Statsbudsjettet buskerud
Download
1 / 12

Statsbudsjettet Buskerud - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Statsbudsjettet Buskerud. 5.oktober 2008. Hovedtall i budsjettet Kommuneopplegget 2008. Reell vekst i 2008, ifht. RNB-nivået. Mrd. kroner. Frie inntekter 1,5 Frie midler knyttet til økt timetall 0,3 Ressurskrevende tjenester 0,5 Øvrige øremerkede satsinger 1,5

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Statsbudsjettet Buskerud' - ainsley-velez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Statsbudsjettet buskerud

StatsbudsjettetBuskerud

5.oktober 2008


Hovedtall i budsjettet kommuneopplegget 2008
Hovedtall i budsjettetKommuneopplegget 2008

Reell vekst i 2008, ifht. RNB-nivået. Mrd. kroner

 • Frie inntekter 1,5

 • Frie midler knyttet til økt timetall 0,3

 • Ressurskrevende tjenester 0,5

 • Øvrige øremerkede satsinger 1,5

 • (barnehager, kvalifiserings-

 • programmet, psykiatriplan mv.)

 • Inntektsvekst pga tidl. vedtak 2,4

 • (barnehager mv.)

 • Samlede inntekter 6,2


Gir fortsatt h y inntektsvekst i 2008
…gir fortsatt høy inntektsvekst i 2008

Kommunesektorens samlede inntekterMrd. 2008-kroner


Buskerud
Buskerud

 • Gj.snitt vekst frie inntekter i kommunene:

  5,1 prosent

 • Vekst i fylkeskommunens frie inntekter:

  5,8 prosent

 • Samlet økning frie inntekter til kommunenei Buskerud: 368,6 millioner kroner


Frie inntekter til kommunene
Frie inntekter til kommunene

Kommune

Anslag frie inntekter 2008

Vekst fra 2007-2008


Viktige satsninger i buskerud
Viktige satsninger i Buskerud

Miljø og kulturminnevern

 • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres.

  Kultur

 • Brageteatret er i budsjettforslaget foreslått med en økning på 0,65 millioner kroner.

 • Tilskuddet til Drammens Museum for kunst og kulturhistorie foreslås økt med 0,3 millioner kroner.

 • Til Vestfossen Kunstlaboratorium foreslås det en økning på 0,25 millioner kroner.

 • Til prøveordningen med kulturkort for ungdom foreslås det 0,5 millioner kroner i 2008.

  Utdanning

 • 3 millioner kroner til utstyr og inventar til Høgskolen i Buskerud i 2008. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008.


Viktige satsninger i buskerud1
Viktige satsninger i Buskerud

Samferdsel

 • Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Buskerud, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.

 • Til stamvegprosjektet E18 Frydenhaug - Eik, sør for Drammensbrua, er det ført opp 210 millioner kroner.

 • For hele stamvegstrekningen riksveg 7/riksveg 52 Hønefoss - Gol - Borlaug er det for 2008 foreslått en samlet statlig investeringsramme på 32,1 millioner kroner.

 • Til ”øvrige riksveger” (riksveger utenom stamvegnettet) er det foreslått en statlig investeringsramme på 154,7 millioner kroner. I tillegg er det regnet med at Buskerud får 17 millioner kroner i bompenger fra Vegpakke Drammen som lån til prosjektet riksveg 283 Øvre Sund bru. Det er ellers regnet med 5 millioner kroner i tilskudd til bygging av gang- og sykkelveg langs riksveg 285 i Lier kommune.

 • Innenfor Jernbaneverkets budsjett er det lagt opp til bygging av ny sporsløyfe ved Drammen stasjon, slik at Flytoget kan snu i Drammen i stedet for Asker.

 • 3,8 millioner kroner er foreslått bevilget over Samferdselsdepartementets budsjett til Buskerud fylkeskommune som kompensasjon for nedleggingen av lokaltoget Oslo – Geilo (”Vøgne”).

 • Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det, på landsbasis, foreslått 161,7 millioner kroner. Fra 2008 er også Drammen omfattet av ordningen.


Klimatrusselen tas p alvor
Klimatrusselen tas på alvor

 • CO2-håndtering på Kårstø og Mongstad (935 mill. kroner)

 • Energiomlegging, fornybar energi og energieffektivisering (økes med 644 mill. kroner)

 • Klimatiltak i utviklingssamarbeidet (400 mill. kroner)

 • Kjøp av klimakvoter – bevilgning på 505 mill. kroner og fullmakt til å inngå avtaler om framtidig levering på 3,6 mrd. kroner

 • Jernbane og kollektivtiltak (økes med 412 mill. kroner)

 • Miljøverndepartements budsjett økes med 250 mill. kroner, tilsvarende 8,3 pst.

 • En rekke avgiftsendringer for å stimulere til klimavennlig atferd


Satsing p helse og omsorg
Satsing på helse og omsorg

 • 3,9 mrd. kroner til økt pasientbehandling og styrket sykehusøkonomi:

 • 1,79 mrd. kroner til økt pasientbehandling

 • 1,67 mrd. kroner til bygninger og utstyr

 • 392 mill. gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse

 • 46 mill. gjennom rusplanen

 • Opptrappingsplanen for psykisk helse fullføres:

 • 940 mill. kroner i økte bevilgninger (herav 392 mill. til sykehusene)

 • Omsorgsplan 2015 følges opp:

 • 100 mill. kroner til nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger i 2008

 • Målsetting om 12 000 nye plasser med samlet anslått ramme på 6 mrd. kroner

 • Godt i rute for å få 10 000 nye årsverk i eldreomsorgen

 • Tiltakene mot rusmiddelbruk styrkes:

 • 100 mill. kroner i økte bevilgninger (herav 46 mill. til sykehusene)


Ytterligere satsing p n ringsutvikling i hele landet
Ytterligere satsing på næringsutvikling i hele landet

 • Infrastrukturen forbedres:

 • Veg og jernbane – NTP overoppfylles med 200 mill. kroner

 • Fiskerihavner og farleder (105 mill. kroner)

 • Riksvegferjene prioriteres (83 mill. kroner)

 • Nye tiltak for næringsutvikling:

 • Maritim strategi (100 mill. kroner)

 • Nytt statlig investeringsfond (2,2 mrd. kroner)

 • Distriktene prioriteres:

 • Særskilte distriktstiltak (115 mill. kroner)

 • Jordbruksavtalen


Bred satsing p kunnskap
Bred satsing på kunnskap

 • Grunnopplæringen:

 • Timetallet for 1.-4. trinn økes med totalt 5 uketimer (276 mill. kroner)

 • Gratis læremidler i videregående opplæring utvides

 • Kvalitetsutviklingen i grunnopplæringen videreføres og det bevilges til sammen 1 mrd. kroner til formålet

 • Universiteter og høyskoler:

 • 350 nye stipendiater (112 mill. kroner)

 • Universitetsmuseene (40 mill. kroner)

 • Økte ressurser til utstyr (38 mill. kroner)

 • Forskning og utvikling:

 • Forskningsbevilgningene økes med 1,2 mrd. kroner

 • Fondet for forskning og utvikling økes med 6 mrd. kroner


Et budsjett som gj r forskjell et budsjett for
Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for..

 • Fellesskap og velferd

 • Kamp mot fattigdom

 • Bred satsing på kunnskap

 • Satsing på helse og omsorg

 • Næringsutvikling i hele landet

 • Bedre miljø

 • Større internasjonal solidaritet


ad