Leksioni iv
Download
1 / 181

LEKSIONI IV - PowerPoint PPT Presentation


 • 496 Views
 • Uploaded on

LEKSIONI IV. APARATI MUSKULAR. MUSKUJT. Janë organe active të lëvizjes , ata mund të jenë të vullnetshëm apo të pavullnetshëm .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LEKSIONI IV' - aideen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Leksioni iv

LEKSIONI IV

APARATI MUSKULAR


Muskujt
MUSKUJT

 • Janëorgane active tëlëvizjes, atamundtëjenëtëvullnetshëmapotëpavullnetshëm.

 • Nëmuskujt e pavullnetshëmbënpjesëmuskulatura e lëmuar e organevetëndryshëmsidhemuskulatura e strijuar e zemrës, tëcilëtkomandohendhevarenngasisteminervorvegjetativ.

 • Muskujte vullnetshëmkanëstrukturëstriale (tëvijëzuar) dhekomandohenngasisteminervor cerebrospinal.


Muskujt1
MUSKUJT

 • Nëçdomuskuldallohendypjesë:

 • pjesaqëkontraktohetnëmënyrë active, barku me ngjyrëtëkuqedhe

 • pjesapassive me anën e sëcilësaifiksohetnëkocka, tendiniqëpërbëhetprejindilidhorkompakticili ka njëngjyrëtëshkëlqyeshmearitëndritshëmqëdallohetngangjyra e trupittëmuskulit.

 • Tendinetjanënëformëkordoneshaponëformëpllaketëgjerë (laminaaponeurosis).


Muskujt2
MUSKUJT

 • Disagrupemuskujtëvullnetshëm, qëkanëlidhjedirekte me organetëaparatittretës, respirator, urogjenitalapo me organet e tëparitdhetëdëgjimit, përshkruhennëatopjesëtëanatomisëkupërshkruhenatosistemeapoorgane.

 • Përtëkryerlëvizjençdomuskulduhettëkapet me njëngaekstremitetet e tijqëquhetkoka e origjinës (caput) osepikafikse (punctumfixum), qëtëushtrojëndikimin e vet me ekstremitetin e kundërttëquajtur fund osendryshe, pika e lëvizshme (punctum mobile).

 • Porjorrallëndodhqëpikaqëzakonishtështëfiksetëshndërrohetnëpikëtëlëvizshmedheanasjelltas, osetëspostohenkohë pas kohenjërakundrejttjetrës.


Muskujt3
MUSKUJT

 • Muskujtjanëpothuajsetëgjithësimetrikë.

 • Duke përfshirëtëgjithëmuskujtqëibashkëngjitenaparatitskeletikdhegjithëorganevetëndryshmepranohetsinumër total imuskujvetëvullnetshëmnjëshifërqërrotullohetrreth 500.000

 • Peshadhevëllimiipjesshëmsidheai total imuskujvevariojnënëmënyrëtëdukshmengamosha, seksidhekonstitucioni individual.

 • Atoquhennormalekurjanënëraporttëdrejtë me peshëndhekonstitucionin e organizmit.


Muskujt4
MUSKUJT

 • Mundtëbëhendisaklasifikimetëmuskujve

 • Muskujtqëveshinskeletinngashumëautorëquhenmuskujskeletikë, ndërsaataqëvendosenmënësipërfaqequhenmuskujsipërfaqësorë.

 • Sipasformës – muskujtndahenmëtëgjerë, tësheshtë, tëgjatëdhetëshkurtër, gjëqëipërgjigjetkarakterittëzhvillimittëtyrenëdypërmasanëdrejtimtëgjatësisëdhegjerësisë.


Muskujt e gjat
Muskujt e gjatë

 • Muskujt e gjatëigjendenpranëlevavetëgjatatëlëvizjes, pragjendenkryesishtnëanësitë.

 • Këtallojmuskujshjanëpak a shumënëformëboshtikupjesamishoreqëndronnëpjesën e mesmetëmuskulitdhenëskajetpërfundon me tendine.

 • Këtamuskujshkojnëngadisacentimetranëdisadecimetra.

 • Muskujte gjerëmarrinkëtëemërprejformëssëtyre, nëformëfletetëgjerëme pamjetrekëndore, katërkëndore me pjesën e tyremishoredheaponeurotike, tëcilëtgjendenmëshumënëtrung.


Muskujt e shkurt r
Muskujt e shkurtër

 • Muskujt e shkurtërigjejmëmëtëpërhapurkudonëtrup, pormundtëtheksojmë se jorrallëekzistojnëedhe forma tëndërmjetmetëcilatështë e vështirëpërt’iklasifikuar.

 • Disamuskujparaqitensiunazatëbrëndshmepërrethhapjevesipërfaqësoretëtrupitdhequhenmuskujorbikularë (përrethgojës, orbitave) aposfinkterial (nëorganet).


Muskujt5
Muskujt

 • Muskujtmundtëklasifikohenedhesipasnumrittëkokëve, barqeve, tendineveorigjinësapopërfundimittëtyrenëkockë, sipasnumritatomundtëjenëtëthjeshtëosetëshumënumërta, p.sh. kurfillimiështë me dykokë, muskuliquhet biceps, me tri kokë triceps, me katër quadriceps.

 • Muskujtqëkanëmëshumë se njëpërfundim, pramëshumë se njëtendinfiksuesquhetbi,triapoplurikaudat.


Muskujt6
Muskujt

 • Kurmuskujt me origjinëngamiotonetëndryshmebashkohennënjëmuskul, atëherembetentendinendërmjetëseqëquhet intersections tendine.

 • Këtamuskujmundtëkenëdybarqe p.sh. muuskuli rectus abdominis.

 • Po kështumundtëkemindryshimeedhenënumrin e tendinevetëtyre.

 • Kështuflektorët e përbashkëtdheekstensorët e përbashkëttëgishtavetëduarvedhetëkëmbëvekanëdisatendine, derinëkatërnësajëtëtëcilavekontraktimiinjërit bark muskulorjepnjëefekt motor tëmenjëhershëmnëdisagishta.


Muskujt7
Muskujt

 • Muskujtiklasifikojmëedhesipasdrejtimittëfijeve, gjëqëreflektonedhenëfunksionetëndryshmetëtyre.

 • Sipasdrejtimittëfijevemuskularedallojmëmuskuj me fijetëdrejtaparalele, me fijeoblike, me fijeqëshkojnënëformëfreskorejedhenë fund me fijecirkulare.

 • Kurfijetmuskularebashkohen me tendinet, nganjëraanëquhetunipenatusdhekurbashkohetnëtëdyanëtquhetbipenatus.


Muskujt8
Muskujt

 • Nëdisaregjionekukalojnëvazadhenervamuskujtmarrinkontaktapoformojnë me pjesën e tyrefascialenjë hark fibrozqëngjitet, inserohet me pjesënskeletikenënjëmënyrëtëtillëqëformon me tënjëunazëosteofibrozenëpërtëcilënkalojnënervatdhevazat.

 • Ashtusipërçdosistemedhepërsisteminmuskulormundtëgjejmëvariacionetëllojevetëndryshmesi: ndryshimetëpozicionittëvendosjes, ndryshimetëformës, tëvëllimit, numrittëfascieve, tëorigjinës, tëinserimit, numrittëkokave, barqeveetj


Muskujt9
Muskujt

 • Pjesamishore e muskulitështëfleksibile, elastikedherezistentegjatëlëvizjes pa u dëmtuarnëfunksionin e sajgjatëaktivitetit normal.

 • Tektëgjallëtnëmomentin e pushimit, fibratmuskulorenukjanëtëlëshuara, porkanënjëgjëndjetensioni special qëquhet tonus muscular.

 • Me vdekjenatongurtësohen, forcohen pa u zvogëluar duke dhënëatëqëquhetshtangiakufomore, rigiditetikadaverik, qëfillon me pushimin e qarkullimittëgjakut, porqëvihet re mëmirënëorët e mëpastajme, 5-6 orë pas vdekjes e qëarrinmaksimumin 1 deri 5 ditëmë pas, dhemë pas fillonputrifikimiikufomës.


Muskujt10
Muskujt

 • Elementikryesorkubazohetpuna e muskujveështëkontraktiliteti, tkurrjadhelëshimiimuskullit.

 • Kurmuskulikontraktohetbëhetafrimiidypikave, asajfiksedhepikës mobile dhepërrrjedhojëbëhetlëvizjanënjëpjesëtëcaktuartëtrupit.

 • Kockatqëlëvizinnëartikulacionenënefektin e muskujvemundtëkrahasohen me levatnëaspektinmekanik.

 • Si mbështetjepërtërëtrupinshërbenkolonavertebroreqështrihetgjatëvijëssëmesittëtrupit.


Muskujt11
Muskujt

 • Fillimiimuskujveqëkoincidon me njëpikëtëpalëvizshmeshtrihetmëafërplanit median tëtrupit, kursepëranësitëpikafiksendodhetmëafërtrungutnëkrahasim me pikën mobile.

 • Megjthatëvlentëpërmendet se punktumfiksumdhepunktum mobile mundtëndërrojnëvendet me njëritjetrin p.sh. nëmuskujt e barkut, tëshpinësapotëekstremiteteve.

 • Muskujtduke u fiksuarnëkockamundtëkalojnënjë, dyapodisaartikulacioneprejtëcilaveatomarrinemrin, muskujuni, bi apomultiartikular.


Muskujt12
Muskujt

 • Lëvizjanëartikulacionkryhetnëdykahetëkundërt, fleksionekstension, adduksion – abduksion, prandajpërtëlëvizurpërrethnjëboshtiçfarëdoduhenjomëpak se dymuskuj.

 • Kështumuskujtqëkanëveprimetëkundërtaquhen antagonist, sitëtillëmundtëpërmendim, muskulifleksiordigitorium me muskulinekstensordigitorium.

 • Ndërsamuskujtqëkryejnëtënjëjtinveprimquhensinergjistë.


Formacionet ndihm se t muskujve
Formacionetndihmësetëmuskujve

 • Këtufutenfasciet, tëcilatparaqitennëformëmembranashtëpërbëraprejindilidhorfibrilarkompakt.

 • Fascietndahennëfascietëvetëmuskulit (fascia propria) e cilae rrethonatë , sidhefascieqërrethijnënjëgrupmuskujshsinergjistë, praqëkryejnënjëfunksiontënjëjtëdhemundtëquhet fascia e thellë (profunda).

 • Fascietlëshojnëedhezgjatimetëshumtafascialeqëquhen septum intermuskularë.

 • Këtotëfunditvijnëngafascietdhendajnëmuskujtnganjëritjetri.


Formacionet ndihm se t muskujve1
Formacionetndihmësetëmuskujve

 • Disaherëtendinet e muskujvekalojnënëkanaleosteofibrozeqëjanëtëveshuranëthellësi me njëmembranëtëhollëtëngjashme me atëtëmembranavesinovialetëartikulacionevetëcilatpasqyrojnëngabrëndanjëmbylljetëserozës duke veshursipërfaqen e tendinitosetëtendineve.

 • Kjomembranë e hollë, nëdyfundet e kanalitipërvishettendinit duke formuarpërrethtijkëllëfinsinovial.


 • Bursat e mukozajanëformacionetëtjeraqëbëjnëpjesënëaparatinndihmëstëmuskujve.

 • Atovendosenndënmuskujtdhetendinet, kryesishtafërfiksimittëtyredhenëafërsitëkavitetitartikulardisa bursa komunikojnë me të. Po kështunëaparatinndihmësbëjnëpjesëedhekockatsesamoide.

 • Atogjendennëtrashësinë e tendineve, nëvendin e fiksimittëtyre me kockat duke zmadhuarnëkëtëmënyrëkëndin e kapjessëmuskujvenëkockëdhenjëkohësishtzmadhojnëedheforcën e tyre.


Muskujt e shpin s
Muskujt e shpinës

 • Ndahennëmuskujsipërfaqësordhetëthellë.Shtresae muskujvesipërfaqësorëpërbëhetvetëmnganjëpllakëmuskulo-aponeurotikeqëvendoset midis procesevespinozetëvertebravedhebrinjëve duke iupërgjigjurmuskujvetëquajturspinokostal.

 • Nëmuskujtsipërfaqësoretëshpinësbëjnëpjesë:

 • Muskulitrapez– ështëmuskulimësipërfaqësor, ështëigjerë, nëformëtrekëndore, zëpjesën e sipërmetëshpinësderinëqafë.

 • Muskujt e tëdyanëveformojnëfigurën e trapezitngaiciliai ka marrëemrin.

 • Funksioni: Kurkontraktohenfijet e sipërmengrejnëshpatullënlart, kurkontraktohenfijet e mesme e afrojnëatëteshtyllakurizore, kurtkurenfijet e poshtme e ulinshpatullënposhtë. Kurkontraktohennjëkohësishttëgjithafijetskapulatafrohen me njëratjetrënngaprapa.


Muskujt e shpin s1
Muskujte shpinës


Muskujt e shpin s2
Muskujt e shpinës

 • Muskuliigjerëishpinës (latissimusdorsi). Ështënjëfletëmuskuloaponeurotiketriangulare, mëigjërindërmuskujt e shpinës, duke u shtrirëngapjesa e poshtme e shpinësderinësqetull.

 • Funksioni: tërheqkrahunprapadhengabrënda duke e afruaratërrethtrungut. Kurpikafikseështënëhumerusndihmonnëaktin e inspirimit duke ngriturbrinjëtlart.


Muskujt e shpin s3
Muskujte shpinës


Muskujt e shpin s4
Muskujt e shpinës

 • Muskuliromboidimadhdheivogël.

 • Këtadymuskujformojnënëpjesën e sipërmetëpasmenjështresëmuskularenëformërombinëdukjeunike.

 • Funksioni – Tërheqshpatullënmedialishtdhe e ngrepakatë.


Muskujt e shpin s5
Muskujt e shpinës

 • Muskulingritësiskapulës (muskuli le vantor scapulae), ështënëformëboshtigjatësor.

 • E merrorigjinënngatuberkulatposterioretëprocesevetransversaletëkatërvertebravetësipërmecervikale, pastajshkonposhtëdhelateralishtnëkëndin e sipërmtëskapulës.

 • Funksioni- ngreshpatullën duke idhënënjëfarërrotullimimedialishtdheposhtëpjesëstjetër.

 • Kurpikafikseështënëshpatullmundtëpërkulëkolonëndhekokënnëatëanë.


 • Muskuliidhëmbëzuaripasmëisipërm (muskuliseratus posterior superior).

 • Kymuskulvendosetposhtëmuskulit rhomboid. Kymuskulngrebrinjët, luanrolnëinspirim, praështëmuskulinspirator.

 • Muskuliidhëmbëzuaripasëmiposhtëm. Ka pamjerombipaktëzgjatur. Ka sifunksiontëulbrinjëtposhtë duke ndihmuarnëekspirim.


Muskujt e shpin s6
Muskujt e shpinës

 • II.Muskujt e thellëtëshpinës – quhenmuskujtspino dorsal. Muskujt e thellëformojnënjështresëtëmadheqëndodhetnëulluqet e mëdhatëformuara midis procesevespinozedhetransversalenganjëraanëdhekëndevetëbrinjëvenëanëntjetër.

 • Këtondahennëdytraktetëmëdha, trakti medial ipërbërëngamuskujtëshkurtër, nëzonatmëtëthellaafërskeletitdhevertebravetëveçanta, dhetrakti lateral qëvendosetmënësipërfaqe e përbërëngamuskujtëgjatë.

 • Ndërsanëzonën e pasmetëqafëssipërdytrakteveshtrihetdhetraktiitretë, traktispinotransversaliciliparaqitet me muskujt splenius.

 • Funksioni – drejtojnëkolonën, e rrotullojnëatëdhebëjnëekstensionnëpjesëtëveçantatësaj. Këtamuskujmarrinpjesëedhenëlëvizjetrespiratore.


 • Fasciate shpinës – nëshpinëgjendendyfascie – fascia superficiale e cilambulon

 • muskulintrapezius,

 • muskulinlattissimusdorsidhevazhdonngasipërsi fascia nuchaedhe fascia e thellë e cilandahetnëdyfletë, një e sipërfaqshmedhe e thellë.

 • Fascia e thellëquhetshpesh fascia lumbo dorsal.


3 muskujt e kraharorit
3.Muskujt e kraharorit

 • Ndahennëdygrupe –

 • muskujte jashtëmekstrinsekëqë e kanëorigjinënngaskeletiitoraksitdhefiksohennëekstremitetin e sipërm, dhe

 • muskujte brendshëmapoinstrinsektëqë e kanëorigjinëndhepërfundojnënëtrung (sternum, brinjë, vertebra).

 • Këtufutetedhediafragma.


Muskujt e grupit t par
Muskujte grupittëparë

 • Muskulipectoralis major. Ështëmuskuligjerë, idendur, me formëtrekëndoreqëzëgatigjysmën e gjoksit.

 • Ështëiformuarnga tri pjesë: - Pjesaklavikularefillonnë 2/3 medialetëbuzëssëpërparmetëklavikulës, - pjesasternokostalefillonngafaqja e përparme e manubrium corpus sterni, dhepjesakërcore e brinjëvedhesëfundi – pjesaabdominaleqëfillonngapjesa e përparme e vaginëssëmuskulittëdrejtëtëbarkut.

 • Funksioni: Afronkrahuntetrunku, e kthendherrotullonatëmedialisht.

 • Kurpikafikseështënëkrah, ngerbrinjëtlart duke ndihmuarnëinspirim, prabënpjesënëmuskujtinspiratorë.


Muskujt e grupit t par1
Muskujt e grupittëparë

 • Muskuliivogëligjoksit (muskulipectoralis minor) ështëmuskulishtypurnëformëtrekëndëshi. Kymuskululposhtë, përparadhemedialishtshpatullën. Kurpikafikseështënëshpatullngrelartbrinjët. Ështëmuskulinspirator.

 • Muskulindërklavikular(muskulisubklavius) ështëmuskulivogël, gjysmëkonik. Kytërheqklavikulënposhtëdhemedialisht

 • Muskuliidhëmbëzuaripërparmë (muskuliseratus anterior), ështënjëmuskuligjerënëformëkatërkëndoretëçrregullticilimbulonfaqenanësoredhetëpasmetëtoraksit.

 • Funksioni – ngreshpatullënpërparadhejashtëdhe e rrotullonngajashtëkëndin e sajtëposhtëm. Sëbashku me muskulinromboideusfiksonshpatullënnëlëvizjet e krahut, ndërsa me fijet e tijtëposhtmengrebrinjët.


Muskujt e grupit t par2
Muskujt e grupittëparë


Muskujt e kraharorit
Muskujt e kraharorit

 • Muskujt e grupitëdytëosemuskujt e vërtetëtëkraharorit

 • Muskujtlevatorescostarum – llogaritenrreth 12 muskujtëtillënëformëtrekëndore. Funksioni: ngrebrinjëtsiç e thotëvetëemri.

 • Muskujtinterkostalesexterni – mbushinhapësiratinterkostale. Nënivelin e hapësiravendërkërcoretëbrinjëvemuskujtzëvendësohen me pllakafibrozetëcilatkanëtënjëjtindrejtim me fijet e tyre.

 • Muskujtintercostalesinterni – këtokanëdrejtimtëkundërt me fijet e muskulit extern. Atofillojnëngabuza e sipërme e brinjëssëposhtmepërnëbuzën e poshtmetëbrinjëssëmësipërme.


Muskujt e kraharorit1
Muskujt e kraharorit

 • Funksioni

 • – Muskujtintercostal externngrenëbrinjëtlart, zgjerojnëkafazin e kraharoritnëdrejtimantero-posterior dhe transversal, prandajjanëmuskujinspirator, nëinspirimtëthellëfutenedhemuskujt e tjerëtëkraharorit , ndërsa

 • - muskujtintercostal internulinbrinjëtposhtë , shërbejnësim.eksipratorë.

 • Muskulitranversusthoracis- ështënjëmuskulnëformëkatërkëndoretëparregullt, ingjiturnëfaqen e brendëshmetëthoraxitanashsternumit.

 • Funksioni – ulbrinjëtdhendihmonnëekspirim.


Muskujt e kraharorit2
Muskujt e kraharorit

 • Diafragma (muskuliphrenicus) ështëmuskuligjerë, tek, me drejtim transversal nëmënyrëtëtillëqëndankavitetintorakalngaai abdominal, me konveksitetngasipërdhekonkavitetngaposhtë. Diafragmaështë e përbërëngapjesëmuskularenëperiferidhetendinozenëqendër. Pjesaperiferikeqëështëpjesëmuskularesipasorigjinësndahetnëpjesalumbare, kostaledhesternale.

 • Funksioni – diafragma ka roltërëndësishëmnëfrymëmarrjesidomosnëinspiracion , sepsekurajokontraktohetsheshohetapouletkonveksitetiisajdheshtonkapacitetin e kavitetittëkraharoritnëdrejtimvertikal, luanroledhenëformimin e presësabdominale.


Fasciet e kraharorit
Fasciete kraharorit

 • Fascia e përbashkëtqënjihetedhesi fascia pectoralisveshnëanënsipërfaqësoremuskulinpectoralis major, vazhdonpastajngasipërderinëbuzën e përparmetëklavikulës me tëcilënajongjitet, dhemëtej me fasciencervikalesuperfaciale.

 • Fascia aksilarembulongropënaksilaredhevazhdonnëmuskulinlatissimusdorsi duke u bashkuarnë fascia thoracolumbare.

 • Fascia endothoracicaveshanën e brendshmetëkraharorit duke mbuluarmuskulininterkostal interne, muskulinsubklaviusdhemuskulintranversusthoracis.


Muskujt e barkut
Muskujt e barkut

 • . Muskujt e barkut

 • Këtondahennëgrupin e muskujvetëpërparmë, tëanshëmdhetëpasmë.

 • Nëgrupin e muskujvetëpërparmëbëjnëpjesë:

 • Muskuli rectus abdominis – ështënjëmuskul me drejtimvertikalgjatësor, me disandërprerjenështrirjen e vetëngadisa septa tendinozë. Kymuskulfillonngakërcet e brinjëve V-VII dheprocesiksifoiddheshkon e fiksohet me tendininndërmjetsimfizëspubikedhetuberkulumpubicum.

 • Muskulipyramidalis – ështënjëmuskulivogël me pamjetrekëndore, fillonngasimfizapubikedhefiksohetanashnëlinea alba.


Grupi i muskujve t ansh m t barkut
Grupiimuskujvetëanshëmtëbarkut

 • Muskuliobliquusabdominisexernus

 • Kymuskulsëbashku me muskujt e tjerëtëkëtijgrupiformojnëmuretanësorëdhetëposhtëmtëbarkut. Ështëmuskuligjerëicili ka ardhur duke u zgjeruarsirezultatizhvillimittëanësivetrësipërmetëzgjerimittëkafazittëkraharoritteknjeriu.

 • Kymuskulfillon me tetedhëmbëmishorengatetëbrinjët e fundit.

 • Kymuskulnëpjesën e mesmetëtijformonnjëpllakëaponeurotiketëgjerë e cila duke u bashkuar me atëtëanëstjetërmerrpjesënëformimin e vaginëssëmuskulittëdrejtëtëbarkutdhetëlinea alba abdominis.

 • Poshtëmuskulifiksohetnëbuzën e jashtmetëkreshtësiliake, nëspinëniliake anterior superior dhetuberculumpubicumtëkockëspubike.

 • Buza e poshtme e aponeurozëssëkëtijmuskuliqëkalonngaspinailiake anterior superior derinëtuberculumpubicumbënkëtunjëkthimngabrënda, njëtrashje, qëmerremrinligamentum inguinal.


Muskuli obliquus abdominis internus
Muskuliobliquusabdominisinternus

 • Muskuliobliquusabdominisinternus – shtrihetnënmuskulin e mësipërm.

 • Ka pamjen e njëfreskorejedhefillonngaprapanga fascia lumbodorsalis, ngalineaintermedia e kreshtësiliakedhe 2/3 lateraletëligamentit inguinal.

 • Ngapërparakymuskulbënnjëzgjerimaponeurotikdhe duke u bashkuar me atëtëanëstjetër, duke marrëpjesënëformimin e vaginëssëmuskulit rectus abdominis duke u ndarënëdyfletëdhe duke qëndruar me muskulinrektusnëpozicionetëndryshmesipërumbilikusitdheposhtëtij.


Muskuli transverses abdominis
Muskuli transverses abdominis

 • Muskuli transverses abdominis– gjëndetposhtëdytëparëvedhemëihollë se ata.

 • Fillonngafaqja e brendshme e brinjëvetëposhtmegjashtëbrinjët e fundit, nga fascia lumbodorsale, buza e brendshme e kreshtësiliakedhe 2/3 lateraletëligamentit inguinal.


Grupi i muskujve t pas m t barkut
Grupiimuskujvetëpasëmtëbarkut

 • Muskuli quadrates lumborum – ështëmuskul me pamjekatërkëndore, fillonnëbuzën e brendshmetëkreshtësiliakedhefiksohetnëbuzën e poshtmetëbrinjëssëfundit.

 • Funksioniimuskujvetëbarkut. Kontraktimiimuskujvetëbarkutndihmonnëkrijimin e presësabdominaletënevojshmenëaktin e defekimit, urinimitdhelindjestekgratë.

 • Kontraktimiinjëkohshëmikëtyremuskujvesëbashku me diafragmënndihmonnëaktin e frymëmarrjes, sidomosnëekspirim duke tërhequrbrinjëtposhtë, sepsenjëpjesë e këtyremuskujvekanëfiksimnëbrinjë.

 • Po kështukontraktimiikëtyremuskujvesidomosmuskuli rectus abdominisndihmonnëpërkuljenekolonësngapërpara.

 • Po kështumuskujt e presësabdominalenësajëtëtonusittëtyre, bëjnëqëorganet e kavitetit abdominal tëqëndrojnënëpozicionin e tyre normal.


Vagina e muskulit rectus abdominis
Vagina e muskulit rectus abdominis

 • Vagina e muskulit rectus abdominis

 • Formohetngaaponeurozat e tremuskujvetëpjerrëtapoanësorëtëbarkut.

 • Porkjovaginëparaqitet e ndryshmenënivelinsipërkërthizësdheposhtësaj.

 • Ngaprapanënivelinposhtëkërthizësformohetnga fascia transversa.

 • Përkëtëarësyenëkëtënivelmuriipasëmështëmëidobëtdhemundtëshërbejë me kalimin e moshëssishkakpërshfaqjen e hernieve.


Linea alba abdominis
Linea alba abdominis

 • Linea alba abdominis

 • Ështënjëshiritindritshëm me ngjyrësitëbardhëmbasiështë e varfër me enëgjaku, qëformohetngagërshetimiifijevetendinozetëaponeurozavetëtremuskujveanësorëtëbarkut.

 • Është e gjatërreth 38-40cm.fillon ngaprocesiksifoidderinësinfizënpubike. Nënivelin e umbilikusitfijettendinozerrallohendheformojnëunazën e kërthizës, icilinërast se dobësohetmëtej me kalimin e moshësmundtëshërbejësi vend idaljessëhernieveumbilikale.


Kanalis inguinalis
Kanalisinguinalis

 • Kanalisinguinalis

 • Ështënjëkanalnëfundinanësortëbarkut me njëgjatësi 2-4 cm nëpërtëcilinkalontekmeshkujtfuniculusspermaticus, ndërsatekfemratligamentumteres uteri. Kykanalbëhetipërshkueshëmdhezmadhohetmëshumënërastet e hernieveinguinaletëlinduraapotëfituara. Kykanal ka dyhapje.

 • Hapja e jashtme, e cilaështënjëçarjenëformëtrekëndëshe e aponeurozëstëmuskulitoblikusabdominisexternus.

 • Hapja e brendshmeështë annulus preperitonealis.

 • Kanali inguinal – nëpërkanalin inguinal mundtëkalojnëhernietinguinaletëcilatjanëmëtëshpeshtatekmeshkujt, mbasitekatakanaliështëmëigjerëpërshkaktëformacioneveanatomikeqëpërmban.


Muskujt e kok s
MUSKUJT E KOKËS

 • Muskujt e kokësndahennëmuskujspecialëtëlidhur me aparatindigjestivdhemuskujtëvërtetëtëkokës.

 • Muskujt e mimikës. Nëdallimngamuskujtskeletikëkanëvetëmnjëfiksimnëkockë, ndërsatjetrin e kanëtëlirënëlëkurë. Kjogjëlehtësongjatëkontraktimittëtyretëvënënëlëvizjelëkurën duke formuarnëkëtëmënyrëshprehjen e fytyrës.

 • Tëgjithëkëtamuskujinervohenngamuskuli facial, dëmtimiitëcilitjepparalizatfaciale. Këtamuskujvendosenrrethzgavravetëkokës, (sy, gojë, veshë, hundë).

 • Muskujtmbyllësaposfikterialshtrihennëformërrethorepërrethvrimavenatyrale.

 • Muskujtrrethgojës me fjalën e artikuluar u zhvilluannëstadinmëtëlartënëkrahasim me muskujtrrethveshittëcilëtteknjeriu u shndëruannëmuskulinrudimentar.


Muskujt p rreth syrit muskuli orbicularis oculi
Muskujtpërrethsyrit. Muskuliorbicularisoculi

 • Muskujtpërrethsyrit. Muskuliorbicularisoculi – shtrihetpërrethorbitëskockore. Muskuli corrugators supercili - kontraktimiikëtyredymuskujveshkaktonformimin e palavevertikale midis vetullave.

 • Funksionimiimuskulitorbicularisoculi. Kurkontraktohetpjesapalpebralebënmbylljen e rimaoculinëmënyrësistematike. Kontraktimiipjesësorbitalebënrrudhjen e syve. Kontraktimiipjesëslakrimalenëmënyrëritmike me mbylljen e palpebrave, realizonshtrydhjen e sacuslacrimalispërnjomjen e kornesë.


Muskujt p rreth goj s dhe hund s
MUSKUJT PËRRETH GOJËS DHE HUNDËS

 • Muskulilevatorlabi superior alaquenasi. Kymuskulinfluenconnëngritjen e buzëssësipërme.

 • Muskulizygomaticus major. Kontraktimiikëtijmuskulibëntërheqjen e këndittëgojëslateralishtdhesipër duke idhënëfytyrëspamjetëqeshur.

 • Muskulirisorius. Fiksohetnëlëkurën e këndittëgojës. Gjatëkontraktimittërheqkëndin e gojëslateralisht. Quhetndryshemuskuliiqeshjesironike.

 • Muskuli depressor angulioris. Gjatëkontraktimitulposhtëkëndin e gojës duke idhënëfytyrëspamjetëdëshpëruar .

 • Muskulilevatorangulioris. E merrorigjinënnëfosakanina. Kontraktimiitijngrekëndin e gojëslart.


Muskujt p rreth goj s dhe hund s1
MUSKUJT PËRRETH GOJËS DHE HUNDËS

 • Muskuli depressor labiinferioris. Kontraktimiitijbëntërheqjen e buzësposhtëdhepaklateralisht duke idhënëfytyrësnjëpamjeqëshprehneveri.

 • Muskulimentalis. Gjatëkontraktimitngrelëkurën e mjekrëssidheinfluencon me muskujtpërkatëspërngritjen e buzëssëposhtme.

 • Muskulibucinator. Kontraktimiikëtijmuskulitërheqkëndin e gojës duke hapurrinaorisnëdrejtim transversal. Ndihmonnëformimin e fishkëllimës.

 • Muskujtincisi. Këtamuskujndihmojnënëqëndrimindhembajtjen e buzësdrejt.

 • Muskuli depressor alaenasi. Kontraktimiitijbëntërheqjen e flegravetëhundëslart duke zgjeruarvrimat e hundës.

 • Muskuli depressor septinasi. Kontraktimiitijkomprimonfaqetanësoretëkërcevetëhundës, ngushtonvrimat e hundës.


Muskujt p rreth goj s dhe hund s2
MUSKUJT PËRRETH GOJËS DHE HUNDËS

 • Muskujtpërrethveshit. Teknjerëzitkëtamuskuj e kanëhumburfunksionin. Kështuqëtërrallëjanëatanjerëzqëmundt’ilëvizinveshët.

 • Muskujt e përtypjes. Kanësikarakteristikëtëpërbashkëtnjëfiksimnënofullën e poshtmetëcilën e ngrenëgjatëaktittëpërtypjes, prandajmarrinkëtëemër, ndërsafiksimintjetër e kanënëkockat e kafkës.

 • Muskulimasseter. Ngremandibulën.

 • Muskulitemporalis. Ngredheçonprapamandibulën.

 • Muskulipterygoideusmedialis. Ngremandibulënlartdhe e çonatëlehtësishtpërpara.

 • Muskulipterygoideuslateralis. Çonmandibulënngapërparadhemedialisht, bëndhërrotullimtëpjesshëmtëmandibulësngabrëndapërpërtypjen e ushqimeve


Muskujt e qaf s
MUSKUJT E QAFËS

 • Nëmuskujt e qafësbëjnëpjesëmuskujt e pasmëtëcilët u përshkruannëmuskujt e pasmëtëtrungutsidhemuskujtqështrihennëregjionin e qafës.

 • Këtajanëmuskujtësistemitdigjestiv, respirator sidhemuskujtëvërtetëtëqafës.

 • Muskujt e vërtetëtëqafësndahennë tri grupetëmëdha.

 • Muskujt e sipërfaqshëmtëqafës

 • Muskuliplatysma. Ështënjëmuskuligjerë, ihollë, nëformëkatërkëndëshi, ivendosurnënlëkurëgjëqëreflektohetnëmoshën e vjetërkurelasticitetiitijbie.

 • Formonrrudhat e lëkurësnëqafë. Gjatëkontraktimittërheqposhtëlëkurën e qafës, tëmjekrësapodhekëndin e gojës, gjëqë ka rëndësinëshprehjen e fytyrës.


Muskujt e qaf s1
MUSKUJT E QAFËS

 • Muskulisternocleidomastoideus. Vendosetnëfaqenlateraletëqafës. Ka dykokë, njësternaledhenjëklavikulare.

 • Funksioni.Kontraktimiinjëritmuskulbënkthimin e kokësnëpoatëanë, ndërsafytyrakthehetnëdrejtimtëkundërttëkontraktimittëmuskulit.

 • Kurpikafikseështënëkokë, muskulindihmonpërtëngritursternumin, tekiciliai ka njëfiksim, praluannjërolnëzgjerimin e kafazittëkraharoritdhendihmonnëinspirim.

 • Kurkontraktohentëdymuskujtpërnjëherëkokazhvendosetmbrapa.


Muskujt e qaf s2
MUSKUJT E QAFËS

 • Muskujt e kockëshyoide

 • Këtamuskujndahennëdygrupe: muskujtsuprahyoiddheinfrahyoid.

 • Funksionimi. Tëgjithëmuskujtsuprahyoidkanësifunksionngritjen e kockëshyoidekurpikafikseështënëmandibul. Nëtëkundërtulinnofullën e poshtme duke u bërëkështu antagonist me muskujt e përtypjes.

 • Po kështumuskulimylohyoideuskurkontraktohetmeqenëseformondyshemenë e gojësngrelartgjuhëndhendihmonnëpërcjelljen e ushqimitngagojanë faring.

 • Këtamuskujsëbashku me mandibulën, laringun, trakenëdhekockënhyoide, luajnërolnëtëfolurdhenëartikulimin e fjalëve.


Muskujt e qaf s3
MUSKUJT E QAFËS

 • Muskujt e thellëtëqafës

 • Këtamuskujgjendënnëpjesënlateraledheanterioretëkolonësvertebrore. Këtamuskujndahennëdygrupe: muskujskalenëdhemuskujprevertebral.

 • Muskujtskalenëkanëfunksion: kurpikafikseështënëkolonënvertebroreveprojnësimuskujinspirator, ngrenëlartbrinjëtdhezgjerojnëkafazin e kraharorit. Kurpikafikseështënëbrinjëkontraktimiimuskujvenëtëdyanëtpërkulkolonënvertikalenëregjionin cervical përpara, ndërsakurkontraktohetvetëmnganjëraanë e flektonkëtë region nëanën e kontraktimit.

 • Muskujtprevertebralkanësifunksiongjatëkontraktimittëtyretëpërkulinpjesëncervikaletëkolonësvertebrale, tëkthejkokënnëanën e kontraktimit.


Topografia e qaf s
Topografia e qafës

 • Qafaështëregionianatomikqëlidhkokën me trupindheekstremitetet e sipërme.

 • Ajoështëpjesamë e lëvizshme e trupit.

 • Nëqafëdallohetnjë region anterior dhenjë posterior.

 • Regioni posterior ose region nuchae u përshkruanëmuskulin e regionittëpasëmtëtrungut.

 • Regioni anterior ndahetngaai posterior ngabuza e përparme e muskulittrapesius.

 • Pjesa e përparmequhetedheqafa e vërtetë.


Muskujt e an sis s sip rme
Muskujt e anësisësësipërme

 • Nëmuskujt e anësisësësipërmebëjnëpjesëmuskujt e supit, tëkrahut, tëparakrahutdhetëdorës.

 • Meqenësekyekstremitetparaqitetmëirëndësishëm se anësia e poshtme, nëdrejtimtëlëvizjeve fine tëpunësqërealizohen, nëtëgjëndetnjënumërshumëimadhmuskujsh me përbërjeshumë fine.

 • Këtugjendenmuskujshumëmëtëspecializuarpërkryerjen e veprimeveshumëtëndërlikuara.


Muskujt e supit
MUSKUJT E SUPIT

 • Muskulideltoideus. Ështënjëmuskulifuqishëmnëformëtrekëndëshi.

 • Funksioni.Kurkontraktohenfijetqëzbusinparaprapa (pjesaqëfillonnë 1/3 lateraletëklavikulës), krahushkonpërpara, prabënantefleksio, kurkontraktohentufat e pasme, krahubënretrofleksio, dhekurkontraktohentufat e mesitsidhegjithëmuskuli, krahungrihetnëpozicion horizontal.


Muskujt e supit1
MUSKUJT E SUPIT

 • Muskulisupraspinatus – mbushgropën me tënjëjtinemër. Funksioni. Kontraktimibënlargimin e krahutnjësoj me muskulindeltoideus.

 • Muskuliinfraspinatus – rrotullonkrahunngajashtë.

 • Muskuliteres minor – rrotullonkrahunngajashtë.

 • Muskuliteres major – lëvizkrahunposhtëdheprapa, e afronatërrethtrungut.

 • Muskulisubscapularis – kthenkrahunngabrëndasidhemundtëtërheqëkapsulënartikulare.


Muskujt e krahut muskujt flektor
MUSKUJT E KRAHUT. MUSKUJT FLEKTORË

 • Muskuli biceps brachi. Ështënjëmuskulifuqishëm, vendosetnësipërfaqedheijepformën e jashtmekrahut.

 • Funksioni. Kymuskulflektonparakrahunnëartikulacionin e bërrylit, ndihmonnësupinacionin e parakrahutdhemeqenëse caput lougumimuskulit biceps kalonnëpërartikulacionin e humerusit, mundtëndihmojënëflektimin e lehtëtëkrahutkurpikafikseështënëparakrah (tuberositasradi).

 • Muskulibrachialis. Mbulonartikulacionin e bërrylitngapërparadhefiksohetnëtuberositasulnare.

 • Funksioni. Ështëmuskulflektoriparakrahut.


Muskujt e krahut muskujt flektor1
MUSKUJT E KRAHUT. MUSKUJT FLEKTORË

 • Muskulicoracoburchialis. Fiksohetposhtënëhumerusnë 1/3 e mesmetëtij.

 • Funksioni.Flektonkrahun, e afrondhe e rrotullonnjëkohësishtatëngabrënda.

 • Muskujtekstensorë

 • Muskuli triceps brachi. Ështëmuskulqëijepformëkrahutngaprapa. Tëtrekokatbashkohennënjë bark tëfuqishëmdhezbresinposhtëdheprapaartikulacionittëbërrylitpërtufiksuarnëolecranontëkockësulnare.

 • Funksioni.Bënekstensiontëparakrahutnëartikulacionin e bërrylit.


Muskujt e parakrahut
MUSKUJT E PARAKRAHUT

 • Muskujt e parakrahutsipasvendosjesdhefunksionittëtyrendahennëmuskujtëpërparmë (fleksor) , muskujtëpasmë (ekstensorë) dhemuskujanësorë.

 • Karakteristika e përgjithshmeështëqëgrupiimuskujvetëpërparmë e marrinorigjinënngaepikondilimrdialihumerusit, kursegrupiimuskujvetëpasmëdheanësorë e marrinorigjinënnëepikondilin lateral tëhumerusit.


Muskujt e p rparm t parakrahut
MUSKUJT E PËRPARMË TË PARAKRAHUT

 • Muskulipronatorteres. Kymuskulflektonparakrahun, merrpjesëdhenëpronacion.

 • Muskuli flexor carpiradialis.Kryenfleksioninpalmartëdorësadduksiontësaj.

 • Muskulipalmarislongus. Ështënjëmuskulishkurtër, me pjesëtëgjatëtendinoze.

 • Funksioni. Tendosaponeurozënpalmaredhendihmonnëfleksioninpalmartëpëllëmbëssëdorës.

 • Muskuli flexor digitoriumsuperficialis. Kymuskulflektonfalangen e parëdhetëdytëdhendihmonnëpërkuljen e dorës.

 • Muskuli flexor pollicislongus

 • Muskuli flexor digitorumprofundus. Mëanëtëkëtijmuskuliformohetgrushtiiplotë.

 • Muskulipronator quadrates.Bënpronaciontëparakrahut.Muskujt an sor t parakrahut
MUSKUJT ANËSORË TË PARAKRAHUT

 • Muskulibrachioradialis.Ështëmuskulisipërfaqshëmivendosurlateralishtnëparakrah. Kymuskulbënfleksiontëparakrahutnëartikulacionin e bërrylitdhe e vendosparakrahunnëpozicion midis pronacionitdhesupinacionit.

 • Muskuli extensor carpiradialislongus. Bënfleksion dorsal tëdorës (prashtrirjen e saj) dheabduksionin e sajnëanënradiale.

 • Muskuliekstensorcarpiradialisbrevis. Shtrindorëndhe e largonatë.Muskujt e pasm t prakrahut
MUSKUJT E PASMË TË PRAKRAHUT

 • Muskuli extensor digitorumcommunis. Shtringishtatngaidytitekipesti, sidhebënnjëfleksion dorsal tëdorës.


Muskujt e an sis s posht me
MUSKUJT E ANËSISË SË POSHTËME

 • Nëpërbërjetëtyrehyjnë, muskujt e pelvisit, muskujt e kofshës, muskujt e kërciritdhemuskujt e këmbës.

 • Muskujt e pelvisit

 • Quhenndryshedhemuskujt e regionitkokso femoral.

 • Këtomuskujshtrihennëtëgjithaanët e artikulacionitkokso-femoral dhendihmojnënëkryerjën e lëvizjevenëtë.

 • Sipasvendosjessëtyreatondahennëgrupin e përparmë, tëpasëmdhe medial.


Muskujt e an sis s posht me1
MUSKUJT E ANËSISË SË POSHTËME

 • Grupiipërparmë

 • Muskulipsoas major. Ështënjëmuskuligjatëdheivëllimshëm. Fillonnga vertebra XIIthorakalederitek V lumbare.

 • Muskuliiliacus.Ështënjëmuskulisheshtë, me formëtrekëndëshi.

 • Fillonngaana e brendëshme e gropësiliake, poshtëbuzëssëbrëndshmetëkreshtësiliake, zbretposhtëdhelateralishtmuskulitpsoas major.

 • Funksioni. Flektonkofshën, e afronatëdhe e rrotullonngajashtë. Kurpikafikseështënë femur, ndihmonnëfleksionin e kolonësvertebroredhepelvisit.

 • Muskulipsoas minor. Kybënflektimin e kolonësnëregionin pelvic sidhetërheqfascienkuajoshpërndahet.


Muskujt e an sis s posht me2
MUSKUJT E ANËSISË SË POSHTËME

 • Muskuli gluteus maximus. I jepformënregionitgluteal.

 • Funksioni. Shtrindherrotullonlehtësishtngajashtëkofshën.

 • Kurpikafikseështënëkofshë, shtrinpelvisindhe e vendostrupinnëpozicionindrejtqëndrim, nxjerrpelvisinngapërpara.

 • Arrinzhvillimin e plotëkurfëmijafillontëecënëkëmbë, ështëindryshëmkurfëmijaqëndronnëpozicion horizontal.

 • Muskuliobturatorius. Ështëipërbërëngadypjesë; intra dhe extra pelvike.

 • Muskuli quadrates femoris. Rrotullonkofshënngajashtë.


Muskujt e kofsh s
Muskujt e kofshës

 • Muskujt e grupittëpërparmë

 • Muskulisartorius, aposhtrirësikërcirit. Ështënjëmuskuligjatëihollë, vendosetmbifaqen e përparmedhemedialetëkofshës.

 • Funksioni. Duke vepruarnëartikulacionin e gjuritflektonkërcirindhendihmonnëvendosjen e këmbësmbikëmbë, bënedhefleksionin e kofshësnëartikulacioninkokso femoral kurpikafikseështënëkërci.

 • Muskuli quadriceps femoris.Ështëmuskulifuqishëmqërrethontrupin e femoritngapërparapjesërishtlateralisht, iformuarngakatërmuskujtëveçantë.

 • Funksioni. Bënshtrirjen e kërciritnëartikulacionin e gjurit.


Muskujt e kofsh s1
Muskujt e kofshës


Muskujt e kofsh s2
Muskujt e kofshës


Muskujt e kofsh s3
Muskujt e kofshës

 • Muskujt e grupittëpasmë

 • Muskuli biceps femoris. Ështëmuskuliipasëmikofshësivendosurlateralisht.

 • Funksioni. Përkulkërcirinnëgju, shtrinkofshëndherrotullonkëmbënngajashtë.

 • Muskulisemitendinosus. Ështëflektorikërciritdheshtrirësikofshës.

 • Muskulisemimembranosus. Ështëmuskulmjaftigjatëqëfillonnga tuber ischi. Kymuskulflektonkërcirindheshtrinkockën.


Muskujt e kofsh s4
Muskujt e kofshës


Muskujt e kofsh s5
Muskujt e kofshës

 • Muskujt e grupit medial

 • Muskulipectineus. Afrondherrotullonngajashtëkofshën.

 • Muskuli adductor longus. Afronkofshëndhe e rrotullonatëngajashtë.

 • Muskuli adductor brevis. Afronkofshën.

 • Muskuli adductor magnus. Ështëmuskulifuqishëm, afruesikofshës


Muskujt e kofsh s6
Muskujt e kofshës


Muskujt e k rcirit
Muskujt e kërcirit

 • Këtajanëmuskujtëfuqishëmmbasimbajnëtrupinnëpozicionvertikalsidhebënzhvendosjen e tij.

 • Muskujt e grupittëpërparmë

 • Muskuli tibias anterior. Ështëmuskulimë medial. Kymuskulflektonkëmbëndorsalisht, afrondherrotullonatëngaanamediale.

 • Muskuli extensor hallucislongus, e merrfilliminnëanënmedialetësipërmetëfibulësdhengamembranainterosea. Kymuskulbënekstensiontëgishtittëmadhtëkëmbës, dorsofleksiontëtij, afrondherrotullonngabrëndakëmbën.

 • Muskuli extensor digitorumlongus. Ështënjëmuskuligjatë, fillonngakondili lateral itibies, ngakoka e fibulësdhepjesalaterale e membranësinterosea. Kymuskulshtringishtat, largondherrotullonkëmbënngajashtë.


Muskujt e k rcirit1
Muskujt e kërcirit


 • Muskujt e grupit lateral

 • Këtukemimuskulinperoneuslongusdhebrevis. Tëdybëjnëfleksion plantar tëkëmbës.

 • Muskujt e grupittëpasmë

 • Muskuli triceps surae.Bënfleksion plantar tëkëmbësdhesupimaciontësaj.

 • Muskulitibialis posterior. Dhekymuskulbënfleksion plantar tëkëmbës.

 • Topografia e anësisësëposhtme

 • Nëanësitë e poshtmesirezultativendosjessëmuskujvedhetendinevetëtyrenëpërkocka, sidheprejfascievengatëcilatatombështillen, formohenhapësira, kanale, brazdaetj. rëndësi ka kanali femoral icilibëhet real gjatëdaljessëhernievefemorale. Nëkëtorastë ka hapjen e brendshme e vendosurnëanën e brendshmetëabdomenitdhehapjen e jashtmeose hiatus saphenusngakalimiiv, safenamagna


Fosa poplitea
Fosapoplitea.

 • Fosapoplitea. Ështënjëgropëprapaartikulacionittëgjurit.

 • Nëkëtëgropëgjendëtindlidhorishkrifët, nyjelimfatikesidheenëgjakudhenervaqëshkojnëngasipërfaqjanëthellësi, nervitibialis, vena dhearteriapoplitea.

 • Poshtëgropëspopliteagjendetkanalicruropopliteus.

 • Nëkëtëkanalkalojnënërvitibialis posterior dhenervitibialis.


Literatura
Literatura

 • “Bazat e anatomisësënjeriut”,

 • . 119-187


Leksioni 4
LEKSIONI 4

 • INDI EPITELIAL


Indi epitelial
INDI EPITELIAL

 • Indi epitelialështënjëngakatërindetbazëtëorganizmittënjeriut.

 • Ështënjëngaindetmëtëpërhapuradheivetmiqëbienëkontakt me mjedisin e jashtëm. Indi epitelialveshsipërfaqen e jashtmetëtrupit me anëtëepidermëssëlëkurës, sipërfaqet e lira tëbrendëshmetëorganizmitsimukozën e aparatittretës, tëfrymëshkëmbimit, tësistemitnervor, tësistemiturinardheatij genital.

 • Ngaanatjetëraiveshgjithashtucipatseroze (perikardin, pleurindheperitoneumin), sidhemerrpjesënëndërtimin e syrit, tëveshitetj.


Indi epitelial1
INDI EPITELIAL

 • Veçoritë e inditepitelial

 • Indi epitelial ka pozicionkufitar. Përbëhetngaqelizatëcilatvendosenshumëafërnjëratjetrës, nëformështresashsipllakat e njëparketi

 • Indi epitelialnukpërmbanenëgjaku. Poshtëinditepitelialvendosetgjithmonëindilidhor, qëështëindimëivaskularizuarnëorganizëmdheqëpërmbanenëgjakutëkalibrittëvogël.

 • Sipërfaqetbazale, lateraledheapikaletëqelizaveepitelialekanëdisaspecializimemorfologjikeqëjanë:


Indi epitelial2
Indi epitelial


Indi epitelial3
INDI EPITELIAL

 • Sipërfaqjabazale , ndërmjetepitelitdheinditlidhornëntëkufizohetnganjëstrukturëjoqelizoreqëquhetcipabazale.

 • Cipabazale – ndërtohetngamikrofibraretikularekolagjenesidhengalëndathemeloreqëbëncimentiminndërmjettyre. Trashësia e sajvaretngallojiiepitelit. Midis epitelitdhecipësbazalegjëndetlëndandërqelizore.

 • Cipabazalendërtohetnga lamina basalisdhe lamina reticularis. Cipabazaleluanrolmbështetësdhebarrierë (merrpjesënëfiltrim, difuziondheshkëmbim)


Indi epitelial4
INDI EPITELIAL

 • Sipërfaqetanësore: ME ka treguarqëqelizatepitelialenukjanënëkontakttëdrejtëpërdrejtë me njëratjetrën. Atondahennëpërmjetnjëhapësireshumëtëvogëltërendit10 -30 nanometër.

 • Këtohapësirandërqelizorembushen me glikozaminoglikanedheglukoproteina. Nëhapësirënndërqelizoreqarkullojnëlëngjeintersticialeqëmundësojnëshkëmbimetmetabolikendërmjetqelizaveepitelialeqëjanëtëprivuarangaenët e gjakutdherrjetakapilare.këtoenëgjendennëindinlidhornënepitel.

 • shumica e qelizaveepitelialenëanëtlateraletëtyrekanëtëspecializuaramënyratëndryshmelidhjëshndërmjettyreqëquhenkomplekselidhëseosekompleksetëbashkimitndërqelizor. Këtokompleksesynojnënëformimin e njëindikompaktdhetëvazhdueshëm.

 • Ngaanatjetërkëtokompleksepengojnëkalimin e përmbajtjevelumenale, p.sh. tekepiteliizorrëspërnëhapësiratndërqelizore. Komplekset e bashkimitndërqelizorfillojnëmenjëherënënsipërfaqenlumenaletëepitelevenjështresoredhepërbëhenngakëtokomponentë:


Indi epitelial5
INDI EPITELIAL

 • Zonëzambyllëse – quhetndryshetight junetion, lokalizohetmenjëherënësipërfaqenlumenaledhepërbëhetngazonatëvoglakushtresat e jashtme e tëmembranaveplazmatiketëqelizavefqinjebashkohen me njëratjetrën.

 • Bashkimindodhnëvendetëcaktuaradhejonëtërëgjatësinë e cipavetëqelizavefqinje.

 • Takohetnëformëtënjëshirititëplotërrethçdoqeliza duke vulosur e veçuarkështuhapësirënndërqelizorengalumeni.


Indi epitelial6
INDI EPITELIAL

 • Zonëzangjitëseoseputhitëse – ëshëtlidhjandërqelizoreqëgjendetposhtëzonësoccludens.

 • Nëkëtëllojlidhjeshtresat e jashtmeproteiniketëdyqelizavefqinjendahennganjëratjetra me njëhapësirë 15-20 nanometër. Zonulaaderensmbushet me material fibrilarngjitësndërqelizor, natyra e tëcilitnuknjihetmirë.

 • Ndërsanëanëtcitoplazmatiketëmembranaveqelizoretëqelizavefqinje, takohetnjë material elektron dens nëtëcilinankorohenmikrofilamentëtëaktinës.

 • Ky tip lidhjeformonnjëshirittëplotërrethçdoqelize.


Indi epitelial7
INDI EPITELIAL

 • Desmozomaosenjollangjitëse. Formonkomponentin e tretëtëkompleksevetëbashkimitndërqelizor, megjithësemundtëgjëndetdhe e veçuar.

 • Nëdesmozomatmembranatplazmatiketëdyqelizavefqinjeveçohennganjëratjetra me anëtënjëhapësirerreth 20 nanometër.

 • Hapësirambushet me njëlëndëamorfe. Nëqendërtësajndodhetnjëzonë e hollë, e errëtnëformëtënjëlaminegjatësore.

 • Nëanëtcitoplazmatiketëçdo membrane qelizorendodhet material elektrondens, kukonvergojnëelementefibrilaretëcitoskeletit. Kështudesmozomaështëstrukturëçifte.


Indi epitelial8
INDI EPITELIAL

 • Hemidesmozoma– takohetatjekuqelizatmarrinkontakt me cipënbazale e jo me njëratjetrën. Kështu p.sh. lidhenqelizat e shtresësbazale me cipënthemeloretëepidermës.

 • Gapjunction (tipi komunikues) – përfaqësonnjë tip lidhjendërqelizorenëtëcilënqelizatfqinjebashkohen me njëratjetrënmëanëtëkanalevëtëvegjëltubularëqëformohenngaproteinatmembranore.

 • Sipërfaqjaapikale e disaqelizaveepitelizleparaqetmikrovile, ciliedhestereocile.


 • Indi epitelial9
  INDI EPITELIAL

  • Mikrovilet – nësipërfaqenapikaletëdisaqelizaveepitelialeshihen me mikroskop.

  • Këtoiformoncipaqelizorenëzonënapikaletësaj.

  • Numriimikrovilevendryshonsipasllojittëqelizave. Ai luhatetngadisadhjetëranëdisamijëra.

  • Numriityreështëmëimadhnëqelizatepitelialetëzorrëssëhollë, nëgypin e përdredhurtëafërttënefronitnëveshkë, nëqelizat e mëlçisë, nësipërfaqen e qelizaveendotelialetëenëvetëgjakut, nëqelizatmezotelialeetj.

  • Nëqelizatepitelialetëzorrëssëhollëmikroviletkanëpamjen e njëfurçe.


  Indi epitelial10
  INDI EPITELIAL

  • Ciliet– vendosennëzonënapikaletëqelizës. Nëndryshimngamikrovilet, cilietjanëmëtëgjata, mëtëtrashadhekanëndërtimtëndërlikuar. Qelizaepiteliale me cilietakohennërrugët e frymëmarrjes (hundë, nasofaring, laring, trake, bronke, bronkiole), nëgypat e mitrës, nëmitëretj. Cilietlëvizinnëmënyrëritmikedhenjëdrejtimtëcaktuar.

  • Stereociliet–takohennëqelizatepitelialetëepididimit, nëqelizareceptorëtëkreshtaveampularetëkanalëzavegjysmërrethore, nënjollën e kacekut (ultriculus) dhetëqeskëzësnëveshin e brendshëm. Këtondryshojnëngacilietsepsenukkanëtrupëzabazale, janëmëtëgjatëdhenukbëjnëlëvizje.


  • Flagelat– takohennëqënietnjëqelizore. Nëorganizmin e njeriuttëvetmetqelizaqëpërmbajnëflagelajanëqelizatgjinoremashkullore (spermatozoidet)

 • Indi epitelial ka vetitëtheksuararigjeneruese

 • Indi epitelial ka vetitëdeskuamohet. Qelizat e shtresëssipërfaqësorembasimbarojnëfunksioninbien. Kytipariinditepitelialshfrytëzohetnëcitologjinëeksfoliative.

 • Nëdisallojeepiteleshqelizatkanëpolaritettëtheksuar


  • Indi epitelialndahetnë:

  • a.Indepitelialmbulues – qëveshlëkurëndhesipërfaqe e brendshmetëorganevesiaparatittretës, frymëshkëmbimitetj.

  • b.Epiteligjëndror –qëmerrpjesënëndërtimin e gjëndravetëorganizmit.


  Histologjia e indit epitelial
  Histologjia e inditepitelial

  • Histologjia e inditepitelial

  • Indi epitelialbënlidhjen e organizmit me mjedisin e jashtëmdhe e mbronkëtëngaagjentët e ndryshëmmekanikë, fizikë, kimikë et. Epiteli me ciliekapdhelargongrimcat e pluhuritngarrugët e frymëmarrjes. Epiteliidisaorganevesi p.sh. aiistomakutprodhonmukusdhe e mbronatëngaveprimiiaciditklorhidrik.

  • Epitelinëdisasektorëtëorganizmitluanrolmbështetës. Qelizaepitelialeqëluajnërolmbështetëstakohennëzonënnuhatoretëhundësdhetëlarintitciportëveshittëbrendshëm. Qelizatepitelialembështetësevendosen midis qelizavenervore.

  • Epiteliizorrëssëhollë ka aftësithithëse. Aftësitëtillëkanëedhedisagypëzatëveshkave.

  • epiteliigjëndrave ka aftësisekretuese. Këtoprodhojnëenzima, hormone etj.tëcilatkanërëndësitëmadhepërorganzmin.

  • Epiteliqëveshmurin e alveolavemerrpjesënëprocesin e frymëshkëmbimit.


  Klasifikimi i indit epitelial
  Klasifikimiiinditepitelial

  • Bazohetnëprejardhjen, funksionindhendërtimin.

  • Klasifikimifilogjenetik- bazohetnëprejardhjen e epitelit.

  • Klasifikimifunksional– bazohetnërolinqëkryejnëqelizatepiteliale.

  • Klasifikimimorfologjik– bazohetnëformën e qelizaveqëmarrinpjesënëndërtimin e çdo tipi epiteli, sidhenënumrin e shtresaveqelizoreqëvendosetmbicipënthemelore.

  • Nëklasifikiminmorfologjikpërfshihenkëtollojepitelesh:

  • Epitelinjështresorqëpërmbannjështresëqelizore

  • Epitelishumështresorqëpërbëhetngashumështresaqelizash.


  • Epitelinjështresorisheshtë – ndërtohetnganjështresë e vetmeqelizashtësheshtaqëmbështetennëcipënbazale. Kyllojepitelitakohetnësipërfaqen e brendshmetëlabirintitciportëveshittëbrendshëm, nëcipënvertibulare, nëveshkë.

  • Epitelinjështresorkubik– takohetnëorganesi: nësipërfaqen e vezores, nëkapsulën e kristalinit, nëdisagypatëveshkës.

  • Epitelinjështresorcilindrik– takohetnëstomak, zorrë, nëmitër.

  • Epitelinjështresorcilindrik me cilie– gjendetnëmitër, nëbronket e vogla, nësinuset e fytyrësdhenëkanalinqendrortëpalcëskurrizore


  • Epitelishumështresor

  • Epitelishumështresorisheshtëipakeratizuar– gjëndetnëzgavrën e gojës, nëezofag, kornedhevaginë.

  • Epitelishumështresorikeratizuar– takohetnëlëkurë.

  • Epitelikalimtar– ndodhetnërrugëturinare, pelvis renalis, ureter, fshikzënurinare. Kyepitel e merrkëtëemërsepseqelizat e tijndryshojnëtrajtënnëbazëtëgjendjesfunksionaletëorganizmit. Kështup.sh.gjatëzbrazjessëfshikzësurianeshtohetnumriishtresave, kurfshikëzaështë plot muret e sajtendosennumriishtresavepakësohet.


  Epiteli gj ndror
  Epiteligjëndror

  • Epiteligjëndror

  • Shumëqelizaepitelialejanëtëaftatësintetizojnë e tëçlirojnëlëndëtëndryshme.

  • Kurqelizatepitelialespecializohenqëtësekretojnëlëndëqëorganizmiipërvetonsipasnevojës, atëherethuhet se qelizatfitojnëvetinë e qelizavegjëndrore. Shpeshqelizatgjendrorefunksionojnësinjëqelizëepiteliale e vetme.

  • Gjëndratprodhojnëproteina, enzima, mukopolisahanide (mukus), lipidenëformëtënjësekrecioniicilikryenfunksionetërëndësishme.


  Epiteli gj ndror1
  Epiteligjëndror

  • Shumëgjëndraparaqitennëformën e organevetëveçantasi: mëlçia, pankreasi, gjëndrattiroide, gjëndratparatiroide, etj; ndërsagjëndrat e tjeravendosennëmurin e disaorganevesip.sh.gjëndrat e faringut, tëstomakut, tëduodenitetj. Ka dhegjëndraqënukkanëprejardhjeepitelialesi p.sh. zonamedulare e gjendrësmbiveshkore, lobiipasëmihipofizës, qëzhvillohenprejinditnervoretj.

  • Gjëndratnëbazëtëfunksionitndahennë: gjëndra me sekretimtëbrendshëm (gjëndraendokrine), dhenëgjëndra me sekretimtëjashtëm, gjëndraekzokrine.

  • Gjëndratendokrine – Lënda e sintetizuarprejtyrekalonnëgjak. Limfëosenëlëngunndërqelizor. Lëndët e sintetizuaraprejtyrequhen hormone. Këtubëjnëpjesë: hipofiza, epifiza, gjëndratiroide, gjëndratparatiroide, gjëndratmbiveshkore.


  • Gjëndratekzokrine– Lëndët e sintetizuaraprejtyredalinnëmjedisin e jashtëm me anëtëgypavejashtëqitës p.sh. nëlëkurë, në faring, nëstomak, nëzorrë, nëprostatë, nëmitër.

  • Gjëndratekzokrinendryshojnëprejnjëratjetrësngavendosja, nganumriiqelizave, ngandërtimi, natyra e lëndëveqëprodhojnëdhemënyra e sekretimittëtyre.

  • Duke u bazuarnënatyrën e lëndëveqësekretojnëgjëndratekzokrinendahennë: gjëndraserozedhegjëndramikozeosegjëndratëpërziera.

  • Nganumriilëndëveqëprodhojnëgjëndratndahennë

  • gjëndrahomokrinekuratoprodhojnëvetëmnjëlëndë p.sh gjëndraparotis, dhe

  • gjëndraheterokrinekurprodhojnëmëshumë se njëlëndë, sikursejanëgjendratstomakut.


  • Gjëndratshumëqelizore– organizohennëdykomponentëstrukturorëbazë: ngaparenkimaepitelialedhe stoma prejindilidhor. Parenkima e gjëndraveështëepiteliale.

  • Ndërsa stoma ështëprejindilidhornëtëcilinbartenenët e gjakutdhenervat. Luan rolmbështetës. Gjëndratmbulohenngajashtë me anëtënjëkapsuleprejindilidhor . indilidhorkapsulardepërtondhenëbrendësitëgjëndrës duke marrëpjesënëndërtimin e septevegjëndrore, që e ndajnëgjëndrënfillimishtnë lobe.

  • Lobetngaana e tyrepërbëhennganjësimëtëvoglaqëquhen lobule. Këtondahennganjëritjetri me septet interlobulare.


  • Lobuletndërtohenngafijetretikulareqëmbështjellinpjesëtterminaletëgypaveekskretoredhenjësitëterminalegjëndrore. Enët e gjakutdhetëlimfëssidhenervatshpërndahennëgjëndër duke ndjekurrrugën e septeveprejindilidhortëvendosur midis lobuleve. Degëzimetterminaletëenëvetëgjakutdheenëvelimfatikeformojnërrjetapërrethpjesësterminaletëgypaveekskretoredhetëadenomerëvenëkontakttëngushtë me laminënbazale.


  • Literatura :

  • Histologjia” XheladinÇeka,

  • f. 52-68


  Leksioni 5
  LEKSIONI 5

  • INDI LIDHOR


  Indi lidhor
  INDI LIDHOR

  • Termiindlidhorpërmbledhnjëgrupheterogjenindesh me shumëfunksione.

  • Quhetkështupasilidhindet e ndryshmenëpërbërjetëorganevesidheorganetndërmjettyre. Histologjikishtindilidhorndërtohetngakëto element: a. qelizat b. fijet c. lëndabazale.

  • Varësishtngaraportetsasioretësecilitngakëtoelementestrukturorë, janëdhetipat e nëntipat e inditlidhor. Nëpërbërjetëinditlidhorgrupohenindeqërrjedhinngaindimezenkimalembrional.

  • Këtoindejanë: indilidhorembrional, indilidhorivërtetëdheindilidhormbështetës.


  Indi lidhor1
  INDI LIDHOR

  • Histofiziologjia e inditlidhor

  • Funksionetkryesoretëinditlidhorjanë: funksionimbështetës, ushqyes (transportues), depozitues, mbrojtësdheriparues.

  • Funksionimbështetësiinditlidhor – realizohetveçanërishtngaelementëtfijorëtëkëtijindi, kudoqëgjëndetai.

  • Funksioniushqyes – ka njëbashkëshoqërimtëngushtëndërmjetkapilarëvetëgjakut, limfësdheinditlidhor. Këtoenë me përjashtimtëinditnervor, gjithmonëjanëtërrethuarangaindlidhor. Përpasojëindilidhortransportonlëndëtushqyesengaenët e gjakutpërnëindetëndryshmetëtrupitdhemundësonlëvizjen e produktevepërfundimtaretëmetabolizmitngaqelizatpërnëgjak.


  Indi lidhor2
  INDI LIDHOR

  • Funksionidepozituesiinditlidhor ka tëbëjënëradhëtëparë me depozitimin e yndyrnavenëpërbërjetëinditlidhor, tërreth ½ sësasisësëproteinaveqarkulluese, tëujitdheelektrolitëvenëlëndënbazale, tëmediatorëvefarmalogjikishtaktivëtëçliruarngamastocitet.

  • Funksionimbrojtësiinditlidhor, lidhte me elementëtqelizorëfijorëdhelëndënbazale. Nëmekanizmatmbrojtëskompleksetëinditlidhorpërfshihetdheinflamacioni. Kyështënjë process qërealizohetngaleukocitetkokrrizoreqëbëjnëfagocitozënjo immune, monocitetpërplotësojnëfunksionet e tyresipërbërëstësistemit mononuclear fagocitues, ndërsaqelizat e serisëlimfocitare (Tdhe B) marrinpjesënëreaksionetmbrojtëseimunitarespecifike. Lëndabazaleshërbensibarrierë e rëndësishmepërmikroorganizmatpatogjenë.

  • Funksioniriparues – nëprocesin e riparimittëindevetëdëmtuaramarrinpjesëfibroblastettëcilatsekretojnë material jashtëqelizor, ndërtëcilëtdhefijetkolagjene, qëmbushindefektet e krijuara.


  Indi lidhor embrional
  Indi lidhorembrional

  • Mezenkima – ështëformë e inditlidhorembrional, ngarrjedhintërëtipat e inditlidhor (përfshidheatëtëskeletit). Ndërtohetngaqelizatmezenkimaleembrionale, tëaftatëdiferencohennëtërëtipat e qelizavetëinditlidhor.

  • Qelizatmezenkimaleembrionalejanëqelizat primitive tëinditlidhorembrional, ngarrjedhintërëtipat e qelizavetëinditlidhor, sidhedisaqelizatëtjera. Këtojanëqelizanëformëtëçrregulltsiyll.

  • Ngatrupiityrenisenzgjatimetëshkurtracitoplazmikeqëvijnënëkontakt me atotëqelizavemezenkimalefqinje, duke çuarnëformimin e strukturaverrjetësore.


  Indi lidhor embrional1
  Indi lidhorembrional

  • Bërthama ka formëvezake me kromatinëtëshpërndarë e bërthamëztëdallueshmemirë. Ndërsalëndajashtëqelizore e mezenkimëspërbëhetkryesishtngalëndabazale. Fijet e pjekurajanëtëpakta.

  • Nëorganizmin e rriturgjëndetnjëpopullatëqelizashqëruajnëmultipontecialitetin e qelizavemezenkimaleembrionale. Këtojanëqelizatadventicialetëkapilarëvetëgjakut. Indi mukozështënjë variant iinditlidhorembrional.

  • Karakterizohetngambizotërimiilëndësbazale. Ai ështënjëind me konsistencësixhel, qëperveçlëndësbazaleqë e ka me shumicë, ka fare pakfijeelastikeoseretikularesidhepakqeliza. Gjëndetnëkordonin umbilical tëfetusitkunjihetsilëndaxhelatinoze e Wartonetj.


  Indi lidhor fije shkrif t
  Indi lidhorfijeshkrifët

  • Kykarakterizohetnganjënumërrelativishtimadhqelizashautoktonekundrejtelementevefijorë. Ka përhapjetëgjerënëtërëorganizmin e njeriut.

  • Gjëndetnëindinsubkutan, nëlëndën e mirëfilltëdhesubmukozën e aparatittretës e respirator, nëpleurë, perikard, nëstromën e shumëorganeveetj.

  • Takohetgjithashtupërrethenëvetëgjakut, nervave, muskujve, nëfascietanatomikeetj. ka enëzimdhenervëzimtëshprehur, gjëqëlehtësonfurnizimin e vetëinditlidhorapotëindit epithelial, nervor e muskulorngjitur me të.


  Indi lidhor fije shkrif t1
  Indi lidhorfijeshkrifët

  • Qelizat e inditlidhortëshkrifët

  • Qelizatautoktone – qelizatmezenkimale, fibroblastet, adipocitet, mastocitet, histocitetdheplazmocitet.

  • Qelizat e migruarangagjakupërnëindinlidhor, neutrofilet, eozinofilet, limfocitetdhemonocitet

  • Fibroblastet – vendosenpranëfijevekolagjene.

  • Fibrocitet – janëmëtëvogla se fibroblastet.

  • Ngaanafunksionalefibroblastetjanëqelizapërgjegjësepërsintezën e elementevestrukturorëjashtëqelizortëinditlidhor. Këtosintetizojnëdhesekretojnëprekursorët e kolagjenit, elastinës e retikulinës.

  • Ndërsafibrocitettashmë e kanërealizuarkëtëfunksion. Pornëkushtëstimulimitëpërshtatshëm, fibrocitetmundtëshndërohennëfibroblasteqërimarrinvetitësintetizuese.


  • Adipocitet (qelizatdhjamore)janëndërqelizatfiksetëinditlidhorfijeshkrifët. Janëspecializuarpërsintezëndhedepozitimin e yndyrës. Këtoqelizanjihen me emrinadipocite. Janëpërbërës normal tëinditlidhorqëmundtëgjendenosesiqelizatëveçantatëshpërndaragjatëinditlidhorosetëgrupuarapërrethenëvetëvoglatëgjakut.

  • Morfologjikishtkëtoqelizakanëtëveçantëakumulimin e yndyrësnëcitoplazëmnëformëtërruzullitëvetëm, aqsayndyra e okuponpothuajsetërësishtatë. Kjobënqëbërthama e ktyreqelizavetëjetë e sheshtëdhetëvendosetnënjërënanëtëqelizëz, ndërsacitoplazmatëjetëqa e pakët sat ë zërëvetëmnjëzonëfarëtëhollërrethrruzullityndyror. Forma e tyreështë e rrumbullakët.


  • Mastocitet– janëqelizatërrumbullaktaosevezaketëinditlidhor me diametër 20-30mm. Citoplazmën e kanëtëmbushur me granulabazofilike. Bërthamën e kanëtëvogël, nëformësfere, dhetëvendosurnëpozicionqendror, porshpeshherëtëmaskuarngagranulat.

  • Veçoriakarakteristike e këtyreqelizaveështëprania e granulavetëmëdhanëcitoplazëm. Sipërfaqja e mastocitevepërmbanreceptorëspecifikëpërnjë fragment tëmolekulëssëimunoglobulinës E.

  • Granulat e mastocitevepërmbajnëgjthashtudhedisalëndëtëtjerasi, histaminë, proteaza neutral dhefaktorëtëanafilaksisë.  • Histiocitet (makrofagët)- janëqelizafagocituesejetëgjatatëinditlidhortëshpërndaranëtërëtrupin. Kanë madhësi10-30mm.

  • Nëcitoplazëmkanëshumëlizozomedhevakuolaendocitoze. Kanëgjithashtumitokondre, mikrotubula. Janëjetëgjatadhemundtëjetojnë me muajnëindinlidhor.

  • Kanëorigjinëdhevetibiologjiketëngjashme me monocitet. Nëindinlidhorkëtomaturohendheshndërohennëmakrofagë.

  • Funksionetkryesoretëmakrofagëvejanëatofagocituese, imunologjikedhesekretore.  Plazmocitet
  Plazmocitet

  • Plazmocitetnëindinlidhorjantëtërralla, pornëindinlidhortësistemittretës, tëfrymëshkëmbimit, nëindinlimfoid, sidhenëinflamacionetkronike, numriityreshtohetnëmënyrëtëndjeshme.

  • Bërthamazakonishtështë e rrumbullakëtdhevendosetjashtëqëndrëssëqelizës. Kromatinabërthamoreorganizohetnëmënyrëtëtillëqëblloqet e heterokromatinësalternohen me atotëeukromatinës. Veçoriastrukturore e tyreështëcitoplazma e bollshme.

  • Citoplazmapranëbërthamësështëacidofile. Plazmocitetjanëqelizapërgjegjësepërsintezëndhesekretimin e sasivetëkonsiderueshmetëantikorpeve.

  • Antikorpetjanëglobulinaspecifike.


  • Elementëtfijorëtëinditlidhorfijeshkrifëtjanëtretipesh: - fijekolagjene – fijeelastike – fijet e ndërtuarangaglukoproteinastrukturore.

  • Fijetkolagjenejanëtëpranishmenëtërëtipat e inditlidhor me ndryshimesasiorenëvarësitëtipittëinditlidhor. Këtojanëfijetmëkarakteristikedhemëtëshprehuara. Secilafijepërbëhetngafijëzatëhollaqëquhenfibrile me drejtimparalelmefijen. Fibridetndërtohenngamolekulatkolagjene.

  • Fijetretikulare – janënjëfamilje e fijevekolagjene, porjanëshumëtëholladhekanëprirjetëformojnërrjeta. Këtojanëmarrësillojiveçantëfijeshproteinike.

  • Fijetelastike – përmbajtja e këtyrefijevenëoganetëmdryshmenukështë e njëjtë. Atogjenden me shumicënëmushkëri, lëkurë, nëfshikzën e tëmthit, nëdisaenëgjakutëmëdhasi aorta.


  • Fijet e ndërtuarangaglukoproteinatstrukturore. – Formohennganjëgrupmolekulashfijeformuesetëpërbërakryesishtngavargjeproteiniketëlidhura me vargjesaharideshtëdegëzuara.

  • Nëpërbërjetëkëtyreglukoproteinaveështëdhechondronectinaqëgjendettekkërcidhendërmjetësonadezionin e kondrocitevemëfijetkolagjenetëtipittëdytë.


  • Lëndabazale (ndërqelizore)

  • Lëndabazalepërbëhetnga 2 klasakomponentësh: glukozaminoglikanedheglukoproteinastrukturore. Vetitëmekaniketëlëndësbazalesigurohenngaglukoproteinatstrukturore, fibrilaretëinditjashtëqelizor me tëcilatlidhenkomponentëtamorfëtëlëndësbazale .

  • Nëpërbërjetëlëndësbazalegjendetgjithashtudhenjësasimjaft e vogëlfluidi, e ngjashme me plazmën e gjakut e pasur me jonedhelëndëtëdifuzueshme.

  • Kylëng indoor permbangjithashtunjëpërqindjetëvogëlproteinashplazmatike me peshëmolekularetëvogël, qëkanëmundurtëkalojnëmuret e kapilarëvesipasojë e presionithidrostatiktëgjakut. Përshkaktënatyrëssësajfizike, lëndabazalefunksiononsinjëbarierë e rëndësishmeqëpengonpërhapjen e mikro-organizmave.  ad