Opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost
Download
1 / 30

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082. Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice. Základní škola a Mateřská škola Kujavy. Celkové způsobilé náklady projektu : 2 394 223 Kč

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost' - alima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost

Operační programVzdělávání pro konkurenceschopnost

Kritické myšlení

jako nástroj formování osobnosti žáka

CZ.1.07/1.1.07/02.0082


Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice

Základní škola a Mateřská škola Kujavy


Celkové způsobilé náklady projektu : 2 394 223 Kč

Prioritní osa:

Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:

Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název globálního grantu:

Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Název projektu:

Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka


Jak byly c le projektu
Jaké byly cíle projektu

 • Rozvíjet klíčové kompetence žáků dle principů a metod kritického myšlení prostřednictvím témat, které jsou žákům blízké a přirozené

 • Environmentální výchova

 • Poznávání prostředí, kde žiji

 • Aktivní komunikace se zahraničním turistou

 • Rozvoj osobnosti žáků – rozvoj soběstačnosti, kritického a logického myšlení

 • Spolupráce mezi partnerskými školami

 • Osvojení základních principů prezentace poznatků


1.Harmonogram klíčových aktivit

 • Prosinec 2009 - leden 2010

 • Proškolení učitelů

 • Došlo k proškolení učitelů v metodách kritického myšlení, projektového

 • vyučování a oživení vyučovacího procesu prostřednictvím hravých

 • činností –tyto dovednosti jsme pak aplikovali na cílovou skupinu- žáky.

 • Proškolení v oblastech:

 • Projektového vyučování ( 2 osmihodinové běhy)

 • Psychologie her ( 2 osmihodinové běhy)

 • Naučení používání metod kritického myšlení

 • ( 24 h, kromě samostudia)


 • Dílčí miniprojektové učení žáků

 • a prověření v praxi

 • Leden 2010 – prosinec 2011

 • Tvořili jsme vlastní miniprojekty v rámci školy, školní projektové dny v souladu se školním vzdělávacím programem, žáci aktivně používali metody kritického myšlení. Na dílčích školních mini-projektech si žáci ověřili poznatky metodami kritického myšlení. Miniprojekty byly zaznamenány v třídních knihách.


 • Témata:

 • Poznávám historii Moravskoslezského

 • kraje

 • Cením si přírody v kraji

 • Rozvoj dovedností v předávání dat

 • Rozvoj komunikace v anglickém jazyce

 • Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k řešení úkolů

 • Poznávám Moravskoslezský kraj

 • Rozvoj klíčových kompetencí,

 • především komunikačních a k učení

 • Rozvoj komunikace v anglickém jazyce


 • Ověřování poznatků v praxi, výstupy:

 • Poznávací exkurze

 • Evokace: Prostudování zadání

 • Uvědomění: Exkurze - studijní cesty.

 • Proběhla setkání s tzv. zahraničním turistou, v případě exkurze

 • do Poodří byli přítomni odborníci z Regionu Poodří.

 • (Obsah: Výklad odborníka o flóře a fauně, poznávání

 • ekotypů,prohlídka expozice.)

 • Žáci škol si vzájemně vyměnili některé mini-projekty a podnikli dle nich

 • svou exkurzi. Na vzdělávací exkurzi proběhly střety se zahraničním

 • turistou,s kterým hovořili anglicky, žáci mu představili krásy

 • Moravskoslezského kraje.


 • Místa exkurzí:

 • Poodří

 • Pramen Odry

 • Starý Jičín

 • Hradec nad Moravicí

 • Štramberk

 • Hukvaldy

 • Žáci :

 • Ověření poznatků v praxi

 • Zpracování poznatků z exkurzí

 • Prezentace na nástěnkách

 • Učitelé:

 • Fotodokumentace na webových stránkách školy

 • Evokace, uvědomění a reflexezachytí na CD

 • Hodnotící zprávy z exkurzí: zpracovány a zveřejněny na webových

 • stránkách školExkurze Starý Jičín
Exkurze Bartošovice
Červen 2011 – prosinec 2011

 • Zpracování metodik a pracovních listů

 • Prezentační CD v českém jazyce

 • Prezentační CD v anglickém jazyce

 • Vyučující obou škol tvořili metodiky a pracovní listy, které

 • ověřili v průběhu projektu. Součástí metodik jsou prezentační

 • CD v českém a anglickém jazyce. Každý žák obdržel prezentační

 • CD.

 • Prezentační materiály byly zpracovány tak, aby ukázaly krásy

 • regionu a jeho možnosti pro kulturní vyžití, ale i podnítily u žáků

 • dovednosti s prací na PC a prožitkovým způsobem ovlivnily jejich

 • kladný vztah k místům, kde žijí.


 • 2. Prostřednictvím fondu EU OPVK získala

 • (každá škola):

 • Součástí projektu bylo i zkvalitnění výuky po materiální stránce.

 • Obě školy získaly veškeré materiální zázemí potřebné ke zdárnému průběhu

 • projektu.

 • GPS včetně map

 • Interaktivní tabule včetně SW

 • Digitální fotoaparát

 • Multifunkční barevnou tiskárnu

 • Dataprojektor

 • Notebooky včetně SW

 • Laminovačku

 • Kroužkovou vazbu

 • Mobilní telefon

 • Skartovačku

 • Materiál potřebný k realizaci

 • projektu

 • Encyklopedie, mapy, atlasy

 • Cestovné na exkurze

 • Stravné na exkurze

 • Vstupné pro žáky

 • Služby potřebné k realizaci

 • projektu

 • Platby za telefon, internet atd.

 • Spolupráce s odborníky

 • Digitální kameru


3. Publicita

 • Publicita projektu byla prováděna dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OPVK a Manuálu vizuální identity OPVK

 • Cedule na zeď

 • Označení výukových materiálů a výstupů

 • Logolink na propagačních předmětech-trička, tašky

 • Informační letáky pro rodiče

 • Pravidelné zveřejňování informací na webových stránkách

 • Fotodokumentace, zveřejnění na webových stránkách škol

 • Leták, formát A4 – informace o projektu

 • Brožura – realizované aktivity, přínos, informace o fondech EU

 • Obecní informátor – informování veřejnosti o průběhu projektu


Kontakty:

Příjemce:

ZŠ Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Mgr. Jitka Polášková, tel 556756057, [email protected]

www.zshlzivotice.cz

Partner:

ZŠ a MŠ Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Mgr. Kamila Demlová, tel: 556720297, [email protected]

www.zskujavy.cz


Opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost1
Operační programVzdělávání pro konkurenceschopnost

Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. €

 • zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. €)

 • zdroje státního rozpočtu ČR tvoří 15 % částky ( asi 0.32 mld. €)

  OP VK spadá mezi víceleté tematické operační programy

 • v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

  OP VK se zaměřuje

 • na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů


 • C le programu
  Cíle programu

  Globální cíl

  Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

  Specifický cíl 1

  Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

  Specifický cíl 2

  Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.

  Specifický cíl 3

  Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.

  Specifický cíl 4

  Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení.

  Prioritní osa 1

  Počáteční vzdělávání

  (bez hl. města Prahy)

  Prioritní osa 2

  Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

  (bez hl. města Prahy)

  Prioritní osa 3

  Další vzdělávání

  (bez hl. města Prahy)

  Prioritní osa 4

  Systémový rámec celoživotního učení

  (včetně hl. města Prahy)


  Prioritn osa 1 po te n vzd l v n
  Prioritníosa 1:Počáteční vzdělávání

  Oblasti podpory

  • 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

  • 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  • 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

  • 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

  • 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

   Příjemci podpory (např.)

  • Kraje, města a obce

  • Školy a školská zařízení

  • Vysoké školy

  • Nestátní neziskové organizace

  • Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení

  • Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže


  Prioritn osa 2 terci rn vzd l v n v zkum a v voj
  Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

  Oblasti podpory

  • 2.1 Vyšší odborné vzdělávání

  • 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

  • 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

  • 2.4 Partnerství a sítě

   Příjemci podpory (např.)

  • Vyšší odborné školy

  • Vysoké školy (všechny typy);

  • Veřejné výzkumné instituce ;

  • Kraje, města a obce

  • Zdravotnická zařízení;

  • Nestátní neziskové organizace


  Prioritn osa 3 dal vzd l v n
  Prioritní osa 3:Další vzdělávání

  Oblasti podpory

  • 3.1 Individuální další vzdělávání

  • 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

   Příjemci podpory (např.)

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • Vzdělávací instituce

  • Vysoké školy

  • Nestátní neziskové organizace


  Prioritn osa 4 syst mov r mec celo ivotn ho u en
  Prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení

  Oblasti podpory

  • 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání

   Příjemci podpory

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • Česká školní inspekce


  Prioritn osa 5 technick pomoc
  Prioritní osa 5: Technická pomoc

  Oblasti podpory

  • 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

  • 5.2 Informovanost a publicita programu

  • 5.3 Absorpční kapacita subjektů implementujících program

   Příjemci podpory

  • MŠMT

  • 13 krajů ČR


  Sch ma projektov ho cyklu
  Schémaprojektového cyklu


  Kontakty a dal informace
  Kontakty a další informace

  kontaktní adresa

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

   Odbor řízení OP VK / Odbor CERA

   Karmelitská 7, Praha, 118 12 

   e-mailová adresa

  • www.strukturalni-fondy.cz

  • www.esfcr.cz


  ad