Kj nn og s nn er den gode barnhagen den likestilte barnehagen liten eg molde 3 nov 2005
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

Kjønn og sånn… Er den gode barnhagen den likestilte barnehagen? ”Liten eg?” Molde 3 nov 2005 PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kjønn og sånn… Er den gode barnhagen den likestilte barnehagen? ”Liten eg?” Molde 3 nov 2005. Innspill til handlingsplanen ved Rønnaug Sørensen. Sosiolog og høgskolelektor ved Hive. Bakgrunn;.

Download Presentation

Kjønn og sånn… Er den gode barnhagen den likestilte barnehagen? ”Liten eg?” Molde 3 nov 2005

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kj nn og s nn er den gode barnhagen den likestilte barnehagen liten eg molde 3 nov 2005

Kjønn og sånn…Er den gode barnhagen den likestilte barnehagen?”Liten eg?” Molde 3 nov 2005

Innspill til handlingsplanen ved Rønnaug Sørensen. Sosiolog og høgskolelektor ved Hive.


Bakgrunn

Bakgrunn;

 • ”Kvalitet i barnehagen handler også om at barnehagen oppdrar barna til å møte et langt mer likestilt samfunn enn før.”

 • ”En moderne kjønns sosialisering bør bygge på likestilling og likeverd.”

 • ”Det er viktig at barnhagen selv framstår som et likestilt samfunn.”


Likestillingspause

Likestillingspause?

 • Norge det mest kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Europa.

 • jenter velger fremdeles tradisjonelt

 • Gutter taper i utdanningssystemet

 • Har vi ikke likestilling i norge da?


Hva en kvinne eller mann er bestemmes av

Hva en kvinne eller mann er bestemmes av;

 • Historisk tid

 • Geografi

 • Religion

  Hver ny generasjon ”avkoder” og ”nykoder” og bryter grenser for kjønn. J.Kampmann


Hvordan kj nner vi verden

Hvordan kjønner vi verden?

 • Vi opplever en handling ulikt etter om det er en mann eller kvinne som utfører handlingen;

 • Vold

 • Seksualitet

  Kjønn skaper grenser for inkludering og ekskludering. O.Bredesen


Sex and gender genus

Sex and gender(genus)

 • Sex= biologi

 • Gender= sosialt kjønn

 • Kjønn= åpner for å ikke skille de forgående og i tilegg synliggjør heteroseksualiteten som fundament for forståelsen av kjønn.


Post feminisme

Post feminisme

 • Skiller mellom maskulin og feminin.

 • Eksperimentering med kjønn – eks Madonna.

 • Post feminisme hevder at kjønn er i bevegelse og i forandring.

 • Tar avstand fra essensialisme = kroppen bestemmer egenskapene ved kjønn.


Variasjoner over to tema

Variasjoner over to tema;


Koret som metafor for kj nn

Koret som metafor for kjønn:


Angrepsm ter

angrepsmåter

 • Bare kvinner.- forskjell blant kvinner men også som relasjonellt perspektiv; kjønns som resultat.

 • Kjønn som perspektiv

 • Kjønn som variabel


Kj nn i bevegelse

Kjønn i bevegelse

 • Rekonstruksjon og dekonstruksjon av kjønn.

 • Raske og trege kulturelle felt

 • Femininitet og maskulinitet.

 • Vi skaper hverandres identiteter, verdier og subjektposisjoner i relasjon til hverandre.


Oppgaver

Oppgaver:

 • Hvordan skal en kvinne være?

 • Hvordan ville jeg være hvis jeg var kvinne?

 • Hvordan skal en mann være?

 • Hvordan ville jeg være hvis jeg var mann?


All thats solid melts in to air k marx

All thats solid melts in to air.K.Marx

 • Kjente begreper som barn, barndom, familie har fått nye forutsetninger.

 • Samtidig kan ikke et individ defineres eller enda mindre forstås løsrevet fra det samfunn eller de sosiale sammenhenger det inngår i - Konteksten.


Skriv ned ett godt barndomsminne fra den gang du var mellom 5 og 10 r

Skriv ned ett godt barndomsminne fra den gang du var mellom 5 og 10 år.


Oppvekstmilj et p 60 70 tallet

Oppvekstmiljøet på 60-70 tallet

 • Mødrene var hjemme - profesjonaliseringen av husmoren

 • Få skillsmisser økt press på parforholdet

 • Mange søsken

 • God tid.

 • Folk tok vare på hverandre - Felles verdier og moral – barn fikk oppdragelse!

 • NRK

 • Isoleringen av kvinner i kjernefamilien. (Parsons)


Dagens oppvekstmilj

Dagens oppvekstmiljø

 • Begge foreldre jobber.

 • Nesten 50% av foreldrene er skilt

 • Få søsken

 • Dårlig tid

 • Barna er overorganisert

 • Sterkt mediepress

 • Foreldre setter ikke grenser


En tredje versjon

En tredje versjon;

 • Dagens barn er ønsket,de planlegges.

 • ¾ deler av alle barn mellom 0-18 opplever ikke en skillsmisse.

 • Flere blir mødre, men de får færre barn

 • Far deltar mer i samvær med barn

 • Økt barneperspektiv(røyking i bil)

 • Aktive besteforeldre(barna som returbillett til slekten- barn har flere voksne)


Kj nn og s nn er den gode barnhagen den likestilte barnehagen liten eg molde 3 nov 2005

 • Barn har egen juridiske og moralske rettigheter.

 • Barn får større offentlig oppmerksomhet enn tidligere.

 • Større offentlig ansvar og deltakelse

 • Økt oppmerksomhet på mobbing og barnemisshandling.

 • Bedre materielt.

 • Mer blir laget for barn i media.

  Dagens barndom er annerledes og helt naturlig for våre barn. Det er den barndommen de kjenner!!


Kj nn og s nn er den gode barnhagen den likestilte barnehagen liten eg molde 3 nov 2005

 • Kronocentrisme er å sette sin egen tids holdninger og normer som det riktige, og det fremtidige som det avvikende og mindreverdige.

 • ”Vi skylder barn å forstå deres oppvekst i lys av deres egen tid og ikke den gamle tid”.

  L .Dencik (1999.)


Hvordan forberede et barn p et samfunn som enda ikke eksisterer

Hvordan forberede et barn på et samfunn som enda ikke eksisterer?

 • Foreldregenerasjonen kan ikke lenger bruke sine egne erfaringer til å veilede sine barn.

 • Pedagoger må i større grad forholde seg kritisk og reflekterende til egen innsats og de strategier de legger til grunn for deres arbeid.


Foreldre bra nok

Foreldre bra nok?

 • Hva som gir mening for barn er en rettesnor i en ny verden.

 • Konsekvensen kan være at vi må tåle ubehaget i å se når foreldre og barn ikke har samme interesser.


Barneperspektiv

Barneperspektiv:

 • Barneperspektiv vil gi oss en forståelse av hva som skaper mening for barn .

 • Dette perspektivet kan derved kan bidra til kunnskap om det arbeidet det er; å bli en del av et fellesskap.

 • Dette kan gi oss innblikk i hvilken kompetanse vi skal gi barn for å kunne lykkes i nettopp dette.


Fra barnets perspektiv p kj nn

Fra barnets perspektiv på kjønn

 • Andre barn er viktigst- utgjør den enkeltes referansegruppe.

 • Bruker tiden på å være deltakende og arbeider for å høre til, bli en del av den sosiale helheten.

 • ”Barn gjør kjønn”


Kj nn og s nn er den gode barnhagen den likestilte barnehagen liten eg molde 3 nov 2005

 • Hva leker jentene?

 • Hva leker guttene?

 • Hva leker de sammen?

  (Tre svar på hvert spørsmål.)


Kjennskap gir vennskap

Kjennskap gir vennskap

 • Nære relasjoner til andre blir viktigere i et samfunn hvor det sosiale;” ikke kommer av seg sjøl.”

 • Få nye vennskap og vedlikeholde eksisterende vennskap gir mening for barn.

 • I relasjoner mellom kjønnene er det de voksne som skaper grensene for kjønn og ikke barna.


Mannsforskning

Mannsforskning .

 • Synliggjøre at menn begynner å ligne mer på kvinner, og at det er positivt.

 • Tradisjonelle maskuline strukturer er også destruktive for menn.

 • Mandig og umandig


Menn som fedre

Menn som fedre

 • Skillet mellom produksjon og reproduksjon fjerner mannen som omsorgsperson.

 • Biologisering av omsorg- symbolsk vold?

 • Konsekvenser av fraværende fedre

  Mannsrollen i forandring eller revers?

  - Blir likestilte menn latterliggjort, tidd i hjel og disiplinert av mer tradisjonelle menn?


Menn i barnehagen

Menn i barnehagen

 • Menn er marginalisert noe som fører til vurdering på bakgrunn av kjønn og ikke kvalifikasjon.

 • Mer kjønnsstereotypt med menn enn uten menn?

 • Hvilke kvinner og hvilke menn?


Kj nn og s nn er den gode barnhagen den likestilte barnehagen liten eg molde 3 nov 2005

 • DEN viktigste kjønnsspesifikke egenskapen en førskolelærer skal ha.


Argumenter for flere menn

Argumenter for flere menn;

 • Motvekt mot kvinnekulturen - kjønn skaper jobbinnhold og jobbkultur

 • Rollemodell – maskulin omsorg

 • Gutter trenger menn - motvekt mot media

 • Variasjon og likestilling – personlige yrker

 • Arbeidsmiljø – når trives vi best?

  ”… Kvinner må anerkjenne menns ønske om å konstruere nye identiteter.” (Long Litt Woon 8 mars -05)


Kj nn og s nn er den gode barnhagen den likestilte barnehagen liten eg molde 3 nov 2005

 • Hvilke problemer får en gutt fordi han er gutt?

 • Hvilke problemer får en jente fordi hun er jente?

 • NB! Kun tre på hver


Utfordringer

Utfordringer

 • ”jenter får mest oppdragelse og trenger det minst og gutter får for lite oppdragelse og trenger det mest”

  (Magne Raundalen)

 • Empati og kontroll av sinne.

 • Dominans atferd og selvkontroll.


Barn som kj nnede akt rer

Barn som kjønnede aktører:

 • Egne forestillinger om kjønn styrer hvordan vi fortolker verden rundt oss.

 • Har barnehagen en egen kjønnskultur?

 • Menn og kvinner skapes i møtene.

  Hvilke møter skaper vi?


Kj nn og s nn er den gode barnhagen den likestilte barnehagen liten eg molde 3 nov 2005

 • Hva er det gutter trenger som ikke jenter trenger og omvendt?


Hvordan f likestilling inn i rsplanene

Hvordan få likestilling inn i årsplanene?

 • Er det viktig å gjøre det? - ett argument for og ett i mot.

  Skriv ett mål

  Konkret hvordan skal dette målet oppnås? (aktiviteter)


En ny tid

En ny tid?

 • De finnes for få kjønn!

 • Synliggjøring av makt.

 • Hvem og hva skal bestemme hva en kvinne/mann skal være?


Litteratur

Litteratur:

Dencik,Lars(1999):Fremtidens Børn. I: Børn og foreldre i det postmoderne samfunn Reizler forlag.

Bourdieu,Pierre(2000): Den maskuline dominans. Pax Forlag

Bredesen,Ole(2004): Nye gutter og jenter. En ny pedagogikk?

Cappelen akademiske

Gullestad,Marianne(2002):Det norske sett med nye øyne. Universitetsforlaget

Isdal,Per(2000); Meningen med volden. Fagbokforlaget

Kolnar.Knut(2004):Kreativ vold. I: Kultur og kjønn. Høgskoleforlaget.

Lorentzen,Jørgen(2004):Maskulinitet.*spartacus.

Marklund,Liza og Snickare,Lotta(2005):Det finnes et eget sted i helvete for kvinner som ikke hjelper hverandre.pirat

Midtsand, Monstad og Søbstad(2004): Tiltak mot mobbing starter i barnehagen. Dronning Mauds minne.

Satøen, Svein Ole(2004): Guteliv. Gyldendal


 • Login