programowanie gier komputerowych tomasz martyn
Download
Skip this Video
Download Presentation
Programowanie gier komputerowych Tomasz Martyn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Programowanie gier komputerowych Tomasz Martyn - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Programowanie gier komputerowych Tomasz Martyn. Wykład 5. Geometria Teren. Z ogólnego, niezależnego od implementacji punktu widzenia, dane stanowiące opis geometrii modelu zorganizowane są w skończoną sekwencję (lub grupę sekwencji ) punktów-wierzchołków ( vertices ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Programowanie gier komputerowych Tomasz Martyn' - alijah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informacje og lne

Z ogólnego, niezależnego od implementacji punktu widzenia, dane stanowiące opis geometrii modelu zorganizowane są w skończoną sekwencję (lub grupę sekwencji) punktów-wierzchołków (vertices).

Rendering modelu odbywa się poprzez skierowanie do potoku graficznego sekwencji wierzchołków reprezentujących model.

W aplikacjach graficznych czasu rzeczywistego (np. grach) dąży się do przekazywania danych geometrycznych do potoku graficznego w jak największych paczkach (batches), przy użyciu jak najmniejszej liczby wywołań funkcji API.

W szczególności, (na ogół) NIE wykorzystuje się w tym celu – implementowanego we wcześniejszych (poniżej wersji 3.0) wersjach OpenGLa – trybu bezpośredniego:

Informacje ogólne
atrybuty wierzcho k w

Wierzchołki są przede wszystkim nośnikami informacji o położeniu tworzących model punktów (zwykle rozważanych właśnie jako wierzchołki siatki trójkątów tworzących powierzchnię modelu, często w układzie współrzędnych modelu).

Jednakże, w odróżnieniu od wierzchołków „matematycznych”, oprócz położenia, wierzchołki „graficzne” zawierają zwykle dodatkową informację wykorzystywaną przez potok graficzny – np. kolor punktu, wektor normalny w punkcie, współrzędne tekstur definiujące odwzorowanie tekstury (lub tekstur) na powierzchnię modelu, etc.

Składowe tworzące wierzchołki graficzne określane są jako atrybuty wierzchołków (vertexattributes).

Każdy z wierzchołków danej sekwencji tworzącej model (lub jego część) zdefiniowany jest przez te same atrybuty, np.:

Atrybuty wierzchołków
organizacja w pami ci

Sekwencja wierzchołków może być zorganizowana w pamięci (RAM, Video RAM, dysk twardy,...) na kilka sposobów:

 • wszystkie dane (atrybuty) wierzchołków sekwencji umiejscowione są w jednym buforze (strumieniu) wierzchołków:
 • dane każdego z rodzajów atrybutów wierzchołków znajdują się w odrębnym buforze (strumieniu):
 • reprezentacje pośrednie (dane poszczególnych atrybutów rozdzielone są pomiędzy 2 lub więcej buforów)
 • Sposób zorganizowania ma znaczenie m.in. dla wydajności operacji odczytu i zapisu danych z/do bufora wierzchołków dokonywanych przez CPU, gdy bufor przechowywany jest w pamięci karty graficznej (Video RAM).
Organizacja w pamięci
indeksy wierzcho k w

W siatkach trójkątów większość wierzchołków jest współdzielonych przez 2 lub więcej trójkątów:

 • Reprezentowanie siatki trójkątów wyłącznie za pomocą ciągu trójek wierzchołków definiujących trójkąty skutkowałoby zatem (często wielokrotnym) powielaniem wierzchołków (i ich atrybutów).
 • To, z kolei, pociągałoby nie tylko marnowanie zasobów pamięciowych (w szczególności VRAM), ale także marnowanie „przepustowości” łącza podczas przesyłania wierzchołków pomiędzy CPU i GPU.
 • W celu poradzenia sobie z problemem redundancji wierzchołków wykorzystuje się bufory indeksów:
Indeksy wierzchołków
deklaracja wierzcho ka 1

Przekazywane do potoku graficznego sekwencje danych, które reprezentują wartości atrybutów kolejnych wierzchołków modelu, są strumieniami bajtów.

 • Deklaracja wierzchołka (vertexdeclaration, vertexlayout) jest wymaganym przez dane API, formalnym sposobem poinformowanie potoku o semantyceposzczególnych wartości atrybutów, ich typie oraz ich organizacji.
 • W zależności od API, deklaracja wierzchołka dokonywana jest:
  • albo w sposób jawny przy użyciu odpowiednich funkcji API dedykowanych temu celowi,
  • albo niejawniew trakcie formatowania operacji przesłania atrybutów werteksów do karty graficznej.
 • W DirectX mamy do czynienia z jawnym sposobem deklarowania wierzchołka, podczas gdy w OpenGLdeklaracja wierzchołka uwikłana jest w przygotowanie procesu przesłania danych do karty graficznej.
Deklaracja wierzchołka (1)
deklaracja wierzcho ka 2 directx

W D3DX 9 (w D3DX 10 i 11 analogicznie) każdy z atrybutów opisany jest strukturą:

 • Np. deklaracja wierzchołka może mieć postać:
 • Utworzenie interfejsu deklaracji wierzchołka oraz poinformowanie potoku o aktualnej deklaracji odbywa się poprzez wywołanie metod:
Deklaracja wierzchołka (2): DirectX
deklaracja wierzcho ka 3 opengl

W OpenGL organizacja atrybutów wierzchołków deklarowana jest podczas przygotowywania procesu przesyłania danych do karty graficznej.

W wersji OpenGL 3.0 (i wcześniejszych) oraz OpenGL ES 1.x wykorzystuje się w tym celu m.in. funkcje glVertexPointer, glColorPointer, glNormalPointer, glTexCoordPointer , np.:

łącznie z funkcjami glEnableClientState(Glenumarray) aktywującymi odpowiednie tablice (strumienie) atrybutów, np:

Począwszy od wersji OpenGL 3.1 oraz OpenGL ES 2.0, w których usunięto stały potok graficzny, odpowiednia deklaracja atrybutów wierzchołków odbywa przy użyciu funkcji glVertexAttribPointer(i następnie funkcji kojarzących dany atrybut z odpowiednią zmienną w shaderze wierzchołków – wykłady 8-9)

Deklaracja wierzchołka (3): OpenGL
indeksowane tablice wierzcho k w opengl

OpenGL w wersjach 1.1−2.x (OpenGL ES 1.x) udostępnia funkcjonalność indeksowanych tablic wierzchołków:

  • gdzie
  • przesyła strumień wierzchołków do potoku graficznego.
 • Wadą tablic wierzchołków jest to, że są przechowywane po stronie CPU i w celu renderingu za każdym razem muszą być przesyłane do karty graficznej.
Indeksowane tablice wierzchołków OpenGL
bufory wierzcho k w directx 1 inicjalizacja

Bufory wierzchołków i indeksów stosowane w DirectX nie posiadają wskazanej wady tablic wierzchołków OpenGL, bowiem bufory te mogą egzystować bezpośrednio w pamięci VRAM karty graficznej.

 • W D3DX 9 (podobnie w D3DX 10 i 11) bufory wierzchołków tworzy się za pomocą metody:
  • Analogicznie, bufory indeksów tworzy się przy wykorzystaniu metody CreateIndexBuffer o podobnych parametrach.
 • W celu wypełnienia bufora danymi (ew. odczytu danych) należy otrzymać do niego wskaźnik wywołując metodę Lock (odpowiednio Map w D3DX 10 i 11), a następnie po wypełnieniu bufor odblokować wywołując metodę Unlock (odpowiednio Unmap w D3DX 10 i 11).
Bufory wierzchołków DirectX (1)Inicjalizacja
bufory wierzcho k w directx 2 renderowanie

W celu renderowania geometrii:

 • bufory wierzchołków należy skojarzyć z odpowiednimi strumieniami określonymi w deklaracji wierzchołka (w D3X9 metoda SetStreamSource, w D3DX 10 i 11 metoda IASetVertexBuffers)
 • skojarzyć z potokiem bufor indeksów (w D3DX 9 metoda SetIndices, w D3DX 10 i 11 SetIndexBuffer)
 • poinformować potok o bieżącej deklaracji wierzchołka (w D3X9 metoda SetVertexDeclaration, w D3DX 10 i 11 IASetInputLayout)
 • wywołać polecenie przesłania wierzchołków do potoku graficznego (w D3DX9 metoda DrawIndexedPrimitive, w D3DX 10 i 11 DrawIndexed poprzedzona metodą IASetPrimitiveTopology)
Bufory wierzchołków DirectX (2)Renderowanie
obiekty buforowe w opengl 1 inicjalizacja

W celu realizowania funkcjonalności analogicznej do buforów wierzchołków DirectX, w OpenGL w wersji 1.5 wprowadzono obiekty buforowe (objectbuffers) umożliwiające przechowywanie tablic wierzchołków i indeksów bezpośrednio w pamięci karty graficznej (Video RAM).

 • tworzenie obiektu buforowego indeksowanej tablicy wierzchołków
 • w celu zmiany zawartości (ew. odczytu) utworzonego obiektu buforowego należy (podobnie jak w DirectX) otrzymać do niego wskaźnik (funkcja glMapBuffer), a następnie bufor odblokować (glUnmapBuffer). Funkcja glBufferSubData pozwala zapisać dane do dowiązanego bufora bez odwzorowywania go w RAM.
Obiekty buforowe w OpenGL (1)Inicjalizacja
obiekty buforowe w opengl 2 renderowanie

Począwszy od wersji OpenGL 3.0 (OpenGL ES 2.0) zrezygnowano z obiektów buforowych tablic wierzchołków znanych z poprzednich wersji i w ich miejsce wprowadzono po prostu obiekty buforów wierzchołków (vertexbufferobject - VBO). Obiekty te używa się w niemalże identyczny sposób.

Jedna z głównych różnic to ta, że w miejsce wywołań wycofanych funkcji: glEnableClientState i deklaracji atrybutów wierzchołka glVertexPointer, glNormalPointer, etc., wykorzystuje się funkcję ogólną glVertexAttribPointer(oraz m.in. glEnableVertexAttribArray).

Dodatkowo wprowadzono nowy typ obiektu wspomagającego wykorzystywanie VBO, noszącego nazwę VertexArray Object (VAO).

Obiekty buforowe w OpenGL (2)Renderowanie
wnioski

W przypadku wieloplatformowego silnika graficznego należy:

stworzyć, niezależną od API graficznego, klasę (być może szablonową) reprezentujący bufory wierzchołków/indeksów i działania na nich, której

metody interfejsu obudowują implementacje stosowane w konkretnych API graficznych

same zaś implementacje dla danego API należy dostarczyć w pliku implementacyjnym

Nadto:

mając na uwadze wydajność kodu, należy starać się unikać stosowania funkcji wirtualnych (szczególnie wywoływania takich funkcji w wykonywanych wielokrotnie pętlach); koszt wywołania funkcji wirtualnej jest często dużo większy od wywołania zwykłej funkcji z powodu zjawiska „chybiania w cache” (cache misses)

należy pamiętać o tym, że pomimo, iż na danej platformie mogą działać różne API graficzne (np. na PC), to jednak wersja releasegry będzie wykorzystywała tylko jedno z nich (dlatego m.in. nie ma sensu aby kod wynikowy zawierał implementacje dla API niewykorzystywanych)

Wnioski
teren 5 selekcja siatek sk adowych

zbuduj drzewo czwórkowe na podstawie prostopadłościanów AABB siatek składowych

dokonaj wstępnej selekcji siatek składowych względem bieżącej bryły widzenia wykorzystując utworzoną hierarchię

Teren (5)Selekcja siatek składowych
ad