Plan gospodarki odpadami dla miasta odzi pgo d na lata 2009 2011 z perspektyw na lata 2012 2020
Download
1 / 24

Łódź, 14.12.2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

„PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA ŁODZI - PGO - ŁÓDŹ” na lata 2009 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2020. Łódź, 14.12.2009. Wytyczne dla Łodzi wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (Uchwałą Nr XXIII/549/08 z dnia 31.03.2008 r.).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Łódź, 14.12.2009' - ailani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Plan gospodarki odpadami dla miasta odzi pgo d na lata 2009 2011 z perspektyw na lata 2012 2020

„PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA ŁODZI - PGO - ŁÓDŹ”na lata 2009 - 2011z perspektywą na lata 2012 - 2020

Łódź, 14.12.2009


Wytyczne dla Łodzi wynikającez Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (Uchwałą Nr XXIII/549/08 z dnia 31.03.2008 r.)

 • Wybudowanie w Łodzi instalacji termicznego przekształcania odpadów, która ma pełnić funkcję ponadlokalne

 • Kontynuacja budowy Instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na GOS ŁAM o mocy przerobowej ok. 16,5 tys. ton/rok

 • Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Łaskowicach (rok 2009). Rekultywację przeprowadza miasto Pabianice

 • Rekultywacja składowiska odpadóww Nowosolnej I (do roku 2013)


Aktualny stan gospodarki odpadami w odzi

AKTUALNY STAN GOSPODARKIODPADAMI W ŁODZI


Masa odpad w komunalnych zebranych w odzi w latach 2005 2008 w tys ton
Masa odpadów komunalnych zebranychw Łodzi w latach 2005 -2008 [w tys. ton]


Procentowy udzia poszczeg lnych frakcji w odpadach komunalnych
Procentowy udział poszczególnychfrakcji w odpadach komunalnych


Masa odpadów komunalnych mającychwartość materiałową (metale, papier, plastiki, szkło) zebranych selektywnie w Łodziw latach 2005-2008 [w tys. ton]


Obecnie istniej ce instalacje do zagospodarowania odpad w komunalnych w odzi
Obecnie istniejące instalacjedo zagospodarowania odpadów komunalnychw Łodzi

 • Sortownia i Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych Łódź - Lublinek przy ul. Zamiejskiej 1 (MPO - Łódź Sp. z o.o.) od 2005r.

 • Sortownia i Stacja Przeładunkowa w Łodzi przy ul. Swojskiej 4 (Remondis Sp. z o.o.)

 • Kompostownia Odpadów Organicznych przy ul. Sanitariuszek 70/72 (ŁZUK) - do 2005r. wyłącznie pryzmowa, od 2005r. także biokontenerowa

 • Składowisko balastu przy ul. Zamiejskiej (MPO - Łódź Sp. z o.o.) od 2007r.

 • REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. Zakład przetwarzania przy ul. Pryncypalnej 132/134 - od 2006r.

 • Bio - Elektra Sp. z o.o., ul. Zamiejska 1 (urządzenie do sterylizacji odpadów ROTOSTERIL SMALL - A)

 • Stacja Przeładunkowa w Łodzi przy Pryncypalnej 132/134(Remondis Sp. z o.o.)


Bilans odpad w komunalnych z miasta odzi poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania
Bilans odpadów komunalnych z miasta Łodzi poddawanych procesomodzysku i unieszkodliwiania


Bilans odpad w komunalnych z miasta odzi poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania cd
Bilans odpadów komunalnych z miasta Łodzi poddawanych procesomodzysku i unieszkodliwiania (cd.)Problemy w gospodarce opadami komunalnymi
Problemy w gospodarce komunalnych (%)opadami komunalnymi

 • Brak pełnych danych na temat ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.W latach 2004-2007 zebrano mniej odpadów niż szacowano, iż jest wytwarzane. Konieczne zwiększenie kontroli umów na odbiór odpadów oraz kontynuowanie badań ilościowych odpadów.

 • Gmina nie jest właścicielem odpadów komunalnych - właścicielem są firmy wywozowe.

 • Niski poziom odzysku odpadów ulegających biodegradacji. W 2007r. 13,7% odpadów poddano odzyskowi w kompostowni. Konieczne akcje informacyjno-edukacyjne propagujące kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

 • Niski poziom redukcji składowanych odpadów ulegających biodegradacji. Konieczna budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, aby w 2013 roku w Łodzi o 50% zredukować składowanie odpadów biodegradowalnych.

 • Niski poziom zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych zawartych w odpadach komunalnych. Konieczne uruchomienie innych form zbiórki np. PDDO oraz Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych).Masa wytwarzanych odpad w komunalnych w odzi
Masa wytwarzanych komunalnych (%)odpadów komunalnych w Łodzi

Zgodnie z prognozą GUS w latach 2008-2020 liczba mieszkańców w Łodzi będzie maleć, natomiast ilość wytwarzanych odpadów komunalnychw tych latach będzie rosnąć:

 • od 355,5 tys. ton w 2008r.

 • do 358,2 tys. ton w 2020r.

  Podobnie ilość odpadów biodegradowalnych:

 • od 179,0 tys. ton w 2008r.

 • do 184,0 tys. ton w 2020r.


Masa odpad w komunalnych wytwarzanych w odzi prognoza
Masa odpadów komunalnych wytwarzanych komunalnych (%)w Łodzi (prognoza)


Masa odpad w komunalnych wytwarzanych w odzi prognoza cd
Masa odpadów komunalnych wytwarzanych komunalnych (%)w Łodzi (prognoza) cd.Cele g wne
Cele główne komunalnych (%)

 • Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów.

 • Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych i budowlanych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

 • Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

 • Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie.


Cele szczeg owe
Cele szczegółowe komunalnych (%)

 • Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie w poszczególnych latach:

  • w 2010r. nie więcej niż 75%,

  • w 2013r. nie więcej niż 50%,

  • w 2020r. nie więcej niż 35%,

   w stosunku do ilości wytworzonych w 1995 roku odpadów biodegradowalnych.

 • Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych w roku 2014.


Kierunki dzia a

Kierunki działań komunalnych (%)


I. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczeniaich ilości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko

 • Intensyfikacja działań edukacyjno- informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami (np. minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, selektywna zbiórka, zawieranie umów na odbiór odpadów, w tym zbieranych selektywnie, zapobieganie powstawaniu „dzikich wysypisk”)

 • Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych.

 • Finansowanie ze środków publicznych działań zapewniających osiągnięcie założonych celów.


II. Działania odpadów, ograniczeniawspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania

 • Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

 • Kierowanie zbieranych na terenie m. Łodzi odpadów komunalnych do instalacji służących do ich zagospodarowania w pierwszej kolejności zlokalizowanych w Łodzi.

 • Kontrolowanie przez Miasto stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 • Wdrażanie efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach.


II. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania cd.

 • Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych zgodnie z uchwalonym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi.

 • Wydawanie decyzji wyłącznie na budowę instalacji realizujących założenia planu gospodarki odpadami dla Miasta Łodzi.

 • Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie kompostowania przydomowego oraz budowę instalacji do przetwarzaniach tych odpadów.

 • Unieszkodliwianie przez składowanie tylko tych odpadów, których nie można poddać innym procesom odzysku lub unieszkodliwiania z zastosowanie technologii BAT.

 • Monitoring i ocena wdrażania planu.


Proponowany system gospodarowania odpadami
Proponowany system odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku gospodarowania odpadami

System gospodarowania odpadami w Łodzi zaproponowany w „PGO-Łódź” opierać się będzie na następujących filarach:

 • Zbieranie selektywne odpadów.

 • Kompostowanie wydzielonych frakcji odpadów komunalnych.

 • Sortowanie odpadów z selektywnej zbiórki.

 • Unieszkodliwianie termiczne odpadów.

 • Składowanie odpadów balastowych.


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku


ad