Modeli baza podataka
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

MODELI BAZA PODATAKA PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MODELI BAZA PODATAKA. Modeli baza podataka prema strukturi mogu biti :. Hijerarhijski model

Download Presentation

MODELI BAZA PODATAKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Modeli baza podataka

MODELI BAZA PODATAKA


Modeli baza podataka prema strukturi mogu biti

Modelibazapodatakapremastrukturimogubiti:

 • Hijerarhijskimodel

  Strukturahijerarhijskogmodela (sl. 3.3) je u oblikudrveta. Podacisuorganizovani u entitete, pričemu je entitetnanajvišemnivou, tzv. koren. Svakientitetvišegnivoapovezan je saentitetomnižegnivoarelacijomtiparoditelj - dete, tako da je jednomentitetuvišegnivoapodređenovišeentitetanižegnivoa, a jedanentitetnižegnivoaimasamojedannadređenientitet. Hijerarhijskomstrukturommože se prikazatiodnos 1:više, dok se odnosviše:više ne možedobroizvesti.

Hijerarhijskastrukturabazepodatakazaavionskirezervacionisistem


Modeli baza podataka

Osnovninedostatcihijerarhijskogmodela, pored krutosti u predstavljanjupodataka, suproblemipriunošenju, brisanjuiažuriranju.

Unošenjebilokogsegmentanijemogućeako ne postojinjegovnadređeni segment.

Brisanjenadređenogsegmentadovodi do brisanjanjemupodređenihsegmenata.

Problem ažuriranja je u tome štočestoažuriranjejednogpodatkazavisi od ažuriranjadrugihpodataka.


2 mre ni model

2. Mrežnimodel

Mrežni model je nastaokaoposledicaograničenjahijerarhijskogmodela. To je u stvarivarijacijahijerarhijskogmodelaihijerarhijski model može se prevesti u mrežniiobratno.

Zasniva se namrežipodataka u kojojne postojenadređeniipodređenientitetii u nju je mogućeućisabilokogčvora.

Mrežnastrukturaprikazujerelacijemeđupodacima u oblikuviše:više.

Sa ovomstrukturom u odnosunahijerarhijskusmanjuje se redudantnostiskraćujevremepristupapodacima, ali je samastrukturasloženija, pa samimtimiimplementacijakomplikovanija.


Modeli baza podataka

Mrežnastrukturabazepodatakastudenata


3 relacioni model

3. Relacionimodel

U slučajevimasloženijihvezahijerarhijskiimrežni model postajunepogodniizato je razvijenrelacioni model

Relacionebazepodataka se zasnivajuna

relacionojalgebri.

U relacionojbazipodatakapodaci se organizuju u oblikudvodimenzionalnihtabela, savrstama u kojimasuslogovi, različitimeđusobom, ikolonama u koje se smeštajuodređenevrstepodataka.

Relacionimodeliispoljavajusnagu, posebno u slučajevimakada je potrebnopovezatirazličitepodatkeizvišetabela, što je omogućenozajedničkimelementompodataka u timtabelama.


Modeli baza podataka

Relacionastrukturabazepodatakaučenika

Accessje alatkakojumožetekoristitizabrzilakrazvojaplikacijazarelacionebazepodatakakojevampomažu u upravljanjuinformacijama.

Možetekreiratibazupodatakakojaćevampomoći da pratiteskorosvevrsteinformacija, na primer zalihe, profesionalnekontakteiliposlovneprocese.

U stvari, Access sadržipredloškekojeodmahmožetekoristitizapraćenjeraznihinformacija, što je lakočakizapočetnika.


4 objektni model

4. Objektnimodel

 • Objektnoorijentisana, odnosnomultimedijalnabazapodatakaomogućava, zarazliku od predhodnihbazapodataka, memorisanjeipretraživanjeinformacija u oblikuteksta, slikeizvukainjihovihkombinacija (crteži, dijagrami, multimedijalnidokumenti).

 • To je posebnovažnozapojedineposlovnesisteme, kaoštosu Radio, TV, projektnibiroi, bolnice, školei sl.


Modeli baza podataka

 • Onaomogućavalekarudirektanpristup do fajlapacijenta, uvid u svenjegovenalaze, uključujućii one u oblikuslikaidijagrama, kaoigenerisanjeizlaza (nalaz, izveštajdijagnoza, uput).

Objektnoorijentisanabazapacijenata


Relaciona algebra

Relaciona algebra

 • Relaciona algebra je familija algebri sa dobro

  zasnovanom semantikom koja se koristi za modeliranje relacija (objekata) smeštenih u relacionoj bazi podataka i za definisanje upita nad njima.

 • U suštini predstavlja skup operatora čiji su operandi i rezultati relacije

 • Prvu verziju je dao Codd 1972. godine.

  Povratak


Modeli baza podataka

 • Edgar Frank „Ted“ Kod (eng.Edgar Frank "Ted" Codd; 23. avgust1923 — 18. april2003.) je bio britanskiinformatičarkoji je daoznačajandoprinosteorijirelacionihbazapodataka.

 • U vremedok je radio zaIBM, stvorio je relacioni modelzaupravljanjebazamapodataka. Iako je to nijenjegovjediniznačajnidoprinosračunarstvu,

  relacionimodel, vrlouticajnaopštateorija

  manipulacijepodacima, ostajenjegovo

  najznačajnijedostignuće.

  Povratak


 • Login