standard commands for programmable instruments scpi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Standard Commands for Programmable Instruments (SCPI)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Standard Commands for Programmable Instruments (SCPI) - PowerPoint PPT Presentation


  • 140 Views
  • Uploaded on

Standard Commands for Programmable Instruments (SCPI). Model urządzenia pomiarowego. Przełącznik sygnałów. Formatowanie wyniku pomiaru. Funkcja pomiarowa. Wyzwalacz. Pamięć. Generator sygnału. Uproszczony model instrumentu pomiarowego. Uproszczony model urządzenia generującego sygnał.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Standard Commands for Programmable Instruments (SCPI)' - alder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
model urz dzenia pomiarowego
Model urządzenia pomiarowego

Przełącznik sygnałów

Formatowanie wyniku pomiaru

Funkcja pomiarowa

Wyzwalacz

Pamięć

Generator sygnału

slide3

Uproszczony model instrumentu pomiarowego

Uproszczony model urządzenia generującego sygnał

rozszerzony model funkcji pomiarowej
Rozszerzony model funkcji pomiarowej

Matematyczna obróbka wyniku

Wejście

Czujnik

slide7

Komenda musi być wysłana wraz ze ścieżką:

  • SENSe:DATA?
  • Nawiasy [] oznaczają że parametr lub polecenie znajdujące się wewnątrz nich jest opcjonalne:
  • SENSe:DATA?
  • Nawias {} oznacza, że można użyć kilka parametrów.
  • Znak „|” oznacza alternatywę „lub”.
  • „?” na końcu komendy to zapytanie. W wyniku urządzenie powinno nam przesłać informację o którą pytamy.
  • Nie jest istotne czy komenda ma duże litery.
  • Można skrócić komendy do ilości znaków pisanych dużymi literami.
instrukcje pomiarowe
Instrukcje pomiarowe

MEASure? – to polecenie (jeżeli są ustawione warunki pomiaru) dokona pomiaru i wyśle dane. Dla wykorzystania wielu specyficznych ustawień to polecenie bywa dzielone na dwa: CONFigure i READ?

ABORt;

CONFigure:<function> <parameters>;

READ:<function>? <parameters>[,<source list>];

slide9

MEASure[:<presentation layer>]

[:<fundamental measurement layer>]

:<measurement function>?

przykład:

MEASure:ARRay:VOLTage:DC?

READ[:<function>]?<parameters>– polecenie to może być podzielone na dwa: INITiate [:IMMediate] i FETCH?

przykład:

CONFigure:VOLTage:RISE:TIME 10 PCT, 90 PCT, 0.001 S

SWEep:TIME .05 S

VOLTage:AC:RANGe 5 V

READ:VOLTage:RISE:TIME?

INITiate – wykonuje pomiar.

FETCH? – obrabia wynik pomiaru i wysyła dane.

CONFigure:<function><parameters>[,source list]

przykład: CONFigure:VOLTage:AC 5, .001

zbi r komend matematycznych
Zbiór komend matematycznych

Zestaw ten służy do przeliczania zmierzonych i przetworzonych na formę reprezentacji cyfrowej danych.

slide20

CALCulate:AVERage:TCONtrol EXPonential|MOVing|NORMal|REPeat

EXPonential: Dla TYPE SCALar Xn rzeczywiste

TYPE SCALar Xn zespolone

TYPE RMS Xn rzeczywiste

TYPE RMS Xn zespolone

CALCULATE:AVERage:TCONtrol EXPonential dla TYPE:MINImum| MAXimum | ENVelope nieokreślona

MOVing - W miarę dodawania nowych danych stare są wymazywane.

REPeat – czyści dane i zeruje licznik, restartuje nowe uśrednianie.

NORMal – uśrednianie ustawiane komendą TYPE.

slide21

CALCulate:AVERage:TYPE COMPlex | ENVelope | MAXimum | MINimum | RMS | SCALar

COMPlex osobne sumowanie dla części

rzeczywistej i zespolonej

ENVelope – zachowane minimum i maksimum ze zbioru Xn

Gdy Xn jest rzeczywiste

RMS

SCALar

MAXimum – AVG(n) = MAX(X1 … Xn)

MINimum – AVG(n) = MIN(X1 ….Xn)

slide22

CALCulate:AVERage:TYPE COMPlex | ENVelope | MAXimum | MINimum | RMS | SCALar

Gdy Xn jest zespolone

RMS

SCALar

MAXimum – AVG(n) = MAX(MAG(X1)…MAG(Xn))

MINimum – AVG(n) = MIN(MAG(X1)…MAG(Xn))

slide23

CALCulate:DATA? – czyta wynik systemu matematycznego.

CALCulate:Derivative – liczy pochodną ze zbioru pomiarów.

CALCulate:FEED – określa jakie dane mają być przetwarzane w systemie matematycznym.

CALCulate:FILTER:

[GATE] : TIME: STATe ON | OFF włącza lub wyłącza filtr czasowy.

[GATE]: TIME:[:TYPE] BPASs | NOTCh

BPASs – przepuszcza informacje w oknie czasowym.

NOTCh – blokuje informacje w oknie czasowym.

[GATE]:TIME:STARt <liczba>– czas startu dla filtra. Zakres zależy od urz.

[GATE]:TIME:STOP <liczba> - czas stopu dla filtra. Zakres zależy od urz.

[GATE]:TIME:SPAN <liczba> - czas działania filtru od startu.

slide24

CALCulate:FORMat NONE | MLINear | MLOGarithmic | PHASe | REAL |

IMAGinary | SWR | GDELay | COMPlex | NYQuist | NICHols |

POLar | UPHase

NONE – wyłaczenie przetwarzania danych.

MLINear

MLOGarithmic

PHASe

REAL

IMAGinary

SWR

GDELay

COMPlex|NYQuist

POLar

NICHols

slide25

CALCulate:MATH

CALCulate:MATH[:EXPRession] <wyrażenie matematyczne +, - , * , />

CALCulate:MATH:STATE ON|OFF

CALCulate:SMOothing– wygładzanie.

CALCulate:SMOothing:STATe ON|OFF – włączone lub nie.

CALCulate:SMOothing:APERture <liczba>

slide27

CALibration:ALL

CALibration:ALL?

CALibration:AUTO ON|OFF|ONCE - kalibracja z ustaloną częstością.

CALibration:DATA? – przesyła ostatnie dane z kalibracji.

CALibration:SOURce INTernal|EXTernal – sygnał referencyjny wewnętrzny|zewnętrzny

CALibration:STATe ON|OFF

CALibration:VALue <wartość_liczbowa>

CALibration:ZERO– mierzona wartość przez sensor traktowana jest jako zero.

CALibration:ZERO:AUTO ON|OFF|ONCE

komendy zbioru format
Komendy zbioru format

FORMat:READings:BORDerNORMal|SWAPped– SWAPped to odwrocone bity w bajcie.

FORMat:READings:DATA<type>[,<length>]

<type> - ASCii, INTeger, UINTeger, REAL, HEXadecimal, OCTal, BINary, and PACKed.

FORMat:SREGisterASCii | BINary | HEXadecimal | OCTal – format danych z rejestrów stanów.

slide31

INPut:ATTenuation <wartość_liczbowa> tłumienność.

INPut:ATTenuation:AUTO ON | OFF | Once – zmienia tłumienność by osiągnąć

maksimum czujnośći.

INPut:ATTenuation:STATe ON | OFF

INPut:BIAS:TYPE CURRent| VOLTage

INPut:BIAS:STATe ON | OFF

INPut:BIAS:CURRent:AC <wartość_liczbowaA> - odjęcie bazowego prądu zmiennego.

INPut:BIAS:CURRent:DC <wartość_liczbowaA> - odjęcie bazowego prądu stały.

INPut:BIAS:VOLTage:AC <wartość_liczbowaV>

INPut:BIAS:VOLTage:DC<wartość_liczbowaV>

slide32

INPut:COUPlingAC|DC|GROund – zwarcie sygnału AC, DC

INPut:FILTer:AWEighting – filtr o charakterze czułości słuchu.

INPut:FILTer:HPASs:FREQuency <wartość_liczbowa> - częstotliwość graniczna filtru gurnoprzepustowego.

INPut:FILTer:HPASs:STATe ON | OFF

INPut:FILTer:LPASs:FREQuency <wartość_liczbowa>

INPut:FILTer:LPASs:STATe ON | OFF

INPut:GAIN <wartość_liczbowa> - wzmocnienie.

INPut:GAIN:AUTO ON | OFF | ONCE

INPut:GAIN:STATe ON | OFF

INPut:IMPedance <wartość_liczbowa_Ohm>

INPut:OFFSet <wartość liczbowa>

INPut:OFFSet:STATe ON | OFF

INPut:POLarityNORMal|INVerted

slide35

ABORt – kasowanie układu wyzwalania.

ARM:SEQuence:DEFine <nazwa_procedury>

ARM:SEQuence:LAYer:DELay <wartość_liczbowa> - czas od zdarzenia do pomiaru.

ARM:SEQuence:LAYer:ECOunt <liczba_naturalna> - ile razy musi zajść zdarzenie

aby uruchomić pomiar.

ARM:SEQuence:LAYer:SLOPe POSitive | NEGative | EITHer – która z krawędzi

sygnału wyzwalającego ma być uznana jako początek

akcji pomiaru.

slide36

ARM:SEQuence:LAYer:SOURceAINTernal | BUS | ECLTrg | EXTernal | HOLD | IMMediate | INTernal | LINE | LINK | MANual | OUTPut | TIMer | TTLTrg

AINTernal – Sygnał wyzwalający jest generowany przez specjalną funkcję użądzenia.

BUS – wyzwolenie pomiaru następuje przez magistralę GPIB (*TRG | GET).

ECLTrg – wyzwalanie przez VXI.

EXTernal – wyzwalanie sygnałem z zewnątrz.

HOLD – wstrzymanie wykrywania sygnału wyzwalającego.

IMMediate – wykonanie pomiaru od razu.

INTernal – wyzwoleniem jest sygnał mierzony przez urządzenie np. przekroczenie określonego napięcia w woltomierzu.

LINE – źródłem jest poziom napięcia na zewnętrznej linii analogowej.

LINK – definiowane przez komendę LINK.

MANual – generowany przez wciśnięcie specjalnego klawisza.

OUTPut – sygnał z wyjścia urządzenia (generatora).

TIMer – sygnał z wewnętrznego zegara ustawiany komendą TIMer.

TTLTrg – wyzwalanie przez linie VXI.

slide37

ARM:SEQuence:LAYer:TIMer <wartość_liczbowa>

INITiate

INITiate:CONTinuous ON | OFF – jeżeli jest włączone to automatycznie przejście do kolejnego wyzwolenia pomiaru. OFF jednorazowe wyzwolenie i przejście do stanu IDLE.

INITiate:IMMediate – Urządzenie przechodzi ze stanu IDLE do wykonania pełnego cyklu

trigerowania.

slide39

DATA:CATalog? – w wyniku dostaniemy nazwy katalogów z danymi i/lub ustawieniami.

DATA:COPY <trace_name>, ( <trace_name> | <data_handle> ) – kopiowanie danych pomiędzy różnymi katalogami.

DATA [:DATA]? – w odpowiedzi otrzymujemy dane zgromadzone w pamięci.

DATA:DATA:VALue <trace_name>,<numeric_value>,<numeric_value> - zapisuje dane do określonego katalogu i numeru komurki pamięci.

DATA:DATA:VALue? <trace_name>,<numeric_value> - czyta dane z określonej komórki pamięci

DATA:DELete[:NAME] <trace_name> - kasowanie utworzonego przez użytkownika katalogu.

TRACe:DELete:ALL – jak wyżej ale wszystkich katalogów.

DATA:FEED <trace_name>, ( <data_handle> | NONE ) – definiuje jakie jest żródło danych zapisywanych do katalogu trace_name.

DATA:FREE? – w odpowiedzi dostaniemy informacje ile jest jeszcze wolnego miejsca w pamięci a ile zajętego.

DATA:POINts <trace_name>[,<numeric_value>] – definiuje ile np. pomiarów ma być zapisanych w danym katalogu.

DATA:POINts? <trace_name> - w wyniku dostajemy informację o ilości wpisów.

slide44

FREQuency:CW 2000000

lub

FREQuency 2000000

FREQuency:CW:AUTO OFF

lub

FREQuency:AUTO OFF

ad