Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Priebežne financovaný - PowerPoint PPT Presentation

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Download
1 / 18

 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Priebežne financovaný dôchodkový systém v Slovenskej republike. Bratislava Patrícia BOJKOVÁ 19. február 2014. Obsah. Dôchodkový systém v SR Dôchodkové dávky vyplácané z I. piliera Dôchodkový vek od roku 2017

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Priebežne financovaný

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ministerstvo pr ce soci lnych vec a rodiny slovenskej republiky priebe ne financovan

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Priebežne financovaný

dôchodkový systém

v Slovenskej republike

BratislavaPatrícia BOJKOVÁ

19. február 2014


Ministerstvo pr ce soci lnych vec a rodiny slovenskej republiky priebe ne financovan

Obsah

 • Dôchodkový systém v SR

 • Dôchodkové dávky vyplácané z I. piliera

 • Dôchodkový vek od roku 2017

 • Valorizácia dôchodkov

 • Solidarita pri výpočte dôchodku

 • Poistné na dôchodkové poistenie

 • SZČO

 • Bilancia I. piliera

 • Plánované zmeny


D chodkov syst m v sr

Dôchodkový systém v SR

 • I. pilier

  • povinné dôchodkové poistenie definované dávkovo, financované priebežne

  • spravovaný Sociálnou poisťovňou (verejnoprávna inštitúcia)

  • upravený zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

 • II. pilier

  • súčasť povinného dôchodkového poistenia, príspevkovo definované, financované prostredníctvom kapitalizácie

  • spravovaný súkromnými DSS

  • upravený zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • III. pilier

  • dobrovoľné dôchodkové sporenie, príspevkovo definované, financované prostredníctvom kapitalizácie

  • spravovaný súkromnými DDS

  • upravený zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


I pilier d chodkov d vky

I. Pilier – dôchodkové dávky

Druhy dôchodkových dávok vyplácaných po splnení zákonom ustanovených podmienok:

 • Starobný dôchodok

 • Predčasný starobný dôchodok

 • Invalidný dôchodok

  • s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %

  • s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %

 • Vdovský dôchodok

 • Vdovecký dôchodok

 • Sirotský dôchodok


I pilier starobn d chodok

I. Pilier – starobný dôchodok

Podmienky nároku na starobný dôchodok:

 • Minimálne obdobie dôchodkového poistenia 15 rokov

 • Dôchodkový vek 62 rokov (postupné zjednotenie pre mužov a ženy)

  Vzorec na výpočet starobného dôchodku:

  SD = POMB x ODP x ADH

  SD = suma starobného dôchodku (mesačná);

  POMB = priemerný osobný mzdový bod;

  ODP = obdobie dôchodkového poistenia;

  ADH = aktuálna dôchodková hodnota (2014 = 10,2524 eura)


I pilier pred asn starobn d chodok

I. Pilier – Predčasný starobný dôchodok

Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok:

 • Minimálne obdobie dôchodkového poistenia 15 rokov (v prípade sporiteľa je potrebné získať zároveň minimálne 5 rokov dôchodkového sporenia)

 • Najviac dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku

 • Suma dôchodku musí byť vyššia ako 1,2 násobok sumy ŽM pre jednu plnoletú fyzickú osobu (pre rok 2014 viac ako cca 240 eur), resp. 0,6 násobok sumy ŽM v prípade sporiteľa

  Suma PSD je znížená o 0,5 % za každých začatých 30 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku.

  Nárok na výplatu nevzniká v prípade výkonu zárobkovej činnosti, z ktorej je osoba povinne dôchodkovo poistená.

  Po dovŕšení dôchodkového veku možnosť prepočítania sumy PSD o obdobie, počas ktorého bola výplata PSD pozastavená.


I pilier d chodkov vek od 2017

I. Pilier – dôchodkový vek od 2017

Automatická úprava/zvyšovanie dôchodkového veku v závislosti od strednej dĺžky života:

DVt = DVt -1 + (ØSDŽt-7, t-3 – ØSDŽt-8, t-4 ) x 365

DVt = dôchodkový vek na príslušný kalendárny rok

DVt -1 = dôchodkový vek, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku

SDŽt-7, t-3 = priemerná stredná dĺžka života za prvé referenčné obdobie

SDŽt-8, t-4 = priemerná stredná dĺžka života za druhé referenčné obdobie

Dôchodkový vek na príslušný kalendárny rok sa ustanoví opatrením MPSVR SR najneskôr do 31.10. predchádzajúceho kalendárneho roka (1-krát v roku 2016).


I pilier d chodkov vek od 20171

I. Pilier – dôchodkový vek od 2017


I pilier valoriz cia d chodkov

I. Pilier – valorizácia dôchodkov

 • Každoročne od 1.1.

 • Od roku 2013 postupný prechod valorizačného mechanizmu od tzv. švajčiarskeho spôsobu (50 % rast spotrebiteľských cien a 50 % rast priemernej mzdy)na valorizáciu dôchodkov v závislosti od rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov s cieľovým stavom v roku 2018.

 • V prechodnom období rokov 2013 až 2017 je valorizácia dôchodkov realizovaná pevnou sumou.


I pilier valoriz cia d chodkov1

I. Pilier – valorizácia dôchodkov

* spotrebiteľské ceny za domácnosti dôchodcov


I pilier solidarita pri v po te d chodku

I. Pilier – solidarita pri výpočte dôchodku

 • Postupné posilnenie solidarity vyššie príjmových poistencov s nižšie príjmovými poistencami prostredníctvom úpravy koeficientov redukcie a antiredukcie POMB s cieľovým stavom v roku 2018.

 • Počas prechodného 6 ročného obdobia sa solidarita posilňuje nasledovným spôsobom:


I pilier platenie poistn ho

I. Pilier – platenie poistného

 • Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie 5-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov (rok 2014 v sume 4 025 eur)

 • Na účely výpočtu dôchodku sa berie do úvahy POMB najviac v hodnote 3

 • Povinne dôchodkovo poistené osoby od 1.1.2013 aj osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • Od 1.9.2012 zreálneniesadzby poistného na starobné poistenie pre účastníkov dvojpilierovej výstavby a súčasne zníženie sadzby príspevkov na starobné dôchodkové sporenie - 14 % I. pilier a 4 % II. pilier (počas prechodného obdobia od roku 2017 do roku 2024 nárast sadzby do II. piliera na cieľových 6 %)


I pilier sz o

I. Pilier – SZČO

SZČO s účinnosťou od 1.1.2013:

 • Zvýšenie minimálneho VZ z pôvodných 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov na 50 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov (rok 2014 min. VZ = 402,50 eura)

 • Zvýšenie vymeriavacieho základu o zaplatené poistné na sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie

 • Postupné zníženie konštanty 2 (t. j. polovica pomernej časti základu dane) na účely výpočtu vymeriavacieho základu na sociálne poistenia na hodnotu 1,486 počas troch rokov

 • Cieľom je zabezpečiť, aby SZČO mali nárok na porovnateľný dôchodok ako zamestnanci (minimálne na úrovni 25 % z priemerného zárobku v SR)


I pilier deficit d chodkov ho poistenia v rokoch 2000 2013 v mil eur

I. Pilier – deficit dôchodkového poistenia v rokoch 2000 – 2013 (v mil. eur)


I pilier bilancia d chodkov ho poistenia

I. Pilier – bilancia dôchodkového poistenia

Vplyvom prijatých zmien v I. a II. pilieri došlo k zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému v porovnaní so stavom bez prijatia opatrení:

 • zníženie výdavkov o 2,6 % vzhľadom k HDP pre rok 2060

 • zvýšenie príjmov o 1,0 % vzhľadom k HDP pre rok 2060


I pilier tatistick daje

I. Pilier – štatistické údaje

 • Nárast strednej dĺžky života pre vekovú skupinu 62 ročných (prognóza EUROPOP 2010) :

  • Muži (2010) 16,0 rokov na 23,2 rokov (2060) = + 7,2 rokov

  • Ženy (2010) 20,4 rokov na 27,0 rokov (2060) = + 6,6 rokov

 • Teoretická miera náhrady dôchodku pre rok 2057 (Pension at Glance 2013, OECD)


I pilier pl novan zmeny

I. Pilier – plánované zmeny

 • Zavedenie inštitútu minimálneho dôchodku:

  • od roku 2015 v závislosti od počtu odpracovaných rokov

  • cieľom je, aby sa osoby, ktoré odpracovali dostatočne dlhé obdobie neocitli v systéme pomoci v HN

  • Prehodnotenie konštrukcie na výpočet dôchodku – prechod na súčet OMB


Ministerstvo pr ce soci lnych vec a rodiny slovenskej republiky priebe ne financovan

Ďakujem za pozornosť!


 • Login