Landskonsulent leif knudsen
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Landskonsulent Leif Knudsen PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Konsekvenserne af yderligere regulering af landbrugets næringsstofanvendelse – Hvad kan definitioner i Vandramme- direktivet betyde for landbrugets råderum?. Landskonsulent Leif Knudsen. Disposition. Status på næringsstofhusholdningen Målsætninger i Vandrammedirektivet

Download Presentation

Landskonsulent Leif Knudsen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Landskonsulent leif knudsen

Konsekvenserne af yderligere regulering af landbrugets næringsstofanvendelse– Hvad kan definitioner i Vandramme-direktivet betyde for landbrugets råderum?

Landskonsulent Leif Knudsen


Disposition

Disposition

 • Status på næringsstofhusholdningen

 • Målsætninger i Vandrammedirektivet

 • Konsekvenser af målsætninger i Vandrammedirektivet

 • Fosfor - regulering


Udvikling siden midt i 80 erne

Udvikling siden midt i 80’erne


Udvikling i g dningsforbrug

450

400

350

300

250

Husdyrgødning

200

150

100

50

0

85

87

89

91

93

95

97

99

01

03

Udvikling i gødningsforbrug

Handelsgødning

1000 ton kvælstof


Kv lstof og fosfor i handelsg dning 2002

120

100

80

60

40

20

0

EU

Grækenland

Storbritanien

Belgien-Lux.

Frankrig

Tyskland

Holland

Portugal

Danmark

Sverige

Spanien

Finland

Irland

Italien

Østrig

Kvælstof og fosfor i handelsgødning 2002

Kvælstof

Fosfor

Rel. udvikling 1989 til 2002


Udvikling i milj siden midt i 80 erne

Iltsvindshyppighed

Ingen udvikling

Udvikling i miljø siden midt i 80’erne

Nitrat i drikkevand

Ingen udvikling

Nitrat i øvre grundvand

Faldende tendens

Kvælstoftkoncentration i vandløb

Fald fra 9 til 6 mg N/liter

Kvælstofudvaskning fra rodzonen

Reduktion på 32 pct. på lerjord og 47 pct. på sandjord

Kvælstofoverskud, mark

Reduktion på 44 pct.

Fosfortab fra landbrug

Ingen udvikling

Fosforoverskud

Reduktion med 58 pct.

DMU 2002 og 2003


Vandrammedirektivet

Vandrammedirektivet:

For hvert vandområde sættes en mål-sætning, og al aktivitet i oplandet ind-rettes efter, at denne målsætning kan nås

Målsætningen er bindende


Klassificering af ikke modificerede vandomr der

Klassificering af ikke- modificerede vandområder


Tidsplan for vandrammedirektiv

Tidsplan for vandrammedirektiv


Forslag til m ls tninger for vandl b

God økologisk tilstand

(Forslag Odense PRB)

1,0-2,5

0,03-0,06

Forslag til målsætninger for vandløb

Total-N

mg N/liter

Total-P

mg P/liter

Typisk tilstand i dag (gns. af 101 vandløb)

6,2

0,12

Naturtilstand

(gns. af 9 vandløb)

1,3

0,05

Referencetilstand

(Forslag Odense PRB)

<1,0

<0,03


Forslag til klassificering af s er odense prb

Forslag til klassificering af søer – Odense PRB

Fra slutningen af bronzealderen til år 1750 var P-koncentrationen 0,175 mg P/liter i Dallund Sø


Landskonsulent leif knudsen

80’erne

Nu

Efter VMP II

Målsætning??

Natur


Landskonsulent leif knudsen

Målsætning

Målsætning??

Ton/ha

Vinterhvede

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

0

50

100

150

200

250

Kg kvælstof pr. ha


Landskonsulent leif knudsen

1900

1925

1950

1975

2000

Kvælstofoverskud

600

500

400

1000 tons N

300

200

100

0


Landskonsulent leif knudsen

50 pct.

+10 pct.

+20 pct.

+250.000

+500.000

100 pct.

+40 pct.

+ 40 pct.

-400.000

83.000

33.000

Reduktion i udvaskning:

Bedre foderudnyttelse

Skærpelse af udnyttelsesprocent

Nedsættelse af N-norm

Efterafgrøder

Udtagning, skov, SFL

Forsuring af gylle, pct.

Biogasbehandling af gylle

Nedfældning af gylle

Reduceret husdyrhold, DE ialt

Red. af udvaskning, ton

Red. af ammoniak fordampn., ton

Beregningseksempel fra VMP III


Landskonsulent leif knudsen

Norm nu

177 kg N

Optimum

204 kg N

Fremtid

138 kg N

100,0

90,0

80,0

70,0

Langsigtet effekt

60,0

50,0

40,0

30,0

Protein

20,0

10,0

0,0

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

Udbytte,hkg/ha

12,0

Pct. protein in kerne

11,0

10,0

9,0

8,0

7,0

0

50

100

150

200

250

300

Kg kvælstof


Landskonsulent leif knudsen

Kvælstofbalance ved reduktion af normer på yderligere 20 pct. og 10 pct. øget udnyttelse af husdyrgødning

Vinterhvede, JB 7-9


Landskonsulent leif knudsen

Fosfor er et nødvendigt næringsstof for afgrøden


Landskonsulent leif knudsen

2000

1900

1925

1950

1975

Fosforoverskud

90

80

70

60

50

1000 tons P

40

30

20

10

0

-10


Fosform tningsgrad i 1997

50

Fosformætningsgrad i 1997

0-25

25-50

40

30

Fosformætningsgrad [%]

20

10

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Jordtype [JBnr.]

Rubæk et al., 2000


Landskonsulent leif knudsen

1900

1910

1950

1960

1970

1980

1990

2000

1920

1930

1940

Historisk udvikling i fosfortabet:

Fosforudledning til havområder fra 1900-

2000

12000

10000

8000

tons P

6000

4000

2000

0

år

dyrket areal antagelse 2

industri

spildevand +spredt bebyggelse


Oversigt over fosfortab

Oversigt over fosfortab


Foresl et strategi for fosfor regulering i fosforgr rapport

Foreslået strategi for fosfor-regulering i fosforgr. rapport:

”Den ideelle strategi på fosforområdet opnås derfor ved anvendelse af gene-relle virkemidler til begrænsning af fosforophobningen og forbedret fordeling af fosfor på hele landbrugs-arealet kombineret med en særlig indsats mod fosfortabet fra specifikke risikoarealer.”


Landskonsulent leif knudsen

Udskillelse af fosfor i husdyrgødningved harmonigrænsen

Bortførsel af P: 16-30 kg P/ha


Konklusion

Konklusion

 • Landbruget har nået store miljøforbedringer de sidste 10-15 år

 • Definitionen af ”god økologisk tilstand” i Vandrammedirektivet kan blive helt afgørende

 • En mindre procentisk afvigelse fra ”referencetil-stand”, vil umiddelbart betyde en kraftig reduktion i landbrugsproduktionen

 • Udtagning af landbrugsjord og en kraftig reduk-tion i gødningsforbruget er de foreslåede løsninger

 • Alternativet kan være teknologiske løsninger i form af gylleseparering, gylleforsuring o.l.


Konklusion fortsat

Konklusion - fortsat

 • Fosfortabet fra dansk landbrug er generelt lavt

 • Evt. restriktioner skal sikre:

  • At tabet fra risikoarealer til følsomme recipienter reduceres hurtigt

  • At fosfortabet fra landbrugsarealet generelt ikke ud i fremtiden bliver større

 • Størstedelen af fosforproblematikken kan løses gennem fodringen


 • Login