeby kyslíku 450 kJ tepla/mol utilizovaného O2
 • submerzní kultury 3-15 kJ/m3.s
 • odvod tepla – chlazení, externí plášť, interní vestavby
 • scale-up – přestup kyslíku a tepla limitující (omezená chladicí plocha – vyšší objem, menší chladicí plocha)
aerace provzdu ov n
aerace (provzdušňování)
 • aktivní přísun vzduchu do bioreaktoru za současné účinné dispergace – velké mezifázové rozhraní
 • stupeň dispergace
  • Db – průměr bublin (2-3 mm), ε – plynová zádrž
 • vvm – volume/volume/minute
  • VG – průtok vzduchu
  • Vr – objem reaktoru
p estup kysl ku
přestup kyslíku
 • rychlost přestupu kyslíku (oxygen transfer rate)
 • rychlost spotřeby kyslíku (oxygen uptake rate)
vlivy na p estup kysl ku
vlivy na přestup kyslíku
 • C*: rovnovážná koncentrace kyslíku
  • teplota, tlak a charakter kapaliny (koncentrace solí, viskozita)
 • C: aktuální koncentrace kyslíku
  • geometrie nádoby - průměr, kapacita, konfigurace a velikost míchadla, příkon, zarážky
  • aerace - velikost a umístění distributorů vzduchu, způsob operace
  • vlastnosti kapaliny (morfologie a koncentrace MO, odpěňovací činidla) ovlivňují C
 • velké fermentory (>5000 L) OTR < 300 mmol/L.h
jak zv it p estup kysl ku za dan ch podm nek
jak zvýšit přestup kyslíkuza daných podmínek
 • zvýšení průtoku vzduchu
 • zvýšení otáček míchadla
 • zvýšení tlaku v bioreaktoru
 • zvýšení obsahu kyslíku ve vzduchu
 • závislosti jsou nelineární
slide39

submerzní kultivace v

kapalném médiu

SLC

submerzn bioreaktory
submerzní bioreaktory
 • kyslík - aerobní, anaerobní
 • konstrukce
  • míchání - mechanické, pneumatické nebo hydraulické
  • fluidní vrstva
  • náplňové
  • membránové
  • fotobioreaktory
  • ...........
hlavn funkce bioreaktoru
hlavní funkce bioreaktoru
 • zajistit ideální prostředí pro růst a tvorbu produktu
  • médium → živiny → homogenita →míchání
  • médium → živiny → přítokování
  • aerobní procesy → přestup kyslíku → míchání, aerace
  • tepelná bilance → míchání, temperace
  • regulace pH
m ch n bioreaktoru
míchání bioreaktoru
 • s mechanickým mícháním
 • s pneumatickým promícháváním
  • probublávané reaktory
   • prosté
   • s vnitřními vestavbami (air-lift)
    • s cirkulační trubkou
    • s vnější cirkulací
 • fluidní lože
pneumaticky m chan reaktory
pneumaticky míchané reaktory
 • vstup energie pouze plynnou fází (aeračním plynem)
 • vzduch vstupuje zespoda tryskami
 • aerobní kultivace
 • vhodné pro MO citlivé ke střižným silám
 • výhody: jednoduché zařízení, neporuchové, investičně nenáročné, rychlost přenosu kyslíku vysoká
 • nevýhody: ne pro média s vyšší viskozitou, velká spotřeba vzduchu, pěnění média
probubl van reaktory
probublávané reaktory
 • cylindrická nádoba, poměr 1:2 (kolona)
 • rozdělovač plynu obvykle naspodu reaktoru
 • nepřítomnost speciálních difuzorů a vestaveb
 • přestup kyslíku a míchání – dáno rychlostí proudění vzduchu a reologií kapaliny
 • maximální rychlost míchání obvykle ≤ 0,1 ms-1
 • nevýhoda – obvykle malý přestup O2
air lift reaktory
air-lift reaktory
 • vestavby – zarážka, cirkulační trubka
 • funkce vestaveb:
  • dostatečná dispergace plynu – umožňuje obnovování mezifázového povrchu – zvyšuje přestup kyslíku
  • organizování toku fází
  • zvýšení doby prodlení plynu
  • zvýšení mikroturbulence
air lift reaktory cirkulace
air-lift reaktory - cirkulace
 • systémy s vnitřní cirkulací
  • difuzor pod cirkulační trubkou, vzestupné proudění v trubce, část odplynů odchod horní částí, v mezikruhové ploše proudí kapalina zpět dolů
  • cirkulační trubka
 • systémy s vnější cirkulací
  • 2 kolony spojené ve spodní a horní části
  • aerovaná kolona – větší průměr
  • úplná separace bublin z kapaliny v horní části reaktoru
  • indukovaná cirkulace směruje vzduch a kapalinu v reaktoru
reaktory s fluidn m lo em i
reaktory s fluidním ložem I
 • vhodné pro imobilizované MO nebo enzymy, flokulované MO
 • kapalina proudí vzhůru – suspendace pevné fáze
 • podobné probublávaným reaktorům, horní část rozšířená – redukce povrchové rychlosti – pevné
 • částice se vracejí do střední části, kapalina odchází
 • lze probublávat vzduchem/jiným plynem – zvýšení turbulence a míchání
 • příliš lehké částice – použití nosiče, zvýšení sedimentační schopnosti
 • náplňové bioreaktory
 • pevná matrice (porézní x neporézní, polymer x rigidní materiál), biokatalyzátor
reaktory s fluidn m lo em ii
reaktory s fluidním ložem II
 • přívod živin, kontinuální, proudí přes náplň, metabolity a produkty odváděny
 • výška náplně – hustota a kompresibilita nosiče, proudění kapalin (tlak na nosič), prostor pro proudění plynů
 • nehomogenní prostředí – změna koncentrace živin s výškou náplně, gradient pH, špatné promíchávání
 • využití – reakce, kde se vyskytuje inhibice produktem (rozdílná koncentrace produktu podél náplně)
dal typy bioreaktor
další typy bioreaktorů
 • fotobioreaktory
  • fotosyntetizující kultury – mikrořasy, cyanobakterie
 • bioreaktory pro kultivaci na pevné fázi
 • bioreaktory pro kultivaci živočišných buněk
mechanicky m chan reaktory
mechanicky míchané reaktory
 • třífázový systém: plyn-kapalina-pevná fáze
 • účel míchání – homogenizace, dispergace
 • koncentrační a teplotní homogenita
 • střihové napětí – rozbíjení bublin – velká mezifázová plocha
 • vysoká turbulence – přestup látky a tepla
 • mechanické míchadlo (disková turbína, 4-6 listů, d asi 0.3 dT)
 • vzdušnění zespoda
 • zarážky pro optimální promíchávání (4-8, d asi 0.1dT) – zamezení vzniku víru
 • aerační věnec - bubliny rozbíjeny míchadlem
 • vrchní část - odplyny
mechanicky m chan bioreaktor tlakov n doba i
mechanicky míchaný bioreaktor – tlaková nádoba I
 • 1 - nádoba bioreaktoru
 • 2 - plášť
 • 3,4 - izolace
 • 5 – přívod inokula
 • 6 – porty pro pH elektrody
 • 7 - míchadlo
 • 8 – aerační věnec
 • 9 – ucpávka
 • 10 - převodovka
 • 11 – motor
 • 12 – vypouštěcí otvor
mechanicky m chan bioreaktor tlakov n doba ii
mechanicky míchaný bioreaktor – tlaková nádoba II
 • 13 – chlazení pláště
 • 14 – vzorkovací otvor s připojením páry
 • 15 – prosklená plocha (pozorování obsahu)
 • 16 – přívod roztoků na úpravu pH a odpěňovadla
 • 17 – vstup vzduchu
 • 18 – víko
 • 19 – přívod média
 • 20 – odvod vzduchu
 • 21 – porty na různé senzory (O2, T,…)
 • 22 – rozbíječ pěny
 • 23 – přívod páry
 • 24 – tryska
dispergace m ch n m
dispergace mícháním
 • rozbíjení bublin – velká mezifázová plocha – vysoký přestup O2 do kapaliny
 • vytvoření dostatečného střihového napětí
 • nutno znát maximální střihové napětí, které mikroorganismy snáší
 • kompromis mezi maximální dodávkou kyslíku a homogenizací a velikostí střihových sil
z kladn typy m chadel
základní typy míchadel
 • vrtulové
  • vysoká čerpací kapacita, menší střižné síly, axiální tok
 • turbínové
  • otevřená disková turbína s dělicím kotoučem, vzduch přiváděn do aeračního věnce pod míchadlem; výhody – vysoké střižné síly způsobují dispergaci vzduchových bublin, dělicí kotouč zabraňuje zkratovému toku vzduchu kolem hřídele; nevýhoda – omezená čerpací kapacita
mechanick m chadla
mechanická míchadla
 • nahoře: disková míchadla - různý směr lopatek
 • dole:
  • a) vrtulové
  • b) diskové s narážkami
  • c) diskové bez narážek
z kladn konfigurace
základní konfigurace
 • obvykle více míchadel – zlepšení homogenizace (vzdálenost 1-1.5 D)
 • rychlost míchání – limitace dle systému (vibrace)
 • velikost míchadla – větší průměr – lepší míchání (D/DT = 0.4-0.5)
 • zarážky – zlepšení míchání, minimalizace vzniku víru, 4 ks 0.1 DT
 • vzdušnění – zlepšení míchání
p kon m chadel
příkon míchadel
 • pro newtonské kapaliny

příkonové číslo je funkcí Reynoldsova čísla

P0 – příkonové číslo, ρ – hustota, n – otáčky, d – průměr míchadla, μ – dynamická viskozita

slide60

důvodem pro intenzívní míchání není obvykle homogenizace, ale

přestup kyslíku

charakter kultiva n ch vak
charakter kultivačních vaků
 • stupňování požadavků na čistotu a sterilitu
 • citlivost tkáňových kultur na střižné síly
 • předsterilizované jednorázové plastové kultivační vaky
 • kultivační objemy od stovek mililitrů až po tisíc litrů
 • nedostatek kyslíku – jemná dispergace
 • náklady na jednorázové zařízení jsou vysoké - drahé produkty
bioreaktory s vlnov m m ch n m
bioreaktory s vlnovým mícháním

1: základna,

2: čep,

3: vsádka,

4: vak,

5: výstupní filtr, 6: vstupní filtr.

v bava kultiva n ch vak
výbava kultivačních vaků
 • apertury pro vstupy a výstupy médií, inokula, aeračního plynu a výdechového plynu
 • sterilita plynů se zajišťuje mikrofiltry
 • spoje jsou realizovány jednorázovými trubkami, hadicemi a konektory
 • jednorázové senzory pro kultivační parametry - pH, teplotu, koncentraci rozpuštěného kyslíku
vaky s mechanick m m ch n m
vaky s mechanickým mícháním
 • nedostatečné míchání v plastových vacích
 • plastové nebo ocelové mechanické míchadlo
 • pohyblivé spojení je zajištěno magnetickou spojkou, nebo různými typy plastových či keramických ucpávek
 • vak je často umístěn v ocelové nádobě
charakter a pou it mbr
charakter a použití MBR
 • charakteristická zádrž buněk nebo nosičů
 • je možné dělení produktů
 • katalyzovaná reakce (retězec reakcí)
  • mimo membránu
  • uvnitř membrány (funkcionalizovaná membrána)
 • vhodné pro
  • kultivace tkáňových buněk, kmenových buněk
  • čištění odpadních vod
funk n d len mbr
funkční dělení MBR
 • bioreaktory se separací buněk (biomass separation membrane bioreactor, BSMBR)
 • bioreaktory s aerací přes membránu (membrane aeration bioreactor, MABR)
 • extraktivní bioreaktory, kde se odděluje metabolit či produkt (extractive membrane bioreactor, EMBR)
 • bioreaktory s výměnou iontů na membráně (ion exchange membrane bioreactor, IEMBR)
perfuzn bioreaktory
perfuzní bioreaktory
 • distribuce media sítí kanálů k buňkám - kontinuální výměna média
hollow fibre bioreaktor
hollow-fibre bioreaktor
 • dvou-kompartmentový systém
  • intrakapilární a extrakapilární prostor
   • svazek dutých vláken
   • rovnoměrný průtok pro všechna vlákna svazku
  • svazek dutých vláken je uložen v cylindrickém pouzdře, kterým proudí extrakapilární tok
  • semipermeabilní membrána - selektivní prostup složek média
v hody ssc
výhody SSC
 • jednoduchost a nenáročnost na strojní vybavení
 • vyšší objemová koncentrace produktů
 • efektivnější izolace produktů
 • jednodušší inokulace, absence tvorby pěny
 • menším objem odpadů
 • některé organismy se v submerzním prostředí kultivují obtížně, nebo netvoří žádané produkty (např. některé vláknité mikroorganismy, nebo tkáňové buňky adherující na pevné povrchy)
 • uvádí se vyšší odolnost ke kontaminaci, protože SSC představují selektivnější prostředí z hlediska dostupnosti substrátu a snížené vlhkosti.
 • je obtížnější zajistit sterilitu technicky
nem chan bioreaktory
nemíchané bioreaktory
 • nemíchaný a neaerovaný
  • otevřená vana, nad kterou cirkuluje vzduch
 • nemíchaný a aerovaný
  • packed-bed – suchý substrát ve vertikálním loži, zespoda vháněný zvlhčovaný vzduch
m chan bioreaktory
míchané bioreaktory
 • s aerací nebo bez
  • bubnové rotační, bubnové s lopatkami
  • vertikální s oběžným míchadlem
z kladn typy kultivac
základní typy kultivací
 • vsádková (batch)
  • uzavřený systém, není průběžný přítok živin ani odvod metabolitů
 • přítokovaná (fed-batch)
  • přítok média ano, odvod média ne – objem reaktoru není konstantní
 • kontinuální (continuous cultivation)
  • otevřený systém, plynulý přítok a odtok média, konstantní objem reaktoru
vs dkov kultivace batch
vsádková kultivace (batch)
 • uzavřený systém
 • všechny živiny i inokulum přivedeny na počátku kultivace
 • živiny postupně spotřebovávány, akumulace biomasy a metabolitů – činností metabolismu MO
 • konstantní objem bioreaktoru
 • zanedbává se změna objemu – úprava pH, odpěňování, vzdušnění
f ze r stu v batch re imu
fáze růstu v batch režimu
 • lag fáze
 • exponenciální fáze
 • stacionární fáze
 • fáze odumírání
 • mezi jednotlivými fázemi tranzientní stavy
 • požadavky: minimalizace lag fáze, prodloužení a exponenciální fáze
exponenci ln f ze r stu
exponenciální fáze růstu
 • intenzivní a pravidelný růst – lze ho sledovat jako koncentraci buněk nebo biomasy
 • T – doba zdvojení, n – počet generací
maximalizace
maximalizace μ
 • složení média, teplota, pH, DOT, koncentrace substrátů atd.
 • množství vytvořené biomasy přímo úměrné množství spotřebované živiny
 • výtěžnost (yield):
 • rychlost růstu úměrná rychlosti spotřeby živiny a naopak
 • hodnota YX /S za různých podmínek různá
zen vs dkov ho procesu
řízení vsádkového procesu
 • produkce biomasy – maximální délka exponenciální fáze růstu
 • produkce primárního metabolitu – prodloužení exponenciální fáze růstu za současné produkce metabolitu
 • produkce sekundárního metabolitu – krátká exponenciální fáze, prodloužená stacionární fáze
p tokovan kultivace fed batch
přítokovaná kultivace (fed-batch)
 • jedna nebo více živin dávkováno do bioreaktoru během kultivace, produkt zůstává v bioreaktoru
 • přítok média ano, odvod média ne – Vr není konstantní
 • řízení rychlosti přítokování limitujícího substrátu řízení rychlosti spotřeby substrátu řízení reakčních rychlostí a metabolismu
 • výhoda – řízenou změnou koncentrace živin lze ovlivnit výtěžek nebo produktivitu
 • živiny jsou dodávány během kultivace, neodvádí se médium - objem bioreaktoru roste
uplatn n fed batch
uplatnění fed-batch
 • substrátová inhibice (methanol, ethanol, kyselina octová, atd.)
 • hustá kultura – vysoká koncentrace buněk
 • glukosový efekt (over-flow metabolismus)
 • katabolická represe – snadno metabolizovatelný zdroj (glukosa)
 • optimalizace tvorby metabolitu – produkce AK, řízené udržování nízké koncentrace S
 • prodloužení produkční fáze (oddělení produkční a růstové fáze) – sekundární metabolity
zen p tok i
řízení přítoků I
 • koncentrace substrátu se udržuje konstantní nebo se mění podle optimálního algoritmu
  • pomalý konstantní přítok média – lineární růst celkové biomasy
  • exponenciální přítok média – exponenciální růst biomasy
 • přítokování média podle zvoleného parametru spojeného s růstem biomasy nebo produkcí (zpětnovazebná regulace)
zen p tok ii
řízení přítoků II
 • podle předem daného schématu – přerušovaný nástřik podle vypočtené funkce
 • přímo – měření koncentrace substrátu v bioreaktoru, podle toho upraven nástřik
 • nepřímo – měření jiných parametrů, které jsou spjaté s metabolismem buňky – DOT, pH, CO2 a O2 v odplynech atd.
kontinu ln kultivace
kontinuální kultivace
 • otevřený systém
 • plynulé(nepřetržité) dodávání živin (média)
 • plynulý odběr média pozměněného metabolickou činností MO i s částí biomasy
 • rychlost přítoku = rychlost odvodu
 • konstantní objem bioreaktoru
 • rozmnožování za optimálních podmínek
typy kontinu l chemostat
typy kontinuálů - chemostat
 • chemostat
  • konstantní rychlost přítoku média F (konstantní zřeďovací rychlost D, rychlost přítoku substrátu = rychlost spotřeby substrátu) mikroorganismy si podle podmínek nastaví konstantní μ a konstantní X
dal typy kontinu l
další typy kontinuálů
 • turbidistat
  • konstantní turbidita (koncentrace biomasy) – mění se D (automatická regulace)
 • auxostat
  • konstantní parametr spjatý s růstem – mění se D (nutristat: S=konst, oxistat: DOT=konst, CO2stat: CO2=konst)
optimalizace bioprocesu
optimalizace bioprocesu
 • konstrukce/selekce produkčního kmene
 • optimalizace složení média
 • výběr typu kultivace
  • podle optimalizovaného parametru, technických možností a dalších kritérií
 • optimalizace kultivačních parametrů (pH, teplota, aerace, míchání...)
optimalizace slo en m dia
optimalizace složení média
 • kvalitativní a semikvantitativní složení
  • baňkové pokusy, využít optimalizační metodu, např. experimentální design odvozený od Response Surface Methodology, Optimal či Central Composition Design, ke snížení počtu experimentů
 • kvantitativní složení
  • vychází z experimentů v laboratorním fermentoru a vhodného strukturovaného modelu s bilancí procesu, mění se v čase
bilan n modelov n
bilanční modelování
 • matematický model procesu nebo zařízení
  • vztahy popisující jeho chování v čase
  • diferenciální rovnice, nelineární rovnice

VSTUP + ZDROJ = VÝSTUP + AKUMULACE

identifikace modelu konstanty
identifikace modelu - konstanty
 • aproximace empirických dat metodou nejmenších čtverců
 • optimalizace, extrém funkce, účelová funkce = kritérium optimalizace
 • optimalizační proměnné, např. μ, π, YP / X, YP / S
optimalizace kultiva n ch parametr
optimalizace kultivačních parametrů
 • teplota
  • optimální růstová teplota kmene, lze využít pro změny rychlosti růstu a produkce
 • pH
  • optimální růstové pH kmene, lze omezit kontaminaci, vliv složení média, indikátor metabolismu
 • aerace (řízení DOT)
  • podle metabolismu produkce, limitace kyslíkem v různých fázích, řízení dostupnosti energie, změny metabolismu
monitoring a automatizace
monitoring a automatizace
 • konstrukční součást bioreaktoru
 • senzory a zařízení pro měření základních stavových veličin
  • pH, teplota, DO, redox, DCO2, odplyny, X, S, P
 • měření a řízení základních procesních parametrů
  • otáčky míchadla, průtok vzduchu, tlak, přítoky
 • analogové měřící a řídící jednotky
 • DDC (Direct Digital Control) realizované PLC
 • nadřazené monitorovací, archivační a řídící systémy
z kladn regulace
základní regulace
 • pH – automatizované dávkování H+ a OH-
 • teplota – dvojitý plášť, pára, tepelná média
 • DO –
  • otáčky míchadla – asynchronní elektromotory, frekvenční měniče
  • průtok vzduchu - kompresory, turbodmychadla, škrtící regulace podle MS měření
  • tlak – tenzometrická čidla, regulace na výstupu podle SP
 • přítokování -
  • tlakové nebo peristaltické pumpy, měření nejpřesněji vážením reaktoru nebo zásobníku
ad