slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Terugkoppeling bijeenkomst 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Terugkoppeling bijeenkomst 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Terugkoppeling bijeenkomst 1. Programma 2 e bijeenkomst. Huiswerkopdracht bespreken Verwijzing MDO. Huiswerkopdracht bespreken. Neem mee : Neem een lastmeter af en bespreek deze met de patiënt. Werk dit gesprek uit volgens de vijf stappen zoals deze vandaag aan de orde zijn geweest.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Terugkoppeling bijeenkomst 1' - albany


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programma 2 e bijeenkomst
Programma 2e bijeenkomst
 • Huiswerkopdracht bespreken
 • Verwijzing
 • MDO
huiswerkopdracht bespreken
Huiswerkopdracht bespreken

Neem mee:

 • Neem een lastmeter af en bespreek deze met de patiënt.
 • Werk dit gesprek uit volgens de vijf stappen zoals deze vandaag aan de orde zijn geweest.
 • Welke onderdelen uit de stappen vond je moeilijk?
 • Waar heb je specifiek moeite mee en zou je dus meer aandacht voor willen in de komende bijeenkomst.
score lastmeter 5
Score Lastmeter <5
 • Bij een lastscore < 5 vragen of de patiënt momenteel weinig of geen ziektegerelateerde problemen ervaart.
 • Eventueel de lage score met patiënt bespreken.
 • Bij behoefte aan zorg de gang van zaken met patiënt bespreken en eventueel een vervolggesprek plannen.
 • Indien patiënt zelf een verwijzing wil, dit regelen.
score lastmeter 51
Score Lastmeter ≥ 5
 • Verhoogde distress / specifieke problemen op de probleemlijst bespreken met de patiënt.
 • Bij behoefte aan psychosociale of paramedische zorg verwijzen naar passende gespecialiseerde zorg.
 • Bij geen behoefte aan gespecialiseerde hulpverlening dan advies extra aandacht van basale behandelaars.
 • Deze categorie patiënten wordt besproken in het psychosociaal overleg, indien aanwezig.
score lastmeter
Score Lastmeter
 • Bij complexe problematiek wordt de patiënt in het multidisciplinair overleg (MDO) besproken.
 • Na het overleg vindt een terugkoppeling plaats naar de behandelend arts en huisarts.
 • Bij verplaatsing van de patiënt naar andere afdeling of ander ziekenhuis of zorginstelling het resultaat van de Lastmeter doorsturen.
oefening
Oefening
 • Meegebrachte Lastmeter met elkaar naspelen

met toevoeging van een onderstaande emotie:

 • A. een gesloten, stille patiënt
 • B. een chaotisch patiënt,
 • C. een boze patiënt,
 • D. een verdrietige patiënt,
 • E. een drukke patiënt, een spraakwaterval
ingevulde lastmeters
Ingevulde lastmeters
 • Allemaal JA ingevuld
 • Allemaal NEE ingevuld
 • Onvolledig ingevuld
 • Laag cijfer maar komt in de ingevulde score niet naar voren
opdracht
Opdracht
 • Welke verwijzingsmogelijkheden ken je in het ziekenhuis?
 • Naar wie verwijs jij op dit moment?
 • Welke verwijzingsmogelijkheden ken je buiten het ziekenhuis en waar maak je gebruik van?
wie leveren psz 1v2 basale zorg
Wie leveren PSZ (1v2)Basale zorg

Intramurale zorg: klinisch en poliklinisch

 • Medische specialisten / (oncologie)verpleegkundigen
 • Paramedici

Extramurale zorg

 • Huisartsen
 • Wijkverpleegkundigen / thuiszorg
 • Bedrijfsgeneeskundigen
wie leveren psz 2v2 gespecialiseerde zorg
Intramurale zorg

Medisch maatschappelijk werk

(Klinisch) psychologen

Psychiaters

Geestelijk verzorgers

Extramurale zorg

Zelfstandig gevestigde psychologen, psychotherapeuten, psychiaters

Netwerken van speciaal getrainde psychologen / psychotherapeuten

Gespecialiseerde psychosociaal oncologische centra (IPSO)

Psychologen, psychotherapeuten, psychiaters binnen AGGZ

Lotgenoten, patiëntenorganisaties

Inloophuizen

Wie leveren PSZ(2v2)Gespecialiseerde zorg
taken specialistisch verpleegkundigen
Taken Specialistisch verpleegkundigen
 • Geven van voorlichting over de ziekte en de gevolgen.
 • Geven van voorlichting over de behandeling en de gevolgen.
 • Signaleren van psychosociale problematiek bij patiënten en/of naasten in de verschillende fasen van het ziekteproces en zo nodig doorverwijzen voor gespecialiseerde zorg.
taken medisch maatschappelijk werk
Taken Medisch Maatschappelijk Werk
 • Versterken gezonde psychische krachten in de patiënt.
 • Versterken draagkracht en herstel van autonomie en aansluiten bij de eigen sociale context en hulpvraag.
 • Op korte termijn haalbare doelen stellen samen met patiënt en/of diens naasten.
 • Begeleiden bij re-integratie in het arbeidsproces na afloop van medische behandelingen.
 • Begeleiden bij ziekte samenhangende praktische problemen van patiënt bijvoorbeeld: huisvesting, zorgverzekering, financiën of werk wat verhoogde distress oplevert.
indicaties verwijzing maatschappelijk werk
Verlenen van psychosociale en emotionele hulpverlening.

Begeleiding de patiënt en/of naaste(n) bij relationele problemen.

Bemiddeling bij aanvragen van voorzieningen en invullen van formulieren.

Op sociaal/maatschappelijk gebied begeleiden bij: Verwerkingsproblemen Eenvoudige seksuele problemen Crisissituaties

Vragen met betrekking tot:

Sociale voorzieningen

Hulpverleningsinstanties

Arbeidssituatie

Tekort aan sociale steun

Hulp bij:

Het leren hanteren van een nieuwe (sociale) situatie

Hulp en/of bemiddeling bij praktische zaken / problemen

Begeleiden bij opname en /of overplaatsing naar andere zorginstelling.

Indicaties verwijzing Maatschappelijk Werk
taken klinisch psycholoog gezondheidszorgpsycholoog
Taken Klinisch psycholoog / Gezondheidszorgpsycholoog
 • Onderzoek / psychodiagnostiek
 • Psychologische behandeling en begeleiding
 • Advies / coachen aan derden (bijvoorbeeld teams)
 • Verwijzing
indicaties verwijzing klinisch gz psycholoog
Indicaties verwijzing Klinisch/GZ-psycholoog
 • Matige tot ernstige distress met vermoeden van een pathologische reactie:
  • depressie, ernstige (fobische)angstklachten, chronische vermoeidheid, verwerkingsproblemen of aanpassingsstoornissen
 • Psychische problemen die interfereren met de medische behandeling of het herstel belemmeren:
  • de arts-patiënt communicatie, verwachtingen of opvattingen die niet overeenstemmen met het medisch beleid of gedragsfactoren die lichamelijke klachten versterken, zoals verhoogde symptoomperceptie, catastroferende cognities of overmatig ziektegedrag
 • Andere ingrijpende levensgebeurtenissen.
 • Eerder psychologische behandeling.
  • premorbide persoonlijkheidsproblemen, stemmingsproblemen, burn-out, gecompliceerde rouw of relatieproblematiek
indicaties verwijzing psychiater
Indicaties verwijzing Psychiater
 • Distress score boven het afkappunt gepaard gaat met psychiatrische symptomen.
 • Psychiatrische behandeling in voorgeschiedenis.
 • Psychiatrische diagnostiek:
   • Delirium
   • Dementie
   • Stemmingsstoornis (depressie)
   • Aanpassingsstoornis
   • Middelenmisbruik(alcohol)
   • Persoonlijkheidsstoornis
 • Psychiatrische medicatie.
 • Pijnproblematiek en symptoomcontrole.
taken geestelijk verzorger
Taken Geestelijk verzorger
 • Indien religieuze, levensbeschouwelijke, zingevings- of existentiële vragen de boventoon voeren, is het aan te bevelen een geestelijke verzorger in te schakelen.
 • Geestelijk verzorgers (Register Geestelijke Verzorging) kunnen samen met de patiënt zoeken naar houvast in deze situatie, naar de bronnen van eigen kracht.
indicaties verwijzing geestelijk verzorger
Indicaties verwijzing Geestelijk verzorger
 • Vragen over de zin van het leven.
 • Zorg om de toekomst of laatste levensfase, leven na de dood.
 • Vragen, twijfels over de eigen levensbeschouwing.
 • Verlies van geloof, conflicten met geloof, zoeken naar vertrouwen.
 • Conflict tussen voorgestelde behandeling en de eigen levensbeschouwing.
 • Isolatie van geloofsgemeente, verlies van binding met levensbeschouwelijke groep.
 • Behoefte aan religieuze of levensbeschouwelijke rituelen zoals gebed, bijbel lezen, zegen, communie, ziekenzalving.
paramedische disciplines
Paramedische disciplines
 • Paramedische disciplines zijn:
  • Diëtetiek
  • Fysiotherapie
  • Ergotherapie
  • Logopedie
  • Seksuologie
  • Huid / oedeemtherapie
 • Bij arbeidsgerelateerde problemen kan ook verwezen worden naar:
    • Bedrijfsmaatschappelijk werk of een arbeidsdeskundige
 • Diversen:

– Lotgenoten respectievelijk patiëntenverenigingen.

terugkoppeling opdracht consultvraag
Terugkoppeling opdracht consultvraag
 • Klopt je indicatie voor verwijzing met het takenpakket dat je zojuist gezien hebt?
 • Hoe zorg je dat je de consultvraag bij de juiste discipline komt?
multidisciplinair overleg mdo 1v3
Multidisciplinair overleg (MDO) (1v3)
 • MDO = afstemming met andere disciplines waarbij het probleem het uitgangspunt dient te zijn.
 • Richt zich op:
   • Lichamelijk
   • Psychisch
   • Sociaal-cultureel
   • Maatschappelijk
   • Spiritueel functioneren van de patiënt
multidisciplinair overleg mdo 2v3
Multidisciplinair overleg (MDO) (2v3)
 • Structureel patiëntenbespreking met alle aanwezigen disciplines:
  • (Oncologie)Verpleegkundigen
  • Medisch Maatschappelijk Werk
  • Klinisch psycholoog / Gezondheidszorgpsycholoog
  • Geestelijk verzorger
  • Behandelend specialist
  • Overige paramedische disciplines
 • Taken:
  • advies geven op maat ten aanzien van een medisch behandelplan
  • het opstellen van een psychosociaal behandelings- en/of
  • begeleidingstraject voor de patiënt
multidisciplinair overleg mdo psz 3v3
Multidisciplinair overleg (MDO)- psz (3v3)
 • Verwijzen van patiënten naar specifieke psychosociale hulpverleners met duidelijke consultvraag.
 • Afstemming consult psychosociale hulpverleners.
 • Verschillende disciplines leren elkaar kennen met als gevolg betere afstemming.
 • Coaching van basale psychosociale hulpverleners.
 • Reflecteren op elkaar.
evaluatie
Evaluatie

– schriftelijk

- invullen evaluatieformulier

– mondeling:

- wat heb je er voor je zelf uitgehaald?

- wat neem je mee voor in de praktijk?

- welke tip geef je aan je team/collega’s?

ad