Keselamatan dan kesihatan pekerjaan 2 hari
Download
1 / 7

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2 HARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 347 Views
 • Updated On :

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI). Tanggungjawab Dan Keperluan Untuk Mencegah Kemalangan Pengenalan Perundangan Definisi Keselamatan dan kesihatan pekerjaan Tanggungjawab majikan dan pekerja Keperluan perlantikan pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan Punca Kemalangan

Related searches for KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2 HARI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2 HARI' - agostino


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Keselamatan dan kesihatan pekerjaan 2 hari l.jpg
KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI)

 • Tanggungjawab Dan KeperluanUntukMencegahKemalangan

 • Pengenalan

 • Perundangan

 • Definisi Keselamatan dan kesihatan pekerjaan

 • Tanggungjawabmajikandanpekerja

 • Keperluan perlantikan pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan

 • PuncaKemalangan

 • Pengenalan

 • Punca-puncautamakemalangan

 • Persekitarantempatkerja yang selamatdantidakselamat

 • Punca – puncakebakaran

 • KaedahPencegahanKemalangan

  • Pengenalan

  • Kaedahpencegahanberlakunyakebakaran

  • KelengkapanPerlindunganDiri (KPD)

  • Pengurusanbahan yang berkesan

  • Kawalan keselamatan untuk mesin dan peralatan (Hierarki Kawalan Risiko)

 • Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

  • Kepentinganlatihankeselamatandankesihatan

  • Program latihankeselamatan

  • Kesediaankecemasan

  • Pelantindakankecemasan

  • JawatankuasaKeselamatandanKesihatanPekerjaan

 • KaedahMengukurTahapKeselamatan

  • Pengenalan

  • Senaraisemak (SS)

  • Audit keselamatan (AK)

  • Laporankemalangan

  • Menggunakanborang JKKP 6, JKKP 7 dan JKKP 8

 • Keselamatan Di Tempat Kerja Mengikut

  Pandangan Islam

  • Pengenalan

  • DefinisidanKonsepTempatKerja

  • Prinsip-prinsipTempatKerjaSelamat

  • Cara- caraMewujudkanTempatkerjaSelamat

  • ImplikasiPremisSelamat


Tatacara pengurusan sumber manusia 2 hari l.jpg
TATACARAPENGURUSANSUMBERMANUSIA( 2 HARI)

Peruntukan-Peruntukan Penting Dalam Akta Kerja 1955

 • PeruntukanPentadbiran

 • KontrakPerkhidmatanPenamatan

 • Kontrak Perkhidmatan

 • Gaji/Upah

 • Waktu Bekerja

 • Cuti

 • Faedah Penamatan & Rentikerja Sentara

  Peraturan-Peraturan Kerja 195

 • DefinisiDaftarPekerja

 • Daftar

 • Majikanharusmembuatsupayadaftarbolehdidapatibagipemeriksaan

 • Majikan harus memberikan salinan butir-butir yang disahkan

 • Majikan harus memberikan butir-butir di bawah peraturan 5(c)

  Pengendalian Siasatan Dalaman

 • Mengendali Disiplin Di Tempat Kerja

 • TindakanSalahlaku

 • TatacaraPerbicaraan

 • ProsedurSiasatanDalaman

AktaPerhubungan Perusahaan 1967

 • Tujuan

 • Aktiviti

 • Fungsi

 • AktaPerhubungan Perusahaan 1967

  Gangguan Seksual Di Tempat Kerja

 • DefinisiGangguanSeksual

 • Bentuk-BentukGangguanSeksual

 • MekanismeDalamanBagiMenanganiGangguanSeksualdiTempatKerja

 • LangkahPerlindungan & PemulihanKepadaMangsa

  EtikaKerjaMengikutPandangan Islam

 • MengabdikanDiriKepada Allah

 • Amanah Dan Ikhlas

 • Semangat Bergotong-Royong & Bersatu Fikiran

 • MatlamatkebahagianManusiaDidunia & Diakhirat

 • Tekun Dan Cekap

 • Kesimpulan


Membina keterampilan personaliti dalam organisasi 2 hari l.jpg
MEMBINAKETERAMPILANPERSONALITIDALAMORGANISASI (2 HARI)

Memahami Peranan Personaliti

 • Pengenalan

 • Ciri-ciri personaliti

 • Faktor-faktor Mempengaruhi Personaliti

 • Bagaimana Membina Personaliti

  Ketermpilan Diri

 • Apakah Keterampilan Diri?

 • Ciri-ciri Keterampilan Diri

 • Kepentingan Keterampilan Diri

 • Bagaimana Membangunkan Keterampilan Diri yang Positif

  Sikap

 • Pengenalanmengenai sikap

 • Sikap yang Mesti Diamalkan

 • Pembentukan Sikap yang Positif

Kecerdasan Emosi Dalam Organisasi

 • Definisi Kecerdasan Emosional

 • Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Kerja

 • Faktor Kecerdasan Emosional

 • Hubungan Kecerdasan Emosi & Keyakinan Diri dengan Kreativiti

  Komunikasi Berkesan

 • Teknik Berkomunikasi Secara Berkesan

 • Mengatasi Kegelisahan & Konflik

 • Kesan Negetif kerana Kegagalan Berkomunikasi

  Menangani Pelanggan

 • Memahami Pelanggan

 • Ciri-ciri Pelanggan

 • Memahami Kepentingan Pelanggan

 • Bagaimana Menangani Pelanggan


Pekerja beretika meningkatkan kemahiran professionalisme 2 hari l.jpg
PEKERJA BERETIKA MENINGKATKAN KEMAHIRAN & PROFESSIONALISME (2 HARI)

KonsepEtikaKerja

 • MemahamiEtikaKerja

 • KepentinganEtika

 • FungsiKodEtika Professional

 • Prinsip-PrinsipAsasTindakanKerja Professional

  EtikaKerjaProfesional

 • Cemerlang

 • SikapBerinisiatif

 • Niat

 • BertanggungjawabTerhadapMasyarakat

 • AmanahDalamKerja

 • KomitedTerhadapKerja

  EtikaKerjaMengikutPandangan Islam

 • Pengenalan

 • DefinisiEtikaKerjaMengikutPandangan Islam

 • Etika-EtikaKerjaDalam Islam

 • Kesimpulan

AmalanBeretika Dan TidakBeretika Di KalanganProfesional

 • Pengenalan

 • ContohAmalan-AmalanEtikaKerja

 • ContohPerbuatan-PerbuatanTidakBeretika

  MeningkatkanKecerdasanEmosiDalamOrganisasi

 • Cara UntukMeningkatkanKesedaranDiri

 • Cara UntukMengawalEmosiSecaraProduktif

 • Cara UntukMemotivasikanDiri

  KomunikasiBerkesan

 • TeknikPenyampaian

 • MengatasiKegelisahan

 • Cara UntukMembangunkanDiri


Kecemerlangan minda lestari dalam organisasi 2 hari l.jpg
KECEMERLANGAN (2 HARI) MINDA LESTARI DALAM ORGANISASI(2 HARI)

PengurusanKualitiMenyeluruh (TQM)

 • Pengenalan

 • MatlamatPengurusanKualitiMenyeluruh

 • Prinsip-PrinsipPengurusanKualitiMenyeluruh

 • Rumusan

  PeningkatanKeupayaanOrganisasiMelaluiPengurusanStrategik

 • Pengenalan

 • DefinisiPengurusanStrategik

 • FaedahPelaksanaanPengurusanStrategik

 • ProsesDalamPengurusanStrategik

 • MengurusPerubahan

 • Nilai-nilaidalambudayakorporat

 • Rumusan

  EtikaPadaIndividu Dan Organisasi

 • Pengenalan

 • NilaiMurni & Etika

 • Etika Yang PerluadaPadaIndividu

 • EtikaDalamOrganisasi

 • Rumusan

KeberkatanDalamPekerjaan

 • Pendahuluan

 • DefinisiKeberkatanDalamPekerjaan

 • Cara MendapatKeberkatanDalamPekerjaan

 • Rumusan

  PenilaianDalamOrganisasi

 • DefinisiPenilaianDalamOrganisasi

 • MengapaPerluPenilaian

 • Cara Menilai Dan BentukMenilai

 • KesanDaripadaPenilaian

  IntegritiDalamOrganisasi

 • Falsafah & KonsepNilai, Etika Dan Integriti

 • Nilai-NilaiSejagat

 • IntegritiSebagaiStrategiPenigkatanKeupayaanOrganisasi


Prestasi pekerjaan dan rasionalnya dengan emosi 2 hari l.jpg
PRESTASI (2 HARI)PEKERJAAN DAN RASIONALNYADENGANEMOSI(2 HARI)

Pengenalan & KonsepKepadaEmosi Dan Motivasi

 • PengenalanEmosi

 • PengenalanMotivasi

 • KonsepEmosi

 • Ciri-CiriEmosi

 • Unsur-UnsurAsasEmosi

  KecerdasanEmosi & HubungandenganPrestasiKerja

 • DefinisiKecerdasanEmosional

 • PengaruhKecerdasanEmosionalTerhadapPrestasiKerja

 • FaktorKecerdasanMeningkatkanPrestasiKerja

 • KlasifikasiEmosi

 • HubunganAntaraKecerdasanEmosi & KeyakinanDiriDenganKreativiti

 • KepntinganPerananKecerdasanEmosi & KeyakinanDiriDenganKreativiti Para Pekerja

  MenanganiKonflik

 • DefinisiKonflik

 • Punca-PuncaKonflik

 • Jenis-JenisKonflik

 • Kesan-KesanKonflik

 • Cara-Cara MengatasiKonflik

MenanganiEmosiNegatif

 • Faktor-faktorBerlakunyaEmosiNegatif

 • AlternatifPenyelesaianKepadaEmosiNegatif

 • LangkahMengatasiKesan-KesanEmosiNegatif

  Menangani Stress

 • Apakahitutekanan

 • Kategoritekanan

 • Tanda-tandatekanan

 • Akibattekanan

 • Punca-puncatekanan

 • Pengurusantekanan yang berkesan

 • Teknikpengurusantekanan

  MenanganiEmosidariperspektif Islam

 • Pengenalandariperspektifislam

 • Penyebabtercetusnyaemosi

 • Penyelesaianmengikutperspektifislam


Slide7 l.jpg

PERANCANGAN STRATEGIK MENINGKATKAN PRODUKTIVITI ORGANISASI (1 HARI)

PengurusanStrategikOrganisasi

 • Pendahuluan

 • FaktorKejayaanOrganisasi

 • Ciri-CiriMisi Yang Baik

 • Ciri-CiriVisi Yang Unggul

 • PenjanaanMatlamat

 • PenjanaanObjektifKhususBagiMatlamatStrategik

 • Ciri-CiriPemimpin Yang Strategik

  PerancanganSumberManusia Yang StrategikMenjanaOrganisasiBerkualiti

 • Pendahuluan

 • AktivitiPerancanganSumberManusia

 • Fungsi Unit PengurusanSumberManusia

 • Penutup

  Program KeupayaanKendiri

 • Pendahuluan

 • Program KeupayaanKendiri

 • Program PenilaianPekerja

 • Program Mentoring

 • Program PembimbingRakanSebaya (PERASA)

 • PerkhidmatanKaunseling

PENGAWALANEMOSIMEMPENGARUHIPRESTASIKERJA (1HARI)

PengenalanKepadaEmosi

 • DefinisiEmosi

 • Ciri-CiriEmosi

 • UnsurAsasEmosi

  KepentinganKecerdasanEmosiDalamOrganisasi

 • DefinisiKecerdasanEmosional

 • PengaruhKecerdasanEmosionalTerhadapPrestasiKerja

 • FaktorKecerdasanEmosional

 • HubunganAnataraKecerdasanEmosi Dan KeyakinanDiriDenganKreativiti

 • KepentinganPerananKecerdasanEmosi Dan KeyakinanDiriDenganKreativiti Para Pekerja

  MenanganiEmosiNegatif

 • TanganiEmosisecaraProfesional

 • Faktorberlakunyanemosinegatif

 • Alternatifpenyelesaiankepadaemosinegatif

 • Langkahmengatasikesan-kesanemosinegatif

 • TanganiSecara Islam

 • Pengenalanemosidariperspektifislam

 • Penyebabtercetusnyaemosi

 • Penyelesaianmengikutperspektifislam


ad