StartVækst Aarhus - Temamøde 23. oktober 2014 - PowerPoint PPT Presentation

Startv kst aarhus temam de 23 oktober 2014
Download
1 / 38

 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

StartVækst Aarhus - Temamøde 23. oktober 2014. Finansiering Per Høj Jørgensen – Væksthus Midtjylland. Investeringsanalyse. NUTIDSVÆRDI-METODEN: En virksomhed har tænkt at anskaffe en ny maskine til kr 80 000,- Rentesats: 9%

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

StartVækst Aarhus - Temamøde 23. oktober 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Startv kst aarhus temam de 23 oktober 2014

StartVækst Aarhus - Temamøde 23. oktober 2014

Finansiering

Per Høj Jørgensen – Væksthus Midtjylland


Startv kst aarhus temam de 23 oktober 2014

Investeringsanalyse

NUTIDSVÆRDI-METODEN:

En virksomhed har tænkt at anskaffe en ny maskine til kr 80 000,- Rentesats: 9%

Investeringen vil bare give indtægter i to år – nettoindtægten det ene år vil blive kr

49 050,- og det andet år kr 55 840,-

Dette kan illustreres: 012År

-80 00049 05055 840

49 050 / 1,09 = 45 000

55 840 / 1,092 = 47 000

92 000

- Investeringsbeløb:80 000

= Nutidsværdi:12 000

Denne investering er lønsom, da den giver en positiv nutidsværdi på kr 12 000,-

Kontantstrøm


Finansiering

Finansiering ?

Hvad er det ?

 • Enhver virksomhed har både ved opstart og under drift og udvikling brug for kapital.

  Finansiering er læren om hvordan dette kapitalbehov kan dækkes,

  og defineres således:

  Finansiering af en virksomhed er fremskaffelse af den til virksomhedens anlæg og drift nødvendige kapital.


Emner dagsorden

Emner - dagsorden

 • Hvad skal finansieres

 • Budgetter og budgetmodeller

 • Fremmedkapital og/eller egenkapital

 • Finansieringskilder

 • Ansøgningsgrundlag og dokumentation

 • Sikkerhedsstillelser

 • Samarbejde med långiver eller investor


Finansieringsmulighederne er dynamiske

Finansieringsmulighederne er dynamiske

 • Finansieringsmulighederne ændrer sig konstant

 • Udbud og efterspørgsel efter penge flytter sig konstant


Finansieringsbehovet er dynamisk m let nsket er ofte at blive selvfinansierende

Finansieringsbehovet er dynamisk – målet/ønsket er ofte at blive selvfinansierende


Men hvad sker ofte

..men hvad sker ofte..

 • Omsætningen kommer ikke som forventet

 • Kunderne betaler ikke helt til tiden

 • DB lever ikke op til det budgetterede

 • Har været nødt til at investere i …

 • Omkostningerne er røget i vejret

 • En stor kunde er gået konkurs på det værst tænkelige tidspunkt

 • Vi har vækstet mere end forventet, og forretningsmodellen har ikke været gearet til denne vækst


Men noget ndrer sig dog ikke

Men - noget ændrer sig dog ikke

Aktiver = Passiver


F rst skal f lgende afklares

Først skal følgende afklares

 • Hvad skal finansieres ?

 • Hvor mange penge skal bruges ?

 • Hvordan / hvornår kan de betales tilbage ?


Status aktiver 31 dec

Status – aktiver 31.dec.


Status passiver 31 dec

Status – passiver 31.dec.


Startv kst aarhus temam de 23 oktober 2014

 • De typiske budgetter for en Entrepreneur- virksomhed består i:

 • Privat budget

 • Investeringsbudget (etableringsbudget)

 • Resultatbudget (driftsbudget)

 • Likviditetsbudget

 • Balancebudget


Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder

 • Bruge egne penge (ofte et krav)

 • Banklån / realkreditlån

 • Kassekredit

 • Leverandører

 • Skat og moms

 • Leasing/leje

 • Fakturabelåning

 • Vækstfonden (vækstkaution, vækstlån eller ansvarlige lån)

 • Eksterne investorer (innovationsmiljøer, business Angels, strategiske alliancer, ventureselskaber)

 • Crowd-funding

 • FFF


V kstfonden

Vækstfonden

 • Mikrolån = kaution

 • Vækstkaution

 • Vækstlån

 • Venture


Crowdfunding

Crowdfunding

 • Bidragsbaseret (donation): bidragsgiver/investor har ingen forventning om at få andet tilbage end at projektet realiseres

 • Belønningsbaseret (reward): investor har begrundet forventning om at modtage en håndgribelig belønning

 • Lånebaseret (loan): ”Backer”/investor har begrundet forventning om at få investeret beløb tilbage -med eller uden renter)

 • Egenkapitalsbaseret (equity): investor har begrundet forventning om at modtage aktielignende rettigheder for sin investering.


Startv kst aarhus temam de 23 oktober 2014

Forberedelse – forberedelse ------


Tips og tricks

Tips og tricks

Vælg en bevidst fundingstrategi og derfra platform (omkostninger, hjælp, profil)

Fastsæt præcise succesmål

Forbered kampagnen seriøst, evt. via en test

Udarbejd eller få udarbejdet videopræsentation

Bearbejd dit eget netværk + sociale medier

Følg op på kampagnen konstant – især på de sociale medier


Sikkerheder

Sikkerheder

 • Kaution af stifter/ejer

 • Kaution fra 3. person

 • Pant i fast ejendom

 • Pant i løsøre

 • Pant i immaterielle aktiver

 • Virksomhedspant


Ekstern egenkapital

Ekstern egenkapital

Ejer ønsker….

 • En stærkere finansiel position

 • Stærkere kompetencer i virksomheden (bestyrelse, professionelt netværk)

 • Adgang til yderligere finansiering


Ekstern egenkapital1

Ekstern egenkapital

…men skaloverveje…

 • Reduceretejerskabogkontrol

 • Kravomfinansielstyring, afrapportering, diciplin

 • Afgiveindflydelsepåledelseogstrategiskebeslutninger

 • Fokuspå investors – ogdermedogsåegen exit


Business angel karakteristika

Business angel karakteristika

 • Typisk erhvervsfolk, der har bygget og exit’et virksomhed(er)

 • Lyst og evne til at investere i nye vækstvirksomheder helst lokalt

 • Egenkapital, konvertible lån, optioner

 • Forventning om afkast

 • Investerer ofte inden for eget faglige domæne

 • Aktiv rolle i virksomhed (oftest bestyrelse) og dermed både faglig og personlig ”mening” med investeringen

 • Investerer typisk via et holdingselskab fra 100.000 – 2 mio. DKK pr. case

 • Meget uhomogent ift. præferencer og kriterier

 • Mange er organiseret i netværk


Cases egnet til ba

Cases ”egnet” til BA

 • Investeringen fokuseret på opstart, omlægning, ændringer, re-kapitalisering

 • Casen indebærer typisk høj risiko og kan ikke bankfinansieres

 • Kapitalbehov på 250.000 – 5 MDKK

 • Værdisætning typisk under 10-15 MDKK (ofte omkring 3-5 MDKK)

 • Teamet er ”ungt” og typisk lav grad af organisering

 • Der mangler kompetencer og netværk rundt om virksomheden

 • Tæt på det kommercielle stadie eller i gang med salget

 • Muligt afkast er højt f.eks. faktor 5-10

 • Enighed om at sælge selskabet på sigt


Balance f r kapitaltilf rsel

Balance før kapitaltilførsel


Investors foruds tninger

Investors forudsætninger

 • Investors kalk.rente = 20%

 • Investors ejerandel = 49 %


Mulig kalkulation af investors pris

Mulig kalkulation af investors pris


Balance efter kapitaludvidelse

Balance efter kapitaludvidelse


Forslag til opbygning af pr sentationen af virksomheden over investorer banker mv

Forslag til opbygning af præsentationen af virksomheden over investorer, banker mv.

 • Titel og oplægsholder

 • Forretningsidé

 • Markedet og kundens problem

 • Løsning på kundes problem

 • Virksomhedens unikke teknologi

 • Konkurrencesituationen

 • Forretningsmodel

 • Go to Markedsstrategi

 • Økonomisk overblik og forecast

 • Team

 • Tidslinje og status

 • Kapitalbehov og udspecificeret anvendelse af midler

 • Hvorfor investere i virksomheden

 • Afkast (ROI) og EXIT strategi.


Innovationsmilj er

Innovationsmiljøer

BOREAN Innovation

NOVI Forskerpark, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø

Hjemmeside: http://www.borean.dk/da/

CAPNOVA

Åbogade 15, 8200 Aarhus N

Hjemmeside: http://www.capnova.dk/

Pre-Seed Innovation A/S

Diplomvej 381 (DTU), 2800 Kgs. Lyngby

Hjemmeside: http://www.preseedinnovation.dk

Syddansk Teknologisk Innovation A/S

Forskerparken 10, 5230 Odense M

Hjemmeside: http://www.sdti.dk/


Finansieringsmodel fra innovationsmilj

Finansieringsmodel fra Innovationsmiljø

Capnova

A Holding ApS

25 % ejerandel

12.500,-

75 % ejerandel

37.500,-

Ansvarlig lån på …

A Drift ApS

ApS kapital 50.000,-

+ ansvarlig lån


Ledelsesvurdering

Ledelsesvurdering

 • Personlige egenskaber (lederevner, visioner, målrettet, prioritering)

 • Personlige forudsætninger (baggrund, uddannelse, netværk, erfaring)

 • Personens risikovillighed (egen satsning, sikkerhed, engagement)

 • Ledelsens evne til budgettere “rigtigt”

 • Ledelsens evne til at reagere i tide


Vurdering af virksomhed

Vurdering af virksomhed

 • Virksomhedens organisation, ledelse og medarbejdere

 • Kapacitet og effektivitet

 • Hvilke rådgivere anvendes

 • Virksomhedens økonomiske styringssystem, budgetter, mv.

 • Mulighed for andre finansieringskilder


Vurdering af muligheder

Vurdering af muligheder

 • Virksomhedens vision, mål og motiver (forretningsgrundlag)

 • Branche

 • Produkter/ydelser

 • Markeder

 • Produktionsmåde

 • Konkurrenceforhold

 • Relationer til kunder, leverandører, mv.

 • Hidtidige resultater


Samarbejde kommunikation

Samarbejde - kommunikation

Bankens vurdering af virksomhedens styrkeprofil

Virksomhedsinfor-

mationer til banken

Det gode samarbejde


 • Login