sungai rengai @ sungai lipis
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sungai Rengai @ Sungai Lipis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

Sungai Rengai @ Sungai Lipis - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Sungai Rengai @ Sungai Lipis. Bersama Kita Jayakan. JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012. Disediakan oleh. Nama : En. Mohamad Nor Hafiz Bin Noor Azmi Jawatan : Jurutera Daerah Lipis J41. Bersama Kita Jayakan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sungai Rengai @ Sungai Lipis' - alexia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sungai rengai @ sungai lipis
Sungai [email protected] Sungai Lipis

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012

slide2

Disediakanoleh

Nama : En. Mohamad Nor Hafiz Bin NoorAzmi

Jawatan : Jurutera Daerah Lipis J41

Bersama Kita Jayakan

Nama : En. MohdKhairuddin Bin Musa

Jawatan : PenolongJurutera J29

Nama : En. MohdJohari Bin Kaharuddin

Jawatan : Juruteknik J17

SUBA : SUB 2 – Sg. [email protected] Sg. Lipis

slide3

PENGENALAN

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012

slide4

MASALAH DI SUBLEMBANGAN

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012

slide5

ISU-ISU DALAM SUBLEMBANGAN

BanjirKilat

PerumahandanPenempatansetinggandalamrezabsungai

Pengalihansungaitanpakelulusanpihakberkuasa

Pemasangan ‘ Culvert ’ tidakmengikutspesifikasiJabatan

Penyelarasandiperingkat frontline tidakberkesan

slide6

CABARAN DAN KEKANGAN

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012

isu dan kekangan yang dihadapi
CabarandanKekangan
 • Banjirkilat
 • Kerosakanhartabendaorangawamdankerajaan
ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI

Isu-isuDalamSublembangan

Kriteria

Senaraikansemuaisu-isuberbangkitdidalamsublembangan

Nyatakancabarandankekangan yang dihadapi

slide8

ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI

Isu-isu Dalam Sublembangan

Cabaran dan Kekangan

 • Perumahan & penempatansetinggandalamrezabsungai
 • PenempatanpendudukKampungdirezabsungai

Kriteria

Senaraikansemuaisu-isuberbangkitdidalamsublembangan

Nyatakancabarandankekangan yang dihadapi

slide9

ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI

Isu-isu Dalam Sublembangan

CabarandanKekangan

 • Pengalihansungaitanpakelulusanpihakberkuasa
 • Menganggugugatsistemsaliransediaada

Kriteria

Senaraikan semua isu-isu berbangkit di dalam sublembangan

Nyatakan cabaran dan kekangan yang dihadapi

slide10

ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI

Isu-isu Dalam Sublembangan

Cabaran dan Kekangan

 • Pemasangan ‘ Culvert ’ tidakmengikutspesifikasiJabatan
 • Menyempitkansistemsaliran air keluar
 • PuncautamamenyebabkanbanjirkilatterutamanyapembetongdiKampungRengai

Kriteria

Senaraikan semua isu-isu berbangkit di dalam sublembangan

Nyatakan cabaran dan kekangan yang dihadapi

slide11

ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI

Isu-isu Dalam Sublembangan

Cabaran dan Kekangan

 • Penyelarasandiperingkat frontline tidakberkesan.
 • JPS Daerah Lipiskurangkakitangan

Kriteria

Senaraikan semua isu-isu berbangkit di dalam sublembangan

Nyatakan cabaran dan kekangan yang dihadapi

slide12

PETA TABURAN ADUAN AWAM

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR

23 JANUARI 2012

slide13

Sub 2 – Sungai [email protected] Sungai Lipis

Sg. Rengai

 • Panjang Sungai Rengai 13.5km dari Kuala di Sungai Lipisdanlebarnya 9m.
 • Sungai Rengai mengalir merentasi Kampung Rengai-Kadok, Kampung Kemahang seterusnya ke Kampung Rengai.
slide15

KAEDAH PEMILIHAN SUBLEMBANGAN

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012

pemilihan sublembangan

JUSTIFIKASI PEMILIHAN SUBLLEMBANGAN (PESTEL)

PEMILIHAN SUBLEMBANGAN

Kriteria

Justifikasipemilihansublembanganberdasarkan PESTEL ataumana-manakaedah yang sesuai.

slide17

MASALAH DALAM SUBLEMBANGAN

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012

masalah di sublembangan yang dipilih
Taman RekreasiTasikBurungMandi

KampungKemahangHilir

Penduduksetinggan

KawasanPertanianKampungKemahangHilir

KawasanPertanianKampungRengai

PengusahaKolamIkandiKampungKemahangHilir

PengusahaIkanSangkardiKampungRengai

MASALAH DI SUBLEMBANGAN YANG DIPILIH

Siapa yang merasaiimpak

Kriteria

Keterangan setiap masalah dalam sublembangan

Analysis dalam bentuk carta

Impak masalah kepada pelanggan

slide19

ANALISIS ADUAN DALAM SUBLEMBANGAN

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012

analisis aduan dalam sublembangan rengai
ANALISIS ADUAN DALAM SUBLEMBANGAN RENGAI

RumusanAduan

Majoritiaduanadalahberkenaan Sungai danKoridoriaitu45%.

AspekhakisanpantaidanSaliran Bandar tidakberkaitanuntukdaerahini.

Kriteria

Data asas dalam bentuk jadual (data terkini dan data historical)

Analisis Aduan (Bar chart /histrogram /pai chart)

Rumusan Aduan

Markah bonus untuk kreativiti

slide21

Bersama Kita Jayakan

SUBA 2: SG. RENGAI @ SG. LIPIS

DESCRIBE

MengenalpastiIsudanMasalah

komponen describe

KomponenDescribe;

 • Apakahisudanmasalahdalamsublembangan?
 • Apaatausiapakah yang merasaiimpakmasalahini?
 • Siapakah yang bertanggungjawab?
 • Apa yang telahdilakukandimasadahulu?
 • Adakahmasalahinibermusimatauberpanjangan?
KOMPONEN DESCRIBE
isu isu dalam sublembangan

MasalahBanjirKilat

 • Masalah banjir kilat sering berlaku di kawasan Kampung Kemahang Hilir dan kawasan setinggan yang berada di dalam rezab sungai.
 • Aduan daripada stakeholder, JKKK kampung dan penduduk tempatan.
 • Mengakibatkan kerugian harta benda awam dan kerajaan.
ISU-ISU DALAM SUBLEMBANGAN
slide24

Nama-NamaKampung yang beradadalamkawasanSublembanganSg. Rengai

 • KampungRengai-Kadok
 • KampungTampin
 • Kampung Bukit Belau
 • KampungKemahangHilir
 • KampungRengai
siapa bertanggungjawab
SiapaBertanggungjawab?

Pejabat Daerah dan Tanah Lipis

JabatanPengairandanSalirandaerahLipis

JKKK KampungKemahangHilir

JKKK KampungRengai-Kadok

JKKK KampungRengai

apakah tindakan yang dilaksanakan
Apakahtindakan yang dilaksanakan ?

KekerapanbermesyuaratdiperingkatJabatanbagimenjagakepentingansungaisupayatidakdialihkandanrezabdikekalkan.

Membuatperancanganbersamaagensiterlibatdanmencarisumberkewangan agar projekmengatasimasalahbanjirkilatdapatdilaksanakan

bila masalah banjir kilat terjadi
Bilamasalahbanjirkilatterjadi ?

Masalahbanjirkilatterjadiapabilaberlakuhujanlebatselama 3 jam. Keadaanbertambahburukapabila Sungai Rengaitidakdapatmengalirkeluarapabilaparas air Sungai Lipisadalahtinggi.

Kebiasaannya, banjirkilatiniberlakupadamusimhujaniaitupadabulan November hinggaDisember.

slide28

KampungRengai

Sg. Rengai

KampungKemahangHilir

KampungKadok

slide29

Bersama Kita Jayakan

SUBA 2: SG. RENGAI @ SG. LIPIS

EXPLAIN

Perincikan / Perjelasan

komponen explain

KomponenExplain – memperjelas & memperincikan;

 • Bagaimanamasalahinibermula?
 • Apakahdiapunca-puncautama?
 • Bilakahiamenjadikritikal?
 • Siapa yang perludirujuk?
 • Siapakahpihakberkepentingan (stakeholder)?
 • Masalahmana yang perluditanganidahulu?
 • Apakah data ataupeta yang diperlukan?
 • Bagaimanakeberkesanansistemsaliransemasa?
KOMPONEN EXPLAIN
slide31

LOKASI YANG SERING BERLAKU BANJIR

KampungKemahangHilir

KampungRengai

KampungKadok

slide32

JK PENYELARAS AGENSI

MasalahUtama - Banjir

Punca-puncaBanjirkilatdikawasaniniialah:

Pembetung yang dibinatidakmengikutspesifikasiJabatan.

JKM melaksanakanprojekterlaluberhampirandenganrezabsungai.

‘ Backflow ’dari Sungai LipisketikahujanlebatmenyebabkankawasanKampungRengai & KampungKemahangHilirdinaiki air.

masalah yang perlu diselesaikan dahulu
Masalah yang perludiselesaikandahulu ?

Melebarkan Sungai RengaidiTasikBurungMandidiKampungKemahangHilirdengankos RM 190,000.00

Membersih & MemperelokkanAliran Sungai Rengaidari Kuala keHulu Sungai Rengaidengankos RM 200,000.00

keberkesanan saliran sediada
Keberkesanansaliransediada ?

Saizpembetungsediada yang terdapatdiKampungKemahangHiliradalahtidaksesuaidanmenyebabkanaliran air tersekat.

Tindakanmembuka “pembetung” perludibuatdancadanganmembinajambatanbagimembantupengaliran air supayalebihlancarterutamanyaketikahujanlebat.

apakah data @ peta yang diperlukan
Apakah data @ peta yang diperlukan ?

Semakandenganagensiberkaitanperludibuatmemandangkanterdapatbanyaktalianservis yang terlibatsepertipaip, talian Telekom dantalian TNB.

Semakanpelanhakmilikdan status tanahdenganPejabat Daerah dan Tanah Lipisbagimengenalpastituanmiliktanah yang beradadalamrezab Sungai Rengai.

slide37

Bersama Kita Jayakan

SUBA 2: SG. RENGAI @ SG. LIPIS

EVALUATE

PenilaianKaedahPenyelesaian

komponen evaluate

KomponenEvaluate - menilaikaedahpenyelesaian;

 • Kenalpastikeperluanmaklumat.
 • Dapatkanmaklumbalasdari stakeholder.
 • Apakahdiaopsyenpenyelesaian yang ada?
 • Analisakejuruteraan.
 • Tetapkanskopkerjapenyelesaianmasalah
 • Tentukankeutamaantindakan.
KOMPONEN EVALUATE
invertori maklumat

Sistemsaliransediaada

Kajian

 • Pembetungbersaizkeciltelahdibinaoleh PLB.
 • PengalihansungaitelahmenyempitkanaliranSungai Rengai.

Rumusan

MelaksanakanKerjaUkurTapakCadanganMenaiktarafSistemSaliran Di TasikBurungMandi, Kg. Kemahang.

Oleh : JPS Daerah Lipis

INVERTORI MAKLUMAT

Hujanlebatselama 6 jam tanpahentimenyebabkanbanjirsetinggi 1 m disekitarlembangan Sungai Rengai.

Maklumat GIS

 • Peta Daerah Lipis
 • PetaKampungKemahangHilir
 • Petasub-lembangansungai
 • Petakawasanbanjir.
maklumbalas stakeholder
Maklumbalas Stakeholder

Pejabat Tanah & Daerah Lipis : Kos menukarpembetongkepadajambatanmelibatkanperuntukan yang besar, anggaran RM 200,000.00

analisis kejuruteraan
AnalisisKejuruteraan?

SekiranyapembetungdigantikandenganjambatanbarudiKampungKemahangHilir, masalahbanjirdikawasanhuluKampungKemahangHilirdapatdielakkan.

tentukan keutamaan tindakan
Tentukankeutamaantindakan

Melaksanakankerja-kerjamemperelokkanaliranSg. Rengai.

Membina ban tanahbagimelindungirumah-rumah yang berdekatandenganrezabsungai

Menggantikanpembetungkecildenganjambatanbaru

slide44

Bersama Kita Jayakan

SUB 2: SG. RENGAI @ SG. LIPIS

PRESCRIBE

MenetapkanSyorPenyelesaian

komponen prescribe

KomponenPrescribe - pengesyoranstrategi/kaedahpelaksanaanpenyelesaian;

 • Tetapkankaedahpelaksanaankerjapenyelesaian
 • Adakanmesyuarat stakeholder
 • Terangkanstrategipenyelesaianmasalah
 • Jadualkanpelaksanaan
 • Jelaskanhasil yang dijangka
 • Kenalpastiperanan stakeholder dandapatkankomitmen
 • Mulakankerjajangkapendek
 • Jadualkanpertemuan stakeholder secaraberkala
KOMPONEN PRESCRIBE
strategi penyelesaian masalah

Mengiatkanusahaperbincangandengansemua stakeholder yang terlibat

 • Memohonperuntukankewangan agar tindakanmelaksanakanprojekmengatasimasalahbanjirdapatdilaksanakan
 • Mengawalsupayamasalahbanjirkilattidakberulanglagimelaluipenekanandansyarat-syaratpembangunan yang lebihketatdantidakmengganggugugatkeadaansemulajadiSg. Rengai.
StrategiPenyelesaianmasalah ?
slide48

JangkaPendek – Kerja yang bolehdilaksanakansegera & mempunyaiimpakserta-merta ( 1 – 6 bulan )

slide50

JangkaSederhana – Kerja yang bolehdilaksanakandalamtempohpertengahan ( 6 – 24 bulan )

slide52

JangkaPanjang – Kerja yang memerlukanperancangan, pengumpulan data dananalisis yang kompleks ( > 2 tahun )

slide53

Bersama Kita Jayakan

SUB 2: SG. RENGAI @ SG. LIPIS

PEMANTAUAN & PENILAIAN

keberkesanan kaedah penyelesaian
Keberkesanankaedahpenyelesaian ?

1. Projek yang dicadangkandijangkadapatmenyelesaikanmasalahbanjirkilat yang dihadapiolehpendudukterlibat

2. Langkahkawalandanpenguatkuasaan yang lebihketatbagimemastikankeadaansemulajadi Sungai tidakdiusikdandiganggugugatolehpembangunan yang tidakterkawal

3.Proses kempendanpromosi “Cintailah Sungai Kita” perlusentiasadisemaidanditeruskan agar generasimudadapatmenghayatiakanpentingnyamenjagaalamsekitardanmenyedaritanggugjawabsetiapindividudantidakbergantungkepadaagensikerajaansetiap kali berlakunyabencana

impak
Impak ?

1. Sekiranyaperancangandanperuntukankewanganditerima, dijangkasemuarumah yang beradaberdekatandenganrezab Sungai Rengaiakanterhindardarimasalahbanjirkilatdansegalakerugianakibatbanjirdapatdielakkanpadamasaakandatang

2. Sekiranyahubunganbaikdiantarasetiapagensi yang terlibatditeruskanpadamasaakandatang, pembangunan yang lebihterancangdapatmemastikanwangkerajaandapatdibelanjakansecaraberhemah, tidakberlakupembazirandanmerugikanwangrakyat

bukti kejayaan
Buktikejayaan ?

1. Denganperuntukankecil yang JPS daerahLipisterimasetiaptahun, beberapakawasan yang dikenalpastitidakmengalamikejadianbanjirkilatsetelahpembersihan & pelebaran Sungai Rengaidijalankan.

2. Ketegasan JPS daerahLipisdimesyuarat JKKK memastikanrezabSg. Rengaiterusdipelihara , tidakdicerobohdansekaligusmemastikanmasalahbanjirkilatdapatdikawaldandikurangkan

gambar sebelum selepas

SEBELUM

SELEPAS

Gambarsebelum & selepas

MenstabilkanTebing Sungai RengaidiKampungRengai

gambar sebelum selepas1

SEBELUM

SELEPAS

Gambarsebelum & selepas

Melebarkan Sungai Kemahang yang mengalirke Sungai RengaidiKampungKemahangHilir

gambar sebelum selepas2

SEBELUM

SELEPAS

Gambarsebelum & selepas

Melebarkan Sungai Rengai di Tasik Burung Mandi, Kampung Kemahang Hilir

slide60

Bersama Kita Jayakan

SUB 2: SG. RENGAI @ SG. LIPIS

KESIMPULAN

tindakan selanjutnya
TINDAKAN SELANJUTNYA
 • Setelahselesaisatuisu, Jurutera Daerah perlumenjalankanproses DEEP untukisu-isu lain disublembangan yang sama.
slide62

SekianTerimaKasih

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012

ad