Tisztess gtelen devizahitelek
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Tisztességtelen Devizahitelek? PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tisztességtelen Devizahitelek?. A Szegedi Ítélőtábla 2012. április 5. napján született ítéletének hatásai a hazai jogrendszerre Dr. Lázár Dénes Károli Gáspár Református Egyetem - 2012.05.18. Tartalom. Fogyasztói Hitelek. Költségek és árfolyamok. A S zegedi Ítél ő tábla ítélete.

Download Presentation

Tisztességtelen Devizahitelek?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tisztességtelen Devizahitelek?

A Szegedi Ítélőtábla 2012. április 5. napján született ítéletének hatásai a hazai jogrendszerre

Dr.LázárDénesKároli Gáspár ReformátusEgyetem - 2012.05.18


Tartalom

FogyasztóiHitelek

Költségekésárfolyamok

A SzegediÍtélőtáblaítélete

A SzegediÍtélőtáblaítéleténekkritikája

Kitekintés

1.

2.

3.

4.

5.


Jogszabályok

 • Ptk. 522. §§ A bank- éshitelviszonyok

 • Hpt. 199. §§ Vegyesészárórendelkezések

 • 41/1997 Korm. Rendelet (THM-Rendelet)

 • Fgyvtv.


Hitelszerződés

Ptk. 523. § (1) Kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszegetaz adósrendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni.

 • Hitelezőad:Tőkét

 • Adósvisszafizet:Tőkét+Hiteldíjat

 • Kötelezettségek:Szerződésiszabadság


FogyasztóiHitelszerződés

 • Fgyvtv. 2. § a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz.

 • Fgyvtv. 2. § l) áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.


Hiteltípusok

 • Törlesztésalapján

 • Biztosítékalapján

 • Devizanemalapján

 • Egyösszegben

 • Egyenlőrészletekben (annuitás)

 • Fedezetnélkülihitel

 • Fedezettelbiztosítotthitel

 • Forint hitel

 • Devizahitel

 • Deviza-alapúhitel


Tartalom

Hitelek

Költségekésárfolyamok

A SzegediÍtélőtáblaítélete

A SzegediÍtélőtáblaítéleténekkritikája

Kitekintés

1.

2.

3.

4.

5.


Jogszabály

Ptk. 523. § (2) Ha a hitelező pénzintézet, - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az adós kamat fizetésére köteles (bankkölcsön).

Hpt. 210. § (2) A pénzügyi és kiegészítő pénzügyi

szolgáltatásra irányuló szerződésben egyértelműen megkell határozni a kamatot, díjat és minden egyéb

költséget vagy feltételt [...].


Költségek

Fedezettelnélkülihitel

 • Kamat

 • Kezelésiköltség

 • Folyósításidíj

 • Közjegyzői díj

Fedezettelbiztosítotthitel

 • Értékbecslésdíja

 • Biztosításidíj

 • Földhivatalieljárásiillet.

 • Közjegyzői díj


DevizaésDeviza-alapúhitelek

 • Devizahitel: átváltásidíj

 • Deviza-alapúhitel:árfolyamrés, árfolyamkülönbözet

  Árfolyamrés NEM árfolyamkockázat!


DevizaésDeviza-alapúhitelek

Devizaárfolyamok

 • Devizaneme:CHF

 • Adottnapondevizaközép:180 Ft.

 • Árfolyamrés:1% (1,8 Ft.)

 • Devizavételi:179,1 Ft.

 • Devizaeladási:180,9 Ft.


Árfolyamréshatása a tőkére

 • Hitelfolyósítása: deviza-vételiárfolyam179,1 Ft.

 • Hiteltörlesztése: deviza-eladásiárfolyam180,9 Ft.

  Példa: Árfolyamrés: 1%

  Tőke: 10.000 CHF

  Folyósítás: 1.791.000 Ft.

  Törlesztés: 1.809.000 Ft. +18.000 Ft


Árfolyamréshatása a törlesztőrészletre

Törlesztőrészlet: 100 CHF

Középárfolyam: 180 Ft.

 • Árfolyamrés: 1%Törlesztőrészlet: 18.090 Ft.

 • Árfolyamrés: 2%Törlesztőrészlet: 18.180 Ft.+90 Ft.


Árfolyamrés 2005-2010


TeljesHiteldíjMutató (THM)

 • Célja: A hitelekösszehasonlításánakelősegítése.

 • Értéke: százalék (kamatláb)

 • Kiszámítása: A hitelszerződéshezkapcsolódóköltségekfigyelembevételével.(THM-Rendelet 8.§ (1) bek.)

 • Hátrány: a szerződéskötésnapjánaktuális


Szerződéshezkapcsolódóköltségek

THM számításakor

Szerződésben

egyértelműen megkell határozni a költséget(Hpt. 210. § (2) bek.).

Felkellsorolniazokat a költségeket, amelyeket a hitelező a THM számításasorán NEM vettfigyelembe (Hpt. 213. § (1) bek. b) pont)

 • Figyelembekellvenni a hitelszerződéshezkapcsolódóköltségeket.


Tartalom

Hitelek

Költségekésárfolyamok

A SzegediÍtélőtáblaítélete

A SzegediÍtélőtáblaítéleténekkritikája

Kitekintés

1.

2.

3.

4.

5.


Tényállás

 • Hitelszerződés: Tőke:94.240,84 CHF (2008: 14.400.000 Ft.)

 • Kezelésiköltség CHF-benlettmeghatározva

 • Folyósítás: devizavételiárfolyamon.

 • Törlesztés: devizaeladásiárfolyamon.


A felekérvei

Felperes

Alperes

Szerződésiszabadság

Ptk. 209. § (5) bek.

Szerződésiszabadság

A hitel tőkösszegeés a törlesztésirészletekdevizábanvannakmeghatározva, azt a banknakátkellszámolniaforintra.

 • Tisztességtelen a kezelésiköltségmeghatározásadevizában.

 • Deviza-vételiésdeviza-eladásiárfolyamokhasználatamiattazadósnaktöbbletköltségeikeletkeznek.


Ítéletindoklása

 • Kezelésiköltség:Ptk. 209. § (5) bek.

 • Deviza-vételiésdeviza-eladásiárfolyamokhasználata:

  „Tisztességtelenviszontaz a kikötés, amelynekeredményekénta kölcsönlényegével, alapgondolatávalellentétesmódon a folyósításkoriéstörlesztéskoreltérő (vételi-eladási) devizaárfolyamokalkalmazásamiattazadóselevemagasabbösszegűkölcsöntkötelesvisszafizetni, mint amitténylegesen a részére a kölcsönadófolyósított[…].“


Tartalom

Hitelek

Költségekésárfolyamok

A SzegediÍtélőtáblaítélete

A SzegediÍtélőtáblaítéleténekkritikája

Kitekintés

1.

2.

3.

4.

5.


Deviza-alapúhitelek

 • Deviza-vételiésdeviza-eladásiárfolyamokhasználataazügyfelekdöntésevolt.

 • Szerződésiszabadság„a kölcsönlényegével, alapgondolatávalellentétesmódon“ -??-> Ptk. 523. § (1)

 • Jogbiztonság


Jogszabályifeltételek

 • Deviza-vételiésdeviza-eladásiárfolyamokhasználatánakjogszabályifeltétele:

  Hpt. 213. § ( 1) Semmis az a fogyasztási, lakosságikölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazzac) a szerződéssel kapcsolatos összes költségetvalamint ezek éves,százalékban kifejezett értékét.


SemmisségHpt. 213. § ( 1)

 • szerződéssel kapcsolatos költségetésértékét

  Pl. Deviza-vételiésdeviza-eladásiárfolyamokeltérését: Árfolyamrést

 • nem tartalmazza a szerződés.


Tartalom

Hitelek

Költségekésárfolyamok

A SzegediÍtélőtáblaítélete

A SzegediÍtélőtáblaítéleténekkritikája

Kitekintés

1.

2.

3.

4.

5.


Felülvizsgálatikérelem

 • SzegediÍtélőtábladöntéseellenAlperes:szerződésiszabadságFelperes:Hpt. 213. § ( 1) semmisség


Bíróságieljárás

 • Keresetlevél:„A hitelszerződés semmis, mert az nem tartalmazta az árfolyamrés mértékét. „

 • TárgyalásiJegyzőkönyv„Felperesiképviselő:A HPT. 213 (1) bekezdésének c) pontjárahivatkozássalarrautalok, hogyazárfolyamrésmértékétnemtartalmazta a szerződés, tehátez a szerződéssértette a Htp. fentidézettrendelkezését. Vagyisjogszabálybaütközővolt.“


ElsőfokúBíróságiÍtélet

„A Hpt. 213 (1) bekezdés c) pontjaértelmébensemmisaz a fogyasztásilakosságiköcsönszerződés, amelyiknemtartalmazza a szerződésselkapcsolatosösszesköltséget, ideértve a kamatokat, járulékokat, valamintezekévesszázalékbankifejezettértékét. Hivatkozott e körben a felperesarra, hogynemtartalmazott a szerződésvalamennyilégyegesinformációt, mivel a szerződésszerintiügyletikamat 4,95 % volt.“


A deviza-alapúhiteleksemmisek,mertnemtartalmazzák a szerződésekhezkapcsolódóösszesköltséget.

Köszönöm a figyelmet!

Dr.LázárDénes - www.pitee.org


 • Login