kako napisati nau n i rad
Download
Skip this Video
Download Presentation
KAKO NAPISATI NAUČN I RAD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

KAKO NAPISATI NAUČN I RAD - PowerPoint PPT Presentation


 • 283 Views
 • Uploaded on

KAKO NAPISATI NAUČN I RAD. Prof. dr Slavenka Janković Institut za epidemiologiju. Osnovna struktura naučnog članka Naslov Sažetak i ključne reči Uvod (sa hipotezom i ciljevima) Materijal i metode Rezultati Diskusija (sa zaključcima) Literatura. S truktura naučnog rada. NAUČNI RAD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KAKO NAPISATI NAUČN I RAD' - aletta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kako napisati nau n i rad
KAKO NAPISATI NAUČNIRAD

Prof. dr Slavenka Janković

Institut za epidemiologiju

slide2

Osnovna struktura naučnog članka

  • Naslov
  • Sažetak i ključne reči
  • Uvod (sa hipotezom i ciljevima)
  • Materijal i metode
  • Rezultati
  • Diskusija(sa zaključcima)
  • Literatura
slide3

Struktura naučnog rada

NAUČNI RAD

NASLOV SAŽETAK TEKST ZAHVALNOST LITERATURA PRILOZI

 • UVOD
 • MATERIJAL
 • I METODE
 • REZULTATI
 • DISKUSIJA

Ključne reči

slide4

Naslov

 • Najuočljiviji i najčitaniji deo
 • Informativan ili deskriptivan (indikativan)
 • Pojavljuje se u sekundarnim publikacijama i služi za razvrstavanje članka u pojedine naučne discipline
slide5

Naslov

 • Informativan, što kraći (obično do 100 slovnih mesta)
 • Atraktivan
 • Radni i definitivni naslov
 • Kratki naslov (“running head” obično do 50 s. m.)
slide6

Sažetak (apstrakt)

 • Sažeto informisanje o sadržini rada ili opis teme rada (obično do 250 reči)
 • Najčitaniji deo rada, često i jedino čitan
 • Piše se na početku rada (ispod naslova)
 • Pojavljuje se i samostalno – u sekundarnim publikacijama (abstract journals)
slide7

Sažetak (apstrakt)

 • Obično se piše u pasivu i 3. licu.
 • Treba ga pisati i na engleskom jeziku.
 • Ne sadrži reference i fusnote.
 • Izbegavati skraćenice.
slide8

Sažetak (apstrakt)

 • Informativan– koncizno sumiranje sadržaja rada, tj.svih poglavlja rada (najmanje po jedna rečenica iz uvoda, materijala i metoda, rezultata i diskusije sa zaključkom).
 • Deskriptivan (indikativan)– kratak opis teme rada, bez sumiranja sadržaja rada (mnogo podataka). Pogodan je za revijske radove (pregled literature)
slide9

Sažetak (apstrakt)

 • Nestruktuisan(napisan u jednom pasusu)
 • Struktuisan(napisanu više kratkih pasusa)
 • Za naučni članak: uvod, ciljevi, materijal i metod, rezultati i zaključci.
 • Za revijski članak tipa meta analize: izvori podataka, izbor podataka (broj i kriterijumi), sinteza pregleda i zaključci).
slide10

Ključne reči (kratki izrazi)

 • Neophodne zbog indeksiranja članka.
 • Ne koristiti reči iz naslova (članak je već indeksiran po njemu).
 • Pišu se ispod teksta sažetka.
 • Obično do 5 reči, a ponekad do 10.
slide11

Uvod

 • Treba da je kratak (2-3 paragrafa), jasan i direktno povezan sa predmetom istraživanja.
 • Citirati ograničeni broj odgovarajuće i novije literature, koja se odnosi na predmet istraživanja (“background”).
slide12

Uvod

 • Jasno definisati ono što se o predmetu istraživanja ne zna.
 • Postaviti nove ideje (hipoteze) za rešenje onoga što još nije poznato o predmetu istraživanja.
slide13

Osnovni deloviuvoda naučnogčlanka

PREDMET ISTRAŽIVANJA

 • šta se zna
 • šta se ne zna

HIPOTEZA

ideja (pitanje) za rešenje onog što se o

predmetu ne zna

C I LJ

davanje odgovora na pitanje iz hipoteze

VERIFIKACIJA HIPOTEZE

put dolaženja do odgovora na pitanje iz hipoteze

ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA

praktični i/ili teoretski

Savić, 2001

slide14

Hipoteza

 • Pretpostavka o povezanosti pretpostavljenih uzroka i njihovih posledica
 • Izneti način na koji će se hipoteza proveraviti.
slide15

Ciljevi

 • Moraju biti kratko i jasno formulisani.
 • Glavni ili primarni cilj – traženje odgovora na osnovno pitanje sadržano u hipotezi
 • Sporedni ili sekundarni ciljevi – na osnovu analize odabranih pokazatelja i dr. merenja izvršenih tokom rada
slide16

Materijal i metode

 • Dizajn studije i protokol
 • Predmet istraživanja(definisati bolest, stanje)
 • Ispitanici i način njihovog izbora

navesti: broj, pol, uzrast, vreme ispitivanja i sl.,

kriterijume za zbor ispitanika, način formiranja kontrolne grupe ili uzorka

slide17

Materijal i metode

 • Intervencija(detaljan opis lekova,hormona) i
 • Merenja, obeležja posmatranja(I, Mt)
 • Statistička analiza (navesti korišćene testove statističke značajnosti)
slide18

Rezultati

 • Najvažniji deo naučnog članka
 • Rezultati se obično prikazuju:

-tekstualno

-tabelama i

-ilustracijama

 • Ne iznositi sve što je dobijeno.
slide19

Rezultati

 • Izložiti i negativne rezultate.
 • Ne objašnjavati ih u ovom poglavlju.
 • Ne porediti ih sa drugim rezultatima.
 • Ne citirati podatke iz literature.
 • Grupisati ih pod odgovarajućim podnaslovima.
slide20

Tabele

 • Za prikazivanje numeričkih i deskriptivnih podataka – jasnije od tekstualnog prikazivanja.
 • Delovi tabele
 • Naslov – kratak opis sadržaja tabele
 • Zaglavlje kolone
 • Zaglavlje reda
 • Polje – za numeričke ili deskriptivne podatke
 • Fusnota – objašnjava detalje iz sadržaja tabele i skraćenice
slide21

Naslov

Zaglavlje kolone

Zaglavlje reda

Fusnota

*

slide22

Ilustracije

 • Grafikoni, snimci, fotografije i sl.
 • Prikazuju dokaze koji podržavaju zaključke
 • Doprinose efikasnosti u prezentovanju dokaza
 • Ističu pojavu na koju ukazuje zaključak
slide26

Prirodni tok HIV infekcije

infekcija

akutna retrovirusna bolest

CD4+

anti HIV antitela

500/ml

200/ml

50

viremija

Nivo detektibilnosti

Nivo detektibilnosti

nedelje godine

slide27

Oboleli od AIDS-a u Evropi

prema polu i načinu prenosa do kraja2000.

Žene

Muškarci

slide28

Perihilijarna limfadenoza

Perihilusna limfadenoza

slide31

Diskusija

 • Izuzetno značajno poglavlje,najteže za pisanje.
 • Objasniti dobijene rezultate, porediti ih sa nalazima u drugim relevantnim radovima i dati kritički osvrt naučne zasnovanosti.
 • Povezati je sa ciljevima, pokazati u kojoj meri rezultati podržavaju ili osporavaju postavljenu hipotezu.
slide32

Diskusija

 • Diskutovati i rezultate koji se razlikuju od tuđih.
 • Na kraju naglasiti šta je novo i važno, posledice koje proističu iz dobijenih rezultata, njihova ograničenja.
 • Izložiti novu hipotezu, šta dalje?
slide33

Zaključci

 • Moraju biti kratki i povezani sa ciljevima rada.
 • Isključivo se zasnivaju na sopstvenim rezultatima prikazanim u članku.
 • Pisati ih na kraju diskusije (i u sažetku u skraćenoj formi).
 • Ne prenaglašavati ih i ne davati im značaj koji oni stvarno nemaju.
slide34

Stil i jezik pisanja

 • Treba da su svojstveni naučnoj prozi: objektivno, pošteno, jasno, kratko i lako shvatljivo informisanje
 • Biraju se najpreciznije, a izbegavaju strane reči
 • Rečenice treba da su jasne i kratke i čvrsto povezane unutar jednog paragrafa, a paragrafi međusobno.
slide35

Stil i jezik pisanja

 • Prvo-treće lice, glagolski oblici i vreme
 • Prednost dati aktivu (sem za sažetak) i prvom licu (u sažetku: 3.)
 • Sadašnje vreme: u uvodu i diskusiji,
 • Prošlo vreme: za ostale delove.
slide36

Literatura

Savić J. Kako napisati, objaviti i vrednovati naučno delo u biomedicini. 3. izdanje. Beograd: KIZ Kultura; 2001. p.15-42.

Huth EJ. Writing and Publishing in Medicine. 3rd ed.Baltimore: Williams and Wilkins; 1999.

ad