Leva längre, arbeta längre
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 46

Leva längre, arbeta längre Reglab, lärprojekt Demografi 12 december 2012 Ewa Hedkvist Petersen PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Leva längre, arbeta längre Reglab, lärprojekt Demografi 12 december 2012 Ewa Hedkvist Petersen. Procentuell andel i olika åldersgrupper som betraktar sig själva som medelålders. - källa: SOM-institutet, Senior 2005. Vid vilken ålder anser du att man inte längre betraktas som “ung”?

Download Presentation

Leva längre, arbeta längre Reglab, lärprojekt Demografi 12 december 2012 Ewa Hedkvist Petersen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

Leva längre, arbeta längre

Reglab, lärprojekt Demografi

12 december 2012

Ewa Hedkvist Petersen


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

Procentuell andel i olika åldersgrupper som betraktar sig själva som medelålders

- källa: SOM-institutet, Senior 2005


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

 • Vid vilken ålder anser du att man inte längre betraktas som “ung”?

 • Sverige – 37 år

 • EU 27 – 42 år


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

 • Vid vilken ålder anser du att man börjar betraktas som “gammal”?

 • Sverige – 67 år

 • EU 27 – 64 år


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

- Der Spiegel


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

 • Öka medvetenheten om vad det innebär att vi blir äldre och håller oss friskare idag än tidigare

 • Uppmärksamma det aktiva åldrandet - att framtidens äldre kan hålla sig kvar i arbetslivet längre, fortsätta spela en aktiv roll i samhället och leva ett så hälsosamt liv som möjligt


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

 • Kerstin Sofia Andersson –

 • Sörbyns Konferens & Turism


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

Befolkningsprognos Västra Götalands kommuner

2008-2020

Källa: VGR


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

Åldersfördelning, företagare i fyra länder

Källa: Best Agers/Företagarna/Eurostat 2010


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

En åldrande befolkning

 • År 2010 var den återstående beräknade medellivslängden, för dem som uppnått 65 års ålder - 21,1 år för kvinnor och 18,2 år för män.

 • Ökning med 1,3 respektive 2,2 år sedan pensionsreformen 1994

 • Medellivslängden ökar nu med drygt ett år per decennium

Källa: Pensionsåldersutredningen


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

Lagstadgad pensionsålder och förväntad livslängd 1913-2006, Sverige


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

Pensionsåldersutredningen

 • Analysera de hinder och möjligheter som finns för ett längre arbetsliv

 • Förslag för hur de pensionsrelaterade åldersgränserna ska hanteras

 • Förslag till åtgärder inom arbetsmiljö eller andra områden som ger förbättrade förutsättningar för att arbeta längre upp i åldrarna


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

 • KAN VI ARBETA LÄNGRE?


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

Åldersrelaterade fysiska och fysiologiska förändringar


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

Vad säger forskningen? Inget tydligt samband mellan ålder och arbetsförmåga!

Salthouse 1997


Vad betingar en beh llen arbetsf rm ga wai n r man blir ldre

Arbetsledningsklimatet

Fysisk belastning

Livsstil

Kompetensutveckling

Juhani Ilmarinen (1999)

Vad betingar en behållen arbetsförmåga (WAI) när man blir äldre?


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

Pensionsåldersutredningen – Ingemar Eriksson, utredare

Allt färre män lider av tungt och fysiskt arbete medan allt fler

kvinnor gör det. I dag finns den tunga industrin inom

välfärdssektorn.


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

 • VILL VI ARBETA LÄNGRE?

 • Stockholm: 20 % arbetarmellan 65 och 74

 • Norrbotten: 10 %

 • Svenskarnaärpositiva till förlängtarbetsliv. 43 % villfortsätta (33% i Europa)

 • Man, högutbildad, företagare

 • Negativaattityderhosmångaarbetsgivareochfackligaföreträdare


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

NLL – ca 2 000 i pension pånioår (av 7 200 anställda)

SKL – prognos

Välfärdssektornbehöverrekrytera 420 000 medarbetare

2010-2019, varav 80 000 ihälso- ochsjukvården

SCB-rapport

Förattbibehållaförsörjningsbördanpånuvarandenivåkrävs

600 000 flersysselsatta 2030 änidag


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

 • Allapratarom den demografiskautmaningen, men hurgör man?

 • Best Agers-projektetvisarpåenaspekt

 • “best ager” = 55-plussare somärproducenterisamhällsekonomin; iföretag, påarbetsplatser, organisationer


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

 • BEST AGERS

 • 55-plussarna behålls som en viktig resurs i regionerna

 • t.ex. att fler jobbar längre

 • Positivare attityder!

 • Yngre och äldre samarbetar

 • 2010-2012

 • förlängning av projektet?


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

BEST AGERS – THE PARTNERSHIP

Chambers of Commerce

Training institutions

Universities

Public authorities

Science Parks

NGOs

Research institutions

Associations of SME


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

DEMOGRAFISKA FRÅGAN

Individuell nivå – en framgångshistoria

Näringslivsnivå – en tillväxtmotor?

Samhällsnivå – en utmaning/chans


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

Men hur går det med ungdomarna om äldre fortsätter att jobba?

 • Finns det en undanträngningseffekt?


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

Arbetskraftsdeltagande i olika åldersgrupper i OECD-länderna (%).

Datakälla: OECD Factbook 2010


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

 • Arbetsgivarnas attityder

 • Brist på kompetens befaras

 • Få gör något konkret

 • Äldre arbetstagare - professionella, hög social kompetens, pålitliga och lojala

 • Tidig pensionering - hälsa, ökad fritid och familj


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

 • 55-plussarnas åsikter

 • Problem = lagar och regler, hälsa, ekonomi, kompetens och attityder

 • Särskilt: diskriminerande attityder bland ledare och chefer

 • Arbetslösa har längre väg tillbaka

 • Möjlighet till deltidsarbete begränsat i samtliga länder


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

 • Att anställa äldre

 • Största hindren är hälsa och kompetens

 • Skillnader som inte individer kan påverka - negativa attityder mot äldre i arbetslivet

 • Skillnader mellan individer ökar med ålder

 • 17-punktsprogram för att behålla äldre i arbetslivet


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

 • Fler 55-plussare i arbetskraften

 • Det är dyrt att pensionera alla äldre och ersätta med yngre

 • 55-plussare måste ha bra arbetsvillkor

 • Åldermedvetet ledarskap - minskar ålderns betydelse och betonar individernas resurser. Lönsamt


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

 • Pilotprojekt

 • Åldermedvetet ledarskap

 • Börjat utveckla certifikat för företag och arbetsplatser som är “åldersmedvetna”


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

 • Norge - seniorpolitikk

 • Sandnes

 • Vennesla


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

 • Mentorprogram

 • Utbilda 55-plussare

 • Nyföretagare, arbetslösa som adepter

 • Matchningsportal

 • Överlåtande av familjeföretag – seminarier


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

 • Mer ….

 • Unga innovatörer får hjälp av äldre forskare

 • virtuell inkubator och företagarutbildning

 • Utbytesprogram

 • Studiebesök


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

NYTTJA 55-PLUSSARNAS EGEN KOMPETENS


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

 • Vidga horisonten


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

 • Slutsatser

 • Den äldre arbetskraften behövs

 • Det är lönsamt att använda kunskap och kompetensen

 • Se 55-plussare som individer

 • Attityder till äldre är ett samhällsproblem

 • Ge förutsättningar för att byta bana under livet

 • Svårt att hitta arbetsgivare som uppmanar anställda att arbeta längre

 • Finanskrisen


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

 • Best Agers Lighthouses – 2013-2014

 • Tema: Åldermedvetet ledarskap

 • Erfarenhet: Få tydliga exempel

 • Hur företagsledningen kan utveckla organisationen för långsiktig kompetensförsörjning. Ge alla anställda bästa förutsättningar, även 55+

 • Pilotförsök på 7 företag/arbetsplatser I östersjöområdet

 • Folktandvården i Norrbotten

 • Associerade: Övertorneå, Piteå, Region Västerbotten, Tillväxtverket, Division Medicin


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

Rekommendationer till Sverige


Leva l ngre arbeta l ngre reglab l rprojekt demografi 12 december 2012 ewa hedkvist petersen

BEST AGERS – kontakt


 • Login