VHDL
Download
1 / 38

VHDL - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

VHDL. Today, Verilog HDL is an accepted IEEE standard. In 1995, the original standard IEEE 1364-1995 was approved. IEEE 1364-2001 is the latest Verilog HDL standard that made significant improvements to the original standard. VHDL, Verilog. VHDL – bardziej podobny do ADA, Pascal

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VHDL' - alan-joseph


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
VHDL

 • Today, Verilog HDL is an accepted IEEE standard. In 1995, the original standard IEEE 1364-1995 was approved. IEEE 1364-2001 is the latest Verilog HDL standard that made significant improvements to the original standard


Vhdl verilog
VHDL, Verilog

 • VHDL – bardziej podobny do ADA, Pascal

 • Verilog – bardziej podobny do C

 • Większość firm US używa Verilog

 • Większość firm europejskich + Intel + Texas Instruments używa VHDL

 • VHDL jest lepiej wyposażony do tworzenia złożonych, zmieniających się projektów


Cztery poziomy abstrakcji opisu
Cztery poziomy abstrakcji opisu

 • Behawioralny (algorytmiczny)

 • Ścieżka danych

 • (Strukturalny) Poziom bramek (Gate Level)

 • Poziom przełącznikowy – zależny od technologii programowalnego układu


Rtl synteza
RTL, Synteza

 • Mieszanka stylu behawioralnego i ścieżki danych, to tzw. RTL – Register Transfer Level

 • W trakcie syntezy następuje Przejście z RTL na Gate Level – poziom bramek

 • Im wyższy poziom abstrakcji, tym bardziej niezależny od implementacji i elastyczny projektPrzyk ad1
Przykład

module ripple_carry_counter(q, clk, reset);

output [3:0] q;

input clk, reset;

T_FF tff0(q[0],clk, reset);

T_FF tff1(q[1],q[0], reset);

T_FF tff2(q[2],q[1], reset);

T_FF tff3(q[3],q[2], reset);

endmodule


Przyk ad2
Przykład

module T_FF(q, clk, reset);

output q;

input clk, reset;

wire d;

D_FF dff0(q, d, clk, reset);

not n1(d, q);

endmodule


Przyk ad3
Przykład

module D_FF(q, d, clk, reset);

output q;

input d, clk, reset;

reg q;

always @(posedge reset or negedge clk)

if (reset) q <= 1'b0;

else q <= d;

endmoduleTest bench1
Test bench

module stimulus;

reg clk;

reg reset;

wire[3:0] q;

ripple_carry_counter r1(q, clk, reset);

initial clk = 1'b0;

always #5 clk = ~clk;

initial

begin

reset = 1'b1;

#15 reset = 1'b0;

#180 reset = 1'b1;

#10 reset = 1'b0;

#20 $finish;

end

initial $monitor($time, " Output q = %d", q);

endmodule


Notacja
Notacja

 • Zapis liczby z rozmiarem: <rozmiar> '<format bazy> <liczba>

 • Przykłady:4'b1111 12'habc 16'd255


Notacja1
Notacja

 • Liczby bez rozmiaru:

  23456 // domyślnie – 32 bity

  'hc3

  'o21


Operatory
Operatory

 • a = ~ b; // jednoargumentowe

 • a = b && c; // dwuargumentowe

 • a = b ? c : d; // trójargumentowe


Operatory1
Operatory

 • arytmetyczne: + - * / % (mod)

 • relacyjne: > >= < <= == !=

 • logiczne: && (and) || (or)

 • bitowe: & (and) | (or) ^ (xor) ^~ (not-xor)

 • przesunięcia bitowe: << (shl) >> (shr)


Operatory2
Operatory

 • Warunkowy A ? B : C (jeśli warunek A spełniony, to wartość B, w przeciwnym wypadku – wartość C)

 • Sklejenie: { A, B, C }

 • Powtórzenie N razy: { N{A} }


Warto ci logiczne
Wartości logiczne

 • Wartości: 0, 1, x, z

 • Przykład: strong1, weak0


Wire reg
Wire, reg

 • W VHDL – signal

 • W Verilog:

  • wire – połączenie między blokami w opisie strukturalnym

  • reg – zmienna (alokacja pamięci do przechowywania jakiejś wartości)

 • Deklaracje: np.

  • reg reset;

  • wire a;


Wektory
Wektory

 • W VHDL – tablice bitów

 • W Verilog – wektory:

  • wire a;

  • wire [7:0] bus;

  • wire [31:0] busA,busB,busC;

  • reg [0:40] virtual_addr;


Selekcja fragmentu wektora
Selekcja fragmentu wektora

busA[7]

 • bus[2:0]Selekcja fragmentu wektora2
Selekcja fragmentu wektora

 • Normalna:

  • busA[7]

  • bus[2:0]

 • Ze zmienną: [<bit_pocz>{+|-}:<szer>] :

  • data2[31-:8]; //start=31, szer=8 => data[24:31]

  • data2[24+:8]; //start=24, szer=8 => data[24:31]


Selekcja fragmentu wektora3
Selekcja fragmentu wektora

 • Bit startowy może być zmienną:

  for (j=0; j<=31; j=j+1)

  byte = data1[(j*8)+:8];

  data1[(byteNum*8)+:8] = 8'b0;

 • Oczywiście możliwe w VHDL:

  pamiec(conv_integer(addr))


Typy danych
Typy danych

 • Typy proste:

  • Integer,

  • Real,

  • Time

 • Tablice:

  integer count[0:7];

  reg bool[31:0];

  time chk_point[1:100][0:255];


Sta e
Stałe

 • parameter port_id = 5;

 • parameter cache_line_width = 256;


Sta e1
Stałe

 • Deklaracja w module:

  • parameter port_id = 5;

  • parameter cache_line_width = 256;

 • Nadanie wartości w instancji modułu: defparam (jak generic map w VHDL)

 • Parametr, który nie podlega defparam: localparam


Modu verilog
Moduł Verilog

 • Definicja bloku, odpowiada parze entity/architecture

 • Lista wejść/wyjść – jak deklaracja port w entity

 • Pozostałe instrukcje – jak wnętrze architekture


Modu verilog1
Moduł Verilog

 • Jednak moduł jest jedynie szablonem bloku

 • Musi nastąpić deklaracja instancji

 • Musi więc ostatecznie wystąpić strukturalny poziom specyfikacji


Modu deklaracja port w
Moduł – deklaracja portów

 • Poza wyliczeniem portów w nagłówku, deklaracja kierunków:

  module SR_latch(Q, Qbar, Sbar, Rbar); output Q, Qbar;

  input Sbar, Rbar;

  //inout xx;

  nand n1(Q, Sbar, Qbar);

  nand n2(Qbar, Rbar, Q);

  endmoduleOpis strukturalny1
Opis strukturalny

 • Lista połączeń:

  • Wg kolejności:

  • Z nazwami:


Opis cie k danych
Opis ścieżką danych

 • Składnia:

  przypisanie ::= assign [siła] [opóźn] lista_przypisań ;

  lista_przypisań ::= elem_przyp { , elem_przyp }

  elem_przyp ::= l_strona = wyrażenie

 • Przykłady:

  • assign addr[15:0] = addr1_bits[15:0] ^ addr2_bits[15:0];

  • assign {c_out, sum[3:0]} = a[3:0] + b[3:0] + c_in;

  • wire #10 out = in1 & in2;


Opis behawioralny
Opis behawioralny

 • Odpowiednik procesu: struktury always, initial

 • Przykład:

  module clock_gen (output reg clock); initial clock = 1'b0;

  always #10 clock = ~clock;

  initial #1000 $finish;

  endmodule


Lista czu o ci
Lista czułości

always @( reset, clock, d)

begin

if (reset)

q = 1'b0;

else if(clock)

q = d;

end

Egzekucja sekwencyjna i r wnoleg a
Egzekucja sekwencyjna i równoległa

 • Przetwarzanie sekwencyjne: begin .. end

 • Przetwarzanie równoległe: fork .. join


ad