dakwah nabi muhammad saw di mekah dan madinah
Download
Skip this Video
Download Presentation
DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW DI MEKAH DAN MADINAH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW DI MEKAH DAN MADINAH - PowerPoint PPT Presentation


 • 686 Views
 • Uploaded on

DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW DI MEKAH DAN MADINAH. DAFTAR ISI. SEJARAH SINGKAT NABI MUHAMMAD KHADIJAH WAHYU PERTAMA DAKWAH AKSI MENENTANG DAKWAH TAHUN DUKA CITA ISRA ` MI ` RAJ DAKWAH KE TA\'IF IKRAR AQABAH RENCANA MEMBUNUH NABI HIJRAH KE MADINAH MASJID QUBA . PIAGAM MADINAH

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW DI MEKAH DAN MADINAH' - akina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
daftar isi
DAFTAR ISI
 • SEJARAH SINGKAT NABI MUHAMMAD
 • KHADIJAH
 • WAHYU PERTAMA
 • DAKWAH
 • AKSI MENENTANG DAKWAH
 • TAHUN DUKA CITA
 • ISRA` MI`RAJ
 • DAKWAH KE TA\'IF
 • IKRAR AQABAH
 • RENCANA MEMBUNUH NABI
 • HIJRAH KE MADINAH
 • MASJID QUBA
slide3

PIAGAM MADINAH

 • IZIN PERANG
 • PERJANJIAN HUDAIBIYAH
 • ISI PERJANJIAN HUDAIBIYAH
 • \'UMRAH AL-QADA\'
 • PENYEBARAN ISLAM
 • FATH MAKKAH
 • HAJI WADA\'
 • WAFAT NABI
 • UMMUL MUKMININ
sejarah singkat nabi muhammad
SEJARAH SINGKAT NABI MUHAMMAD
 • Nabidanrasulterakhir yang diutusoleh Allah Swt. adalahNabi Muhammad s.a.w. (Q.33:40). Iadipilihmenjadinabidanrasulpadausia 40 tahun. Iamenyampaikanrisalahkenabiankepadakaumnyaselama 22 tahun 2 bulandan 22 hari. Muhammad dilahirkandiMekah. Kakeknya, Abdul Muttalib, menamainya Muhammad (orangterpuji), sebuahnama yang belumpernahdigunakandandikenalsebelumnya. Ketikalahir, Muhammad telahmenjadianakyatim. Ayahnya, Abdullah, wafatsebelumialahir. Ketikaberusia 6 tahun, Muhammad sudahmenjadiyatimpiatu. Ibunya, AminahbintiWahab, meninggalduniadalamperjalananpulangdariYatsrib, setelahberziarahkekuburansuaminya. Kemudian, Muhammad diasuholeh Abdul Muttalib. Sebelum Muhammad berusia 8 tahun, kakeknyawafat. Pamannya, AbiTalib, lalumengambilalihtanggungjawabmengasuh Muhammad.
khadijah
KHADIJAH
 • Padausia 25 tahun Muhammad menikahdenganKhadijahbintiKhuwailid yang berusia 40 tahun. Khadijahadalahseorangpengusaha yang mempercayai Muhammad untukmenjajakandagangannyakeSuriah. Karenakejujuran Muhammad, Khadijahmenaruhhatipadanyadanmenikahinya. PasanganKhadijah- Muhammad dikaruniai 2 putra (Qasimserta Abdullah) dan 4 putri (Zainab, Rukayyah, UmmuKalsum, dan Fatimah). Khadijahadalahwanitapertama yang masuk Islam. Iameninggalpadausia 65 tahun, setelah 25 tahunmenikahdengan Muhammad.
wahyu pertama
WAHYU PERTAMA
 • Menjelangusia 40 tahun, Muhammad seringmenyendiridanbertafakurdiGuaHira. Guainiterletakdi Bukit Hira, sekitar 6 km disebelahtimurlautkotaMekah. Tingginya 155 cm danbisamemuat 4 orang. Di guaini Muhammad beribadahsepanjang Ramadan. Di guaini pula Muhammad menerimawahyupertamanyapadatanggal 17 Ramadan 12 SH/6 Agustus 610 M. MalaikatJibrilmenemuidanmenyuruhnyamembacawahyu Allah (Q.96:1-5).
dakwah
DAKWAH
 • Adaduatahapdakwah yang dilakukan Muhammad. Pertama, dakwahsecaradiam-diamselama 3 tahun. KeluargadansahabatNabi yang masuk Islam padatahapiniantara lain Khadijah, Abu Bakar as-Siddiq, dan Ali bin AbiTalib. Kedua, dakwahsecaraterang-terangan, yang dilakukanNabisetelahturunperintah Allah (Q.15:94). DakwahiniberlangsunghinggaNabiwafat. Banyaksahabat yang memeluk Islam padamasaini, antara lain Umar bin KhattabdanUsman bin Affan.
aksi menentang dakwah
AKSI MENENTANG DAKWAH
 • KaummusyrikKuraisytakmampumenghentikandakwah Muhammad. Berbagaicaramerekalakukan, tapihasilnyatetapnihil. Merekalalumengutus 10 oranguntukmenemuiAbiTalibdanmeminta agar iamaumembujukkeponakannyaberhentiberdakwah. Namun Muhammad menolakpermintaantersebut. Melihatketeguhanhati Muhammad, AbiTalibakhirnyamendukungkeputusankeponakannyaitudanberjanjiuntukselalumelindunginyadariancamanorangKuraisy.
tahun duka cita

TAHUN DUKA CITA

Muhammad benar-benarsedihketikaAbiTalib yang menjadipelindungutamanyawafatpadabulan Ramadan 2 SH, dalamusia 87 tahun. Belumhilangkesedihannya, Khadijah, istrinya yang iacintaidanselalumendampinginyadalamperjuangan, jugameninggaldunia. Muhammad sangatsedihdenganwafatnyakeduaorang yang menjadipembelarisalahnyaitu. Karenaitu, tahunke- 10 kenabianinidisebut \'Am al-Huzn (tahundukacita).

isra mi raj
ISRA` MI`RAJ
 • Padatahunke-10 kenabian, terjadiperistiwaIsraMikraj. Allah Swt. memperjalankanNabi Saw. padamalamhari (Isra) dariMasjidilharamdiMekahkeMasjidilaksadiYerusalem, kemudianmembawanyanaik (mikraj) kelangit agar bisamenyaksikankekuasaan Allah Swt. (Q.17:1). Dalamkesempatanmi\'rajitulahNabimenerimaperintahdari Allah Swt. berupakewajibanmenjalankansalat lima waktu.
dakwah ke ta if
DAKWAH KE TA\'IF
 • GangguankaumKuraisyterhadap Muhammad semakinmenjadi-jadisetelahpamandanistrinyawafat. PadabulanSyawaltahunke-10 kenabian, Muhammad pergikeluarkotaMekahmenujuTa\'if (65 km sebelahtenggaraMekah) bersamaanakangkatnya, Zaid bin Harisah, untukmenyebarkandakwah. Selamasepuluhhari, Nabi Saw. menemuiparapemukaBaniSaqif. NamunkehadiranNabidisanaditolakolehmereka.
ikrar aqabah
IKRAR AQABAH
 • SuatusaatNabibertemudenganenamorangsuku Aus danKhazrajdariYatsrib. Nabimenggunakankesempataniniuntukmemperkenalkan agama Islam. Mereka pun lalumenyatakanmasuk Islam dihadapanNabi. SetelahpulangkeYatsrib, merekamemberitahukanhaltersebutkepadapenduduklainnya. Padamusimhajiberikutnya, datanglahdelegasisuku Aus danKhazrajmenemuiNabidiAqabah. MerekamenyatakanikrarkesetiaankepadaNabi, yang kemudiandikenaldenganIkrarAqabah. Merekajugameminta agar NabibersediapindahkeYatsribuntukmenghindarigangguanorangKuraisy. MerekaberjanjiakanmembelaNabidarisegalaancaman.
rencana membunuh nabi
RENCANA MEMBUNUH NABI
 • SebelumhijrahkeYatsrib, kaumKuraisyberencanamembunuhNabi. Tapirencanajahatituketahuansebelumterlaksana. KetikamerekamengepungrumahNabi, merekahanyamenemukan Ali bin AbiTalibditempattidurNabi, sementaraNabidan Abu Bakarsudahpergi. KetikakaumKuraisymengejar, Nabidan Abu BakarbersembunyidiGua Sur. SetelahamanbarulahmerekamelanjutkanperjalanankeYatsrib.
hijrah ke madinah
HIJRAH KE MADINAH
 • DuabelastahunsudahNabiberdakwah, tapikaumKuraisytetapbelummaumenerimarisalahkenabiannya. MakaNabihijrahkeYatsrib. SetelahNabihijrah, kotaYatsribkemudiandikenaldengansebutanMadinah an-Nabi (kotaNabi) atauMadinah al- Munawwarah (kota yang bercahaya).
masjid quba
MASJID QUBA
 • SebelumsampaidiMadinah, Nabidan Abu BakarsinggahdiQuba, sebuahdesa yang jaraknya 10 km dariMadinah. Nabitinggaldisanaselamabeberapahari, sambilmenunggukedatangan Ali bin AbiTalibdariMekah. Di desaini, NabimembangunMasjidQuba. Inilahmasjidpertama yang dibangunolehNabi Saw. sebagaipusatperibadatan. Peristiwainiterjadipadatahunke-12 kenabian Muhammad.
piagam madinah
PIAGAM MADINAH
 • Di Madinah, Nabimemimpinpenataandanpeletakandasar- dasarkehidupanbagikaummuslimdanpendudukMadinahdalambeberapalangkah. Pertama, mempererattaliukhuwahIslamiah (persaudaraan Islam) antarakaumMuhajirindanAnsar yang sudahmasuk Islam. Kedua, membangunMasjidNabawi, sebagaitempatuntukmewujudkan rasa persaudaraanitu. Ketiga, mengikattalipersaudaraandengankomunitas lain yang tidakberagama Islam, yaitukaumYahudi, Nasrani, danMajusi. Ikatanhubunganituterwujuddalamperjanjian yang disebutdenganMisaqMadinah (PiagamMadinah). Dengandasar-dasaritu, masyarakatMadinahbisadisebutsebagaisebuahnegara, denganNabi Muhammad sebagaikepalanegara.
izin perang
IZIN PERANG
 • KendatiNabidanpengikutnyasudahhijrahkeMadinah, orangKuraisyterusmengganggumereka. SementaraitukaumYahudidiMadinahirimelihatkondisimiliter, politik, danekonomikaummuslimsemakinbaik. MerekalantasbersekongkoldengankaumKuraisyuntukmelumpuhkankaummuslim. Karenakaummuslimsemakinterancam, Allah mengizinkanmerekauntukberperang (Q.22:39-41). Setelahmendapatizin Allah Swt., NabidankaummuslimlalumemerangiorangKuraisydanYahudi. Adabeberapapeperangan yang dipimpinNabi, misalnyaPerangBadr, PerangUhud, PerangKhandaq (parit), danFathMakkah.
perjanjian hudaibiyah
PERJANJIAN HUDAIBIYAH
 • Padatahunke-6 hijrah, NabibermimpimemasukikotaMekahdanbertawaf (mengelilingiKa\'bah). Mimpiitudisampaikankepadaparasahabat. Saatitu pula, NabimengumumkankepadakaummuslimuntukmenunaikanibadahhajidiMekah. NamunkaummusyrikKuraisymenghalang- halangimereka. KaumKuraisykemudianmengutusSuhayl bin AmruntukbertemudenganNabidanmembuatperjanjianperdamaian. NabidanSuhaylmenyepakatisyarat- syaratperdamaianitu. Kalimatperjanjianditulisoleh Ali bin AbiTalib, atasperintahNabi. PerjanjianitudikenaldengannamaPerjanjianHudaibiyah.
isi perjanjian hudaibiyah
ISI PERJANJIAN HUDAIBIYAH
 • KaummuslimdankaumKuraisymengadakangencatansenjataselama 10 tahun. JikaadakaumKuraisy yang menyeberangkepihakNabitanpaseizinwalinya, iaharusdikembalikankepadamereka, tapijikapengikut Muhammad menyeberangkepihakmusyrikKuraisy, iatidakakandikembalikankepada Muhammad. Kabilah-kabilah Arab bebasbersekutudengan Muhammad ataupundenganorangKuraisy. Padatahuntersebut (6H), NabidanrombonganharuskembalikeMadinahdantidakbolehmasukkeMekah. Merekajugaharusmenundaibadahhajihinggatahunberikutnya, dengansyarattidakakantinggaldiMekahlebihdaritigaharidantidakmembawasenjataselainpedangdidalamsarungnya.
umrah al qada
\'UMRAH AL-QADA\'
 • SetahunsetelahPerjanjianHudaibiyahditandatangani, NabidankaummuslimdapatmemasukikotaMekahuntukberibadahhajidiKa\'bah. KaummusyrikKuraisymembiarkanmerekatinggaldiMekahselamatigahari. KesempataninidigunakanolehNabidankaummuslimuntukmenunaikanumrah, yang disebut \'Umrah al-Qada\', penggantiumrah yang tidakterlaksanapadatahunsebelumnyakarenadilarangkaummusyrikKuraisy.
penyebaran islam
PENYEBARAN ISLAM
 • PerjanjianHudaibiyahmenciptakansuasanatenangdanaman. EnambulansetelahperjanjianituNabiberdakwahkepadaparapenguasadisekitar Arab, dengancaramengirimkansurat, antara lain kepadapenguasa Iran, Mesir, Abessinia, Persia danRomawi (Bizantium). SuratNabiseluruhnyaberjumlahsekitar 105 buah. Namun, tidaksemuatekssuratitudisalinlengkap. Suratituberisiseruanuntukmasuk Islam. Setiapsuratdicapdenganstempeldariperak yang diukirdengantigabariskata: Muhammad, Rasul, Allah.
fath makkah
FATH MAKKAH
 • SuatusaatkaumKuraisymelanggarPerjanjianHudaibiyahdenganmembantusekutumerekamenyerangsekutukaummuslim. Mengetahuihalitu, NabisegeramenyiapkansepuluhribupasukanmuslimuntukberangkatkeMekah. PasukanmuslimmemasukikotaMekahtanpaperlawanandarikaumKuraisy. PeristiwaitudisebutFathMakkah (pembebasanMekah). Di Mekah, Nabimenghancurkanberhala-berhaladisekelilingKa\'bah. SetelahituNabimenyuruhBilalmenyerukan azan dariatasKa\'bah. KemudianmerekamendirikansalatberjemaahdengandipimpinolehRasulullah Saw.
haji wada
HAJI WADA\'
 • Padatahunke-10 Hijrah, Nabimenunaikanibadahhaji. BeliauberangkatkeMekahpada 28 Zulkaidah, setelahmenunjuk Abu DujanahsebagaiwakilnyadiMadinah. Pada 4 Zulhijah, NabitibadiMekah, danlangsungmasukkeMasjidilharammelaluipintuBaniSyaibah, sertamelakukantawafdansai. Pada 8 Zulhijah, Nabiberangkatke Mina dantinggaldisanahinggaterbitfajar. Padapagihari 9 Zulhijah, NabiberangkatkeArafahdengandiikutiolehsekitar 100.000 jemaah. Padaibadahhajiwada\' (wadak) initurunfirman Allah Swt. (Q.5:3) yang menandakanbahwa Allah Swt. telahmenyempurnakan agama Islam kepadaumat-Nyadantelahmencukupkannikmat- Nya. PerjalananhajiinikemudiandisebutHajiwadak (hajiperpisahan), karenabeberapabulansetelahibadahhajiituNabiwafat.
wafat nabi
WAFAT NABI
 • DuabulansetelahmenunaikanibadahHajiWadak, Nabimenderitademam. Badannyamulailemah. Meskipundemikianiatetapmemimpinsalatberjemaah. Namunsetelahmerasasangatlemah, iamenunjuk Abu Bakarmenjadipenggantinyasebagai imam salat. Setelahbeberapaharisakit, Nabidipanggilkeharibaan Allah Swt. padatanggal 12 Rabiulawal 11 H atau 8 Juni 632 M. Nabiwafatdalamusia 63 tahun. Abu Bakar as-SiddiqkemudianditunjukolehkaumMuhajirindanAnsarsebagaiKhalifahar-Rasul (penggantiRasul).
ummul mukminin
UMMUL MUKMININ
 • SetelahKhadijahwafat, Muhammad menikahlagisepuluh kali. KesebelasistriNabidisebutUmmulMukminin (ibuorang- orangberiman). Nabimenikahiparawanitatersebutkarenabeberapaalasan, antara lain untukmelindunginyadaritekanankaummusyrik, membebaskannyadari status tawananperang, mengangkatderajatnya, danmenciptakanperdamaiandengansukudariwanita yang dinikahiolehNabi.
ad