Nya milj pr vningsdelegationer
Download
1 / 22

Nya miljöprövningsdelegationer - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Nya miljöprövningsdelegationer. Skillnader och avsikten med förändringen. Bakgrund . Långvarigt arbete med frågan, från fristående prövningsmyndigheter till sju delegationer hos länsstyrelsen Landat i tolv miljöprövningsdelegationer knutna till länsstyreler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nya miljöprövningsdelegationer' - alika-porter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nya milj pr vningsdelegationer
Nya miljöprövningsdelegationer

Skillnader och avsikten med förändringen


Bakgrund
Bakgrund

 • Långvarigt arbete med frågan, från fristående prövningsmyndigheter till sju delegationer hos länsstyrelsen

 • Landat i tolv miljöprövningsdelegationer knutna till länsstyreler

 • Planerat ikraftträdande samtidigt som inrättandet av de nya mark- och miljödomstolarna men fördröjdes till den 1 juni 2012.


Milj pr vningsdelegationerna
Miljöprövningsdelegationerna

finns vid Länsstyrelserna i

 • Stockholms

 • Uppsala

 • Östergötlands

 • Kalmar

 • Skåne

 • Hallands

 • Västra Götalands

 • Örebro

 • Dalarnas

 • Västernorrlands

 • Västerbottens, och

 • Norrbottens län


Delegationernas arbetsuppgifter
Delegationernas arbetsuppgifter

 • Tillståndsprövningar enligt 9 kap. MB

 • Återkallande och förbud enligt 24 kap. 3 § MB

 • Omprövning av tillstånd m.m. enligt 24 kap. 5 § MB

 • Upphävande m.m. enligt 24 kap. 8 § MB

 • Tillstånd enligt 7 kap. 28 § MB, Natura 2000, om ärendet har samband med ett ärende som MPD prövar och ärendena har samma sökanden.

 • Prövning av artskyddsdispens ligger inte inom delegationens ansvarsområde.


Syftet med den nya f rordningen om milj pr vningsdelegationer
Syftet med den nya förordningen om miljöprövningsdelegationer

 • Åstadkomma en mer kvalificerad och effektiv prövning av s.k. B-verksamheter

 • Tydliggöra miljöprövningsdelegationernas och länsstyrelsernas olika roller


Tre perspektiv
Tre perspektiv miljöprövningsdelegationer

 • Snabbare handläggning

 • Mer likriktad prövning och likriktade beslut i hela landet

 • Övriga förändringar


Snabbare handl ggning
Snabbare handläggning miljöprövningsdelegationer

 • Regeringsbeslut den 1 december 2011, ett ärende vid miljöprövningsdelegationen ska beslutas inom sex månader från att en fullständig ansökan lämnats in till delegationen.


Uppdrag till l nsstyrelserna med mpd i regeringsbeslutet
Uppdrag till länsstyrelserna med MPD i regeringsbeslutet miljöprövningsdelegationer

 • Redovisning av åtgärder som avses vidtas i syfte att åstadkomma en kvalificerad och mer effektiv prövning av B-verksamheter

 • Redovisning av handläggningstider både utifrån när en ansökan lämnas in och när den bedöms vara komplett

 • Redovisa handläggningstider för täktärenden, vindkraftsärenden och övriga ärenden uppdelat på hel tillståndsprövning, villkorsändringar och övriga frågor

 • Utföra en översyn av de rutiner som tillämpas vid registrering i syfte att göra statistiken jämförbar


Vad g r l nsstyrelserna och milj pr vningsdelegationerna med sexm nadersm let
Vad gör länsstyrelserna och miljöprövningsdelegationerna med sexmånadersmålet?

 • Resurser

 • Nya verktyg för uppföljning

 • Översyn av arbetsformer, var finns tidstjuvarna?


Resurser
Resurser med sexmånadersmålet?

 • Extra medel

 • Budgetprop. 2013


Var ska krutet l ggas
Var ska krutet läggas? med sexmånadersmålet?

 • Det måste redan tidigt i processen stå klart för sökanden vad som förväntas beträffande ansökans och miljökonsekvesnbeskrivningens innehåll m.m.


Nya verktyg f r uppf ljning
Nya verktyg för uppföljning med sexmånadersmålet?

 • Nytt system för registrering och uppföljning hos länsstyrelserna

 • Gemensam tidpunkt för när en ansökan ska bedömas vara fullständig = sista komplettering kom in

 • Gemensamma rutiner för tidsredovisning, dvs. möjlighet att jämföra styckekostnader


Arbetsformerna i delegationerna var finns tidstjuvarna
Arbetsformerna i delegationerna, var finns tidstjuvarna? med sexmånadersmålet?

 • Kompletteringsförfrågan hos remissinstanser

 • Kompletteringsförfarandet, tydliga förelägganden vid hot om avvisning m.m.

 • Kommunicering angående remisstid och möjligheterna till anstånd

 • Utformandet av tydliga remissmissiv

 • Tidsblock i handläggningen

 • Vissa serviceåtaganden, fler i framtiden

 • Mallar


Likriktad handl ggning och likriktade beslut i landet
Likriktad handläggning och likriktade beslut i landet med sexmånadersmålet?

 • Länsstyrelsen ska beredas tillfälle att yttra sig beträffande ansökan innan miljöprövningsdelegationen avgör ärendet

 • Sker samtidigt som övriga remissinstanser bereds tillfälle att komma in med synpunkter

 • Ingen sammanvägning av övriga remissinstansers yttranden


Fortsatt kommunicering
Fortsatt kommunicering med sexmånadersmålet?

 • 17 § förvaltningslagen, allmänna bestämmelser om kommunicering – sökanden, klaganden eller annan part

 • 25 § förordningen om miljöprövningsdelegationer och 19 kap. 4 § MB, bestämmelser om kommunicering av länsstyrelsens yttrande m.fl. yttranden – med den som gjort en ansökan eller kommit in med synpunkter genom någon annan än honom eller henne själv

  (förtydligades i remiss angående 6 kap, den s.k. MKB-remissen)


Mallar
Mallar med sexmånadersmålet?

 • Remissmall

 • Föreläggandemall

 • Grundmall för beslut

 • Täktmall

 • Vindkraftsmall


 • Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet med sexmånadersmålet?

 • Förslag på Handläggningsrutiner – miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

 • Tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet

 • Besluts- och villkorsformuleringar


F renklingsuppdraget
Förenklingsuppdraget med sexmånadersmålet?Kortare handl ggningstider
Kortare handläggningstider Västerbottens län

Står högt, men får aldrig vara på bekostnad av riktigheten i besluten!


Vriga fr gor
Övriga frågor Västerbottens län

 • Miljöprövningsdelegationernas självständighet

 • Länsstyrelsens möjlighet att överklaga delegationens beslut

 • Samverkan mellan miljöprövningsdelegationerna i frågor som rör handlgägning som är gemensam för deras verksamheter


Arbete med samr dsprocessen
Arbete med samrådsprocessen Västerbottens län


ad