Žilinská univerzita v Žiline
Download
1 / 19

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta špeciálneho inžinierstva - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta špeciálneho inžinierstva. h ttp://fsi.uniza.sk/. “ Príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !” o fakulte.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Žilinská univerzita v Žiline Fakulta špeciálneho inžinierstva' - albin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta špeciálneho inžinierstva

http://fsi.uniza.sk/


“ Príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”o fakulte

 • Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline je fakultou manažérsko-technologického zamerania.

 • Študijné programy a vedecko-výskumná činnosť je zameraná na problémy:

  krízového manažmentu,záchranných služieb,bezpečnostného manažmentu,dopravy v krízových situáciách,manažmentu rizík,

  a ďalších oblastí krízových situácií.


katedry a pracoviská riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • Katedra krízového manažmentu

 • Katedra požiarneho inžinierstva

 • Katedra bezpečnostného manažmentu

 • Katedra technických vied a informatiky

 • Pracovisko výskumu krízového riadenia


fakulta v číslach riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”(2011)

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • 44 akademických pracovníkov

 • 5 vedeckých pracovníkov

 • 27 doktorandov

 • 393 inžinierskych študentov

 • 728 bakalárskych študentov

  (vo všetkých 3 stupňoch:Bc.,Ing.,Ph.D.)

 • Krízový manažment

 • Záchranné služby

 • Bezpečnostný manažment

 • Doprava v krízových situáciách


kurzy riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • V rámci celoživotného vzdelávania fakulta implementovala niekoľko typov kurzov spojených najmä s druhým, inžinierskym, stupňom štúdia a založených a potrebe praxe

 • Tieto kurzy má fakulta akreditované:


kurzy riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • Efektívny krízový manažment,

 • Manažérstvo bezpečnostných systémov pri ochrane osôb a majetku,

 • Bezpečnosť informačných systémov vo verejnej správe a v podnikateľských subjektoch,

 • Bezpečnostný manažér vo verejnej správe a v podnikateľských subjektoch,

 • Kurz základnej prípravy technikov a špecialistov požiarnej ochrany,

 • Špecializovaná príprava požiarnej ochrany zamestnancov samospráv.


Veda a v skum s motormi inov ci vedecko v skumn aktivity
riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !” Veda a výskum sú motormi inovácií !”vedecko-výskumné aktivity

 • Fakulta špeciálneho inžinierstva je súčasťou vedecko-výskumnej základne Žilinskej univerzity.

 • Fakulta vytvára podmienky na vedecko-výskumnú činnosť v oblastiach civilnej ochrany, bezpečnosti ľudí a majetku, protipožiarnej bezpečnosti, riešenia krízových situácií v jednotlivých oblastiach životného prostredia, atď.


laboratória riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

Požiarno-chemické laboratórium umožňuje:

 • testovanie látok a ich reakcia na oheň,

 • simulovanie úniku nebezpečných látok (napr. olejové produkty) a ich možná likvidácia (napr. sorbentami),

 • definovanie vybraných fyzikálnycha chemických vlastností, respektíve požiarno-technických charakteristík horľavých látok v kvapalnom alebo tuhom skupenstve,

 • sledovanie tepelného efektu na anorganické a organické látky, svetelný efekt procesu horenia organickýcha anorganických látok, proces samozapálenia chemických látok.


laboratória riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

Centrum simulácií krízových javov umožňuje:

 • použitie moderných informačných technológií, hardvéru a softvéru, pre potreby vzdelávania, vedy a výskumu,

 • využitie modelovania a simulácií rôznych typov krízových javov a krízových situácií,

 • vytvárať prognózy, možné dôsledky a následky týchto javov a situácií,

 • využiť možnosť konferenčných hovorov.


laboratória riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

Laboratórium bezpečnostného manažmentu:

 • Laboratórium bezpečnostného manažmentu slúži na zabezpečenie výučby odborných predmetov (systémy obvodovej ochrany, projektovanie bezpečnostných systémov, systémov vnútornej ochrany, MZP a pod.), kde sa študenti názorne zoznamujú s prvkami bezpečnostných systémov, signalizačných a ovládacích systémov (stredisko registrácie poplachov, poplachový prenosový systém, elektrický zabezpečovací systém, uzatvorený televízny okruh, systém kontroly vstupov, atď.).


vedecko-výskumné aktivity riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • názov projektu:

  SALIANT - Selective Antibodies Limited Immuno Assay Novel Technology

 • grantová agentúra:

  7. Rámcový program

 • Hlavným cieľom tohto projektu je vyvinúť prístroja, ktorý bude analyzovať v reálnom čase na úrovni stop: výbušniny, drogy a nebezpečnýmateriál. Kľúčovou inováciou je pozitívny test na detekciu malých molekúl (nano a piko), ktorý je veľmi citlivý a ľahko sa používa pri prvej pomoci (záchranári), pre intervenciu, rovnako ako trestnej činnosti a teroristických útokov


vedecko-výskumné aktivity riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • názov projektu:

  Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov - MoPoRi

 • grantová agentúra:

  Agentúra na podporu výskumu a vývoja

 • Hlavný cieľ projektu spočíva vo vytvorení logického a zrozumiteľného komplexného modelu posudzovania rizík založeného na vývojových diagramoch a kvantitatívnych metódach v súlade s európskymi štandardmi pre tzv. „Seveso podniky" v SR, ktoré predstavujú najmä riziko vzniku závažnej priemyselnej havárie v Slovenskej republike.


názov projektu: riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava

grantová agentúra:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie a rozvoj širokej základne teoretických poznatkov potrebných na prijatie optimálnych rozhodnutí v procese tvorby strategických a koncepčných dokumentov na úseku ochrany KI SR s dôrazom na KDI.

vedecko-výskumné aktivity

Fakulta špeciálneho inžinierstva


vedecko-výskumné aktivity riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • názov projektu:

  Požiare osobných automobilov, Simulácie požiarov and ich experimentálne overenie

 • grantová agentúra:

  Agentúra na podporu výskumu a vývoja

 • Hlavný cieľ projektu je posúdenie priebehu a rozšírenie jednotlivých fáz horenia vybraných typov požiaru automobilov a nameranie potrebných vstupných dát pre systém počítačovej simulácie na modelovanie správania sa konkrétnych typov požiarov automobilov.


inovačné a vzdelávacie aktivity riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • Názov projektu:

  E-portál kompetencií v jednotlivých oblastiach bezpečnostného inžinierstva / Competency Based e-Portal of Security And Safety Engineering

 • grantová agentúra:

  EACEA - The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commission

 • Cieľom tohto projektu je rozvoj a zvýšenie kompetencií študentov, pedagógov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti, ale i odbornej verejnosti v rámci Európskej únie.


konferencie riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • Riešenie krízových situácii v špecifickom prostredí(každoročne od roku 1995)

 • LOGVD – Dopravná logistika a krízové situácie (od roku 1997)

 • Mladá veda a krízové situácie(od roku 2003)

 • Ochrana pred požiarmi(od roku 2004)


publikácie riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • Riadenie rizík v železničnej doprave(monografia, 2010)

 • Ochrana proti terorizmu(monografia, 2010)

 • Sociálne aspekty v infraštruktúre mestskej dopravy (monografia,2009)

 • Aktuálne otázky krízového manažmentu(monografia, 2009)

 • Bezpečnosť prepravy nebezpečných vecí(monografia, 2008)

 • Ekonomické dôsledky katastrof(monografia, 2008)

 • Krízový manažment / Crisis Management (vedecko-odborný časopis, vychádza od roku 2002)


medzinárodná spolupráca riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

Rozsiahla spolupráca je založená na bilaterálnych dohodách s univerzitami a ich pracoviskami v krajinách: Belgicko, Česká republika, Fínsko, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Ruská federácia, Španielsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia a USA, najmä:

 • Technická univerzita Ostrava, ČR,

 • PolytechnicInstituteofLeiria, Portugalsko.

 • Universita’ DegliStudidiMessina, Taliansko.

 • Universityof Pittsburgh, GraduateSchoolofPublic and InternationalAffairs, USA.


Žilinská univerzita v Žiline riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

Ďakujem za pozornosť !


ad