vidurinio ugdymo programos ypatumai
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vidurinio ugdymo programos ypatumai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Vidurinio ugdymo programos ypatumai - PowerPoint PPT Presentation


 • 257 Views
 • Uploaded on

Vidurinio ugdymo programos ypatumai. 2012 m. Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos aprašu, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, tvirtinamais švietimo ir mokslo ministro, ir kitais teisės aktais.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vidurinio ugdymo programos ypatumai' - alissa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos aprašu, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, tvirtinamais švietimo ir mokslo ministro, ir kitais teisės aktais
slide3
Atnaujintas turinys padeda ugdyti moksleivių kompetencijas -įgūdžių, gebėjimų ir vertybių visumą;
 • Siekiama atverti kūrybiškumo galias, didinti mokymosi motyvaciją ir mokyti mokytis, kad kiekvienas besimokantis vaikas pajustų savo sėkmę.
slide4
Giliau individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą, gerinti vidurinio ugdymo kokybę.
 • Sudaryti galimybę kiekvienam mokiniui rinktis savo gabumus, polinkius ir poreikius atitinkantį mokymosi kelią, padidinti vidurinio ugdymo prieinamumą
slide5
Vidurinio ugdymo programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai.
 • Vidurinio ugdymo dalykų bendrųjų programų turinys pateikiamas skirtingo sudėtingumo pasirenkamaisiais dalykų kursais ir moduliais.
 • Įvairių mokymosi poreikių ir polinkių turintiems mokiniams sudaromos galimybės rinktis skirtingo sudėtingumo dalykų kursų programas, modulius.
vidurinio ugdymo programos strukt ra
Vidurinio ugdymo programos struktūra
 • Reglamentuojamas tik bendrojo lavinimo branduolys, kuris sudaro apie 60 proc. viso pamokų laiko.
 • 40 proc. pasirenkamojo mokymosi turinio mokinys renkasi laisvai
branduol sudaro
Branduolį sudaro:
 • Dorinio ugdymo dalykas (tikyba/etika)
 • Lietuvių kalba ir literatūra
 • Užsienio kalbos
 • Matematika
 • Vienas socialinio ugdymo dalykas (istorija, geografija)
 • Vienas gamtamokslinio ugdymo dalykas (biologija, fizika, chemija) arba integruotas gamtos mokslų kursas
 • Vienas meninio ugdymo (dailės, muzikos, teatro, šokio, grafinio dizaino, fotografijos ir t.t.) arba technologinio ugdymo dalykas
 • Kūno kultūra (bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka)
b endrasis kursas
Bendrasis kursas
 • perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius bendrą kultūrinį mokinių išprusimą, taip pat patirtį ir gebėjimus, būtinus tenkinti praktines gyvenimo reikmes. Jis apima plačiai vartojamas dalyko sąvokas, pagrindinius dėsningumus, svarbiausias idėjas, jų kontekstą ir praktinį taikymą, veiklos kompetenciją, vertybines nuostatas.
i pl stinis kursas
Išplėstinis kursas
 • savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, orientuotą į nuodugnesnes tam tikros srities studijas. Jis skirtas mokiniams savarankiško mokymosi gebėjimams ugdyti, mokymuisi operuoti dalyko žiniomis ir metodais sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis.
slide10
Užsienio kalbų kursų programų, orientuotų į A1/A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius, reikalavimai atitinka Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenyse nustatytus kiekvieno kalbų mokėjimo lygioreikalavimus ir padeda įvertinti kalbos mokymosi pažangą, naudojantis lanksčia, atitinkamomis patirtimis paremta bendrąja kalbų mokėjimo lygių sistema. Ši sistema aprėpia skirtingus mokinių poreikius ir tikslus, kylančius mokantis kalbų.
moduliai
Moduliai

Lietuvių kalbos ir literatūros moduliai:

 • „Retorikos menas (Viešasis kalbėjimas)“ ;
 • „Samprotaujamojo teksto rašymas: teorija ir praktika“
 • Teksto samprata, poveikio sąsajos su konteksto suvokimu
angl kalbos moduliai
Anglų kalbos moduliai
 • ,,Grammar Is Easy"
 • Išlyginamasis modulis „English Grammar throuhg communication“
 • ,,Argumentative Writing“
 • "Reading and Listening Practice for Fluent English“
 • English Vocabulary in Context
matematikos moduliai
Matematikos moduliai
 • ,, Funkcijos sąvoka. Laipsninės, rodyklinės ir logaritminės funkcijos“ (B) (3 klasėje)
 • Funkcijos (A) (3 klasėje)
 • Geometrija (A) (4 klasėje)
 • Geometrijos pradmenys (B) (4 klasėje
kiti moduliai
Kiti moduliai
 • Informatikos modulis (A kursui)

„Programavimo pradmenys“

 • Fizikos modulis „Kompleksiniai uždaviniai ir jų praktinis aspektas“
 • Fizikos modulis “Eksperimentinė metrologinė fizika”
 • Biologijos modulis „Biologijos struktūrinių uždavinių sprendimas“
 • Biologijos modulis „Žmogaus vystymasis“
kiti moduliai1
Kiti moduliai
 • Istorijos modulis ,,Žmogus ir politika“
 • Istorijos modulis „Istorinių šaltinių analizė“
 • Istorijos modulis “Politologijos įvadas”
 • Chemijos modulis „Kompleksinių chemijos uždavinių sprendimas“
 • Chemijos modulis „Eksperimentinė chemija“
projektai
Projektai
 • Vokiečių kalbos tarptautinis egzaminas “Kalbų diplomas 2”
individualaus ugdymo plano strukt ra
Individualaus ugdymo plano struktūra
 • Mokiniai ugdomi pagal jų individualius ugdymo planus, kuriuos sudaro privalomieji bendrojo ugdymo dalykai ir mokinio pasirinktas ugdymo turinys. Mokinių individualūs planai skiriasi priklausomai nuo mokinio planuojamos tolesnio mokymosi, studijų ar veiklos krypties
slide19
individualus ugdymo planas sudaromas dvejiems mokslo metams;
 • mokinys III-IV gimnazijos klasėse privalo mokytis 8-13 mokomųjų dalykų;
 • nebaigus dalyko ugdymo programos, laikoma, kad to dalyko mokinys nesimokė.
 • mokomieji dalykai mokomi pagal bendrojo (B) ir išplėstinio (A) kurso programas;
slide20
Maksimalus mokinio savaitiniu pamokų skaičius –32, minimalus privalomas mokinio pamokų skaičius –28 savaitines pamokos.
 • Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 13 skirtingų dalykų.
 • Pasirenkamieji dalyko moduliai nėra skaičiuojami kaip atskiri dalykai.
 • Mokinys bendruosius ir išplėstinius dalyko kursus renkasi savo nuožiūra, tačiau bendras savaitinių pamokų skaičius neturi viršyti mokinio maksimalaus savaitinių pamokų skaičiaus
individualaus ugdymo plano strukt ra1
Gimnazijoje 2012 – 2014 metams siūlomi individualūs ugdymo planai parengti pagal 6 studijų sritis ir kryptis, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose:

Biomedicinos mokslai

Fiziniai mokslai

Technologijos mokslai

Socialiniai mokslai

Humanitariniai mokslai

Menai

Taip pat siūlomas individualus planas, dar neapsisprendu-siems dėl būsimų studijų krypties

Individualaus ugdymo plano struktūra
rekomendacijos
Rekomendacijos
 • Pasirinkti studijų kryptį
 • Išsiaiškinti priėmimo į studijų kryptį sąlygas
 • Pasirinkti išplėstinį kursą tų dalykų , kurių egzaminus laikysi
 • Geriau kryptingas mokymasis, negu platus dalykų spektras
 • Meno teorija ir raiška-pagal gebėjimus
pupp 2012 m
PUPP 2012 m.
 • Matematika - gegužės 29 d.
 • Lietuvių kalba (rašštu) –gegužės 23 d.
ad