Keselamatan dan kesihatan pekerjaan 2 hari l.jpg
Advertisement
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI) PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI). Tanggungjawab Dan Keperluan Untuk Mencegah Kemalangan Pengenalan Perundangan Definisi Keselamatan dan kesihatan pekerjaan Tanggungjawab majikan dan pekerja Keperluan perlantikan pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan Punca Kemalangan - PowerPoint PPT Presentation

Download Presentation

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Keselamatan dan kesihatan pekerjaan 2 hari l.jpg

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI)

 • Tanggungjawab Dan KeperluanUntukMencegahKemalangan

 • Pengenalan

 • Perundangan

 • Definisi Keselamatan dan kesihatan pekerjaan

 • Tanggungjawabmajikandanpekerja

 • Keperluan perlantikan pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan

 • PuncaKemalangan

 • Pengenalan

 • Punca-puncautamakemalangan

 • Persekitarantempatkerja yang selamatdantidakselamat

 • Punca – puncakebakaran

 • KaedahPencegahanKemalangan

  • Pengenalan

  • Kaedahpencegahanberlakunyakebakaran

  • KelengkapanPerlindunganDiri (KPD)

  • Pengurusanbahan yang berkesan

  • Kawalan keselamatan untuk mesin dan peralatan (Hierarki Kawalan Risiko)

 • Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

  • Kepentinganlatihankeselamatandankesihatan

  • Program latihankeselamatan

  • Kesediaankecemasan

  • Pelantindakankecemasan

  • JawatankuasaKeselamatandanKesihatanPekerjaan

 • KaedahMengukurTahapKeselamatan

  • Pengenalan

  • Senaraisemak (SS)

  • Audit keselamatan (AK)

  • Laporankemalangan

  • Menggunakanborang JKKP 6, JKKP 7 dan JKKP 8

 • Keselamatan Di Tempat Kerja Mengikut

  Pandangan Islam

  • Pengenalan

  • DefinisidanKonsepTempatKerja

  • Prinsip-prinsipTempatKerjaSelamat

  • Cara- caraMewujudkanTempatkerjaSelamat

  • ImplikasiPremisSelamat


Tatacara pengurusan sumber manusia 2 hari l.jpg

TATACARAPENGURUSANSUMBERMANUSIA( 2 HARI)

Peruntukan-Peruntukan Penting Dalam Akta Kerja 1955

 • PeruntukanPentadbiran

 • KontrakPerkhidmatanPenamatan

 • Kontrak Perkhidmatan

 • Gaji/Upah

 • Waktu Bekerja

 • Cuti

 • Faedah Penamatan & Rentikerja Sentara

  Peraturan-Peraturan Kerja 195

 • DefinisiDaftarPekerja

 • Daftar

 • Majikanharusmembuatsupayadaftarbolehdidapatibagipemeriksaan

 • Majikan harus memberikan salinan butir-butir yang disahkan

 • Majikan harus memberikan butir-butir di bawah peraturan 5(c)

  Pengendalian Siasatan Dalaman

 • Mengendali Disiplin Di Tempat Kerja

 • TindakanSalahlaku

 • TatacaraPerbicaraan

 • ProsedurSiasatanDalaman

AktaPerhubungan Perusahaan 1967

 • Tujuan

 • Aktiviti

 • Fungsi

 • AktaPerhubungan Perusahaan 1967

  Gangguan Seksual Di Tempat Kerja

 • DefinisiGangguanSeksual

 • Bentuk-BentukGangguanSeksual

 • MekanismeDalamanBagiMenanganiGangguanSeksualdiTempatKerja

 • LangkahPerlindungan & PemulihanKepadaMangsa

  EtikaKerjaMengikutPandangan Islam

 • MengabdikanDiriKepada Allah

 • Amanah Dan Ikhlas

 • Semangat Bergotong-Royong & Bersatu Fikiran

 • MatlamatkebahagianManusiaDidunia & Diakhirat

 • Tekun Dan Cekap

 • Kesimpulan


Membina keterampilan personaliti dalam organisasi 2 hari l.jpg

MEMBINAKETERAMPILANPERSONALITIDALAMORGANISASI (2 HARI)

Memahami Peranan Personaliti

 • Pengenalan

 • Ciri-ciri personaliti

 • Faktor-faktor Mempengaruhi Personaliti

 • Bagaimana Membina Personaliti

  Ketermpilan Diri

 • Apakah Keterampilan Diri?

 • Ciri-ciri Keterampilan Diri

 • Kepentingan Keterampilan Diri

 • Bagaimana Membangunkan Keterampilan Diri yang Positif

  Sikap

 • Pengenalanmengenai sikap

 • Sikap yang Mesti Diamalkan

 • Pembentukan Sikap yang Positif

Kecerdasan Emosi Dalam Organisasi

 • Definisi Kecerdasan Emosional

 • Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Kerja

 • Faktor Kecerdasan Emosional

 • Hubungan Kecerdasan Emosi & Keyakinan Diri dengan Kreativiti

  Komunikasi Berkesan

 • Teknik Berkomunikasi Secara Berkesan

 • Mengatasi Kegelisahan & Konflik

 • Kesan Negetif kerana Kegagalan Berkomunikasi

  Menangani Pelanggan

 • Memahami Pelanggan

 • Ciri-ciri Pelanggan

 • Memahami Kepentingan Pelanggan

 • Bagaimana Menangani Pelanggan


Pekerja beretika meningkatkan kemahiran professionalisme 2 hari l.jpg

PEKERJA BERETIKA MENINGKATKAN KEMAHIRAN & PROFESSIONALISME (2 HARI)

KonsepEtikaKerja

 • MemahamiEtikaKerja

 • KepentinganEtika

 • FungsiKodEtika Professional

 • Prinsip-PrinsipAsasTindakanKerja Professional

  EtikaKerjaProfesional

 • Cemerlang

 • SikapBerinisiatif

 • Niat

 • BertanggungjawabTerhadapMasyarakat

 • AmanahDalamKerja

 • KomitedTerhadapKerja

  EtikaKerjaMengikutPandangan Islam

 • Pengenalan

 • DefinisiEtikaKerjaMengikutPandangan Islam

 • Etika-EtikaKerjaDalam Islam

 • Kesimpulan

AmalanBeretika Dan TidakBeretika Di KalanganProfesional

 • Pengenalan

 • ContohAmalan-AmalanEtikaKerja

 • ContohPerbuatan-PerbuatanTidakBeretika

  MeningkatkanKecerdasanEmosiDalamOrganisasi

 • Cara UntukMeningkatkanKesedaranDiri

 • Cara UntukMengawalEmosiSecaraProduktif

 • Cara UntukMemotivasikanDiri

  KomunikasiBerkesan

 • TeknikPenyampaian

 • MengatasiKegelisahan

 • Cara UntukMembangunkanDiri


Kecemerlangan minda lestari dalam organisasi 2 hari l.jpg

KECEMERLANGAN MINDA LESTARI DALAM ORGANISASI(2 HARI)

PengurusanKualitiMenyeluruh (TQM)

 • Pengenalan

 • MatlamatPengurusanKualitiMenyeluruh

 • Prinsip-PrinsipPengurusanKualitiMenyeluruh

 • Rumusan

  PeningkatanKeupayaanOrganisasiMelaluiPengurusanStrategik

 • Pengenalan

 • DefinisiPengurusanStrategik

 • FaedahPelaksanaanPengurusanStrategik

 • ProsesDalamPengurusanStrategik

 • MengurusPerubahan

 • Nilai-nilaidalambudayakorporat

 • Rumusan

  EtikaPadaIndividu Dan Organisasi

 • Pengenalan

 • NilaiMurni & Etika

 • Etika Yang PerluadaPadaIndividu

 • EtikaDalamOrganisasi

 • Rumusan

KeberkatanDalamPekerjaan

 • Pendahuluan

 • DefinisiKeberkatanDalamPekerjaan

 • Cara MendapatKeberkatanDalamPekerjaan

 • Rumusan

  PenilaianDalamOrganisasi

 • DefinisiPenilaianDalamOrganisasi

 • MengapaPerluPenilaian

 • Cara Menilai Dan BentukMenilai

 • KesanDaripadaPenilaian

  IntegritiDalamOrganisasi

 • Falsafah & KonsepNilai, Etika Dan Integriti

 • Nilai-NilaiSejagat

 • IntegritiSebagaiStrategiPenigkatanKeupayaanOrganisasi


Prestasi pekerjaan dan rasionalnya dengan emosi 2 hari l.jpg

PRESTASIPEKERJAAN DAN RASIONALNYADENGANEMOSI(2 HARI)

Pengenalan & KonsepKepadaEmosi Dan Motivasi

 • PengenalanEmosi

 • PengenalanMotivasi

 • KonsepEmosi

 • Ciri-CiriEmosi

 • Unsur-UnsurAsasEmosi

  KecerdasanEmosi & HubungandenganPrestasiKerja

 • DefinisiKecerdasanEmosional

 • PengaruhKecerdasanEmosionalTerhadapPrestasiKerja

 • FaktorKecerdasanMeningkatkanPrestasiKerja

 • KlasifikasiEmosi

 • HubunganAntaraKecerdasanEmosi & KeyakinanDiriDenganKreativiti

 • KepntinganPerananKecerdasanEmosi & KeyakinanDiriDenganKreativiti Para Pekerja

  MenanganiKonflik

 • DefinisiKonflik

 • Punca-PuncaKonflik

 • Jenis-JenisKonflik

 • Kesan-KesanKonflik

 • Cara-Cara MengatasiKonflik

MenanganiEmosiNegatif

 • Faktor-faktorBerlakunyaEmosiNegatif

 • AlternatifPenyelesaianKepadaEmosiNegatif

 • LangkahMengatasiKesan-KesanEmosiNegatif

  Menangani Stress

 • Apakahitutekanan

 • Kategoritekanan

 • Tanda-tandatekanan

 • Akibattekanan

 • Punca-puncatekanan

 • Pengurusantekanan yang berkesan

 • Teknikpengurusantekanan

  MenanganiEmosidariperspektif Islam

 • Pengenalandariperspektifislam

 • Penyebabtercetusnyaemosi

 • Penyelesaianmengikutperspektifislam


Slide7 l.jpg

PERANCANGAN STRATEGIK MENINGKATKAN PRODUKTIVITI ORGANISASI (1 HARI)

PengurusanStrategikOrganisasi

 • Pendahuluan

 • FaktorKejayaanOrganisasi

 • Ciri-CiriMisi Yang Baik

 • Ciri-CiriVisi Yang Unggul

 • PenjanaanMatlamat

 • PenjanaanObjektifKhususBagiMatlamatStrategik

 • Ciri-CiriPemimpin Yang Strategik

  PerancanganSumberManusia Yang StrategikMenjanaOrganisasiBerkualiti

 • Pendahuluan

 • AktivitiPerancanganSumberManusia

 • Fungsi Unit PengurusanSumberManusia

 • Penutup

  Program KeupayaanKendiri

 • Pendahuluan

 • Program KeupayaanKendiri

 • Program PenilaianPekerja

 • Program Mentoring

 • Program PembimbingRakanSebaya (PERASA)

 • PerkhidmatanKaunseling

PENGAWALANEMOSIMEMPENGARUHIPRESTASIKERJA (1HARI)

PengenalanKepadaEmosi

 • DefinisiEmosi

 • Ciri-CiriEmosi

 • UnsurAsasEmosi

  KepentinganKecerdasanEmosiDalamOrganisasi

 • DefinisiKecerdasanEmosional

 • PengaruhKecerdasanEmosionalTerhadapPrestasiKerja

 • FaktorKecerdasanEmosional

 • HubunganAnataraKecerdasanEmosi Dan KeyakinanDiriDenganKreativiti

 • KepentinganPerananKecerdasanEmosi Dan KeyakinanDiriDenganKreativiti Para Pekerja

  MenanganiEmosiNegatif

 • TanganiEmosisecaraProfesional

 • Faktorberlakunyanemosinegatif

 • Alternatifpenyelesaiankepadaemosinegatif

 • Langkahmengatasikesan-kesanemosinegatif

 • TanganiSecara Islam

 • Pengenalanemosidariperspektifislam

 • Penyebabtercetusnyaemosi

 • Penyelesaianmengikutperspektifislam


 • Login