Az vodai iskolai integr ci s pedag giai program dokument ci ja
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Az óvodai, iskolai Integrációs Pedagógiai Program dokumentációja PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Az óvodai, iskolai Integrációs Pedagógiai Program dokumentációja. DOKUMENTÁCIÓ IPR - alkalmazás feltételei: óvoda, iskola Az integrációs stratégia kialakítása Helyzetelemzés Célrendszer Az iskolába való bekerülés előkészítése Óvodából az iskolába való átmenet segítése

Download Presentation

Az óvodai, iskolai Integrációs Pedagógiai Program dokumentációja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Az óvodai, iskolai Integrációs Pedagógiai Program dokumentációja


 • DOKUMENTÁCIÓ

 • IPR - alkalmazás feltételei: óvoda, iskola

 • Az integrációs stratégia kialakítása

  • Helyzetelemzés

  • Célrendszer

 • Az iskolába való bekerülés előkészítése

  • Óvodából az iskolába való átmenet segítése

  • Heterogén osztályok kialakítása

 • Együttműködések, partnerségi kapcsolatok


Óvoda

Az óvoda a HHH gyermekek számára óvodai fejlesztőprogramot szervez

Az óvodás korú HHH gyermekeknek, korcsoportonként legalább a hetven százalékarészt vesz az óvodai nevelésben

Az óvodában a HHH gyermekek aránya eléri a tizenöt százalékot

Korcsoportonként és vegyes csoportok között is a HHH gyermekek létszámának aránya közti eltérés nem haladhatja meg a huszonöt százalékpontot


 • DOKUMENTÁCIÓ

 • alapító okirat

 • javasolt egy olyan kimutatás elkészítése, megfelel a rendeletben meghatározott számarányoknak minden tekintetben

 • szöveges értékelés, egyéni fejlődési napló, egyéni fejlesztési terve

 • együttműködési megállapodás


 • DOKUMENTÁCIÓ

 • alapdokumentumainak fejezeteiben meg kell jelennie az integrációs program elemeinek.

 • integrációs program (IPR) megvalósulásának dokumentált formája szükséges- intézményi önértékelés

 • Az intézményi önértékelés segíti az integrációs stratégia elkészítését, az éves feladat meghatározást és megmutatja a program eredményességét jelző indikátorok változását


IPR dokumentáció a Bátai ÁMK

gyakorlatában


HHH kimutatás megállapításához

Részlet a szülői Nyilatkozatból

„1. Hozzájárulok ahhoz, hogy a jegyzõ, a nevelési-oktatási intézmény részére a nyilatkozatot másolatban megküldje és a nevelési-oktatási intézmény a nyilatkozaton szereplõ személyes adatokat jogszabályban meghatározott módon kezelje, továbbá a jegyzõ a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, a halmozottan hátrányos helyzet megszünésérõl, a nevelési-oktatási intézményt tájékoztassa:

igen/nem.

2. Tudomásul veszem azt, ha a hozzájárulásomat nem adom meg, de a nevelési-oktatási intézményt tájékoztatom a halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról, köteles vagyok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, a hátrányos helyzet megszünésérõl tájékoztatni a közoktatási intézményt.”


Kimutatás elkészítése, megfelelés a rendeletben meghatározott számarányoknak

Csoportonként, Osztályonkénti kimutatás


 • Szöveges értékelés, egyéni fejlődési napló,

 • egyéni fejlesztési terve

 • Három havonként kötelező értékelés (szülő, gyermek,

 • gyermekvédelmi felelős, pedagógus)


Fejlesztési stratégia


EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV

A tanuló neve:…………………………..Születési helye, ideje:……………..

Fejlesztési területek:

Kommunikáció:

-Szóbeli….................................................................................................

-Írásbeli….................................................................................................

Önértékelés……………………………………………………………………………….

Együttműködési képesség………………………………………………………………

Az egyén személyiségvonásai………………………………………………………….

Tantárgyfejlesztés………………………………………………………………………..

Egyéb………………………………………………………………………………………

Dátum: …………………………(szeptember vége)

Elért eredmények:

………………………………………………………………………………………………

A fejlesztési tervet készítette:……… A fejlesztési tervet jóváhagyta:………….

Dátum:………………………….(tanév vége)


Bátai Péter egyéni fejlesztésének hálóterve


 • Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kiépítése – dokumentáció (együttműködési megállapodás, emlékeztetők, fotók, meghívók stb.)

 • Szülői házzal

 • Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal

 • Szakmai és szakszolgálatokkal

 • Középfokú oktatási intézményekkel

 • Kisebbségi önkormányzattal

 • Civil szervezetekkel


Bátai Általános Művelődési KözpontHunyadi János Általános Iskola7149 BÁTA, Fő u. 174.: 74/ 490-581, 590-005Fax: 74/490-581e-mail: [email protected] nyilatkozatIskolai Szülői SzervezetA Bátai ÁMK Hunyadi János Általános Iskola 2003/2004-es tanévtől kezdődően bekapcsolódott a hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésébe (11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 39/D §;39/ E §;54.§).Intézményünk pedagógusai folyamatosan dolgoznak az oktatási miniszter által kidolgozott pedagógiai rendszer - /27.480/2003 sz. közlemény/ - részleteinek kimunkálásán.Kérjük a fenti programba való szakmai együttműködésüket.Az általunk elkészített Integrációs Pedagógiai Rendszer programjának megismeréseA kialakult munkaformák fenntartása, új kapcsolati formák bevezetéseKözös programok szervezéseJótékonysági tevékenységTovább konkretizálható!!!!Báta, 2009. 01. 10. Üdvözlettel. Faidt Józsefné IgazgatóTámogatom és együttműködök a fenti program megvalósításában. _________________________________ Szülői Szervezet elnöke


FELJEGYZÉS – JELENLÉTI ÍV

Készült a Bátai ÁMK Hunyadi János Általános Iskola kompetencia alapú értékelésről 2009. november.…………………

Jelen vannak:

Feljegyzés:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Éves munkaterv - Cselekvési és ütemterv

IPR munkacsoportok dokumentációja (IKCS, Átmenetek munkacsoport, „egyéb” fejlesztő csoport, adaptációs csoport, stb.)

Feljegyzések, emlékeztetőt, jegyzőkönyvek, fotódokumentáció stb.


Cselekvési ütemterv


Fejlesztő csoport projektterve

 • PROJEKT TERV

 • A projekt témája, címe: rövid érthető a lényeget kifejező cím

 • A projekt célja:

 • A projekt célcsoportja:

 • A projekt produktuma:

 • A projekt időkerete:

 • Tematikus dimenzió: (tantárgyi, tanterv egy részét, szemléltető eszközt készít stb.)

 • Várható eredmények

 • A fenntarthatóságot biztosító tevékenységek

 • Feladat és időterve

 • Célkitűzés Tevékenység Felelős Résztvevők Költség/eszközigény Határidő Dokumentum Eredmény


 • Tanítást-tanulást segítő eszközrendszer kötelező számú elemeinek intézményi szintű dokumentálása

Egyéni vállalásokdokumentálása?


 • Az IPR megjelenése az Intézmény alapdokumentumaiban: Óvoda

 • Helyi Óvodai Program

 • Intézményi Minőségirányítási Program

 • Szervezeti és Működési Szabályzat

 • Házirend


 • Az IPR megjelenése az intézmény alapdokumentumaiban : Iskola

 • Pedagógiai Program

 • •Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

 • •Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

 • •Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

 • •Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tev.

 • •Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység

 • A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program

 • A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység

 • •Helyi tanterv: Új tanulásszervezési eljárások (projekt, kooperatív tanulás irányítás…) amennyiben intézményi vállalás, % is.


SZMSZ

•Szervezeti felépítés –IPR alapú intézményi struktúra

•Pedagógusok munkacsoportjai, együttműködése

•A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

•Működés rendje, terembeosztás

•Külső kapcsolatok rendszere, formái, módja

•Szülői szervezetek és a vezetők kapcsolattartása

•Iskolába való bekerülés előkészítése

•Háromhavonkénti komp. alapú értékelés szervezése, működtetése


Házirend

•Tanuló felvételének, átvételének eljárásrendje –beiskolázási, működési körzet

•Osztályba, csoportba sorolás szempontjai

•A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások rendje –integrációt segítő tanórán kívüli programok

•Továbbhaladás feltételei

•Háromhavonkénti komp. alapú értékelés formája és módja


IMIP

•Működés hosszú távú elvei

•Minőségcélok

•Ellenőrzés, mérés, értékelés

•Pedagógus teljesítményértékelés


A dokumentumok elérhetők

www.bata.hu

www.altisk-bata.sulinet.hu


 • Login