Life instrument finansowy na rzecz innowacji rodowiskowych
Download
1 / 37

LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz innowacji środowiskowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz innowacji środowiskowych. Andrzej Muter Wydział ds. Funduszy UE NFOŚiGW. Schemat prezentacji. LIFE+ Informacje ogólne Komponenty tematyczne LIFE+ Rola NFOŚiGW we wdrażaniu LIFE+ LIFE+ Skąd czerpać informacje?. Początki programu LIFE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz innowacji środowiskowych' - alda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Life instrument finansowy na rzecz innowacji rodowiskowych

LIFE+Instrument Finansowy na rzecz innowacjiśrodowiskowych

Andrzej Muter

Wydział ds. Funduszy UE

NFOŚiGW


Schemat prezentacji
Schemat prezentacji

 • LIFE+ Informacje ogólne

 • Komponenty tematyczne LIFE+

 • Rola NFOŚiGW we wdrażaniu LIFE+

 • LIFE+ Skąd czerpać informacje?


Początki programu LIFE

Jednolity Akt Europejski

(1986)

+

V Program Działań

na Rzecz Środowiska (1993)

LIFE I (1992-1995)

5 komponentów, dofinansowanie 30 – 100%

LIFE II (1995-1999)

Rozszerzenie UE, zwiększenie budżetu, 3 komponenty

LIFE III (1999-2004) + 2

Rozszerzenie UE, zwiększenie budżetu

LIFE + (2007-2013)

Zwiększenie budżetu, zmiana komponentów

 • Łącznie ponad 3017 projektów / 1718 innowacyjnych lub demonstracyjnych


Okres wdrażania i budżet programu

 • Program wdrażany w l. 2007-2013 (ostatni nabór)

 • Projekty mogą być realizowane po 2013 r.

 • Coroczne nabory wniosków

Alokacja nie wykorzystana w danym roku „przepada”.

Nabór 2009 Polska wykorzystałaok.14 mln / 12 mln alokacji


Miejsce LIFE+ w systemie instrumentów finansowych wspierających ochronę środowiska

BADANIA

NAUKOWE

ZASTOSOWANIE

WYNIKÓW BADAŃ

W SZEROKIEJ SKALI

7 PR

LIFE+

FS, EFRR

EFR, EFRROW

PROTOTYPOWE

TECHNOLOGIE

NARZĘDZIA

METODY

INNOWACJE

DEMONSTRACJA

PROMOCJA

SPRAWDZONE

TECHNOLOGIE

NARZĘDZIA

METODY


Ocena wniosków i wybór projektów wspierających ochronę środowiska

Krajowy Punkt Kontaktowy

(od IX 2008 NFOŚiGW)

Wnioskodawca

Komisja Europejska

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

decyzja o współfinansowaniu

płatności, sprawozdawczość


Beneficjenci wspierających ochronę środowiska

„Finansowanie poprzez LIFE+ mogą otrzymywać jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne.”

Art. 7 Rozporządzenia ws. LIFE+

Każdy podmiot zarejestrowany na terytorium Wspólnoty Europejskiej

 • podmioty publiczne

 • podmioty prywatne o charakterze komercyjnym

 • podmioty prywatne o charakterze niekomercyjnym

 • (w tym organizacje pozarządowe)


Zasady finansowania LIFE+ wspierających ochronę środowiska

Maksymalna stawka współfinansowania

50% kosztów kwalifikowalnych

60% k.k., 30 % – 50 % kosztów projektu przeznaczonych jest na konkretne działania ochronne skierowane na priorytetowe gatunki i siedliska.

75% k.k., > 50 % kosztów projektu przeznaczonych na konkretne działania ochronne skierowane na priorytetowe gatunki i siedliska.

Lista gatunków ptaków priorytetowych dla LIFE+:http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/index_en.htm

Obowiązkowy wkład własny:

W przypadku podmiotów publicznych wkład finansowy musi przekraczać o > 2% sumę kosztów wynagrodzenia ich pracowników, pobieranego w ramach projektu. (Jako wkład własny może być traktowane wynagrodzenie pracowników oddelegowanych do realizacji projektu.)


Zasady finansowania LIFE+ wspierających ochronę środowiska

Wypłaty dotacji KE:

70% (zaliczka) 30% (płatność końcowa) - < 24 miesiące , < 300 000 euro z KE

40% (zaliczka) / 40% (płatność pośrednia) / 20% (płatność końcowa)

40% (zaliczka) / 20% x 2 (płatności pośrednie) / 20% (płatność końcowa)

> 48 miesiące , > 2 000 000 euro z KE

Overhead (koszty ogólne):

„Koszty ogólne są kwalifikowalne dla finansowania stawką ryczałtową do

maksymalnej wysokości 7% całkowitej kwoty faktycznie poniesionych

kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów

zakupu/dzierżawy gruntów. Nie muszą one być poparte dokumentami

księgowymi. Są one kwalifikowalne jako koszty pośrednie, które mają pokryć

ogólne koszty pośrednie potrzebne do zatrudnienia, zarządzania, przysposobienia

i wsparcia, bezpośrednio lub pośrednio, personelu pracującego przy projekcie.”


Zasady finansowania LIFE+ wspierających ochronę środowiska

 • Koszty „Pomocy zewnętrznej” zawierającej koszty prac zlecanych na zewnątrz oraz wynajmu sprzętu lub infrastruktury nie powinny przekroczyć 35% całkowitego budżetu projektu.

 • Kwalifikowalność kosztów zakupu „Dóbr trwałych”

 • Do współfinansowania kwalifikują się jedynie koszty związane z amortyzacją dóbr trwałych w trakcie realizacji projektu, pod warunkiem spełnienia zapisów zawartych w Art. 25.5-25.9 Postanowień Wspólnych.

 • Maksymalny poziom odpisów amortyzacyjnych:

  • Infrastruktura – 25% kosztu rzeczywistego

  • Wyposażenie (urządzenia) – 50% kosztu rzeczywistego

 • WYJĄTKI:

  • Koszty wykonania prototypów,

  • W przypadku komponentu I wydatki poniesione na dobra trwałe przez podmioty publiczne lub podmioty prywatne niekomercyjne, uważa się za kwalifikowane w całości.


Zasady finansowania LIFE+ wspierających ochronę środowiska

W przypadku podmiotów o wątpliwej sytuacji finansowej KE wymaga gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na pierwszą płatność zaliczkową!

Język wniosków:

Formularze w języku angielskim wypełniane w j. polskim, za wyjątkiem formularza B1, który musi być wypełniony w j. angielskim.

Wartość projektu:

Nie określono minimalnej wartości projektu.

Komisja w przewodnikach dodaje przeciętną wartość dofinansowania KE równą ok. 1 mln euro.

Patrz kryteria finansowe w przewodniku „zasady oceny wniosków LIFE+”.

Wartość projektu:

Nie określono minimalnej wartości projektu.


Komponenty tematyczne life

Komponenty tematyczne wspierających ochronę środowiskaLIFE+


Komponenty tematyczne wspierających ochronę środowiska

 • Komponent I - Przyroda i różnorodność biologiczna

 • ochrona gatunków lub siedlisk priorytetowych sieci Natura 2000

 • projekty przyczyniające się do powstrzymania procesu

 • spadku różnorodności biologicznej

 • Komponent II - Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska

 • rozwój i wdrażanie nowych podejść, technologii, praktyk

 • w zarządzaniu środowiskiem

 • wdrażanie polityki ochrony środowiska UE

 • wzrost udziału społeczeństwa w zarządzaniu i ochronie środowiska

Komponent III - Informacja i komunikacja

 • kampanie mające na celu zwiększenie świadomości

  społecznej w kwestiach związanych z ochroną środowiska

 • kampanie informacyjne, szkolenia ws. zapobiegania

  pożarom lasów


Rodzaje projektów wspierających ochronę środowiska

LIFE+ Przyroda: najlepsze praktyki lub demonstracyjne;

LIFE+ Różnorodność biologiczna: innowacyjne i/lub demonstracyjne;

LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska: innowacyjne i/lub demonstracyjne;

LIFE+ Informacja i komunikacja: ogólnokrajowe kampanie informacyjne podnoszące świadomość społeczną oraz inne działania komunikacji społecznej dotyczące ochrony przyrody i/lub środowiska.


Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska wspierających ochronę środowiska

 • wkład w rozwój i prezentację innowacyjnej polityki, technologii, metod i instrumentów;

 • wkład w konsolidację wiedzy na rzecz rozwoju, monitoringu i oceny polityki ustawodawstwa na rzecz środowiska;

 • wspieranie tworzenia i wdrażania technik monitorowania i oceny stanu środowiska oraz czynników presji i reakcji z nimi związanych;

 • wspieranie wdrażania wspólnotowej polityki na rzecz środowiska, szczególnie na szczeblu lokalnym i regionalnym;

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć jednego z kilkunastu obszarów tematycznych


Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska wspierających ochronę środowiska

„Zmiany klimatu”

„Woda”

„Powietrze”

„Gleby”

„Środowisko miejskie”

„Hałas”

„ Chemikalia”

„Środowisko i zdrowie”

„Odpady i zasoby naturalne”

„Lasy”

„Innowacje”

„Kierunki strategiczne”


Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska wspierających ochronę środowiska

Przemysł mleczarski samowystarczalny w wodę[LIFE03 ENV/NL/000488]

Beneficjent:DOC Kaas ba Hoogeveen

 • Cel

 • zmniejszenie o 50 % ilości ścieków mleczarskich powstających w mleczarni w Hoogeveen;

 • Działania

 • zamknięcie wewnętrznego cyklu obiegu wody z wykorzystaniem wody zawartej w mleku (filtry membranowe)

 • wykorzystanie schłodzonego mleka do obniżenia temperatury wody procesowej (wymienniki ciepła)

 • rozpropagowanie wyników projektu

 • Rezultaty

 • zmniejszenie zużycia wody 550 tys. m3/rok;

 • ograniczenie ilości ścieków z 800 tys. m3 do 545 tys. m3/rok;

 • wyeliminowanie poboru wody podziemnej;

 • ograniczenie zużycia energii do schładzania o ok. 6,2 gWh/rok;

 • ograniczenie ilości energii do ogrzewania o ok. 2,4 mln m3 gazu/rok.


Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska wspierających ochronę środowiska

Rekultywacja jezior Jelonek i Winiary metodą inaktywacji fosforu w osadach dennych [LIFE07 ENV/PL/000605]

Beneficjent:Miasto Gniezno

 • Cele

 • powstrzymanie postępującej eutrofizacji jezior

 • poprawa jakości wód, zwiększenie różnorodności biologicznej

 • zwiększenie atrakcyjności obszaru dla potrzeb rekreacji

 • nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej

 • poprawa ogólnego stanu wód w dorzeczu Odry

 • Działania

 • zmniejszenie stężenia biogenów metodą wiązania

 • w osadach dennych

 • monitorowanie jakości wód

 • zwalczanie gatunków niepożądanych: sinic i trzciny

 • introdukcja rodzimych gatunków roślin


Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska wspierających ochronę środowiska

Recykling odpadów mleczarskich i odzysk energii [LIFE00 ENV/S/000854]

Beneficjent:Norrmejerier ekonomiska foerening

 • Cel

 • zmniejszenie ilości odpadów mleczarskich poprzez recykling serwatki i substancji zawartych w ściekach;

 • Działania

 • zaprojektowanie i wybudowanie systemu odzysku białek i tłuszczów, wydajność 450 tys. m3 rocznie;

 • zaprojektowanie i wybudowanie biogazowni zasilanej odpadami mleczarskimi;

 • rozpropagowanie wyników projektu

 • Rezultaty

 • zmniejszenie ilości odpadów o ok. 450 tys. m3 na rok;

 • odzysk energii z odpadów: biogaz: 18 000 mWh/rocznie;

 • odzysk energii z odpadów: ciepła woda: 10 000 mWh/rocznie;

 • nawóz organiczny przydatny w rolnictwie.


Rola NFOŚiGW we wdrażaniu LIFE+ wspierających ochronę środowiskaw Polsce.


 • Zadania NFOŚiGW wynikające z Porozumienia wspierających ochronę środowiskaMŚ NFOŚiGW z dnia 5 września 2008 roku:

 • Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE+ (rola pośrednika pomiędzy wnioskodawcą a KE)

 • Krajowa Instytucja Wdrażająca (odpowiedzialność za wdrażanie Instrumentu Finansowego LIFE+ w Polsce)


Funkcje informacyjne wspierających ochronę środowiska

 • Informowanie o terminach naboru, zasadach i miejscu składania wniosków o dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+;

 • Prowadzenie strony internetowej

 • www.nfosigw.gov.pl/life

  • Aktualności

  • Formularz


Funkcje informacyjne wspierających ochronę środowiska

 • Organizowanie corocznych szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów LIFE+;

 • Przygotowanie artykułów do czasopism branżowych;

 • Publikowanie informacji prasowych;

 • Prezentacja Instrumentu Finansowego LIFE+ na konferencjach i szkoleniach tematycznych;

 • Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, podręczników;

 • Organizacja warsztatów (12 maja, 9 i 28 – 30 czerwca 2011 r.).


Polskie tłumaczenie zeszytów LIFE+ wspierających ochronę środowiska

 • Dostępne od marca 2011 r. zlecone przez NFOŚiGW tłumaczenia 4 zeszytów LIFE+ Focus:

 • „LIFE w mieście – Innowacyjne rozwiązania dla środowiska miejskiego Europy”.

 • „Osiągnąć więcej zużywając mniej - Program LIFE, a zrównoważona produkcja w UE”;

 • „LIFE na rzecz przedsiębiorstw bardziej przyjaznych środowisku – Przykłady innowacyjnego podejścia do poprawy efektywności środowiskowej europejskich przedsiębiorstw”;

 • „Ochrona Europejskiej przyrody: Ucząc się z LIFE - Najlepsze praktyki w ochronie przyrody”;

 • Wersje pdf: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/do-pobrania/


Polskie tłumaczenie zeszytów LIFE+ wspierających ochronę środowiska

 • Dostępne od marca 2011 r. zlecone przez NFOŚiGW tłumaczenia 4 zeszytów LIFE+ Focus:

 • Wersje pdf: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/do-pobrania/


Funkcje koordynacyjne wspierających ochronę środowiska

 • Bieżąca współpraca z potencjalnymi wnioskodawcami LIFE+, w tym konsultacje przy przygotowywaniu wniosków do LIFE+;

 • Przyjmowanie i ocena kompletności wniosków do LIFE+ (weryfikacja formalna);

 • Przekazywanie wszystkich otrzymanych wniosków LIFE+ do Komisji Europejskiej w terminie określonym w ogłoszeniu KE o corocznym naborze wniosków.


Funkcje koordynacyjne wspierających ochronę środowiska

 • W przypadku ryzyka przekroczenia przewidzianej rocznej alokacji krajowej, przygotowywanie komentarzy do wniosków LIFE+ oraz przedkładanie ww. komentarzy do akceptacji Ministra Środowiska;

 • Udział w organizowanych przez KE posiedzeniach Komitetu Sterującego, Grupach Roboczych i innych spotkaniach dotyczących LIFE+.


Nfo igw krajowa instytucja wdra aj ca life

 • Funkcje finansowe: wspierających ochronę środowiska

 • Uzupełnianie wkładu krajowego do maksymalnie 95 %kosztów kwalifikowalnych projektu [w przypadku państwowych jednostek budżetowych(pjb) do 100% kosztów kwalifikowalnych]

 • przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o uzupełnienie wkładu krajowego według jawnych kryteriów oceny oraz wydawanie na ich podstawie decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków NFOŚiGW dla wybranych przedsięwzięć;

 • poświadczanie udzielenia dofinansowania ze środków Krajowej Instytucji Wdrażającej na właściwym formularzu wniosku do LIFE+.

NFOŚiGW - Krajowa Instytucja Wdrażająca LIFE+


Program priorytetowy wspierających ochronę środowiska

Program priorytetowy NFOŚiGW „Współfinansowanie LIFE+”

 • Program obejmujący wszystkie komponenty LIFE+;

 • Wzory wniosków zbliżone do wzorów obowiązujących w LIFE+;

 • Koszty kwalifikowane identyczne jak dla programu LIFE+ (Infrastruktura i wyposażenie finansowane po kosztach amortyzacji);

 • Budżet programu na lata 2010-2014: blisko 230 mln zł

 • Dofinansowanie NFOŚiGW (uzupełnienie do 95 % (100 % pjb) kk):

  • do 45%(50% pjb) kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 50%),

  • do 35%(40% pjb) kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 60%),

  • do 20%(25% pjb) kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 75%);


Kalendarium naboru wniosków LIFE+ 2011 wspierających ochronę środowiska


Life sk d czerpa informacje

LIFE + wspierających ochronę środowiskaSkąd czerpać informacje?


Skąd czerpać informacje? wspierających ochronę środowiska

 • http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

 • www.nfosigw.gov.pl

 • [email protected] (pytania)

  tel. 0 (22) 459 05 43

 • adres: ul Konstruktorska 3A

  • 02 – 673 Warszawa


Www nfosigw gov pl life
www.nfosigw.gov.pl/life wspierających ochronę środowiska

Skąd czerpać informacje?


Strona internetowa life
STRONA INTERNETOWA LIFE wspierających ochronę środowiska

Skąd czerpać informacje?


Skąd czerpać informacje ? wspierających ochronę środowiska

 • Life FOCUS

 • zeszyty tematyczne

 • Life BEST PROJECTS

 • najlepsze projekty

 • Life COMPILATIONS

 • coroczne zestawienia projektów

 • Przewodniki dla wnioskodawców

 • dostępne w języku polskim !!!

 • (także: Zasady oceny wniosków LIFE+)

35


O czym należy pamiętać !!! wspierających ochronę środowiska

 • Nabory 2011 - 2013 – Polska ma do dyspozycji > 55 mln euro w ramach Instrumentu finansowego LIFE+

 • Można liczyć na wyższą kwotę, jeśli Polska będzie przygotowywała dobre projekty!

 • Uwzględniając dofinasnowanie NFOŚiGW łączny budżet projektów LIFE+ może przekroczyć 100 mln euro.

 • LIFE+ po 2013 r. – plany znacznego zwiększenia budżetu!!!


Departament wspierających ochronę środowiskaOchrony Przyrody

Wydział ds. Projektów UE

NFOŚiGW

fax. (22) 459 01 93

[email protected]

Krajowy Punkt Kontaktowy

Chrońmy aleje !!

www.nfosigw.gov.pl

Jesienna aleja kolo Swignajna

http://www.sadyba.free.ngo.pl/aleje.html

37


ad