D e brief aan de tessalonissenzen
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

D e brief aan de Tessalonissenzen PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

D e brief aan de Tessalonissenzen. H oofdstuk 1 en 2. Enkele dingen te onthouden. Dit is een brief R eden en publiek O pbouw Principes en publiek O orspronkelijk publiek en ons O orspronkelijke les en principes. Groet.

Download Presentation

D e brief aan de Tessalonissenzen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De brief aan de Tessalonissenzen

Hoofdstuk 1 en 2


Enkeledingenteonthouden

Dit is eenbrief

Reden en publiek

Opbouw

Principes en publiek

Oorspronkelijkpubliek en ons

Oorspronkelijke les en principes


Groet

1 Paulus, Silvanus en Timoteüsaan de gemeentederTessalonicenzen in God, de Vader, en de Here JezusChristus: genadeziju en vrede!


Groet

1 Paulus, Silvanus en Timoteüsaan de gemeentederTessalonicenzen in God, de Vader, en de Here JezusChristus: genadeziju en vrede!


De gemeente in Tessalonica

2 Wijdanken God altijdomuallen, wanneerwijugedenkenbijonzegebeden, 3 onophoudelijkgedachtigaan het werkuwsgeloofs, de inspanninguwerliefde en de volhardinguwer hoop op onze Here JezusChristusvoor het oog van onze God en Vader.


De gemeente in Tessalonica

2 Wijdanken God altijdomuallen, wanneerwijugedenkenbijonzegebeden, 3 onophoudelijkgedachtigaanhet werkuwsgeloofs, de inspanninguwerliefde en de volhardinguwer hoop op onze Here JezusChristusvoor het oog van onze God en Vader.


In het praktijk

4 Immers, datgij, door God geliefdebroeders, verkorenzijt, wetenwij, 5 omdatonzeevangeliepredikingnietslechts in woorden tot ugekomen is, maarook in kracht en in de heiligeGeest en in grotevolheid;

Het evangelieaanvaarden


In het praktijk

4 Immers, datgij, door God geliefdebroeders, verkorenzijt, wetenwij, 5 omdatonzeevangeliepredikingnietslechts in woorden tot ugekomen is, maarook in krachten in de heiligeGeesten in grotevolheid;

Het evangelieaanvaarden


In het praktijk

gijweettrouwens, hoedanigenwijbijugeweestzijnomuwentwil. 6 En gijzijtnavolgersgeworden van ons en van de Here en gijhebt het woordonderzwareverdrukking met blijdschap des heiligenGeestesaangenomen

Navolgersgeworden


In het praktijk

gijweettrouwens, hoedanigenwijbijugeweestzijnomuwentwil. 6 En gijzijtnavolgersgewordenvan onsen van de Here en gijhebt het woordonderzwareverdrukkingmet blijdschap des heiligenGeestesaangenomen

Navolgersgeworden


In het praktijk

7 zodatgijeenvoorbeeldgewordenzijtvoorallegelovigen in Macedonië en in Achaje. 8 Want uituwmiddenheeft het woord des Herenweerklonkennietalleen in Macedonië en Achaje, maarallerwegen is uwgeloof, datzich op God richt, bekendgeworden, zodatwijdaarvannietsbehoeventezeggen.

Eenvoorbeeldvooranderen


In het praktijk

7 zodatgijeenvoorbeeldgewordenzijtvoorallegelovigenin Macedonië en in Achaje. 8 Want uituwmiddenheeft het woord des Herenweerklonkennietalleen in Macedonië en Achaje, maarallerwegen is uwgeloof, datzich op God richt, bekendgeworden, zodatwijdaarvannietsbehoeventezeggen.

Eenvoorbeeldvooranderen


In het praktijk

9 Want zelfverhalenzij van ons, hoe wijbijuontvangenzijn en hoe giju van de afgoden tot God bekeerdhebt, om de levende en waarachtige God tedienen, 10 en uit de hemelenzijn Zoon teverwachten, die Hijuit de dodenopgewektheeft, Jezus, die onsverlost van de komendetoorn.

Eenvoorbeeldvooranderen


In het praktijk

9 Want zelfverhalenzij van ons, hoe wijbijuontvangenzijn en hoe gijuvan de afgoden tot God bekeerdhebt, om de levende en waarachtige God tedienen, 10 en uit de hemelenzijn Zoon teverwachten, die Hijuit de dodenopgewektheeft, Jezus, die onsverlost van de komendetoorn.

Eenvoorbeeldvooranderen


In het praktijk

9 Want zelfverhalenzij van ons, hoe wijbijuontvangenzijn en hoe giju van de afgoden tot God bekeerdhebt, omde levende en waarachtige Godtedienen, 10 en uit de hemelenzijn Zoon teverwachten, die Hijuit de dodenopgewektheeft, Jezus, die onsverlost van de komendetoorn.

Eenvoorbeeldvooranderen


In het praktijk

9 Want zelfverhalenzij van ons, hoe wijbijuontvangenzijn en hoe giju van de afgoden tot God bekeerdhebt, om de levende en waarachtige God tedienen, 10 en uit de hemelenzijn Zoon teverwachten, die Hijuit de dodenopgewektheeft, Jezus, die onsverlost van de komendetoorn.

Eenvoorbeeldvooranderen


2:13 En hieromdankenookwij God onophoudelijk, datgij, toengij het geprediktewoord Gods van onshebtontvangen, het hebtaangenomennietalseenwoord van mensen, maar, wat het inderdaad is, alseenwoord van God, datookwerkzaam is in u, die gelooft. 14 Want gij, broeders, zijtnavolgersgeworden van de gemeenten Gods in ChristusJezus, die in Judea zijn, omdatookgijhetzelfdeteverdurenhebtgehad van uweigenvolksgenotenalszij van de Joden, 15 die zelfs de Here Jezus en de profetengedood en ons tot het uiterstevervolgdhebben, die Godenietbehagen en tegenallemenseningaan, 16 daarzijonsverhinderen tot de heidenentespreken tot hunbehoud, waardoorzijteallentijde (de maat) hunnerzondenvolmaken. De toorn is over hen gekomen tot het einde.

In het praktijk

Ondankstegenwerking


2:13 En hieromdankenookwij God onophoudelijk, datgij, toengij het geprediktewoord Gods van onshebtontvangen, het hebtaangenomennietalseenwoord van mensen, maar, wat het inderdaad is, alseenwoord van God, datookwerkzaamis in u, die gelooft. 14 Want gij, broeders, zijtnavolgersgeworden van de gemeenten Gods in ChristusJezus, die in Judea zijn, omdatookgijhetzelfdeteverdurenhebtgehad van uweigenvolksgenotenalszij van de Joden, 15 die zelfs de Here Jezus en de profetengedood en ons tot het uiterstevervolgdhebben, die Godenietbehagen en tegenallemenseningaan, 16 daarzijonsverhinderentot de heidenentespreken tot hunbehoud, waardoorzijteallentijde (de maat) hunnerzondenvolmaken. De toorn is over hen gekomen tot het einde.

In het praktijk

Ondankstegenwerking


Watleren we van de Tessalonissenzen?

Het woordaanvaardenals het woord van God

Levensverandering door de Geest, helemaalanders

Volg het voorbeeld van Jezus en zij die Jezusvolgen

hoe men leeft, wat men doet

temidden van verdrukkingen

Weeseenvoorbeeldvooranderen in woord en daad

werk van uwgeloof

inspanning van uwliefde

volharding van uw hoop op God die levendmaakt


De prediking van Paulus

1 Want zelfweetgij, broeders, datonskomenbijunietzondervrucht is geweest. 2 Immers, ondanks de mishandeling en de smaad, die wij, zoalsgijweet, teFilippitevorenondergaanhadden, hebbenwiju, in onze God vrijmoedig, onderzwarestrijd het evangelie Gods gebracht.


De prediking van Paulus

1 Want zelfweetgij, broeders, datonskomenbijunietzondervrucht is geweest. 2 Immers, ondanks de mishandeling en de smaad, die wij, zoalsgijweet, teFilippitevorenondergaanhadden, hebbenwiju, in onze God vrijmoedig, onderzwarestrijdhet evangelie Gods gebracht.


3 Want onsvermanenkomtnietvoortuitdwaling, nochuitonzuiverebedoeling; het gaatookniet met list gepaard. 4 Integendeel, daar God onswaardigheeftgekeurdomons het evangelie toe tevertrouwen, sprekenwij, nietommensentebehagen, maarGode, die onzehartenkeurt. 5 Want wijhebbenonsnooitafgegeven met vleitaal, zoalsgijweet, of met (enig) baatzuchtigvoorwendsel; God is getuige! 6 Ookzochtenwijgeeneerbijmensen, noch van u, noch van anderen, hoewelwijalsapostelen van Christusonshaddenkunnenlatengelden;

De prediking van Paulus

Zo NIET


3 Want onsvermanenkomtnietvoortuitdwaling, nochuitonzuiverebedoeling; het gaatookniet met list gepaard. 4 Integendeel, daar God onswaardigheeftgekeurdomons het evangelie toe tevertrouwen, sprekenwij, nietommensentebehagen, maarGode, die onzehartenkeurt. 5 Want wijhebbenonsnooitafgegeven met vleitaal, zoalsgijweet, of met (enig) baatzuchtigvoorwendsel; God is getuige! 6 Ookzochtenwijgeeneerbijmensen, noch van u, noch van anderen, hoewelwijalsapostelen van Christusonshaddenkunnenlatengelden;

De prediking van Paulus

Zo NIET


De prediking van Paulus

7 maarwijgedroegenons in uwmiddenvriendelijk, zoalseenmoederhaareigenkinderenkoestert. 8 Zowarenwij, in onzegrotegenegenheidvooru, bereidunietalleen het evangelie Gods, maarookonseigenlevenmedetedelen, daarom, datgijonsliefgewordenwaart.

Het evangelie ZIEN


De prediking van Paulus

7 maarwijgedroegenons in uwmiddenvriendelijk, zoalseenmoederhaareigenkinderenkoestert. 8 Zowarenwij, in onzegrotegenegenheidvooru, bereidunietalleen het evangelie Gods, maarookonseigenlevenmedetedelen, daarom, datgijonsliefgewordenwaart.

Het evangelie ZIEN


9 Want gijherinnertu, broeders, onzemoeite en inspanning. Terwijlwijnacht en dagwerkten, omniemanduwerlastigtevallen, hebbenwiju het evangelie van God gepredikt. 10 Gijzijtgetuigen, en God, hoe vroom, rechtvaardig en onberispelijkwijonsbiju, die gelooft, gedragenhebben. 11 Gijweettrouwens, hoe wij, alseenvaderzijneigenkinderen, uhoofdvoorhoofdvermaanden, aanmoedigden, 12 en betuigdenteblijvenwandelen, Godewaardig, die uroept tot zijneigenKoninkrijk en heerlijkheid.

De prediking van Paulus

Het evangelie ZIEN


9 Want gijherinnertu, broeders, onzemoeite en inspanning. Terwijlwijnacht en dagwerkten, omniemanduwerlastigtevallen, hebbenwiju het evangelie van God gepredikt. 10 Gijzijtgetuigen, en God, hoe vroom, rechtvaardigen onberispelijkwijonsbiju, die gelooft, gedragenhebben. 11 Gijweettrouwens, hoe wij, alseenvaderzijneigenkinderen, uhoofdvoorhoofdvermaanden, aanmoedigden, 12 en betuigdenteblijvenwandelen, Godewaardig, die uroept tot zijneigenKoninkrijk en heerlijkheid.

De prediking van Paulus

Het evangelie ZIEN


Watleren we van de prediking van Paulus?

Het goedenieuws van God brengen, ondanksmoeilijkeomstandigheden

Niets extra!

dwaling, list, onzuiverebedoeling

vleitaal, eer van mensen

Met het voorbeeld van je leven


Watleren we van de Tessalonissenzen?

Het woordaanvaardenals het woord van God

Levensverandering door de Geest, helemaalanders

Volg het voorbeeld van Jezus en zij die Jezusvolgen

hoe men leeft, wat men doet

temidden van verdrukkingen

Weeseenvoorbeeldvooranderen in woord en daad

werk van uwgeloof

inspanning van uwliefde

volharding van uw hoop op God die levendmaakt


Wijdanken God altijdomuallen, wanneerwijugedenkenbijonzegebeden,onophoudelijkgedachtigaan het werkuwsgeloofs, de inspanninguwerliefde en de volhardinguwer hoop op onze Here JezusChristusvoor het oog van onze God en Vader.


  • Login