Pētījums par pensijas vecuma cilvēku iespējām samaksāt par veselības aprūpi - PowerPoint PPT Presentation

P t jums par pensijas vecuma cilv ku iesp j m samaks t par vesel bas apr pi
Download
1 / 32

 • 198 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pētījums par pensijas vecuma cilvēku iespējām samaksāt par veselības aprūpi. Iedzīvotāju vecumā no 62 gadiem aptauja + CSP dati. 2014. gada 10.jūnijā. Ieva Strode Pētījumu centra SKDS Sociālo un politisko projektu direktore.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pētījums par pensijas vecuma cilvēku iespējām samaksāt par veselības aprūpi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P t jums par pensijas vecuma cilv ku iesp j m samaks t par vesel bas apr pi

Pētījums par pensijas vecuma cilvēku iespējām samaksāt par veselības aprūpi

Iedzīvotāju vecumā no 62 gadiem aptauja + CSP dati

2014. gada 10.jūnijā

Ieva Strode

Pētījumu centra SKDS

Sociālo un politisko projektu direktore


P t jums par pensijas vecuma cilv ku iesp j m samaks t par vesel bas apr pi1

Pētījums par pensijas vecuma cilvēku iespējām samaksāt par veselības aprūpi

 • Pētījuma mērķi:

  • Noskaidrot dažādu medikamentu īpatsvaru pensionāru patēriņa grozā.

  • Noskaidrot, kādai daļai pensionāru ir grūtības (tie nespēj) samaksāt par medikamentu iegādi.


P t jums par pensijas vecuma cilv ku iesp j m samaks t par vesel bas apr pi

Pētījums par pensijas vecuma cilvēku iespējām samaksāt par veselības aprūpi

 • Datu ieguves avoti:

 • CSP no mājsaimniecības budžetu pētījumu dati

 • CSP EU-SILC aptauju dati

 • Īpaša pensionāru (iedzīvotāju vecumā 62+) aptauja


Aptaujas apraksts

Aptaujas apraksts

Pētījuma veicējs: tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS

Pētījuma mērķis: noskaidrot pensijas vecuma cilvēku iespējas samaksāt par veselības aprūpi

Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 62 gadiem

Ģeogrāfiskais pārklājums: visa Latvija (59 izlases punkti)

Aptaujas veikšanas laiks: no 15.02.2014. līdz 28.02.2014.

Plānotais izlases apjoms: 500 respondenti

Sasniegtais izlases apjoms: 511 respondenti

Aptaujas metode: tiešās intervijas respondentu dzīves vietās (PAPI)

Izlases metode: nejaušā izlase


Respondentu profils

Respondentu profils


1 visp r j soci li ekonomisk situ cija m r a grup

1. Vispārējā sociāli ekonomiskā situācija mērķa grupā


Pension ru m jsaimniec bu pat ri a izdevumu strukt ras izmai as 2002 2012 gad

Pensionāru mājsaimniecību patēriņa izdevumu struktūras izmaiņas 2002.-2012. gadā (%)

Datu avots: CSP mājsaimniecību budžetu pētījumu dati


Pat ri a izdevumi vesel bai pension ru 65 m jsaimniec b s

Patēriņa izdevumi veselībai pensionāru 65+ mājsaimniecībās

Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli gadā, (Ls)

Datu avots: CSP mājsaimniecību budžetu pētījumu datiPensionāru 65+ mājsaimniecības ir mājsaimniecības, kuras veido tikai personas, kas vecākas par 65 gadiem.


2 iedz vot ju vesel bas st vok a nov rt jums

2. Iedzīvotāju veselības stāvokļa novērtējums


Sava visp r j vesel bas st vok a nov rt jums

Sava vispārējā veselības stāvokļa novērtējums

"Kā Jūs vērtējat savu vispārējo veselības stāvokli?"

Bāze: visi respondenti, n=511Avots: SKDS dati


Hronisku slim bu esam ba

Hronisku slimību esamība

"Vai Jums ir kādas hroniskas slimības, ilgstošas kaites?"

Bāze: visi respondenti, n=511Avots: SKDS dati


Vesel bas probl mu kuras trauc ikdienu vismaz p d jos 6 m ne us esam ba

Veselības problēmu, kuras traucē ikdienu vismaz pēdējos 6 mēnešus, esamība

"Vai Jums pašreiz ir veselības problēmas, kas vismaz pēdējos 6 mēnešus ir traucējušas Jūsu ikdienas aktivitātes?"

Bāze: visi respondenti, n=511Avots: SKDS dati


Statistika par vesel bas p rbaudes vai rst an s neveik anu

Statistika par veselības pārbaudes vai ārstēšanās neveikšanu

"Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jums ir bijusi nepieciešamība veikt pārbaudi pie medicīnas speciālista vai ārstēšanos (izņemot zobārstu), bet Jūs to neizdarījāt?"

Bāze: pensijas vecuma iedzīvotāji (65 gadi un vecāki)Avots: EU-SILC dati


Statistika par vesel bas p rbaudes vai rst an s neveik anas iemesliem

Statistika par veselības pārbaudes vai ārstēšanās neveikšanas iemesliem

"Kāds bija galvenais iemesls, kāpēc Jūs neveicāt pārbaudi pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu) vai ārstēšanos?"

Bāze: pensijas vecuma iedzīvotāji (65 gadi un vecāki), kuriem pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijusi nepieciešamība veikt pārbaudi vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu), bet kuri to nav izdarījuši Avots: EU-SILC dati


Aptaujas dati par vesel bas p rbaudes vai rst an s neveik anu

Aptaujas dati par veselības pārbaudes vai ārstēšanās neveikšanu

"Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jums ir bijusi nepieciešamība veikt pārbaudi pie medicīnas speciālista vai ārstēšanos (izņemot zobārstu), bet Jūs to neizdarījāt?"

Bāze: visi respondenti, n=511Avots: SKDS dati


Aptaujas dati par vesel bas p rbaudes vai rst an s neveik anas iemesliem

Aptaujas dati par veselības pārbaudes vai ārstēšanās neveikšanas iemesliem

"Kāpēc Jūs negājāt pie ārsta, kad Jums tas bija nepieciešams?"

Bāze: respondenti, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā neaizgāja pie ārsta, kad tas bija nepieciešams, n=174Avots: SKDS dati


Iedz vot ji kuri nevar ja at auties doties pie rsta

Iedzīvotāji, kuri nevarēja atļauties doties pie ārsta

"Kāpēc Jūs negājāt pie ārsta, kad Jums tas bija nepieciešams?"

Nevarēja to atļauties

Bāze: respondenti, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā neaizgāja pie ārsta, kad tas bija nepieciešams, attiecīgajās grupās, (skat. "n=" grafikā)

*Bāze ir par mazu, lai izdarītu secinājumus par šo grupu.


Iedz vot ji kuri nevar ja at auties doties pie rsta1

Iedzīvotāji, kuri nevarēja atļauties doties pie ārsta

"Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jums ir bijusi nepieciešamība veikt pārbaudi pie medicīnas speciālista vai ārstēšanos (izņemot zobārstu), bet Jūs to neizdarījāt?""Kāds bija galvenais iemesls, kāpēc Jūs neveicāt pārbaudi pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu) vai ārstēšanos?"

Bāze: 2013: pensijas vecuma iedzīvotāji (65 gadi un vecāki), EU-SILC dati; 2014: SKDS aptaujas dati, n=511


Medikamentu nelieto ana p d jo 12 m ne u laik kad tas bija nepiecie ams

Medikamentu nelietošana pēdējo 12 mēnešu laikā, kad tas bija nepieciešams

"Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jums ir bijuši gadījumi, kad Jūs neesat lietojis/-usi kādas Jums izrakstītas zāles (nemaz vai tikai daļējā apjomā) tikai tāpēc, ka šo zāļu iegādi Jūs nevarējāt atļauties – tās bija pārāk dārgas?"

Bāze: visi respondenti, n=511Avots: SKDS dati


Medikamentu nelieto ana p d jo 12 m ne u laik kad tas bija nepiecie ams1

Medikamentu nelietošana pēdējo 12 mēnešu laikā, kad tas bija nepieciešams

"Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jums ir bijuši gadījumi, kad Jūs neesat lietojis/-usi kādas Jums izrakstītas zāles (nemaz vai tikai daļējā apjomā) tikai tāpēc, ka šo zāļu iegādi Jūs nevarējāt atļauties – tās bija pārāk dārgas?"

Bāze: respondenti attiecīgajās grupās, (skat. "n=" grafikā)


Medikamentu nelieto ana p d jo 12 m ne u laik kad tas bija nepiecie ams2

Medikamentu nelietošana pēdējo 12 mēnešu laikā, kad tas bija nepieciešams

"Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jums ir bijuši gadījumi, kad Jūs neesat lietojis/-usi kādas Jums izrakstītas zāles (nemaz vai tikai daļējā apjomā) tikai tāpēc, ka šo zāļu iegādi Jūs nevarējāt atļauties – tās bija pārāk dārgas?"

Bāze: respondenti attiecīgajās grupās, (skat. "n=" grafikā)


Cenas noz me medikamenta izv l

Cenas nozīme medikamenta izvēlē

"Kad Jūs aptiekā pērkat recepšu zāles, cik liela nozīme konkrēta medikamenta izvēlē ir tā cenai? Vai Jūs…"

Bāze: visi respondenti, n=511Avots: SKDS dati


Maks t js par medikamentiem

Maksātājs par medikamentiem

"Runājot par naudu, kura ir tikusi samaksāta par medikamentiem, kurus Jūs esat lietojis/-usi pēdējo 12 mēnešu laikā, kurš to ir samaksājis?"

Bāze: visi respondenti, n=511Avots: SKDS dati


Iesp jas apmaks t z u t ri us bez citu pal dz bas

Iespējas apmaksāt zāļu tēriņus bez citu palīdzības

"Vai Jūs būtu varējis/-usi par saviem līdzekļiem apmaksāt šos zāļu tēriņus gadījumā, ja citi nebūtu Jums palīdzējuši?"

Bāze: respondenti, kuriem tēriņus pilnībā vai daļēji palīdzēja segt arī citi cilvēki, n=70Avots: SKDS dati


Izmekl jumu un proced ru neveik ana p d jo 12 m ne u laik kad tas bija nepiecie ams

Izmeklējumu un procedūru neveikšana pēdējo 12 mēnešu laikā, kad tas bija nepieciešams

"Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jums ir bijuši gadījumi, kad Jūs neesat vecis/-usi kādus ārstu nozīmētus izmeklējumus un/ vai procedūras (nemaz vai tikai daļējā apjomā) tikai tāpēc, ka Jūs nevarējāt atļauties – tas bija pārāk dārgi?"

Bāze: visi respondenti, n=511Avots: SKDS dati


Gaid t ji rind uz valsts apmaks tiem medic nas pakalpojumiem un oper cij m

Gaidītāji rindā uz valsts apmaksātiem medicīnas pakalpojumiem un operācijām

"Vai Jūs patlaban gaidāt kādā no rindām uz valsts apmaksātu operāciju?""Vai Jūs patlaban gaidāt kādā no rindām uz citiem valsts apmaksātiem medicīnas pakalpojumiem?"

Bāze: visi respondenti, n=511Avots: SKDS dati


Rindas garums uz valsts apmaks tiem medic nas pakalpojumiem un oper cij m

Rindas garums uz valsts apmaksātiem medicīnas pakalpojumiem un operācijām

"Cik kopumā gara ir šī rinda no brīža, kad Jūs pieteicāties uz operāciju, līdz tās veikšanas brīdim?""Cik kopumā gara ir šī rinda no brīža, kad Jūs pieteicāties, līdz pakalpojuma saņemšanas brīdim?"

Bāze: respondenti attiecīgajās grupās, kuri gaida kādā no rindām (skat "n=" grafikā)Avots: SKDS dati


D rgu z u nepied v ana gados vec kiem pacientiem

Dārgu zāļu nepiedāvāšana gados vecākiem pacientiem

"Latvijā ir dzirdēts par gadījumiem, kad ārsti gados veciem pacientiem dažkārt nemaz nepiedāvā izrakstīt atsevišķus jaunus, efektīvus, bet vienlaikus dārgus preparātus, jo viņiem šķiet, ka šiem pacientiem minētās zāles ir pārāk dārgas un viņi tās nevarēs atļauties. Vai Jūs personīgi kādreiz esat saskāries ar šādu situāciju, kad ārsti tieši Jums nav piedāvājuši kaut ko labu, bet dārgu?"

Bāze: visi respondenti, n=511Avots: SKDS dati


3 iesp jam uzved ba saeimas v l an s

3. Iespējamā uzvedība Saeimas vēlēšanās


Balsojums par partiju kura ap emsies nodro in t pension rus ar efekt v m terapij m

Balsojums par partiju, kura apņemsies nodrošināt pensionārus ar efektīvām terapijām

"Un cik liela ir iespēja, ka Jūs varētu nobalsot par tādu partiju, kura apņemsies visa vecuma pensionārus nodrošināt ar jaunām, efektīvām, bet dārgām terapijām? Vai šī iespēja ir…?"

Bāze: respondenti, kuriem ir LR pilsonība, n=391Avots: SKDS dati


Balsojums par partiju kura ap emsies samazin t pension riem izdevumus par z l m

Balsojums par partiju, kura apņemsies samazināt pensionāriem izdevumus par zālēm

"Domājot par nākamajām Saeimas vēlēšanām, kuras notiks šī gada oktobrī, cik liela ir iespēja, ka Jūs varētu nobalsot par tādu partiju, kura apņemsies samazināt pensionāriem izdevumus par zālēm? Vai šī iespēja ir…?"

Bāze: respondenti, kuriem ir LR pilsonība, n=391Avots: SKDS dati


P t jums par pensijas vecuma cilv ku iesp j m samaks t par vesel bas apr pi

SKDSsabiedriskās domas pētījumu centrsBaznīcas iela 32-2, Rīga, Latvija, LV-1010 Tālr.: +371 67 312 876, Fakss: +371 67 312 874 E-pasts: skds@skds.lvwww.skds.lv

Paldies ar uzmanību!


 • Login