2.2. Dynamika hmotného bodu
Download
1 / 27

2.2. Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony Použití druhého pohybového zákona Práce, výkon - PowerPoint PPT Presentation


 • 313 Views
 • Uploaded on

2.2. Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony Použití druhého pohybového zákona Práce, výkon Kinetická energie Zákon zachování mechanické energie Hybnost 2.3 Mechanika soustavy hmotných bodů Hmotný střed 1. věta impulsová. Newtonovy zákony.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 2.2. Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony Použití druhého pohybového zákona Práce, výkon' - alia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Práce, výkon

 • Kinetická energie

 • Zákon zachování mechanické energie

 • Hybnost

 • 2.3 Mechanika soustavy hmotných bodů

 • Hmotný střed

 • 1. věta impulsová

 • Fyzika I-2014, přednáška 2


  Newtonovy z kony
  Newtonovy zákony

  • 1. Newtonův zákon „Zákon setrvačnosti“

  • 2. Newtonův zákon „Zákon síly“

  • 3. Newtonův zákon „Zákon akce a reakce“

  • Souřadnicové soustavy, kde platí N. zákony - inerciální

  Fyzika I-2014, přednáška 1


  N kter s ly v p rod
  Některé síly v přírodě

  • nejvýznamnější gravitační síla –

  • gravitační síla Země:

  • Gravitační síla

  • homogenní tíhové pole

  • Tíhová sílaFG je aproximace výsledné síly působící na tělesa v blízkém okolí Země (gravitační Země-těleso, odstředivá v důsledku rotace Země kolem své osy) – příslušné zrychlení tzv. tíhové zrychlení g, směr – svislý

  • gravitační zrychlení ag

  • aproximace pro pohyb malého rozsahu:


  Pou it druh ho pohybov ho z kona
  Použití druhého pohybového zákona

  • 2. N. z. představuje pohybové rovnice

  • 1. využití: ze známé síly z pohybových rovnic → pohybové funkce a ostatní charakteristiky pohybu

  • pohybová rovnice ≡ vztah

  • pohybové funkce x (t), y (t), z (t) – popisují pohyb

  • Dáno: síla a počáteční podmínky

  • Postup:

   • volba souřadnicového systému

   • v něm se řeší pohybové rovnice integrací

  Fyzika I-2014, přednáška 1


  Pou it druh ho pohybov ho z kona1
  Použití druhého pohybového zákona

  • 1. Šikmý vrh

  Fyzika I-2014, přednáška 1


  6

  Fyzika I-2014, přednáška 1


  • Tvar trajektorie, dálka, výška vrhu

  • Speciální případy šikmého vrhu:

   • vodorovný vrh: a = 0°

    (závaží puštěno z koše balonu letícího vodorovně)

   • svislý vrh vzhůru: a = 90°

   • svislý vrh dolů: a = 270° = - 90°

   • volný pád: v0=0

  • Šikmý vrh

  7

  Fyzika I-2014, přednáška 2


  N kter s ly v p rod1
  Některé síly v přírodě

  • 2. Normálová síla na těleso – síla, kterou podložka působí na těleso,

  • – reakce podložky na kolmou složku síly, kterou působí těleso na podložku.

  • klidné těleso na vodorovné podložce v klidu

  • těleso na nakloněné rovině

  8

  Fyzika I-2014, přednáška 2


  N kter s ly v p rod2
  Některé síly v přírodě

  • 3. Síla tření

  • f…koeficient tření (statický, dynamický)

   • směr: působí proti pohybu

   • není to vektorová rovnice: síla tření působí v jiném směru než normálová síla !!!

  9

  Fyzika I-2014, přednáška 2


  Pou it druh ho pohybov ho z kona2
  Použití druhého pohybového zákona

  • Dáno: síla a počáteční podmínky

  • Cíl: pohybové charakteristiky (pohybové funkce, …)

  • Postup:

   • volba souřadnicového systému

   • v něm se řeší pohybové rovnice integrací

  10

  Fyzika I-2014, přednáška 2


  Pou it druh ho pohybov ho z kona3
  Použití druhého pohybového zákona

  • 2. Pohyb po nakloněné rovině:

  • dáno: m, a, f , poč. podm. v(t=0)=0

  • síly?

  • souřadnicový systém

  • tabule

  • rovnoměrně zrychlený pohyb podél osy x

  11

  Fyzika I-2014, přednáška 2


  3 pohyb po kru nici

  Použití druhého pohybového zákona

  3. Pohyb po kružnici

  • rozklad do přir. směrů:

  • tečná složka síly

   – mění velikostrychlosti

  • normálová sl.

  • rovnoměrný pohyb po kružnici – v= konst

  • dostředivá síla – mění směr rychlosti

  12


  • Práce, výkon

   práce - skalární veličina, dráhové účinky síly

  • Kdy dW = 0?

  • jedn. práce joule, J

   eV (elektronvolt)

  • výkonP

  • jedn. výkonu watt, W

  • účinnost


  Pr ce v kon 1 pr ce t hov s ly
  Práce, výkon1. Práce tíhové síly

  • W >0pro yA>yB

  • W nezávisí na trajektorii

  • práce konzervat. síly po uzavř. kř. je rovna 0

  • Práce konzervativní síly po dráze závisí pouze na poloze počátečního a koncového bodu trajektorie.

  14

  Fyzika I-2014, přednáška 2


  2. Práce síly tření

  Ft= N f =konst

  • W< 0 – disipativní síla

  • Wzávisí na trajektorii, není konzervativní síla

   (při pohybu po černé trajektorii se disipuje více energie než po červené trajektorii)

  15

  Fyzika I-2014, přednáška 2


  3. Práce dostředivé síly

  • práce dostředivé síly je nulová

  16

  Fyzika I-2014, přednáška 2


  • Kinetická energie

   změna pohybového stavu – působení síly po dráze – práce

   veličina kinetická energie: dynamická veličina, která souvisí s pohybem a která se vykonanou prací mění

   tabule

  • Pozn. výsledná síla může být konzervativní a/nebo disipativní síly

  • Př. Spočtěte rychlost vs hmot. mna úpatí nakloněné roviny délky s, úhlu a, t = 0: v = 0

  • teorém práce – kinetická energie, věta o kin. energii:

  • změna kinetické energie tělesa je rovna práci výsledné síly vykonané na tělese

  • A

  • B


  Potenci ln energie
  Potenciální energie

  • Práce vykonaná v poli konzervativní síly je rovna úbytku potenciální energie.

   • jen pro tělesa v poli konzervativní síly

   • fyzikální význam má jen rozdíl potenciálních energií

  • Př. potenciální energie v poli tíhové síly

   • potenciální energie spojená s jinou konzervativní silou má jiný tvar !!!

  bod A…

  bod B…


  • teorém práce - kin. energie pro konzer. a disip. síly →

  • tabule

  • … mechanická energie

  • Zákon zachování mech. energie:

  • Jestliže na těleso nepůsobí žádná disipativní síla, mech. energie se nemění

  • DE = 0

  • EA= EB

  • EkA+EpA=EkB+EpB

  • z.z.m.e. platí jen v konzervativních systémech

  • teorém práce-kinetická energie platí vždy, i pro disipativní síly

  19

  Fyzika I-2014, přednáška 2


  • Př. Rychlost dopadu

  • po volném pádu z výškyh

  • A

  • B

  • A

  • C

  • B

  20

  Fyzika I-2014, přednáška 2


  Hybnost impuls ve skriptech odd 2 2 2
  Hybnost, impuls (ve skriptech odd. 2.2.2)

  • dynamická veličina hybnost p

  • 1. formulace 2. N. z.

  • Impuls síly I

  • úpravou 2. N.z.

  • využití 2. formulace 2. N. z. – soustava hmotných bodů, srážky

  • 2. formulace 2. N. z.

  ,

  impuls síly I- časový účinek síly

  impuls síly vyvolává změnu hybnosti

  Fyzika I-2014, přednáška 2


  soustava hmotných bodů: n hmotných bodů, i-tý hmotný bod: mi, ri

  • volná

  • s vazbami

  • tuhá

   • (další aproximace – tuhé těleso)

  • počet stupňů volnosti:počet nezávislých parametrů určujících polohu soustavy

   Soustava Počet stupňů volnosti

   1 hmot. bod 3

   nhmot. bodů (volných) 3n

   2 hmot. body – tuhá soustava 2 . 3 - 1 = 5

   3 hmot. body – tuhá soustava 3 . 3 - 3 = 6

   nhmot. bodů – tuhá soustava 6

  22

  Fyzika I-2014, přednáška 2


  • Hmotný střed soustavy

  • hmotný střed

  • nhmotných bodů, i-tý hmotný bod: mi, ri

  • (vmístě hmotného středu nemusí existovat žádný hmotný bod)

  • hybnost soustavy

  • hybnost hmotného středu = celková hybnost soustavy


  • Vyjádříme: 1. zrychlení hmotného středu pomocí celkové hybnosti soustavy

   2. pomocí síly na soustavu

  • 1. věta impulsová (2. a 3. N. z.)

  • Změna celkové hybnosti soustavy za jednotku času je rovna výslednici vnějších sil. Vnitřní síly celkovou hybnost soustavy neovlivňují.

  • Věta o pohybu hmotného středu

  • Hm. střed se pohybuje jako hm. bod, do kterého je soustředěna celá hmotnost soustavy a na který působí výslednice vnějších sil.

  • Zákon zachování hybnosti

  • - důsledek 1. věty impulsové


  Tato presentace je pomůckou k přednášceNení určena k samostudiuPřednášku ani učební texty nenahrazujehttp://vscht.prague-cdlab.cz/Konzultace: po dohodě [email protected]ška: písemná a ústní počet bodů z testů ≥92%- bezpísemky termíny jednou měsíčně, ve zkouškovém období jednou týdně

  Fyzika I-2014, přednáška 2


  26

  Fyzika I-2014, přednáška 2


  27

  Fyzika I-2014, přednáška 2


  ad