Nyt fra undervisningsministeriet
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Nyt fra Undervisningsministeriet PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nyt fra Undervisningsministeriet. Ved afdelingschef Peter Grønnegård Afdelingen for grundskole og folkeoplysning. Danmarks resultater i PISA. Det går bedre for Danmark – men der er plads til forbedringer!. Tosprogede elever ligger lavere end danske/norske elever.

Download Presentation

Nyt fra Undervisningsministeriet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nyt fra Undervisningsministeriet

Ved afdelingschef Peter GrønnegårdAfdelingen for grundskole og folkeoplysning


Danmarks resultater i PISA

Det går bedre for Danmark – men der er plads til forbedringer!


Tosprogede elever ligger lavere end danske/norske elever

Forskel på PISA-score hos tosprogede og ikke-tosprogede elever

Danske/norske elever

Tosprogede elever født i landet

Tosprogede født i et andet land

Kilde: Kjærnsti, Lie, Olsen og Roe: Tid for tunge løft - Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006, Universitetsforlaget 2007


Fornyelse af folkeskoleloven 2003 (Lov nr. 300 af 30. April 2003)

 • Bedre indskoling (samdrift)

 • Fælles nationale mål

 • Ny timestyringsmodel

 • Holddannelse

 • Flere timer


Ændringer i 2004 og 2005

 • Lov nr. 360 af 19. Maj 2004

  • Geografi som prøvefag

  • Procedureregler i forbindelse med fritagelse for undervisning i

   kristendomskundskab

  • Elevernes deltagelse i undervisningen

  • Udvidet adgang til madordninger


 • Lov nr. 477 af 9. Juni 2004

  Obligatorisk sprogstimulering af tosprogede børn, der

  endnu ikke har påbegyndt skolegangen

 • Lov nr. 335 af 18. Maj 2005

  Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser

 • Lov nr. 594 af 24. Juni 2005

  Styrket undervisning i dansk som andetsprog, herunder ved

  udvidet adgang til at henvise tosprogede elever til andre

  skoler end distriktsskolen


Lov nr. 313 af 19. april 2006: Styrket evaluering og anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver mv.

 • Bindende trin- og slutmål skal inddrages i den løbende evaluering

 • Obligatoriske test på udvalgte klassetrin

 • Obligatoriske afgangsprøver efter 9. klassetrin

 • Udtræksprøver og udvidelse af rækken af prøvefag

 • Afskaffelse af den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi


Testoversigt


Lov 572 (9. juni 2006):

 • Præcisering af folkeskolens formål, ekstra timer i dansk og historie, elevplaner, offentliggørelse af landsresultater af test, præcisering af det kommunale ansvar samt etablering af nyt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen.

  Bekendtgørelse 703 (23. juni 2006):

 • Elevplaner i folkeskolen.


Lovprogram2007/08 vedr. folkeskolen:

 • Lovforslag om skolestart

 • Lovforslag om ansvar og frihed samt frit skolevalg

 • Lovforslag om samordning af uddannelsesbog, uddannelsesplan og elevplan

 • Redegørelse om specialundervisning efter kommunalreformen


Lovforslag om skolestart

 • 10 års undervisningspligt

 • Obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen

 • Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

 • Ny indholdsbeskrivelse med trinmål for børnehaveklassen

 • Klassedannelse kan udskydes


Lovforslag om skolestart

 • Holddannelse

 • Aldersintegrerede klasser og rullende skolestart til og med 2. klasse

 • Forsøg med skolestart og heldagsskole i 3 år


Lovforslag om ansvar og frihed samt frit skolevalg

 • Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen

  • Kommunalbestyrelsen: Ansvar for det samlede skolevæsen og hver skole

  • Skolelederen: Pædagogisk og administrativ leder

  • Skolebestyrelsen – værdiregelsæt og ajourføring af valgregler


Lovforslag om ansvar og frihed samt frit skolevalg

 • Større frihed til at organisere skolevæsenet ud fra lokale forhold

  • Fælles ledelse af flere skoler

  • Afdelinger

  • Samdrift af folkeskoler og dagtilbud

  • Udvidet SFO

  • Integrerede biblioteker

 • Frit skolevalg


Afbureaukratisering af folkeskolerne

 • Kommissorium

  • Forslag til regelforenkling og fjernelse af unødvendigt bureaukrati

  • Se på både centralt og kommunalt stillede administrative krav

  • Se på administrative krav til både ledere og lærere

  • De grundlæggende intentioner bag fx elevplaner skal respekteres

  • Koordination med bl.a. ”dokumentationsprojektet”

  • Ikke overenskomstforhold


Regeringsgrundlaget”Mulighedernes samfund”

 • Tidssvarende og bedre fysiske rammer og undervisningsmaterialer i folkeskolen

 • God skolestart

 • Undervisning af børn med særlige talenter eller forudsætninger

 • Afbureaukratisering

 • Demokratisk medborgerskab


Regeringsgrundlaget”Mulighedernes samfund”

 • Et sundt måltid mad til børn i dagtilbud og skoler

 • Mere idræt og motion for børn

 • Bedre idrætsfaciliteter

 • Tidssvarende indretning af institutioner

 • Bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole

 • Lige muligheder – styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft


Regeringsgrundlaget”Mulighedernes samfund”

 • En mere ambitiøs anvendelse af it på uddannelsesinstitutionerne

 • Nye muligheder for personer med begrænset kontakt til det danske samfund


Skole i verdensklasse

Evalueringskultur

Ledelseskultur

Viden om, hvad der virker

Flere timer i dansk

– fokus på læsning

Obligatorisk børnehave-

klasse

Skole i verdensklasse

Nationale test

ElevplanerKvalitetsrapporter

Højere fagligt niveau

i de grundlæggende fag

Ny læreruddannelse


95 procent skal have en ungdomsuddannelse

Flere praktikpladser

Praktiske indgange

Mesterlære

Trindeling og

niveaudeling

Initiativer

Mentorordninger og

vejledning

Brobygning

Ny 10. klasse


Videregående uddannelser

8 universiteter

Bachelorer, kandidater, master

50 % skal

gennemføre en

videregående

uddannelse

7 professionshøjskoler

Professionsbachelorer, diplom

8-10 erhvervsakademier

Erhvervsakademiuddannelser

Forskning og praksis/professionsorientering

Kvalitet, fleksibilitet og merit


Ingeniørernes andel af mellemlange og lange videregående uddannelser (2002)

Flere skal have en uddannelse inden for natur og teknik

Kilde: Education at a Glance 2004


Antal timer brugt på jobrelateret efteruddannelse i løbet af et arbejdsliv

Danmark er nummer 1 i OECD, når det handler om livslang læring

Kilde: Education at a Glance 2007


Andel der deltager i voksen- og efteruddannelse (2005)

De ufaglærte er ikke med

Brug af VEU i pct.

Kilde: Rapport fra Trepartsudvalget, bind 2, Februar 2006


 • Login