Sungai rengai @ sungai lipis
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 62

Sungai Rengai @ Sungai Lipis PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sungai Rengai @ Sungai Lipis. Bersama Kita Jayakan. JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012. Disediakan oleh. Nama : En. Mohamad Nor Hafiz Bin Noor Azmi Jawatan : Jurutera Daerah Lipis J41. Bersama Kita Jayakan.

Download Presentation

Sungai Rengai @ Sungai Lipis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sungai Rengai@ Sungai Lipis

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012


Disediakanoleh

Nama : En. Mohamad Nor Hafiz Bin NoorAzmi

Jawatan : Jurutera Daerah Lipis J41

Bersama Kita Jayakan

Nama : En. MohdKhairuddin Bin Musa

Jawatan : PenolongJurutera J29

Nama : En. MohdJohari Bin Kaharuddin

Jawatan : Juruteknik J17

SUBA : SUB 2 – Sg. Rengai@ Sg. Lipis


PENGENALAN

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012


MASALAH DI SUBLEMBANGAN

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012


ISU-ISU DALAM SUBLEMBANGAN

BanjirKilat

PerumahandanPenempatansetinggandalamrezabsungai

Pengalihansungaitanpakelulusanpihakberkuasa

Pemasangan ‘ Culvert ’ tidakmengikutspesifikasiJabatan

Penyelarasandiperingkat frontline tidakberkesan


CABARAN DAN KEKANGAN

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012


CabarandanKekangan

 • Banjirkilat

 • Kerosakanhartabendaorangawamdankerajaan

ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI

Isu-isuDalamSublembangan

Kriteria

Senaraikansemuaisu-isuberbangkitdidalamsublembangan

Nyatakancabarandankekangan yang dihadapi


ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI

Isu-isu Dalam Sublembangan

Cabaran dan Kekangan

 • Perumahan & penempatansetinggandalamrezabsungai

 • PenempatanpendudukKampungdirezabsungai

Kriteria

Senaraikansemuaisu-isuberbangkitdidalamsublembangan

Nyatakancabarandankekangan yang dihadapi


ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI

Isu-isu Dalam Sublembangan

CabarandanKekangan

 • Pengalihansungaitanpakelulusanpihakberkuasa

 • Menganggugugatsistemsaliransediaada

Kriteria

Senaraikan semua isu-isu berbangkit di dalam sublembangan

Nyatakan cabaran dan kekangan yang dihadapi


ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI

Isu-isu Dalam Sublembangan

Cabaran dan Kekangan

 • Pemasangan ‘ Culvert ’ tidakmengikutspesifikasiJabatan

 • Menyempitkansistemsaliran air keluar

 • PuncautamamenyebabkanbanjirkilatterutamanyapembetongdiKampungRengai

Kriteria

Senaraikan semua isu-isu berbangkit di dalam sublembangan

Nyatakan cabaran dan kekangan yang dihadapi


ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI

Isu-isu Dalam Sublembangan

Cabaran dan Kekangan

 • Penyelarasandiperingkat frontline tidakberkesan.

 • JPS Daerah Lipiskurangkakitangan

Kriteria

Senaraikan semua isu-isu berbangkit di dalam sublembangan

Nyatakan cabaran dan kekangan yang dihadapi


PETA TABURAN ADUAN AWAM

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR

23 JANUARI 2012


Sub 2 – Sungai Rengai@ Sungai Lipis

Sg. Rengai

 • Panjang Sungai Rengai 13.5km dari Kuala di Sungai Lipisdanlebarnya 9m.

 • Sungai Rengai mengalir merentasi Kampung Rengai-Kadok, Kampung Kemahang seterusnya ke Kampung Rengai.


PETA TABURAN ADUAN AWAM DALAM SUBLEMBANGAN- SUBLEMBANGAN

Kawasan

TumpuanAduan


KAEDAH PEMILIHAN SUBLEMBANGAN

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012


JUSTIFIKASI PEMILIHAN SUBLLEMBANGAN (PESTEL)

PEMILIHAN SUBLEMBANGAN

Kriteria

Justifikasipemilihansublembanganberdasarkan PESTEL ataumana-manakaedah yang sesuai.


MASALAH DALAM SUBLEMBANGAN

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012


Taman RekreasiTasikBurungMandi

KampungKemahangHilir

Penduduksetinggan

KawasanPertanianKampungKemahangHilir

KawasanPertanianKampungRengai

PengusahaKolamIkandiKampungKemahangHilir

PengusahaIkanSangkardiKampungRengai

MASALAH DI SUBLEMBANGAN YANG DIPILIH

Siapa yang merasaiimpak

Kriteria

Keterangan setiap masalah dalam sublembangan

Analysis dalam bentuk carta

Impak masalah kepada pelanggan


ANALISIS ADUAN DALAM SUBLEMBANGAN

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012


ANALISIS ADUAN DALAM SUBLEMBANGAN RENGAI

RumusanAduan

Majoritiaduanadalahberkenaan Sungai danKoridoriaitu45%.

AspekhakisanpantaidanSaliran Bandar tidakberkaitanuntukdaerahini.

Kriteria

Data asas dalam bentuk jadual (data terkini dan data historical)

Analisis Aduan (Bar chart /histrogram /pai chart)

Rumusan Aduan

Markah bonus untuk kreativiti


Bersama Kita Jayakan

SUBA 2: SG. RENGAI @ SG. LIPIS

DESCRIBE

MengenalpastiIsudanMasalah


 • KomponenDescribe;

 • Apakahisudanmasalahdalamsublembangan?

 • Apaatausiapakah yang merasaiimpakmasalahini?

 • Siapakah yang bertanggungjawab?

 • Apa yang telahdilakukandimasadahulu?

 • Adakahmasalahinibermusimatauberpanjangan?

KOMPONEN DESCRIBE


MasalahBanjirKilat

 • Masalah banjir kilat sering berlaku di kawasan Kampung Kemahang Hilir dan kawasan setinggan yang berada di dalam rezab sungai.

 • Aduan daripada stakeholder, JKKK kampung dan penduduk tempatan.

 • Mengakibatkan kerugian harta benda awam dan kerajaan.

ISU-ISU DALAM SUBLEMBANGAN


Nama-NamaKampung yang beradadalamkawasanSublembanganSg. Rengai

 • KampungRengai-Kadok

 • KampungTampin

 • Kampung Bukit Belau

 • KampungKemahangHilir

 • KampungRengai


SiapaBertanggungjawab?

Pejabat Daerah dan Tanah Lipis

JabatanPengairandanSalirandaerahLipis

JKKK KampungKemahangHilir

JKKK KampungRengai-Kadok

JKKK KampungRengai


Apakahtindakan yang dilaksanakan ?

KekerapanbermesyuaratdiperingkatJabatanbagimenjagakepentingansungaisupayatidakdialihkandanrezabdikekalkan.

Membuatperancanganbersamaagensiterlibatdanmencarisumberkewangan agar projekmengatasimasalahbanjirkilatdapatdilaksanakan


Bilamasalahbanjirkilatterjadi ?

Masalahbanjirkilatterjadiapabilaberlakuhujanlebatselama 3 jam. Keadaanbertambahburukapabila Sungai Rengaitidakdapatmengalirkeluarapabilaparas air Sungai Lipisadalahtinggi.

Kebiasaannya, banjirkilatiniberlakupadamusimhujaniaitupadabulan November hinggaDisember.


KampungRengai

Sg. Rengai

KampungKemahangHilir

KampungKadok


Bersama Kita Jayakan

SUBA 2: SG. RENGAI @ SG. LIPIS

EXPLAIN

Perincikan / Perjelasan


 • KomponenExplain – memperjelas & memperincikan;

 • Bagaimanamasalahinibermula?

 • Apakahdiapunca-puncautama?

 • Bilakahiamenjadikritikal?

 • Siapa yang perludirujuk?

 • Siapakahpihakberkepentingan (stakeholder)?

 • Masalahmana yang perluditanganidahulu?

 • Apakah data ataupeta yang diperlukan?

 • Bagaimanakeberkesanansistemsaliransemasa?

KOMPONEN EXPLAIN


LOKASI YANG SERING BERLAKU BANJIR

KampungKemahangHilir

KampungRengai

KampungKadok


JK PENYELARAS AGENSI

MasalahUtama - Banjir

Punca-puncaBanjirkilatdikawasaniniialah:

Pembetung yang dibinatidakmengikutspesifikasiJabatan.

JKM melaksanakanprojekterlaluberhampirandenganrezabsungai.

‘ Backflow ’dari Sungai LipisketikahujanlebatmenyebabkankawasanKampungRengai & KampungKemahangHilirdinaiki air.


PihakBerkepentingan


Masalah yang perludiselesaikandahulu ?

Melebarkan Sungai RengaidiTasikBurungMandidiKampungKemahangHilirdengankos RM 190,000.00

Membersih & MemperelokkanAliran Sungai Rengaidari Kuala keHulu Sungai Rengaidengankos RM 200,000.00


Keberkesanansaliransediada ?

Saizpembetungsediada yang terdapatdiKampungKemahangHiliradalahtidaksesuaidanmenyebabkanaliran air tersekat.

Tindakanmembuka “pembetung” perludibuatdancadanganmembinajambatanbagimembantupengaliran air supayalebihlancarterutamanyaketikahujanlebat.


Apakah data @ peta yang diperlukan ?

Semakandenganagensiberkaitanperludibuatmemandangkanterdapatbanyaktalianservis yang terlibatsepertipaip, talian Telekom dantalian TNB.

Semakanpelanhakmilikdan status tanahdenganPejabat Daerah dan Tanah Lipisbagimengenalpastituanmiliktanah yang beradadalamrezab Sungai Rengai.


Bersama Kita Jayakan

SUBA 2: SG. RENGAI @ SG. LIPIS

EVALUATE

PenilaianKaedahPenyelesaian


 • KomponenEvaluate - menilaikaedahpenyelesaian;

 • Kenalpastikeperluanmaklumat.

 • Dapatkanmaklumbalasdari stakeholder.

 • Apakahdiaopsyenpenyelesaian yang ada?

 • Analisakejuruteraan.

 • Tetapkanskopkerjapenyelesaianmasalah

 • Tentukankeutamaantindakan.

 • KOMPONEN EVALUATE


  Sistemsaliransediaada

  Kajian

  • Pembetungbersaizkeciltelahdibinaoleh PLB.

  • PengalihansungaitelahmenyempitkanaliranSungai Rengai.

  Rumusan

  MelaksanakanKerjaUkurTapakCadanganMenaiktarafSistemSaliran Di TasikBurungMandi, Kg. Kemahang.

  Oleh : JPS Daerah Lipis

  INVERTORI MAKLUMAT

  Hujanlebatselama 6 jam tanpahentimenyebabkanbanjirsetinggi 1 m disekitarlembangan Sungai Rengai.

  Maklumat GIS

  • Peta Daerah Lipis

  • PetaKampungKemahangHilir

  • Petasub-lembangansungai

  • Petakawasanbanjir.


  Maklumbalas Stakeholder

  Pejabat Tanah & Daerah Lipis : Kos menukarpembetongkepadajambatanmelibatkanperuntukan yang besar, anggaran RM 200,000.00


  AnalisisKejuruteraan?

  SekiranyapembetungdigantikandenganjambatanbarudiKampungKemahangHilir, masalahbanjirdikawasanhuluKampungKemahangHilirdapatdielakkan.


  ANALISIS KEUTAMAAN TINDAKAN PENYELESAIAN UNTUK BANJIR KILAT DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR


  Tentukankeutamaantindakan

  Melaksanakankerja-kerjamemperelokkanaliranSg. Rengai.

  Membina ban tanahbagimelindungirumah-rumah yang berdekatandenganrezabsungai

  Menggantikanpembetungkecildenganjambatanbaru


  Bersama Kita Jayakan

  SUB 2: SG. RENGAI @ SG. LIPIS

  PRESCRIBE

  MenetapkanSyorPenyelesaian


  • KomponenPrescribe - pengesyoranstrategi/kaedahpelaksanaanpenyelesaian;

 • Tetapkankaedahpelaksanaankerjapenyelesaian

 • Adakanmesyuarat stakeholder

 • Terangkanstrategipenyelesaianmasalah

 • Jadualkanpelaksanaan

 • Jelaskanhasil yang dijangka

 • Kenalpastiperanan stakeholder dandapatkankomitmen

 • Mulakankerjajangkapendek

 • Jadualkanpertemuan stakeholder secaraberkala

 • KOMPONEN PRESCRIBE


  • Mengiatkanusahaperbincangandengansemua stakeholder yang terlibat

  • Memohonperuntukankewangan agar tindakanmelaksanakanprojekmengatasimasalahbanjirdapatdilaksanakan

  • Mengawalsupayamasalahbanjirkilattidakberulanglagimelaluipenekanandansyarat-syaratpembangunan yang lebihketatdantidakmengganggugugatkeadaansemulajadiSg. Rengai.

  StrategiPenyelesaianmasalah ?


  TINDAKAN JANGKA PENDEK


  JangkaPendek – Kerja yang bolehdilaksanakansegera & mempunyaiimpakserta-merta ( 1 – 6 bulan )


  TINDAKAN JANGKA SEDERHANA

  .


  JangkaSederhana – Kerja yang bolehdilaksanakandalamtempohpertengahan ( 6 – 24 bulan )


  TINDAKAN JANGKA PANJANG


  JangkaPanjang – Kerja yang memerlukanperancangan, pengumpulan data dananalisis yang kompleks ( > 2 tahun )


  Bersama Kita Jayakan

  SUB 2: SG. RENGAI @ SG. LIPIS

  PEMANTAUAN & PENILAIAN


  Keberkesanankaedahpenyelesaian ?

  1. Projek yang dicadangkandijangkadapatmenyelesaikanmasalahbanjirkilat yang dihadapiolehpendudukterlibat

  2. Langkahkawalandanpenguatkuasaan yang lebihketatbagimemastikankeadaansemulajadi Sungai tidakdiusikdandiganggugugatolehpembangunan yang tidakterkawal

  3.Proses kempendanpromosi “Cintailah Sungai Kita” perlusentiasadisemaidanditeruskan agar generasimudadapatmenghayatiakanpentingnyamenjagaalamsekitardanmenyedaritanggugjawabsetiapindividudantidakbergantungkepadaagensikerajaansetiap kali berlakunyabencana


  Impak ?

  1. Sekiranyaperancangandanperuntukankewanganditerima, dijangkasemuarumah yang beradaberdekatandenganrezab Sungai Rengaiakanterhindardarimasalahbanjirkilatdansegalakerugianakibatbanjirdapatdielakkanpadamasaakandatang

  2. Sekiranyahubunganbaikdiantarasetiapagensi yang terlibatditeruskanpadamasaakandatang, pembangunan yang lebihterancangdapatmemastikanwangkerajaandapatdibelanjakansecaraberhemah, tidakberlakupembazirandanmerugikanwangrakyat


  Buktikejayaan ?

  1. Denganperuntukankecil yang JPS daerahLipisterimasetiaptahun, beberapakawasan yang dikenalpastitidakmengalamikejadianbanjirkilatsetelahpembersihan & pelebaran Sungai Rengaidijalankan.

  2. Ketegasan JPS daerahLipisdimesyuarat JKKK memastikanrezabSg. Rengaiterusdipelihara , tidakdicerobohdansekaligusmemastikanmasalahbanjirkilatdapatdikawaldandikurangkan


  SEBELUM

  SELEPAS

  Gambarsebelum & selepas

  MenstabilkanTebing Sungai RengaidiKampungRengai


  SEBELUM

  SELEPAS

  Gambarsebelum & selepas

  Melebarkan Sungai Kemahang yang mengalirke Sungai RengaidiKampungKemahangHilir


  SEBELUM

  SELEPAS

  Gambarsebelum & selepas

  Melebarkan Sungai Rengai di Tasik Burung Mandi, Kampung Kemahang Hilir


  Bersama Kita Jayakan

  SUB 2: SG. RENGAI @ SG. LIPIS

  KESIMPULAN


  TINDAKAN SELANJUTNYA

  • Setelahselesaisatuisu, Jurutera Daerah perlumenjalankanproses DEEP untukisu-isu lain disublembangan yang sama.


  SekianTerimaKasih

  Bersama Kita Jayakan

  JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012


 • Login