Download
1 / 21

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการของศูนย์ สช . ภาคกลาง ปี 2555 - PowerPoint PPT Presentation


  • 100 Views
  • Uploaded on

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการของศูนย์ สช . ภาคกลาง ปี 2555. 1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี2555. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของอสม.และภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการของศูนย์ สช . ภาคกลาง ปี 2555' - alanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

1 2555
1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี25551.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี2555

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของอสม.และภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน


1 25551
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี2555

ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑ การดำเนินการประเมินผลทุกหมู่บ้าน โดยการใช้เวทีชุมชน ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาส่วนขาดของหมู่บ้านเพื่อวางแผนการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ พร้อมทั้งให้ผู้นำชุมชนและท้องถิ่นรับทราบ ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2555

๒ ทีมงานหมู่บ้านร่วมกันพัฒนาส่วนขาดของหมู่บ้าน


1 25552
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี2555

๓ การประเมินผลหมู่บ้านอีกครั้งในเดือนมิถุนายน โดย บันทึกข้อมูลลงใน www.thaiphc.net

๔ หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพ ปี ๒๕๕๕ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๖๐ ของหมู่บ้านทั้งหมดในตำบลจัดการสุขภาพ


1 25553
1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี2555

สิ่งสนับสนุน

แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ


2.1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพชุมชนในระดับตำบล ระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการในการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพสู่ระบบสุขภาพชุมชน

เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดีๆในการพัฒนาและต่อยอดความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน


2.1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพชุมชนในระดับตำบล ระดับจังหวัด

ขั้นตอนการดำเนินงาน

สร้างความเข้าเข้าใจร่วมกัน

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหรือกระบวนการอื่นๆ

ติดตามประเมินผล

1แบบประเมินตนเอง

2.แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีไทย


2.1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพชุมชนในระดับตำบล ระดับจังหวัด

เป้าหมาย อำเภอละ 1 ตำบล รวม ภาคกลาง 209 แห่ง

สิ่งสนับสนุน

-งบประมาณ ระดับจังหวัด จังหวัดละ 10,000 บาท

-งบประมาณระดับอำเภอ อำเภอละ 5,000 บาท

-งบประมาณตำบลจัดการ พื้นที่ 10,000 บาท


ตารางการจัดสรรงบประมาณตารางการจัดสรรงบประมาณ3.การดำเนินงานฟื้นฟูสุขภาพชุมชนและจัดการสิ่งแวดล้อมภายหลังน้ำลด3.การดำเนินงานฟื้นฟูสุขภาพชุมชนและจัดการสิ่งแวดล้อมภายหลังน้ำลด

1.การอบรม อสม.หลักสูตรการจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ คน สามารถ ดาวน์โหลดหลักสูตรได้ที่ เว็บไซด์ www.thaiphc.netพร้อมแบบทดสอบความรู้

2.การสนับสนุน อสม.ในการออกปฏิบัติงานให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สิ่งแวดล้อม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น

- การจัดกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยา /การจัดเวทีประชาคม / การรณรงค์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม การเยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบ1.


3.การดำเนินงานฟื้นฟูสุขภาพชุมชนและจัดการสิ่งแวดล้อมภายหลังน้ำลด3.การดำเนินงานฟื้นฟูสุขภาพชุมชนและจัดการสิ่งแวดล้อมภายหลังน้ำลด

3.การพัฒนาตำบลต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนในภาวะวิกฤต ดำเนินการ จังหวัดละ 5 ตำบล ได้รับงบประมาณสนับสนุน ตำบลละ 30,000 บาท โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้

- การคัดเลือกพื้นทีเลือกพื้นที่ตามความเหมาะสม

- การพัฒนาและเตรียมทีมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมภัยพิบัติในชุมชน

- การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงของพื้นที่ที่จะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ / คาดการณ์เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม ภัยธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น

แบบประเมิน


งบประมาณโครงการภาวะวิกฤติงบประมาณโครงการภาวะวิกฤติ


โครงการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นโครงการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นและประเมินอสม.ดีเยี่ยม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพื่อคัดเลือกผลงานและประกาศเกียรติคุณของอสม.ให้ปรากฏเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อสม.อื่นๆ

2.เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ อสม.ในการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน

3.เพื่อส่งเสริมบทบาทและความสามารถของอสม.ให้เป็นผู้นำด้านสุขภาพ


โครงการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นโครงการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นและประเมินอสม.ดีเยี่ยม

สิ่งสนับสนุน

งบประมาณ *การคัดเลือกอสม. จังหวัดละ 10,000 บาท

*การรณรงค์วันอสม.จังหวัดละ 10,000 บาท

รวมจังหวัดละ 20,000 บาท


โครงการสนับสนุนชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของอสม.โครงการสนับสนุนชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของอสม.

เป้าหมาย หมู่บ้านละ 2 ชุด

งบประมาณ ชุดละ 900 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)


ขอบคุณค่ะ โครงการสนับสนุนชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของอสม.


ad