l nda sociologjia filozofia e edukimit
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lënda : Sociologjia & Filozofia e edukimit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Lënda : Sociologjia & Filozofia e edukimit - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

Lënda : Sociologjia & Filozofia e edukimit. Kjo lëndë përbëhet nga dy pjesë : SOCIOLOGJIA E EDUKIMIT FILOZOFIA E EDUKIMIT Arsimi shqyrtohet në këndvështrimin psikologjik , filozofik dhe sociologjik duke formuar disiplinat e psikologjisë , filozofisë dhe sociologjisë së edukimit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lënda : Sociologjia & Filozofia e edukimit' - akina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l nda sociologjia filozofia e edukimit

Lënda: Sociologjia & Filozofia e edukimit

Kjolëndëpërbëhetngadypjesë:

SOCIOLOGJIA E EDUKIMIT

FILOZOFIA E EDUKIMIT

Arsimishqyrtohetnëkëndvështriminpsikologjik, filozofikdhesociologjik duke formuardisiplinat e psikologjisë , filozofisëdhesociologjisësëedukimit

Përpjekjetpërtëshpjeguarfenomentkanëbërëqëtëformulohenidedhembikëtëbazëtëkrijohenedherrymatëndryshmefilozofike, sikursejanëfilozofitë: realiste, idealiste, ekzistencialiste, pragmatiste, etj, tëcilatgjejnëzbatimnëshkollë, sifilozofiedukimi.

Me daljen e sociologjisësishkencë (shek. 19) qëstudjonshoqërinë, arsmi, sipjesëpërbërse e shoqërisëtrajtohetedhenëpërmjetqasjevesociologjike

filozofia e edukimit
Filozofia e edukimit
 • Filozofianajepnjëkuptimmbibotënnëtërësi, natyrën, shoqërinëdhemendiminnjerëzor
 • Filozofia e edukimitështëstudimifilozofikiarsimitnëproblematikën e tij.
 • Objektikryesor I diskutimitnëfilozofinë e arsimitështëarsimi, ndërsametodat e përdorurajanëatotëfilozofisë.
 • Filozofët e arsimitfokusohennëproblemet e arsimitnganjëpikëpamjefilozofike.
 • Filozofia e edukimit (arsimit)nisetngaparimet, konceptet, qëllimet dhe metodat e disiplinës së edukimit.
 • Por, filozofiatrajton edheformat, metodat, qëllimetrezultatet konkrete, praktiketë procesit të edukimit, apo të qenit i edukuar.
r nd sia e filozofis sociologjis s edukimit
Rëndësia e filozofisë & sociologjisësëedukimit

Nëobjektin e kësajlënde do tëjenë:

 • Mendimifilozofik, psikologjik e social dheshkolla
 • Zhvillimi I mendimitfilozofiko-pedagogjiknëpëretapahistorike
 • Kontributortëmendimitfilozofiko-pedagogjik
 • Kontributortëmendimit socio-pedagogjik
 • Koncepte, shkolla, qasjetëmendimitfilozofik
 • Veçoritëdhepërqasjet e ndryshmefilozofike
 • Zbatimekonkretetëqasjeveteorikenëshkollë
 • Perspektivatëmendimitnëfushën e filozofisëdhesociologjisësëedukimit
qasje dhe vizione t filozofis s edukimit
Qasjedhevizionetëfilozofisësëedukimit

Qasjetfilozofikeofrojnëvizionetëshumta:

 • Filozofiaidealiste e edukimit
 • Filozofiarealiste e edukimit (dallimi midis tyre)
 • Filozofitëfetare, perenialistedheedukimi
 • Rikonstruksionizmi (konjitivizmi, konstruktivizmi, humanizmi) dheedukimi
 • Filozofiabihevioriste e edukimit
 • Filozofiaekzistencialiste e edukimit (liria e mendimit)
 • Filozofiaanalitike e edukimit (qartësia e argumentit, pozitivizmilogjik, epistemologjiadhezbulimetshkencore)
 • Marksizmidheedukimi (problemetsociale)
 • Filozofiapostmoderniste e edukimit (vizionetmodernistedhepostmodernistenëedukim), Fuko, Derida, etj.
deg t e filozofis edukimi
Degët e filozofisë & edukimi

Arsimipërshkrohetsingafilozofitëarsimore, ashtuedhengadegët e sajdherrymatëshumtafilozofike.

Ndërdegëtdherrymatkryesorefilozofikejanë:

 • Metafizika & filozofia e edukimit
 • Eistemologjia & filozofia e edukimit
 • Etika & filozofia e edukimit
 • Relativizmiskeptik & filozofia e edukimit
 • Natyra humane & filozofia e edukimit
 • Filozofia e jetës & dheedukimi
 • Tranzicioni, perspektivat & filozofia e edukimit
filozofit dhe teorit arsimore
Filozofitëdheteoritëarsimore
 • Filozofitë: idealizmi, realizmi, ekzistencializmi, pragmatizmi, etj
 • Këtofilozofiigjejmëedhesifilozofiarsimore: filozofiaarsimoreidealiste, realiste, ekzistencialiste, pragmatiste, etj.
 • Filozofiarsimoresirikonstruksionizmi (biheviorizmi, konjitivizmi) igjejmëedhesiteoriarsimore
 • Dallimiqëndronnëkëndvështrimin e dukurivenga: filozofitë, filofitë e edukimitapoteoritë e edukimit
 • Teoritë e edukimitzhvillohennënjë plan mëkonkretteorik, shkencor, ndërsafilozofitëkryesishtnërafshin e hamendësimitfilozofik, spekullimit (sifilozofidhesifilozofiarsimore)
sociologjia e edukimit
Sociologjia e edukimit

Kuptimi, qëllimi & funksionet e sociologjisësëedukimit

Treqasjetteorikepërshkrijnëstrukturatsociale, praedhesociologjinë e edukimit, dhejanë:

 • teoria e funksionalizmitstrukturor,
 • teoria e konfliktit social dhe
 • teoria e ndërveprimitsimbolik.

Nëobjektin e sociologjisësëedukimit do tëjenëedhe:

 • Socializimi professional imësuesit
 • Arsimidheshtresëzimi social
 • Efektet e shkollimitnëjetënindividuale & nëzhvilliminkulturor
 • Arsimimidhezhvillimiekonomik &shoqëror
 • Arsimimidheedukiminëkontekstin global
zhvillimi historik i mendimit filozofik arsimor
Zhvillimihistorikimendimitfilozofik - arsimor
 • Ngapikëpamjakronologjikefilozofiae edukimittrajton:
 • edukimiminfilozofiko-arsimornëvitet e hershme
 • Filozofia e edukimitnëantikitet (çvendosja e edukimitnëeuropënperëndimore. Edukiminëgreqidheromë)
 • Filozofia e rilindjesnëetapën e mesjetës (rënia e perandorisëromakedhemesjeta)
 • Filozofia e edukimitnëetapën e Rilindjekombëtare (koha e ndryshimit: periudha e rilindjesdhereformimi) (shekulli I 18 e nëvijim: Periudha e iluminizmitosearsyesdheshkolla)
kontribuesit e mendimit filozofik arsimor
Kontribuesit e mendimitfilozofikarsimor

Idetë e filozofëvetëshquargjejnëzbatimnëarsiminbashkëkohor. Ndërmëtëmëdhenjtëjanë:

 • Sokrati (metodasokratike, tëpyeturi, dialogu)
 • Platoni (krijoishkollë, tëmësuarit me kompetencënëshërbimtëqytetarisë, polisit)
 • Aristoteli (hodhithemelet e filozofisësëedukimit, mësimipërprofesionindheedukimin moral)
 • Mbikëtobazapedagogjiko-filozofikeshtjelluanidetë e tyre: Kuintiliani, Akuini, Erazmi, Pestaloci, Avicena, Averoes, Rusoi, Herbarti, Djui, Loku, Kanti , Maria Montesori.
tema e par a kuptimi q llimi funksionet e fil soc s arsimiit
Tema e parë: A. KUPTIMI, QëLLIMI & FUNKSIONET E FIL. & SOC. Së ARSIMIIT

Objekt I temëssëparëështëpërshkrimiiobjektit, kuptimit, qëllimit, funksioneve, natyrëssësociologjisëdhefilozofisëarsimore. Kërkesatmëposhtë do tëpërshkojnëgjithëtemat e trajtuara:

 • Objektivat
 • Hyrje
 • Kuptimiifilozofisëdheedukimit
 • Konceptiifilozofisësëarsimit
 • Fushëveprimiifilozofisësëarsimit
 • Natyra e filozofisësëarsimit, mënyrat e shqyrtimitfilozofik
 • Funksionet e filozofisësëarsimit
 • Lidhjandërmjetfilozofisësëmësimdhëniesdhestilevetëmësimdhënies
p r filozofin e edukimit
Përfilozofinë e edukimit

Objektivanëdisiplinën e filozofisësëedukimit.

Nëpërfundimtëlëndësstudenti do tëjetënëgjendjetë:

 • Diskutojëkuptimin e filozofisësëarsimit,
 • shpjegojëqëllimin e filozofisësëarsimit.
 • numërojfunksionet e ndryshmetëfilozofisësëarsimit.
 • metodat e ndryshmetëhulumtimitFilozofik
 • përshkruajëmarrëdhënien midis filozofisësëmësimdhëniesdhestilevetëmësimdhënies.
sokrati
Sokrati
 • Sokrati përdorimetodën e majeutikës (mamia)si një instrument që zhvillon të menduarit, për të testuaridetë.
 • Në filozofinë arsimore të Sokratit marrin rëndësi pyetjet, jo vetëm për nga natyra e ndërtimit, por edhe nga pikëpamja didaktike.
 • Respektimi nga mësuesi i hapësirës së nevojshme që nxënësi të meditojëpërtëdhënëpërgjigje
 • Sokrati një mendje e hapur i orientuar nga e vërteta, saktësia e dijes dhe vlera morale e saj.
 • Sokrati ishte mësues i Platonit. Vepra e tij, bashkë me konceptet e filozofisë arsimore na vijnë nëpërmjet Platonit, pasi ai nuk i shkruajti idetë e tij.  
th nie t sokratit
Thënie të Sokratit:
 • Un e di që nuk di.
 • Padija është zanafilla e të gjitha të këqiave.
 • Kush do të lëvizë botën të lëvizë më parë veten.
 • Kush beson se është diçka ka ndaluar të bëhet diçka.
 • Nuk është marri, të mos dish, por, të mos duash të mësosh.
 • Nuk guxojmë, jo sepse na duket e vështirë, por na duket e vështirë sepse nuk guxojmë.
 • Unë nuk mund ta mësoj askënd për asgjë. Unë mund t\'i bëj vetëm të mendojnë.
 • Në se kujtohesh se çdo gjë është kalimtare, atëherë nuk do të jesh tepër i gëzuar në lumturi dhe shumë i pikëlluar në fatkeqësi.
 • Është më mirë të pësosh padrejtësi sesa ti ushtroshato .
ad