esk jazyk a literatura
Download
Skip this Video
Download Presentation
Český jazyk a literatura

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Český jazyk a literatura - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

2. – 3. ročník studijního oboru SOU Mgr. Lenka Brychová „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“. Český jazyk a literatura. Přelom 19. a 20. století v literatuře. Rozsah: 3 vyučovací hodiny. Rozložení tématu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Český jazyk a literatura' - aliza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
esk jazyk a literatura
2. – 3. ročník studijního oboru SOU

Mgr. Lenka Brychová

„Tento projekt je spolufinancován

Evropským sociálním fondem a státním

rozpočtem České republiky.“

Český jazyka literatura
p elom 19 a 20 stolet v literatu e
Přelom 19. a 20. století v literatuře
 • Rozsah: 3 vyučovací hodiny
rozlo en t matu
Rozložení tématu
 • 1. hodina: Umělecké směry
 • 2. – 3. hodina: Prokletí básníci
metody
Metody
 • Vennovy diagramy
 • Skupinová práce
 • Brainstorming
 • Interaktivní metoda
metody1
Metody
 • Sebereflexe
 • Půlky veršů
 • Pětilístek
 • Interpretace textu
um leck sm ry

Umělecké směry

Na konci předchozí hodiny zadán domácí úkol:

Vypište informace o uměleckých směrech: impresionizmus, symbolizmus, dekadence. Zaměřte se na vysvětlení pojmu, znaky, dobu, představitele.

vennovy diagramy
Charakteristika metody:

grafický záznam společných a rozdílných znaků 2 či více jevů.

Vysvětlení metody: 5 minut

Vennovy diagramy
pr ce ve dvojic ch
Práce ve dvojicích
 • Nakreslete na celou stranu svého sešitu Vennovy diagramy, kde kruh I bude představovat imresionismus, kruh S symbolismus, kruh D dekadenci. Do jednotlivých částí zapište rozdílné s společné rysy těchto umělěckých směrů.
 • Čas: 10 minut
pr ce ve v t skupin
Práce ve větší skupině
 • Porovnejte své výsledky s další dvojicí (popř. trojicí) a doplňte své postřehy.
 • Čas: 10 minut
prezentace pr ce
Prezentace práce
 • Jednotlivé čtveřice (pětice) prezentují výsledky své práce.
 • Výsledky práce vyučující zaznamenává do Vennových diagramů na tabuli.
 • Čas: 15 - 20 minut
proklet b sn ci
Prokletí básníci
 • Vysvětlení pojmu
 • Představitelé:
 • Ch. Baudelaire
 • P. Verlaine
 • J.-A. Rimbaud
ch baudelaire zdechlina kv ty zla
Ch. Baudelaire – Zdechlina (Květy zla)
 • Žáci dostanou do dvojic text básně v překladu F. Hrubína, N. Mládkové, V. Holana.
 • Porovnají všechny tři překlady – název básně, námět, jazykové prostředky, působivost
 • Určí počet slok, veršů v jedné sloce, rým, umělecký směr.
ch baudelaire zdechlina kv ty zla1
Ch. Baudelaire – Zdechlina (Květy zla)
 • Žáci se pokusí báseň vnímat prostřednictvím vjemů:
 • Zrak - popis letního dne, teplého počasí a především popis zdechliny samotné.př.: ... z jehož hnilob dralo se černo páchnoucích pluků larv ... -
ch baudelaire zdechlina kv ty zla2
Ch. Baudelaire – Zdechlina (Květy zla)
 • Čich - př.: ...Takový silný puch, že vy jste z toho trávě div neomdlela, na nás vál......černo páchnoucích pluků...
 • Sluch - př.: ... A mouchy bzučely nad břichem......či perlilo se praskajíc......ten svět tak prazvláštní zněl hudbou, jako v dálce peřeje nebo vítr zní...
ch baudelaire zdechlina kv ty zla3
Ch. Baudelaire – Zdechlina (Květy zla)
 • Chuť - i vnímání chuti, i když jen obraznéPř.: ...jako černý sirob... (sirup)
ch baudelaire zdechlina kv ty zla4
Ch. Baudelaire – Zdechlina (Květy zla)
 • Ke kterému uměleckému směru byste báseň přiřadili?
 • Čím Vás báseň zaujala? Jaké jste měli pocity?
j a rimbaud samohl sky
J.-A. Rimbaud - Samohlásky
 • Na základě přečtené Rimbaudovy básně Samohlásky se pokuste na samostatný papír barevně vyjádřit své vnímání jednotlivých samohlásek, k barevnému provedení připojte i asociace, kterou ve Vás vyvolává její tvar – Váš obraz dané samohlásky.
 • Možné porovnat se sbírkou V. Nezvala Abeceda.
dom c kol
Domácí úkol
 • Vypište z Verlainovy Písně podzimní verše zachycující podzimní náladu.
 • Jaký životní styl líčí Rimbaudova báseň Večerní modlitba? O jaký básnický žánr se jedná?
 • Proč je Rimbaudův Opilý koráb alegorií? Jaké motivy se v básni objevují?
p lky ver e
Půlky verše
 • První verš básní rozdělíme na dvě části, všechny rozstříhané části rozdáme ve třídě. Úkolem žáků je najít svůj pár.
 • Vhodné je zvolit 5-7 básní (podle počtu žáků), žáci budou nejprve pracovat ve dvojicích, pak se sejdou čtveřicích (max. v šesticích) a výsledky své práce porovnají.
p lky ver e2
Půlky verše
 • Úkoly dvojicím (čtveřicím-šesticím) – pokuste se:
 • na základě prvního verše vyvodit,

o čem všem může báseň být,

 • určit, z jaké doby báseň pochází,
 • určit autora.
p lky ver e3
Půlky verše
 • Skupiny dostanou celý text básně a porovnají své úvahy s celou básní.
 • Skupiny zhodnotí shody a rozdíly.
 • Skupiny zkusí vysvětlit, proč se jejich výsledky s prvním veršem a celou básní shodují (liší).
p lky ver e c le
Půlky verše - cíle
 • Uvědomit si, jak mnohoznačná může být báseň.
 • Vnímat krásu jazyka.
 • Rozvoj slovní zásoby.
 • Společný prožitek básně a následné interpretace.
p til stek
Pětilístek
 • Charakteristika metody
 • Pětilístek je pětiřádková „básnička“, která po pisateli vyžaduje, aby shrnul informace a názory do výrazů, které vystihují (popisují) námět nebo o něm uvažují.
 • 1. První řádka je jednoslovné téma, námět (obvykle podstatné jméno).
 • 2. Druhá řádka je dvouslovný popis námětu, jeho podstatných vlastností, jak je vidí pisatel (odpověď na otázku, jaký je námět).
 • 3. Třetí řádka je sestavena ze tří slov vyjadřujících dějovou složku námětu – tedy, co dělá nebo co se s ním děje.
 • 4. Čtvrtá řádka je věta o čtyřech slovech, vztahující se k námětu (sloveso může chybět).
 • 5. Poslední řádka je jednoslovné synonymum, které rekapituluje podstatu námětu.
p til stek sch ma
Pětilístek - schéma
 • __________
 • __________ __________
 • __________ __________ __________
 • __________ __________ __________ __________
 • __________
p til stek p klad
Pětilístek - příklad

impresionismus

intimní přírodní

zachycuje působí vnímá

dané neopakovatelné duševní rozpoložení

umění

dovednosti rozv jen metodou p til stku
Dovednosti rozvíjené metodou pětilístku
 • Žák...
 • rozpomíná se na známé informace

a klade je do souvislostí k tématu

pětilístku

 • vybírá nejpřesnější pojmenování,

která vystihují podstatu tématu,

jak ji sám vnímá

pou it literatura
Použitá literatura
 • Ch. Baudelaire – Zdechlina
 • Ch. Baudelaire – Co jenom povíš dnes
 • Ch. Baudelaire – Cikáni na cestách
 • Ch. Baudelire – Dýmka
 • J.-A. Rimbaud – Celníci
 • J.-A. Rimbaud – Samohlásky
pou it literatura1
Použitá literatura
 • J.-A. Rimbaud – Večerní modlitba
 • J.-A. Rimbaud – Opilý koráb
 • P. Verlaine – Básnické umění
 • P. Verlaine – Píseň podzimní
 • F. Villon – Balada mravoučná
post ehy
Postřehy
 • Žáci, kteří raději pracují sami, se do aktivit hůře zapojovali. Při podobné činnosti bych je nechala jednotlivé skupiny pozorovat a popsat jejich práci.
 • Třída MS3 je technicky založená, nejvyšší aktivitu vyvinula při Vennových diagramech.
post ehy1
Postřehy
 • Při metodě půlky veršů jsem s žáky rozebrala, podle jakých kritérií se páry hledaly (velké písmeno na začátku verše, malé písmeno na začátku druhé poloviny, interpunkce).
 • Žáci se často ptali na význam pro ně neznámých slov: robata, zřítelnice, spílají apod.
post ehy2
Postřehy
 • Velmi mě potěšilo, že skupina, která měla Villona, poznala, že se jedná o jiné období (jazyk).
 • „Rozjezd“ u jednotlivých aktivit byl pomalý, výsledek stál za to – zajímavé byly zejména asociace samohlásek a nově vzniklé básně (pětilístek).
ad