akut ve kronik  b

akut ve kronik b PowerPoint PPT Presentation


  • 322 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

AKUT B

Download Presentation

akut ve kronik b

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Dr. Adem PARLAK GATA Tip Fakültesi Aile Hekimligi A.D Akut ve Kronik Böbrek Yetmezligi

3. ABY - Prevalans yatan hastalarda % 5 Acil servise basvuran hastalarda % 1 by-pass sonrasinda % 4-15

4. ABY Bazal plazma kreatinin düzeyi BPK < 3.0 mg/dl 0.5 mg/dl BPK >3.0 mg/dl 1.0 mg/dl Kreatinin klirensinin % 50 azalmasi Böbrek fonksiyonlari &diyaliz & azalmasi

5. ABY Patogenez Tubuluslardan filtratin geri kaçmasi Tubuler tikanma Renovaskuler dinamide degisiklikler aff art knstr eff art dlts Glomeruler permeabilitede degisiklik Tubulus hucrelerinin iskemik zedelenmesi tubuler iskemik hsr hc içi CA serbest oksijen rdk

6. ABY Semptomlar Anoreksi Halsizlik Mental durumda degisiklik B-k Kasinti Konvülsiyon(bun cok yuksek) Takipne

7. ABY Muayene Bulgulari Flapping tremor ve myoklonus Perikardiyal / plevral sürtünme sesi Periferal ödem (overvolemi mevcutsa) Akcigerde raller (overvolemi mevcutsa) Artmis sag atriyum basinci (overvolemi mevcutsa)

8. ABY Klinik Seyir BASLANGIC FAZI: IDAME FAZI(OLIGÜRIK FAZ):1 ST&90 GÜN IDRAR MIKTARI: 100-400 ML BAZEN ANÜRI ÜRE K SÜLFAT KREATININ KANDA ARTAR FOSFOR BUN KLOR KALSIYUM KANDA AZALIR OLIGÜRIKLERDE 10-16 GÜN NONOLIGÜRIKLERDE 5-8 GÜN

9. IYILESME (DIÜRETIK) FAZ:NEFRONLARDAKI PROBLEM ÇÖZÜLMÜS& BOL IDRAR 3-4 LT IDRAR/GÜN K FOSFOR KREATININ KANDA AZALIR VE KAN BK SÜLFAT NORMALE DÖNER BUN 4 HAFTA & 12 AY

10. ABY tanisi neden önemli? Böbrek fonksiyonu & ani Reversible Tedavi & böbrek fonksiyonlari Mortalite %50-60

11. ABY tanisi neden önemli? ATN, rabdomyoliz ve toksik nefropati birkaç gün / hafta Obstrüksiyon cerrahi veya perkütan tdv RPGN immünsüpresif ilaçlarla tedavi Anti-GMB by plazmaferez ANCA (+) hastalarin hemen hepsi tedavi

12. ABY tanisi neden önemli? Akut interstisyel nefrit, Akut pyelonefrit prognoz iyi Akselere hipertansiyonda Myelom böbregi HÜS prognoz kötü Ateroembolide

13. ABY – Risk Altindaki Hastalar Yasli Renal arter hst Dm Siroz Büyük ameliyat geçiren

14. ABY - Etiyoloji En yaygin 3 neden Hipovolemi / Hipotansiyon Aminoglikozidler Radyokontrast madde kullanimi Klasik siniflama Prerenal nedenler Prerenal Azotemi TK:ABYlerin %70 HK:ABY %40 Renal nedenler Postrenal nedenler

16. Kanama konjestif cmp Kusma kalp kapak hastaligi Ishal pulmoner ht Diürez sepsis/siroz 3.bosluga birikme nsaid/aceinh/ Yaniklar Ates Siklosporin radyokontrast md Hipotansiyon/sok/buyuk ameliyatlar

17. Intrarenal ABY Nedenleri

18. Postrenal ABY Nedenleri Neoplazi (prostat, serviks, kolorektal) BPH Mesane disfonksiyonu Retroperitoneal fibrozis Tas hastaligi Papiller nekroz

19. ABY Tani Anamnez, öykü ve dosya kayitlari Predispozan hastalik? Kalp yetmezligi Siroz Nefrotoksik ilaç? Hipotansif peryod? Kolik agri? – Tas hastaligi Aldigi – çikardigi takipleri

20. Fizik Muayene S3, tasikardi, AC bazallerinde raller – KKY Artmis venöz dolgunluk – Hipervolemi veya KKY Ödem - Hipervolemi veya KKY Hipertansiyon – Glomerülonefrit, hipervolemi Hipotansiyon – Sok, hipovolemi Ciltte purpuralar – Vaskülit Globe vesicale – Obstrüksiyon Rektal Tuse – Prostat büyümesi, Melena

21. Idrar Miktari Oligüri – idrar mik 50 - 400 ml/gün Anüri – idrar mik < 50 ml/gün Hastalarin çogu non-oligüriktir Oligürik hastalarin prognozu daha kötüdür

22. Lab Üre ? (18-45 mg/dl) BUN ? (10-20 mg/dl) Kreatinin ? (0.6-1.2 mg/dl) Diger sivi ve elektrolit bzk

23. Prerenal / ATN

24. Fraksiyone Sodyum EkskresyonuFENa

25. USG Postrenal ABY tanisinda çok önemli ABY / KBY ayriminda önemli

26. Renal Biyopsi Öykü, FM ve Lab inc ety Ø 3 hft iyilesme Ø Klinik glomerüler hst Akut interstisyel nefrit ? ( ilaca bagli ; ates, döküntü,eosinofili/eosinofilüri, hafif proteinüri, tübüler disfonksiyon)

28. Komplikasyonlar Hipervolemi Hiperkalemi Metabolik Asidoz Hipernatremi Hiperfosfatemi Hipokalsemi Hipermagnezemi

29. ABY Tedavi Hipervolemi Oligürik hastalarda daha sik(idrar çikisi olmadigi için çikardigi kadar ver) Tedavi AÇT - Aldigi çikardigi takibi Sivi ve sodyum alimi kisitlanir Idrar çikariyorsa diüretik – furosemid Diyaliz (Pulmoner ödem varsa hemen!)

30. Hiperkalemi Fatal aritmi riski ! (VT, AV blok) K < 6.0 meq/L K kisitli diyet Loop diüretikle K > 6.5 ve EKG degisiklikleri var ! IV insülin + Glikoz ß adrenerjik agonist – Salbutamol Sodyum bikarbonat Kalsiyum glukonat

31. Nutrisyonel Destek ABY hastalarinin iyilesmesinde çok önemli Hastalarin enerji gereksinimleri uygun diyeter yaklasimlarla çözülmeli

32. Diyaliz Hiperkalemi Metabolik asidoz Hipervolemi Üremik perikardit Üremik ensefalopati BUN > 100 mg/dl, Cr > 10 mg/dl veya hizli artma egilimi

33. Ilaç Tedavisi Diüretikler (Mannitol, Loop diüretikleri) Renal doz Dopamin (1-3 µg/kg/dk) Dobutamin Kalsiyum kanal blokerleri Milrinon Atrial natriüretik peptid IGF – 1 (insulin like growth factor)

34. Prognoz ABY’nin nedenine ve agirlik derecesine baglidir Mortalite % 20 – 80 ! Diyaliz ihtiyaci gelisen hastalarda prognoz daha kötü

36. Kaynaklar Prof.Dr Cengiz UTAS , Erciyes Unv Tip Fkl Nefroloji Bilim Dali Prof.Dr Abdülgaffar VURAL,Gata Tip Fkl Nefroloji Bilim Dali Akut Böbrek Yetmezligi , DR Mehmet HOROZ , DR Özden ÖZGÜR (Harran Ünv Tip Fkl Iç Hst A.D. ,Cukurova Unv Tip Fkl Cocuk Sag Ve Hst A.D.)

37. KRONIK BÖBREK YETMEZLIGI TANI, TEDAVI VE YAKLASIM

38. Ilerleyici nefron kaybi Böbrek fonksiyonlarinin bozulmasi Kritik düzey & nefron sayisi & hastaligin ilerlemesi 50-60/1 milyon

39. GFR +/- 3 ay yapisal veya islevsel bzk idrar, kan ya da görüntüleme yöntemleri ile saptanan bir hasar GFR’nin & 3 aydan uzun & 60 mL/dk/1.73 m2’den düsük

40. KBY nin Dönemleri HAFIF RENAL YETMEZLIK: gfr>50 ml/dk üre ve kreatinin normalin üst sinirlarinda renal regulatuar ve excretuar fonk nrm genellikle klinik semptom yok

41. ORTA DERECEDE RENAL YETMEZLIK gfr 25-50 ml/dk azotemi yks idrar konstrs kapesitesi azlm/noktüri Hafif anemi

42. Dehitratasyon ve katabolik durumlarda siddetli azotemi ve asidoz AGIR RENAL YETMEZLIK: gfr<25 ml/dk belirgin anemi/hiperfosfatemi hipokalsemi/izostenürik idrar/noktüri hafif poliüri met asidoz idrarda na kaybi atrmis

43. SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLIGI: gfr<5-10 ml/dk siddetli by ve üremi gis,kvs,nörolojik,hematopetik,deriyle ilgili semptomlar düsük prot diyet ile semp azalma katabolik durumlarda semp artma renal replasman tdv

44. KBY Belirti ve Bulgular SOLÜT DENGESI:nefron sayisi azldk sivi ve solüt atilimindada azalma vücüt sivilarindada solütler artr REGULASYON OLMAMASI: üre ve kreatinin excresyonlari gfr bagml gfr ile kandaki oranlari ters orantili

45. SINIRLI REGULASYON: fosfat,amonyum ve ürat gfr 25-30 ml/dk dek excresyonu tam(pth) gfr daha da azlm kan duzeylei artr

46. TAM REGULASYON: sdby kadar fraksiyone excresyonlari artrlrk serum duzeyleri korunanlar H2O,na,k,mg genelde kr by na kaybetme egilimi na alim eksk na tutma kbl yetersiz volum kontraksiyonu/bobrek fnk kotu

47. By de su ve na eksikliginden kacinilmali Terminel oligurik donemde ise sivi fazlaligi ile volüm yuklenmesi ? Oligürik termnl döneme kadar k dengesi korunur Son donemde hiperpotasemi?

48. ASIT BAZ MET BZK: gfr %50 altn ph ve hco3 genelde nrm gfr<50 ise met asidoz gelisir terminal doneme kadar asidoz kompanse olur , hco3 12-15 meq/l duzeyinde, idrar ph <5-5.5

49. Asidoz & idrar hco3 kaybi etkisi Asidoz & h atilimi & amonyak yapimi & amonyum atiliminda yetersizlik & titre edilebilen asit atiliminda eksiklik Asidoz ,anyon gap,fosfat,sülfat nedeniyle

51. KBY nin Sistemler Uzerine Etkisi KH MET: kby insülin rez&kh intoleransi&diyaliz glukagon,gh,pth,katekolaminler(ci) k eksikligi ve met asidoz dm hasta & kby & ins ihtiyaci

52. LIPID METABOLIZMASI: üremi & lipoprotein lipaz & apo c2 etkisi lipid klirensi & hipertrigliseridemi ENDOKRIN BZK: TIROID:ötiroid bazal TSH normal, TSH cevabi azalmis,total T3 dusuk,reverse T3 artmis,total T4 dusuk GH:yikim&plazma seviyesi artma,smd azalmis (ped.buyume geriligi)

53. Genelde PRL ve LH artmis,FSH azalmis,spermiyogenez azalmis ve impotans,amenore ve infertilite ANEMI:EPO eks ve KI de madde birikimi ve hipoksiye yanit azalmis KANAMA EGILIMI:Trombosit agr,adhziv,trombosit fkt 3 salinimi bzk Kz uzamis,pihtilasma,aptt ve ptt genelde normal Renal osteodistrofi Norolojik bzk : Üremik Ensefalopati,Üremik Noropati

54. GIS BELIRTILERI: istahsizlik,bulanti,kusma,hickirik,stomatit,parotitis,diare,gi kanama KVS BOZUKLUKLARI: ht,perikardit,hiperlipidemi&ateroskleroz myokardiyal disfonsiyon Plevral hst DERI BULGULARI soluk,ekimoz,hematom,diseti ve mukozalarda hemoraji,kasinti,metastatik kalsifikasyon,deri alti nodulleri

55. KBY NEDENLERI

56. Kronik Böbrek Yetmezliginin Saptanmasi GFR Proteinüri Idrar sedimenti Görüntüleme yöntemleri

57. Kronik Böbrek Yetmezligi-Klinik Ödem Hipertansiyon Anemi Nörolojik Bulgular (Ileri evrede veya akut böbrek yetmezliginde üremik ensefalopati, üremik nöropati) Renal osteodistrofi Noktüri, hematüri Istah kaybi Dikkat azalmasi Nefes darligi Cinsel bozukluk

58. GFR’nin Saptanmasi KBH olanlarda yilda bir GFR GFR Cockcroft-Gault formülü (140-Yas) x Agirlik CCr (ml/dk) = 72 x Cr (Kadinlarda x 0.85)

59. Proteinürinin saptanmasi Proteinüri varligi ve derecesi tanisal, prognostik ve tedavi göstergesi tarama testi spot idrarda (sabah ilk idrar) standard dipstick test protein

60. Kalitatif dgr protein ?1+ 3 ay içinde kantitatif (Spot idrarda Protein/Kreatinin veya Albümin/Kreatinin orani) Iki hafta ara & iki ya da daha fazla kantitatif degerlendirmede + kronik böbrek hastaligi Protein/kreatinin>200 mg/g Albümin/kreatinin>30 mg/g

61. Kronik Böbrek Yetmezligi Diger Göstergeleri Idrar sedimenti (dipstick ile eritrosit ve lökosit aranmasi) Görüntüleme yöntemleri

62. Böbrek Hastaligi Risk Faktörleri Klinik Diabet Hipertansiyon Otoimmün hastaliklar Sistemik infeksiyonlar Üriner infeksiyon/Tas hastaligi Alt üriner trakt obstrüksiyonu Malignite KBY aile öyküsü Geçirilmis ABY Ilaçlar Azalmis renal kitle Düsük dogum agirligi Sosyodemografik Ileri yas (>60) Irk Kimyasal/çevresel maruziyet Düsük gelir/egitim

63. Artmis Riskli Bireyin Degerlendirilmesi Tüm hastalar Kan basinci ölçümü Serum kreatinin (GFR hesaplanmasi için) Spot idrarda protein/kreatinin ya da albümin/kreatinin saptanmasi Idrar sedimenti (eritrosit, lökosit) Özel hasta gruplari Ultrasonografi (Obstrüksiyon, infeksiyon, tas, kistik hastalik) Serum elektrolitleri (sodyum, potasyum, klor, bikarbonat) Üriner konsantrasyon (Idrar dansitesi/osmolalitesi) Üriner asidifikasyon (pH)

64. KBY-Degerlendirme Tani (Böbrek hastaliginin tipi) Komorbid durumlar Böbrek fonksiyon bozuklugunun siddeti Komplikasyonlar (fonksiyon bozuklugu ile iliskili) Ilerleyici fonksiyon kaybi riski Kardiyovasküler hastalik riski

65. KBY-Laboratuvar Inceleme Tüm hastalar Serum kreatinin (GFR saptanmasi için) Spot idrarda protein/kreatinin ya da albümin/kreatinin orani Idrar sedimenti Renal ultrasonografi Serum elektrolitleri

66. KBY-Tedavi Yaklasimi-1 Taniya spesifik tedavi Komorbid durumlarin tedavisi Progresyonu azaltmaya yönelik tedavi Azalmis böbrek fonksiyonuna bagli komplikasyonlarin tedavisi Renal replasman tedavisine hazirlik Diyaliz ve transplantasyon

67. KBY-Tedavi Yaklasimi-2 Ek hasardan kaçinma Ilaçlar (doz azaltimi, ilaç etkilesimleri, ilaç düzeyi izlemi) Radyokontrast ajanlar Gebelik

68. Renal Hasarin Progresyonu Kronik böbrek hastaligi dogal olarak progresive Tüm etyolojik sebeplere bagli KBH ortalama GFR azalmasi 4 mL/dk/yil

69. Progresyon Sebepleri Renal maladaptasyona bagli Hipertansiyon Glomerüler kapiller hipertansiyon Glomerüler hipertrofi Proteinüri Diyet protein, fosfat, tuz fazlaligi Dislipidemi Progressif renal fibrozise bagli AII; TGF-beta, Osteopontin, FGF, PDGF

70. Son Dönem Böbrek Yetmezligi Gelisen Hastalarda Tedavi (böbregin görevlerini yaklasik %10 oraninda yapabildigi dönem)

71. Progresyona Yönelik Önlemler

73. Kaynaklar Prof Dr.Abdülgaffar Vural Gata Tip Fakültesi Nefroloji B.D. Dr. Kenan Keven ,Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi Nefroloji Bilim Dali Brenner and Rector’s the Kidney , 6th Edition 2000 Cecil Textbook of Medicine , 21 st Edition 2000

  • Login