Kuratorium o wiaty w rzeszowie
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Realizacja priorytetowych zadań nadzoru w roku szkolnym 2008/2009 25 sierpnia 2009. Liczba szkół w województwie podkarpackim 2009 rok. SIEĆ SZKÓŁ. Liczba uczniów szkół podstawowych w województwie podkarpackim w latach 2005-2008. Nauczyciele.

Download Presentation

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kuratorium o wiaty w rzeszowie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Realizacja priorytetowych zadań nadzoru

w roku szkolnym 2008/2009

25 sierpnia 2009


Liczba szk w wojew dztwie podkarpackim 2009 rok

Liczba szkół w województwie podkarpackim 2009 rok


Sie szk

SIEĆ SZKÓŁ


Liczba uczni w szk podstawowych w wojew dztwie podkarpackim w latach 2005 2008

Liczba uczniów szkół podstawowych w województwie podkarpackim w latach 2005-2008


Nauczyciele

Nauczyciele


Kuratorium o wiaty w rzeszowie

Powszechność i dostępność wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem powoływania innych form wychowania przedszkolnego

ROK

PRZEDSZKOLAKA

Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu.

O tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi Ludźmi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.

Robert Fulghum


Liczba dzieci w przedszkolach w wojew dztwie podkarpackim

Liczba dzieci w przedszkolach w województwie podkarpackim


Kuratorium o wiaty w rzeszowie

Stan objęcia dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat wychowaniem przedszkolnym w województwie podkarpackim, 2008r.

Procent dzieci przedszkolnych


Dzieci obj te wychowaniem przedszkolnym w latach 2007 2008 i 2009 2010

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w latach 2007/2008 i 2009/2010


Trendy w wychowaniu przedszkolnym na podkarpaciu w latach 2007 2009

Trendy w wychowaniu przedszkolnym na Podkarpaciu w latach 2007- 2009


Kuratorium o wiaty w rzeszowie

2008/2009 – Rok Przedszkolaka

 • W roku szkolnym 2009/10 naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej rozpocznie

 • 508 sześciolatków 2,56%


Kuratorium o wiaty w rzeszowie

Upowszechniane edukacji przedszkolnej, budowanie wśród rodziców przekonania jej o znaczeniu w rozwoju dziecka.Tworzenie warunków do objęcia dzieci w wieku 3-5 lata wychowaniem przedszkolny poprzez tworzenie przedszkoli, punktów i zespołów przedszkolnych.Inspirowanie rodziców dzieci 6 – letnich do rozpoczęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej.

Wnioski


To co nas cieszy

To co nas cieszy

Wyniki

sprawdzianu po klasie VI


Nasi uczniowie w oke krak w

Nasi uczniowie w OKE - Kraków


Rednie wyniki ze sprawdzianu podkarpacie na tle polski

Średnie wyniki ze sprawdzianu Podkarpacie na tle polski


Umiej tno ci na sprawdzianie

Umiejętności na sprawdzianie

I

.

Oke.


Wnioski dotycz ce szk w wojew dztwie

Wnioski dotyczące szkół w województwie

Umiejętności rozumowanie i wykorzystanie wiedzy w praktyce nie zostały opanowane na poziomie koniecznym.

Umiejętności: czytanie, korzystanie z informacji opanowane na poziomie zadowalającym, poziom ich opanowania ciągle wzrasta.

Najwyższe wyniki w skali OKE uzyskały szkoły usytuowane w miastach od 20-100 tys. mieszkańców, najniższe w miastach powyżej 100 tysięcy.


To co nas cieszy1

To co nas cieszy

Wyniki

egzaminu gimnazjalnego


Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2009 roku w wojew dztwie podkarpackim

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2009 roku w województwie podkarpackim


Rednie wyniki z egzaminu gimnazjalnego podkarpacie na tle polski

Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego Podkarpacie na tle Polski


Kuratorium o wiaty w rzeszowie

Wnioski

 • Dokonać analizy wyników egzaminu, wyciągnąć wnioski.

 • Wyliczyć EWD dla każdej szkoły.

 • Podjąć działania naprawcze lub doskonalące jakość pracy szkoły.


Jako kszta cenia w podkarpackich szko ach

Jakość kształcenia w podkarpackich szkołach

Edukacyjna Wartość Dodana

jako nowy wskaźnik jakości kształcenia w szkołach


Wyniki surowe egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 oraz ewd

Wyniki „surowe” egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 oraz EWD


Kuratorium o wiaty w rzeszowie

Kontrola zgodności pracy szkoły z zatwierdzonym arkuszem

W zdecydowanej większości szkół organizacja pracy była zgodna z zatwierdzonymi arkuszami i aneksami, nauczyciele posiadali wymagane kwalifikacje, szkoły zapewniały uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Stwierdzono nieprawidłowości w:

rozkładzie zajęć;

wiele szkołach nowelizacji wymaga statut.


Kuratorium o wiaty w rzeszowie

W 50 szkołach podstawowych gimnazjach dokonano kontroli wdrażania do praktyki szkolnej programu poprawy efektywności kształcenia. Wnioski i uwagi pokontrolne:

 • Zintensyfikowanie pracy z uczniem zdolnym i mający trudności w uczeniu się.

 • Doskonalenie pracy z uczniami posiadającymi opinię o potrzebie dostosowania wymagań do możliwości edukacyjnych ucznia.

 • Częstsze organizowanie szkoleń w ramach WDN nt. wykorzystywania wyników egzaminów zewnętrznych i formułowania wniosków do pracy dydaktyczno-wychowawczej.


Kuratorium o wiaty w rzeszowie

W 50 szkołach podstawowych gimnazjach dokonano kontroli wdrażania do praktyki szkolnej programu poprawy efektywności kształcenia. Wnioski i uwagi pokontrolne:

 • Zaangażowanie rodziców do współpracy z dyrektorem i nauczycielami na rzecz poprawy efektów kształcenia przyniosło efekty – wyższe wyniki egzaminów zewnętrznych.

 • Realizacja programów poprawy efektywności kształcenia przyczyniła się do zmiany stylu pracy nauczycieli, przede wszystkim w zakresie:

 • - doskonalenia systemu oceniania,

 • - systematycznej diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów,

 • - wdrożenia uczniów do stosowania zintegrowanej wiedzy przy realizacji projektów międzyprzedmiotowych,

 • - zwiększenia częstotliwości spotkań zespołów przedmiotowych (praca zespołowa).


Kuratorium o wiaty w rzeszowie

W 63 szkołach przeprowadzono kontrolę wdrożenia do praktyki szkolnej programu poprawy efektywności wychowania. Z przeprowadzonych kontroli wynikają następujące wnioski:

 • Większość z kontrolowanych programów zostało opracowanych przez zespoły, które tworzyli: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, koordynator do spraw bezpieczeństwa i wychowawcy klas.

 • Przed opracowaniem programów została przeprowadzona diagnoza, określono problemy do rozwiązania. Realizacja programów sprzyjała skoordynowaniu działań wychowawczych w szkołach i zaangażowaniu w nie nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz różnych instytucji w środowisku.

 • Programy poddano ewaluacji (95,5 %).

 • W większości szkół programy będą kontynuowane.


Kuratorium o wiaty w rzeszowie

Monitoring realizowania przez szkołę zadań związanych z kształceniem, promowaniem, udzielaniem pomocy psychologiczno– pedagogicznej i rozwijaniem zainteresowań uczniów przeprowadzono w 17 przedszkolach, 33 szkołach podstawowych, 15 gimnazjach i 30 zespołach szkół.

 • Szkoły rozpoznają potrzeby edukacyjne uczniów i organizację pracy dostosowują do ich potrzeb.

 • W szkołach wdrożono wiele programów pracy z uczniem o szczególnych uzdolnieniach. Programy są ewaluowane.

 • Zasady współpracy z PPP w celu wspierania ucznia, rodzica i nauczyciela w zakresie rozwijania uzdolnień opracowało 45% monitorowanych szkół.

 • Tematyka hospitacji nie we wszystkich szkołach uwzględnia pracę z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.


 • Login