Naturv rd 7 kap
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 46

Naturvård (7 kap.) PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Naturvård (7 kap.). Allemansrätten (7:1) Nationalpark (7:2-3) Statens mark, inte intrång i befintliga rättigheter Naturreservat, kulturreservat (7:4-9)

Download Presentation

Naturvård (7 kap.)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Naturvård (7 kap.)

Allemansrätten (7:1)

Nationalpark (7:2-3)

Statens mark, inte intrång i befintliga rättigheter

Naturreservat, kulturreservat (7:4-9)

Bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värde-fulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet (jfr. Örskär; RÅ 1996 ref. 40). Inskränk-ningar, tåla intrång, ta mark i anspråk.

Ersättning.

MB och miljöprocess


Biotopskyddsområde (7 kap. 11 § )

5-8 §§ OmrådesskyddsF (1998:1252)

A-BIOTOPER

bil 1; alléer, småvatten i jordbruksmark, åkerholmar, stenmurar

Skydd direkt!

MB och miljöprocess


Biotopskyddsområde (7 kap. 11 § )

B-BIOTOPER

 • Bil 2; SVO: brandfält, äldre naturskogsartade skogar, ravinskogar, örtrika sumpskogar, rik- och kalkkärr, ras- eller bergbranter, mark med mycket gamla träd m.m.

 • 7 §; Lst: rik- och kalkkärr i jordbruksmark, ängar eller naturbetesmarker…naturliga bäckfåror…ras- eller bergbranter…inte SVL

 • Inte verksamhet/åtgärd som kan skada… avgränsning…förklaring (7:11 4 st, jfr 7:24)

MB och miljöprocess


Naturvård (7 kap.)

Naturminne (7:10)

Djur- och växtskyddsområde (7:12)

Vattenskyddsområde (7:21-22)

Natura 2000 (7:27-29b)

MB och miljöprocess


Strandskydd (7 kap. 13-16 §§)

 • 1951 Strandskyddslagen, 1964 NVL,

  1974 Generellt strandskydd

 • Skydda friluftslivet och livsmiljön

 • Förbud mot byggnader, anläggningar eller anordningar…som hindrar eller avhåller allmänheten…andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter

 • 100 – 300 meter från strandlinjen

MB och miljöprocess


Strandskydd (7 kap. 13-16 §§)

Dispens om särskilda skäl (7:16)

I praxis; lucktomt, redan ianspråktagen, väg emellan, ointressant för friluftslivet

MB och miljöprocess


Intresseavvägning

Intresseprövning (7:25-26)

Mättingemålet; RÅ 1996 ref. 44 (även RÅ 1996 ref. 56)

Stenmuren; RÅ 1997 ref. 59

MÖDs praxis, bl.a. dom 2003-11-25; M 10820-02

MB och miljöprocess


Artskydd (8 kap.)

 • Fridlysning

 • Förbud mot handel med hotade arter (CITES)

 • Utsättningsbegränsningar

MB och miljöprocess


Samråd och skogsbruk

GENERELLA SAMRÅDET (12:6)

arbetsföretag…väsentlig ändring av naturmiljön

Ex: Barrskogsplantering, vägar, master

SKOGSVÅRDSLAGEN

Allmänna hänsynsregler, anmälan-tillstånd, SVO

MB och miljöprocess


Miljöfarlig verksamhet (9 kap. 1 §)

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas,

2. användning av mark, byggnader eller an-läggningar …kan medföra olägenhet…genom annat utsläpp…eller genom förorening av mark, luft, vattenområden,

3. användning av mark (osv)…kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

MB och miljöprocess


Tillståndsplikt (9 kap. 6 §)

BEMYNDIGANDET

 • Anlägga och driva A- eller B-verksamhet

 • Släppa ut avloppsvatten

 • Släppa ut eller lägga upp fast avfall (A eller B)

 • Större ändring av ovan

MB och miljöprocess


Tillståndsplikt (9 kap. 6 §)

9:1  9:6  5 § FMH (1998:899) 

BILAGAN; A eller B

Obs: övergångsregeln i FMH p. 2

Ansökan om tillstånd senast 31/12-05

OBS Frivilligt tillstånd (9:6 3 st)

MB och miljöprocess


Anmälningsplikt (9 kap. 6 §)

9:1  9:6  21 § FMH (1998:899) 

BILAGAN; C

Obs: övergångsregeln i FMH p. 3

Anmälan senast 31/12-04 (2002)

MB och miljöprocess


Hälsoskydd (9 kap. 3 §)

Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

(Sanitär olägenhet)

MB och miljöprocess


Hälsoskydd (9 kap. 3 §)

Tillstånds- resp. anmälningsplikt för enskilda avlopp

7 § 2 st. MB  13-16 §§ FMH

Särskilda kravregler i 9:7 och 12 § FMH

MB och miljöprocess


Hälsoskydd (9 kap. 3 §)

- Kommunen kan föreskriva viss till-ståndsplikt (bl.a. för djurhållning och grundvattentäkt)

- Krav på bostäder

- Anmälningsplikt för vissa lokaler

- Kommunala föreskrifter ang. tom-gångskörning, skydd av ytvattentäkter, eldning m.m.

MB och miljöprocess


Täkter (12 kap. 1-5 §§)

Särskilda kravregler i 12 kap. MB

F (1998:904) om täkter och samråd

Över till 9 kap. (bilagan)

MB och miljöprocess


Vattenverksamhet(11 kap. 2 §)

- Åtgärder som syftar till att ändra vattnets djup eller läge

- Bortledande av grundvatten

- Infiltration

- Markavvattning

MB och miljöprocess


Tillståndsplikt (11 kap. 9 §)

All vattenverksamhet

Undantag; uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas

Särskilda kravregler (11.6-9), bl.a. att verksamheten är samhällsekonomisk motiverad (”båtnad”)

Restvattenlagen (1998:812); rådigheten

Särskild prövning

MB och miljöprocess


Markavvattning (11 kap.)

När syftet är att varaktigt öka fastighetens lämplighet för visst ändamål; inte skyddsdikning (SVL)

Förbudsområden, dispens (11:14, jfr. bilagan till F (1998:1388) om vattenverksamhet

Lst prövar

MB och miljöprocess


Kemiska produkter (14 kap.)

Definitioner (14:2-6), bl.a. av kemisk produkt, bekämpningsmedel och hantering

En mängd förordningar; bl.a. FKP (1998:941), FörbudsF (1998:944) och BekämpF (1998:947)

Ingen förprövning!

Föreskrifter från KEMI

MB och miljöprocess


Kemiska produkter (14 kap.)

Allmänna försiktighetsmått; 2:3 o 2:6  alla kemikalieregler

Miljö- och hälsoutredning; 2:2  14:7

Produktinfo; 14:8  KIFS

Uppgiftsskyldighet/anmälan (PR); 14:9-10, 23  10-12 §§ FKP (bil)  KIFS

MB och miljöprocess


Kemiska produkter (14 kap.)

Förhandsanmälan; 14:11

Tillstånd; 14:12  14-21 §§ FKP

Godkännande av bekämpningsmedel; 14:13-16  BekämpF

Förbud; 14:25  FörbudsF

MB och miljöprocess


Avfall (15 kap.)

Definitioner; avfall och farligt avfall (15:1, jfr. avfallsdir. 75/442 o EGDs praxis)

AvfallsF (2001:1063)

bil. 1; kategorier, bil. 2; EWC, bil. 3; egenskaper, bil. 4; R (återvinning), bil. 5; D (bortskaffande)

MB och miljöprocess


Avfall (15 kap.)

Hanteringsregler; 15:18-21  19-25 §§ AvfallsF

Tillstånd/anmälan för transport; AvfallsF

Tillstånd för behandling och mellanlagring enligt FMH

DeponeringsF (2001:512)

MB och miljöprocess


Avfall (15 kap.)

Producentansvar (15:6-7); tidningar, däck, förpackningar, elavfall, bilar m.m.

Kommunal renhållning (15:8-17); mono-pol på hushållsavfall, renhållningsord-ning

Nedskräpning (15:30) och dumpning (15:31)

MB och miljöprocess


Genomförandet

 • Tillämpningsområde (1-2 kap.)

 • Allmänna hänsynsregler + kravregler

 • Instrumenten; vem vill vad?

  2:1 När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och…villkor…samt vid tillsyn…är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet…åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.

 • Sanktioner

MB och miljöprocess


Tillstånd/handläggningen

 • Ansökan/MKB upprättas – samråd

  Missade samråd, otillräcklig MKB

 • Ansökan granskas och kungörs/ kommuniceras

  Bohus Energi

 • Beslutet/domen

  Deldomar, prövotidsvillkor, talerättsförbehåll

 • Kungörs/delges

  Inte alltid, alla sakägare, delgivning av msa

MB och miljöprocess


Miljökonsekvensbeskrivning (6 kap.)

 • Utredningskravet i förvaltningsrätten

 • MKB syftar till att identifiera o beskriva direkta el indirekta effekter på männi-skor/miljö, kulturmiljö, hushållning …samspelet (6:3)

 • Innehållet: Lokalisering, utformning, omfatt-ning…skyddsåtgärder m.m. Alternativutredning, inkl. 0-alternativ…

  icke-teknisk sammanfattning (6:7)

 • Demokratisk aspekt (PBL)

MB och miljöprocess


Tillståndet (22 kap. 25 §)

 • Gemensamma regler i 16 kap. (MKN, DP/OB, säkerhet, vandel…)

 • Allmänna och särskilda villkor

 • Utredningsfrågor

  REGERINGENS TILLÅTLIGHETSPRÖV-NING (17 kap.)

MB och miljöprocess


Tillståndet rättskraft (24 kap.)

…såvitt avser frågor som prövats i domen/ beslutet (24:1) = mynd o sakägare

Även äldre tillstånd enligt annan lag

Återkallelse (24:3)

Omprövning (24:5):

10 år (eller kortare tid enligt EG-rätten),

eller i förtid om…MKN…villkor inte följs… oväntade olägenheter…bättre teknik osv

MB och miljöprocess


Tillsynsmyndighetens instrument

Anmälan; C-verksamheter, andra åtgärder enligt FMH, mindre vattenverksamheter, kommunal anmälningsplikt, samråd

Råd; inte hot

MB och miljöprocess


Tillsynsmyndighetens instrument

 • Förelägganden

  ...Som behövs för efterlevnad

  ...Skyddsåtgärder, reparation, undersökning

  ...Administrativa; information

  ...Ansöka om tillstånd (förbud, tröskel)

  ...Överlåtelse av fastighet eller verksamhet

MB och miljöprocess


Tillsynsmyndighetens instrument

 • Vite

  precision, rättslig och faktisk rådighet (bryggan)

 • Verkställighet och rättelse

  Exekutionstitel (Fotokemi), kronofogden, annan, finansiering, juridisk expertis (kn - företag)

 • Tillträde

 • (Civilrättsliga instrument)

MB och miljöprocess


Tillsynsmyndighetens instrument

 • Miljösanktionsavgifter (30 kap.)

 • Åtalsanmälan (26:2)

 • Miljöstraffrätten (29 kap.)

MB och miljöprocess


Enköpingsdomen

Svea hovrätt 2003-04-07 i mål B 3204-02

 • Tjänstefel att inte åtalsanmäla och inte besluta om miljösanktionsavgift

MB och miljöprocess


Prövningsorganisationen

Länsstyrelsen/MPD (21 st)

B

Kommuner (290 st)

C

MB och miljöprocess


Prövningsorganisationen

Högsta domstolen

pt

Miljööverdomstolen

VAN

pt

Miljödomstolen (5 st)

A

MB och miljöprocess


Tillsynsorganisationen (26 kap. 3)

TillsynsF (1998:900)

Centrala TM: NV, KEMI, SoS, SKS

Naturvård: Lst

Vatten: Lst

Miljöfarlig verksamhet: A-/B-: Lst, C-/U-: Kn (…)

Kemikalier och avfall: Kommun

MB och miljöprocess


Initiativrätt

 • Verksamheter utan tillstånd

  Myndigheter, enskilda

 • Verksamheter med tillstånd

  Myndigheter, - - -

MB och miljöprocess


Klagorätt

 • Beslut/dom om verksamhet utan tillstånd

  Beslutsmyndigheten (7 a § FPL), kommun/Lst (praxis), enskilda (16:12 + praxis ang ”0-beslut”)

 • Beslut/dom om tillstånd

  Beslutsmyndigheten (7 a § FPL), kommun/Lst (praxis), enskilda (16:12), organisationer (16:13)

MB och miljöprocess


Rättspraxis

Intresse

- MÖD Beslut 2001-06-27; M 3550-00

Störningens art och spridning

- Tåme o Brännö brygga (HD 2004-10-21; T 1002-03 Ö 1976-04)

- Bron över Tofta kanal, Polymerer i Perstorp, Göteborgs hamn och Uppsala Värme.

Botniabanan; RegR 2004-12-02; 3887-03

Gtb Energi; HD 2004-12-29; Ö 1766-04

MB och miljöprocess


Enskild talan (32 kap.)

 • Skadestånd för miljöskada (32:1-11)

 • Förbudstalan (32:12) endast mot verksamheter utan tillstånd; oerhört sällan

 • Grupptalan (32:13-14)

MB och miljöprocess


Mänskliga rättigheter

Europakonventionen (EKMR)

 • Ne bis in idem

 • Oskuldspresumtionen

 • Förbudet mot självangivelse

MB och miljöprocess


Mänskliga rättigheter

ART.8 EKMR

 • Europadomstolens dom i målet Lopez Ostra mot Spanien m.fl.

  AARHUSKONVENTIONEN

 • Fem metoder: informera, tidigt deltagande, lämna kommentarer (samråd), beaktande av synpunkter

 • samt rätten till domstolsprövning av varje beslut, handling eller underlåtenhet

 • Även regeringsbeslut

MB och miljöprocess


Mer om rättspraxis

www.rattsinfo.dom.se

Vägledande avgöranden från MÖD 2004- (fulltext + MD).

www.jandarpo.se

Lista med referat av vägledande avgöranden från MÖD 1999-2003

MB och miljöprocess


 • Login