Zhodnotenie najvýznamnejších technologických odpadov z výroby buničiny a papiera - PowerPoint PPT Presentation

Zhodnotenie najv znamnej ch technologick ch odpadov z v roby buni iny a papiera
Download
1 / 14

 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zhodnotenie najvýznamnejších technologických odpadov z výroby buničiny a papiera. Geffert Anton Katedra chémie a chemických technológií DF TU Zvolen Banská Štiavnica, 12. - 14. 9. 2007. Množstvo odpadov v celulózovo-papierenskom priemysle SR. na úrovni 500 000 ton odpadov ročne

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zhodnotenie najvýznamnejších technologických odpadov z výroby buničiny a papiera

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zhodnotenie najv znamnej ch technologick ch odpadov z v roby buni iny a papiera

Zhodnotenie najvýznamnejších technologických odpadov z výroby buničiny a papiera

Geffert Anton

Katedra chémie a chemických technológií

DF TU Zvolen

Banská Štiavnica, 12. - 14. 9. 2007


Mno stvo odpadov v celul zovo papierenskom priemysle sr

Množstvo odpadov v celulózovo-papierenskom priemysle SR

 • na úrovni 500 000 ton odpadov ročne

  • pri priemernej produkcii odpadov na jedného obyvateľa 320 kg/rok je to produkcia cca 1 600 000 obyvateľov

 • typické technologické odpady z celulózovo-papierenského priemyslu predstavujú viac ako 90 % všetkých produkovaných odpadov(Demko 2002)


 • Zhodnotenie najv znamnej ch technologick ch odpadov z v roby buni iny a papiera

  Cieľ

  • posúdiť možnosti zhodnotenia piatich hlavných technologických odpadov:

   1. kalov zo zeleného lúhu

   2. vápenného kalu

   3. celulózovo-papierenského kalu

   4. popola zo spaľovania drevných odpadov

   5. výpľuvov z triedenia buničiny,

   ktoré predstavujú prevažnú väčšinu – 84 % zo všetkých odpadov vznikajúcich pri výrobe buničiny a papiera


  Regenera n okruh sulf tovej celul zky

  Regeneračný okruh sulfátovej celulózky


  Usadzovacia n dr zelen ho l hu

  Usadzovacia nádrž zeleného lúhu


  Cirkul cia v pna v regener cii

  Cirkulácia vápna v regenerácii


  Vznik a nakladanie s celul zovo papierensk mi kalmi

  Vznik a nakladanie s celulózovo-papierenskými kalmi


  Spa ovanie biomasy a separ cia popola

  Spaľovanie biomasy a separácia popola


  V sledky a diskusia

  Výsledky a diskusia

  • zo sledovaných technologických odpadov sa najviac problémovým javí kal zo zeleného lúhu, predovšetkým z pohľadu obsahu ťažkých prvkov (problémom môžu byť aj niektoré anióny)

  • práve v tomto odpade sa kumuluje najviac nežiadúcich látok

  • skládkovanie tohto odpadu je v súčasnosti najschodnejšia cesta jeho likvidácie

  • zloženie ďalších sledovaných odpadov a najmä obsah ťažkých kovov predurčuje z hľadiska ekológie ich bezproblémové zhodnotenie


  Mo nosti zhodnotenia vybran ch technologick ch odpadov

  Možnosti zhodnotenia vybraných technologických odpadov

  • do kompostov (rôznych tried)

  • v stavebníctve (pálené tehly)

  • iné stavebné materiály pre stavebníctvo (sadrovláknité a sadrotrieskové dosky)

  • energetické využitie niektorých odpadov a ich následné využitie popola v stavebníctve


  Z ver

  Záver

  • dva základné znaky zhodnocovania odpadov, ktoré musia byť v súlade:

   • zachovanie tržných princípov

   • ochrana životného prostredia

 • rozdielnosť systémov zaisťovania cieľov a povinností vyplývajúcich z legislatívy EÚ spôsobuje narušovanie tržného prostredia s nadväznosťami na dopady na životné prostredie príslušného regiónu

 • každá krajina a v nej existujúce celulózovo-papierenské závody by si mali hľadať svoju vlastnú cestu


 • Po akovanie

  Poďakovanie

  Táto práca vznikla s podporou grantovej agentúry VEGA pri riešení grantového projektu 1/3536/06


 • Login