Kapitel 10 kategoristyrd sourcing en v g till b ttre leverant rsresultat l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Kapitel 10 Kategoristyrd sourcing: en väg till bättre leverantörsresultat PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kapitel 10 Kategoristyrd sourcing: en väg till bättre leverantörsresultat. Program. Anledningar till att det finns underliggande besparingspotentialer vid inköp Hur man identifierar besparingspotentialer Utveckling av en sourcingstrategi Planering av kategoristyrd sourcing

Download Presentation

Kapitel 10 Kategoristyrd sourcing: en väg till bättre leverantörsresultat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kapitel 10Kategoristyrd sourcing:en väg till bättre leverantörsresultat


Program

Anledningar till att det finns underliggande besparingspotentialer vid inköp

Hur man identifierar besparingspotentialer

Utveckling av en sourcingstrategi

Planering av kategoristyrd sourcing

Hur man får bättre resultat från leverantörer

Myten om partnerskap

Slutsatser


Besparingspotentialer i inköp (1)

Företagsomspännande program fokuserade på kostnadssänkningar verkar vara framgångsrika.

Anledningar till slappa materialkostnader och priser:

Traditionellt inköp (Inköpare involveras sent, om de överhuvudtaget blir inblandade i inköpsbeslutsprocessen; företaget gör affärer med en fast grupp av kända leverantörer)

Kontinuerlig upphandling inom en fast grupp av leverantörer Inköpare konkurrensutsätter ett begränsat antal leverantörer genom att spela ut dem mot varandra.


Besparingspotentialer i inköp (2)

Prisökningar för automatiskt över till nästa led

ÖverspecificeringTekniska krav (definierade av FoU-avdelningar) som inte är nödvändiga läggs ut på leverantörerna.

Leverantörskarteller på (internationella) leverantörs-marknader

Trots de avtal som slutits på EU-nivå är karteller vanliga i de flesta europeiska länderna. I många branscher finns endast ett begränsat antal spelare, vilket möjliggör tysta överenskommelser.

Leverantörers kundrelationsprogram

Relationsprogram omfattar förmåner (fringisar) till kunder för att skapa en förmånligare position hos de beslutsfattande personerna.


Identifiera kostnadsbesparings-potentialer

 • Starta med analys av företagets inköpsspend med hjälp av en spendkub

 • Kategoriträd baserat på direkta och indirekta spendkategorier

 • Spendkategori:

  En grupp likartade produkter och tjänster som köps från leverantörer och används för att tillfredsställa interna och externa kunders behov


Exempel på ett kategoriträd för icke-produktionsrelaterad spend


Identifiera kostnadsbesparings-potentialer

 • Kostnadsbesparingar kan bero på:

  • Kundanpassade versus standardspecifikationer

  • Modulärt köp versus komponentköp

  • Köpar-leverantörsberoende

  • Antal leverantörer inblandade i sista upphandlingen

  • Sista upphandlingens omfattning

  • Typ och ålder på avtal

  • Skillnaden mellan marknadspris och tillverkningskostnaden

  • Nivån på inköpsfunktionens inblandning


Utveckla en sourcingstrategi

Leverantörsrelationer

Frågeställningar för sourcingstrategin:

 • Globala eller lokala inköp:Internationell leverantörs-inriktning nödvändig eller räcker det lokal eller nationell?

 • En- eller flerleverantörsval:Köp produkten av en eller fler leverantörer?

 • Partnerskap eller konkurrensutsatta anbud?Köp från leverantör med vilken en partnerrelation är att föredra eller håll leverantören på avstånd?


Utveckla en sourcingstrategi

Leverantörsrelationer

Frågeställningar för avtalsstrategin:

 • Köpa på långtidsavtal eller korta spotköp. Ska hela inköpsvolymen täckas av ett ramavtal eller ska varje delmängd köpas som ett leveransavtal?

 • Prisavtal eller prestationsavtal.Enbart ett prisavtal eller ett detaljerat servicenivåavtal (SLA) för rättidighet, tester, underhåll etc?


Planering för kategoristyrd sourcing

 • Den kategoristyrda inköpsplaneringen ger strategier för varje viktig inköpskategori

 • Innehåll:

  • Affärsstrategi och frågeställningar kring affärerna

  • Analys av historiska data

  • Kundkrav och inköpsprocess

  • Syften med sourcingstrategin

  • Sourcingstrategi per inköpskategori

  • Planering av aktiviteter

  • Organisation och sammansättning av teamet


Hur man får bättre leverantörsresultat

På väg mot prestationsbaserade relationer. En stegvis metodik:

Etablera bästa möjliga (juridiska) avtal, en genomgående analys av nuvarande avtalsupplägg med existerande leverantörer. Syfte: att ingå ett prestationsbaserat avtal.

Välj bästa leverantör, analys av (internationell) leverantörsmarknad, undersökande av den internationella konkurrensen. Syfte: Välja bästa leverantör inom respektive kategori.

Skaffa bästa lösning från bästa leverantör, fokusera på ständiga förbättringar med leverantören baserat på de totala ägandekostnaderna.


Myten om partnerskap

Philips är ett av de första europeiska företagen som fokuserat på partnerskap, och de introducerade begreppet ‘co-makership’.

Syftet med den här typen av samarbete är att åstadkomma förbättringar i:

 • Kostnader

 • Logistik

 • Kvalitet

 • Produktutveckling


Myten om partnerskap

Ellram och Hendrick (1993):

En partner är definierad som en firma med vilket ditt företag har

en pågående köpar-säljar-relation, som innefattar åtagande

under en längre tid. Ömsesidigt delar man information, risker och vinster som uppstår inom ramen för relationen.

Deras forskning visar att:

 • Mindre än1% av leverantörsrelationer kan betraktas som partnerskapsrelationer. Dock är dessa leverantörer ansvariga för12 % av den sammanlagda inköpsvolymen!


Myten om partnerskap

 • En studie från DTI (1994) drar slutsatsen att ‘vid framtagande av nya avtal med leverantörer verkar de flesta fordonstillverkare vara mer intresserade av retoriska knep än den faktiska verkligheten’

 • Detta kommer inte som en överraskning. Samarbete med leverantörer kräver internt teamarbete mellan alla discipliner fast företag fortfarande arbetar funktionsvis.

 • Utveckling av partnerskap med leverantörer tar tid. Vägen är lång och svår. Det finns inga lätta sätt eller genvägar.


Aspekter

Leverantör

Prioriterad leverantör

Leveranspartner

Designpartner

Myten om partnerskap


Myten om partnerskap

“Partnerskap är resultatet av uppdragsgivares kontinuerliga ansträngningar att förbättra resultat i relationen med leverantörer, snarare än en teknik som antas och införs på kort tid”


Slutsatser

Effektiv leverantörsstyrning är ytterligare en hörnpelare i en framgångsrik affärsstrategi.

Det internationella konkurrensfältet tvingar tillverkare att ständigt söka sätt att förbättra sitt kunderbjudande.

Grundvalarna för kategoristyrda sourcingplaner är en sund spendanalys. Inköpsspenden kategoriseras i homogen produktkategorier med hjälp av ett kategoriträd.

Vägen till partnerskap är lång och svår. Det finns inga enkla vägar eller genvägar till framgång.


 • Login