16 system implementation
Download
1 / 23

บทที่ 16 การติดตั้งระบบ( System Implementation) - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

บทที่ 16 การติดตั้งระบบ( System Implementation). แนวคิดของการติดตั้งระบบงานใหม่ เป็นการดำเนินการหลังจากที่โปรแกรมระบบงานพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ และผ่านการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมของ การทดสอบ มีการจัดอบรมผู้ใช้ระบบ ก่อนที่มีการติดตั้งใช้งาน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' บทที่ 16 การติดตั้งระบบ( System Implementation)' - aimee-william


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
16 system implementation
บทที่ 16 การติดตั้งระบบ(System Implementation)

 • แนวคิดของการติดตั้งระบบงานใหม่

  • เป็นการดำเนินการหลังจากที่โปรแกรมระบบงานพัฒนาเสร็จสมบูรณ์

  • และผ่านการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมของการทดสอบ

  • มีการจัดอบรมผู้ใช้ระบบ ก่อนที่มีการติดตั้งใช้งาน

  • ดำเนินการติดตั้งระบบ ตามแผนการปรับเปลี่ยนระบบ(Conversion Plan)


ขั้นตอนของการติดตั้งระบบขั้นตอนของการติดตั้งระบบ

 • Time Management

  • เป็นการควบคุมเวลาที่ใช้ในการติดตั้งระบบให้เป็นไปตามแผน

  • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเวลา

 • 1. ขนาดของโครงการ

 • 2. คุณภาพ และ ความสมบูรณ์ของระบบ

 • 3. เทคนิคที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

 • 4. วิธีการปรับเปลี่ยนระบบที่นำมาใช้

 • Create Environment

 • ต้องทำการจัดสร้างสภาพแวดล้อมของการติดตั้งระบบในส่วนของ

  • สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติการ( Operational Environment )

  • สภาพแวดล้อมของการทดสอบระบบ( Testing Environment )


ส่วนประกอบของสภาพแวดล้อมส่วนประกอบของสภาพแวดล้อม

Operational Environment

Hardware

Software

JCL

 • Mainframe Com.

 • Mini Computer

Testing Environment

Testing

Documentation

Data


ขั้นตอนการติดตั้งระบบขั้นตอนการติดตั้งระบบ

 • System Training

  • เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจหน้าที่และกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติการของระบบ ควรมีเอกสารคู่มือประกอบในการฝึกอบรมด้วย

  • กรณีที่มีการจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์จากผู้ขายควรระบุเงื่อนไขการฝึกอบรมในสัญญาซื้อขายด้วย


ขั้นตอนการติดตั้งระบบขั้นตอนการติดตั้งระบบ

 • ส่วนประกอบของการจัดอบรม มี 2 ชนิด คือ

  • System Operator Training เป็นการอบรมผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลระบบ เกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งาน และแนวทางการรับมือกับปัญหาฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้

  • User Training เป็นการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ โดยระบุรวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการแก้ปัญหา

 • วิธีการจัดการอบรม ทำได้ 2 วิธี คือ

  • Vender & In-Service Training

  • In-house Training


ขั้นตอนการติดตั้งระบบขั้นตอนการติดตั้งระบบ

 • File Conversion เป็นการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานจากระบบเก่า

  ไปสู่ระบบใหม่ โดยประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ

  • File Conversion

  • System Changeover

   File Conversionเป็นการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลเพื่อการดำเนินงาน ซึ่งทำได้ 2 วิธีคือ

  • การบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด

  • การใช้โปรแกรมสำหรับการส่งออกข้อมูล(Export Data) จากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่


ขั้นตอนการติดตั้งระบบขั้นตอนการติดตั้งระบบ

 • System Changeoverเป็นกระบวนการในการยกเลิกระบบเก่า และเข้าสู่การใช้งานระบบใหม่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ คือ

  • Define System Changeover Style

  • Create Conversion Plan

  • Site Preparation

  • Data & File Preparation

  • Record Counts


System conversion style
System Conversion Styleขั้นตอนการติดตั้งระบบ

 • 1. Direct Cut over

  • ยกเลิกระบบเก่า เปลี่ยนระบบใหม่ทันที

  • เป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

  • ก่อให้เกิดปัญหาของการดำเนินงานมากที่สุด

  • มักใช้กับระบบข้อมูลที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าใดนัก

  • ควรเปลี่ยนระบบ ณ จุดเริ่มต้นของเวลา


System conversion style1
System Conversion Styleขั้นตอนการติดตั้งระบบ

 • 2. Parallel Operation

  • ดำเนินระบบใหม่ และระบบเดิมคู่ขนานกันไป

  • ต้องมีทรัพยากรมากเพียงพอกับการใช้งาน

  • O/S สามารถทำงานคู่ขนานได้

  • ผลกระทบจากการใช้งานน้อยมาก


System conversion style2
System Conversion Styleขั้นตอนการติดตั้งระบบ

 • 3. Pilot Operation

  • เป็นการนำร่องระบบใหม่ของหน่วยงานย่อยก่อน จนกระทั่งครบถ้วนทั้งองค์กร

  • เป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

  • เกิดความเสี่ยงในการพบข้อผิดพลาดน้อย

 • 4. Phased Changeover

  • ดำเนินระบบใหม่เป็นระยะ ทีละส่วนงาน

  • เป็นการผสมผสานวิธีการ 3 วิธีข้างต้น

  • จำกัดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด


Conversion plan
Conversion Planขั้นตอนการติดตั้งระบบ

 • เป็นแผนที่รวบรวมรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในการติดตั้งระบบใหม่

 • ต้องกำหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน

 • ต้องกำหนดช่วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์แต่ละขั้น

 • มีการคาดการณ์ปัญหาที่เป็นไปได้ และวิธีการแก้ปัญหาล่วงหน้า

Define

New Data

Define

Process

Define

File

Define

Table

Conversion Plan

Define

Documentation

Define

Control

Plan

Define

Member


Site preparation
Site Preparationขั้นตอนการติดตั้งระบบ

 • สิ่งที่ต้องจัดเตรียม

  • รายการและคุณสมบัติของการเดินสายไฟ

  • ความต้องการของเครื่องปรับอากาศ

  • การควบคุมความชื้น

  • เนื้อที่ว่างสำหรับติดตั้งเครื่อง

  • Layout ของจุดการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ

   ข้อแนะนำในการจัดเตรียมสถานที่

  • หลีกเลี่ยงการใช้พรมปูพื้นห้อง และการลงพื้นด้วยน้ำยาขัดเงา เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต

  • เตรียมพื้นที่ว่างสำหรับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การบำรุงรักษา และการให้บริการของผู้ขาย

  • จัดสถานที่ให้มีการหมุนเวียนของอากาศที่ดี


Data file preparation
Data & Fileขั้นตอนการติดตั้งระบบ Preparation

 • สิ่งที่ต้องจัดเตรียม

  • ข้อมูลนำเข้าของระบบงาน

  • แฟ้มข้อมูลหลัก ของระบบงาน

  • แฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง ของระบบงาน

  • แฟ้มตารางข้อมูลรหัสข้อมูล

  • เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลนำเข้าระบบ


Recordขั้นตอนการติดตั้งระบบCounts

 • เป็นการควบคุมพื้นฐานของการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยการคีย์ข้อมูลเข้า หรือ โอนข้อมูลจากระบบเก่าเข้าสู่ระบบใหม่

 • ใช้วิธีการเขียนโปรแกรมตรวจสอบการทำงานตามลำดับ (Batch Processing)

 • มีการตรวจนับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลเป็นระยะ

 • มีการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นจำนวนเงินหรือตัวเลข


System evaluation
การประเมินผลระบบ(ขั้นตอนการติดตั้งระบบSystem Evaluation)

 • แนวคิดของการประเมินผลระบบ

  • เป็นการประเมินผลคุณภาพของการติดตั้งใช้งานระบบงานใหม่ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการใช้งาน

  • ระยะเวลาที่ทำการประเมินผลระบบ ควรเป็นภายหลังการปรับเปลี่ยนระบบ 1 สัปดาห์

  • จัดทำแบบสอบถาม เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมประเมินผลระบบ


System evaluation1
การประเมินผลระบบ(ขั้นตอนการติดตั้งระบบSystem Evaluation)

แนวคิดของการประเมินผลระบบ (ต่อ)

 • เงื่อนไขที่ใช้ในการประเมินผล

  • ความสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน

  • ความแม่นยำของผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ

  • ความสมบูรณ์ของระบบ

  • เวลาที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์

  • ความพอใจของผู้ใช้งาน

  • ฟังก์ชั่นในการควบคุมระบบ

  • มาตรการของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล


System evaluation2
การประเมินผลระบบ(ขั้นตอนการติดตั้งระบบSystem Evaluation)

แนวคิดของการประเมินผลระบบ (ต่อ)

 • เงื่อนไขที่ใช้ในการประเมินผล

  • ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์

  • คุณภาพของระบบฐานข้อมูล

  • ประสิทธิภาพของทีมงานวิเคราะห์

  • คุณภาพและความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบระบบ

  • ผลตอบสนองจากการอบรมผู้ใช้

  • ความแม่นยำของการประมาณการค่าใช้จ่ายและ

   ประโยชน์ที่ได้รับ


System evaluation3
การประเมินผลระบบ(ขั้นตอนการติดตั้งระบบSystem Evaluation)

 • ขั้นตอนของการประเมินผลระบบ

  • จัดตั้งทีมงาน ที่รับผิดชอบการประเมินผล

  • จัดทำแบบประเมินผลระบบ

  • เก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังระยะเวลาติดตั้งใช้งาน

  • ประเมินผลระบบ

  • จัดทำรายงานสรุปการประเมินผล ตามรูปแบบและหัวข้อที่กำหนดไว้


System evaluation4
การประเมินผลระบบ(ขั้นตอนการติดตั้งระบบSystem Evaluation)

 • ส่วนประกอบของการประเมินผลระบบ

  • การประเมินผลการติดตั้งใช้โปรแกรมระบบ

  • การวัดและประเมินคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

 • Computer Evaluation & Measurement

  • เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของระบบคอมพิวเตอร์ โดยการอาศัยพื้นฐานของประสิทธิภาพของข้อมูลที่ใช้

  • นิยมใช้โปรแกรมสังเคราะห์ ที่เรียกว่า Benchmark เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบ


System evaluation5
การประเมินผลระบบ(ขั้นตอนการติดตั้งระบบSystem Evaluation)

 • Benchmark Technique

  • เป็นเทคนิคของการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ ที่เลียนแบบโปรแกรมที่ใช้ประมวลผลข้อมูลจริง

  • มีการผสมผสานของงาน ที่เป็นตัวแทนโครงการทำงานของผู้ใช้

  • เป็นการแสดงเทคนิคการใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูล และให้โอกาสในการทดสอบงานที่เป็นหน้าที่ของระบบ

  • นำข้อจำกัดของอุปกรณ์มาเป็นปัจจัยสำคัญในการหาข้อเปรียบเทียบ เช่น ความเร็วของระบบประมวลผลกลาง


System evaluation6
การประเมินผลระบบ(ขั้นตอนการติดตั้งระบบSystem Evaluation)

 • การจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

  เป็นรายงานฉบับสุดท้ายของการพัฒนาระบบที่นำเสนอผู้บริหาร ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

  • เอกสารประกอบการทำงานของระบบฉบับปรับปรุงครั้งสุดท้าย

  • ตารางแสดงพัฒนาการของค่าใช้จ่าย และประโยชน์ที่ได้รับ

  • เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการ

  • ผลการประเมินหลังติดตั้งระบบ


System maintenance
การบำรุงรักษาระบบ (ขั้นตอนการติดตั้งระบบSystem Maintenance)

 • วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้สามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งาน

  • เพื่อให้ระบบสามารถสนับสนุนการทำงานในปัจจุบัน

  • เพื่อให้ระบบสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ ได้ในอนาคตอันใกล้

 • แนวทางการบำรุงรักษาระบบ

  • การปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • การปรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • การปรับรุ่นของคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ระบบ


System maintenance1
การบำรุงรักษาระบบ (ขั้นตอนการติดตั้งระบบSystem Maintenance)

 • ข้อพิจารณาในการบำรุงรักษาระบบ

  • เป็นขั้นตอนที่ใช้ค่าใช้จ่ายสูง ควรเน้นขั้นตอนของการทดสอบและแก้ไขโปรแกรมมากกว่า

  • เน้นจุดของการบำรุงรักษาเอกสารประกอบระบบควบคู่ไปด้วย


ad