Aplikowanie o rodki w ramach dzia ania 5 2 po kl w 2009 roku
Download
1 / 30

Aplikowanie o środki w ramach Działania 5.2 PO KL w 2009 roku - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Aplikowanie o środki w ramach Działania 5.2 PO KL w 2009 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL Departament Administracji Publicznej. Plan prezentacji. Obowiązujące dokumenty Plan Działania 2009 - Konkursy Kryteria wyboru

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Aplikowanie o środki w ramach Działania 5.2 PO KL w 2009 roku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aplikowanie o środki w ramach Działania 5.2 PO KL w 2009roku

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL

Departament Administracji Publicznej


Plan prezentacji

Obowiązujące dokumenty

Plan Działania 2009 - Konkursy

Kryteria wyboru

Zasady przeprowadzania konkursów i wyboru projektów


Obowiązujące dokumenty

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) , Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 140, poz. 984), Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370), Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100)

Plan Działania dla Priorytetu V PO KL na rok 2009 r.

rekomendowany uchwałą KM PO KL z dnia 17 marca 2009 r, zatwierdzony pismem IZ PO KL z dnia 19 marca 2009 r.

Dokumentacja konkursowa -z dnia ogłoszenia

Zasady dokonywania wyboru projektów – wersja z 1 kwietnia 2009 r.


Etap aplikowania

Zasady dokonywania wyboru projektów PO KL

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL

Instrukcja wypełniania wniosku

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – Poradnik

Zasady finansowania PO KL

Zakres realizacji projektów partnerskich

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach PO KL

Formy zabezpieczania realizacji projektów w ramach PO KL


Etap realizacjiprojektu

Zasady finansowania PO KL

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady raportowania o nieprawidłowościach

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Plan Działania 2009 - Konkursy

Konkurs nr 1/5.2.3/PO KL

Wzmocnienie potencjału RIO i SKO

Konkurs nr 2/5.2.1/PO KL

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej


Konkurs nr 2/5.2.1/PO KL

Tryb naboru – konkurs otwarty

Typy projektów (9)

Kryteria wyboru:

 • ogólne,

 • dostępu formalne (6),

 • dostępu merytoryczne (5),

 • strategiczne(3)

  Termin ogłoszenia konkursu - II kwartał 2009 r.

  Alokacja – 200 mln PLN


Typy projektów

 • Podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych,

 • Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów, i w wybranych aspektach jej funkcjonowania,

 • Wzmacnianie działów kadrowo-szkoleniowych jako centrów zarządzania zasobami ludzkimi w JST,

 • Promowanie i wdrażanie zasad, mechanizmów oraz procedur wzmacniających przejrzystość administracji oraz podnoszących poziom kultury etycznej kadr administracji samorządowej,

 • Szkolenia ogólne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów administracji samorządowej,

 • Promowanie zasad, mechanizmów, procedur wzmacniających przejrzystość w jednostkach samorządu terytorialnego,

 • Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych,

 • Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym

  9. Wzmocnienie komórek w urzędach odpowiedzialnych za monitorowanie i ewaluację polityk i strategii o zasięgu regionalnym lub lokalnym.


Kryteria dostępu formalne

1. Uprawnieni projektodawcy:

 • samodzielnie - JST, związki JST, stowarzyszenia JST,

 • w partnerstwie z JST - organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe, instyucje szkoleniowe (z wyłaczeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),

  2. Projektodawca składa jeden wniosek na kokurs,

  3. JST jest liderem (wnioskodawcą) lub partnerem tylko w jednym projekcie,

  4. Minimalna wartośc projektu – 50 000 PLN

  5. Maksymalna wartośc projektu – 5 000 000 PLN

  6. Wkład własny – minimum 10% kosztów projektu ogółem (JST)


Kryteria dostępu merytoryczne

1. grupa docelowa projektu: JST, biura związków JST,

2. zarządzanie projektem stanowi nie więcej niż 25% wartości kosztów bezpośrednich,

3. limity wartości szkoleń językowych, komputerowych, studiów podyplomowych – 20% (projekty do 1 mln PLN), 15% (1-2 mln PLN), 10% (powyżej 2 mln PLN),

4. Określenie w pkt 3.4 wniosku co najmniej 1 rezultatu w każdym z trzech filarów dobrego rządzenia (państwo prawa, skuteczność i efektywność, partycypacja i przejrzystość) dla każdego urzędu objętego wsparciem

5. Określenie wskaźnikowe rezultatów oraz wskazanie sposobu monitorowania


Kryteria strategiczne

 • Projekt opracowany na podstawie diagnozy funkcjonowania i zgodny z przyjętym przez każdą jednostką samorządu terytorialnego - objętą wsparciem w ramach projektu - programem usprawnienia pracy urzędu gminy (miasta), starostwa powiatowego albo urzędu marszałkowskiego za pomocą określonej metodologii (np. EFQM, CAF lub PRI) – 3 pkt,

 • Grupę docelową w projekcie w co najmniej 20 % stanowią osoby należące do grupy wiekowej 45+ (w przypadku działań szkoleniowych) oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej – 4 pkt,

 • Projekt zakłada realizację co najmniej jednego zadania służącego stałej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz porównywaniu jakości wybranych usług publicznych pomiędzy co najmniej 5 urzędami JST – 4 pkt.


Nowy Generator – więcej znaków!!!

Zmiany w zasadach wyboru – korzystniejsze!!!


Procedura wyboru

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs otwarty – składanie wniosków do wyczerpania alokacji

Ocena formalna wniosków

14 dni roboczych

nie później niż 30 dni od daty wpływu pierwszego wniosku

Ocena merytoryczna wniosków (KOP)

Lista rankingowa

5 dni roboczych od przekazania pisma przez IW na podjęcie negocjacji i 20 dni roboczych na ich zakończenie

Negocjacje

Minimum 5-6 miesięcy od ogłoszenia konkursu

Podpisanie umów


Ogłoszenie o konkursie

 • dokumentacja konkursowa - kryteria wyboru (PD)

 • ogłoszenie prasowe - w dzienniku ogólnopolskim, w siedzibie IP2,

 • ogłoszenie internetowe - www.mswia.gov.pl, www.efs.gov.pl, portal NGO,

 • informacje udzielane telefonicznie - osoba do kontaktów wskazana w dokumentacji (najczęściej zadawane pytania, pytania szczegółowe odnośnie kryteriów wyboru, kwalifikowalności wydtków, itp.),

 • informacje udzielane pisemnie – adres email: pokl@mswia.gov.pl


Składanie wniosków

TAK - osobiście, kurierem, pocztą

NIE - faksem, e-mailem

 • sposób przygotowania i złożenia wniosku (załączników) określony w dokumentacji konkursowej – lista sprawdzająca dla projektodawcy,

 • poświadczenie złożenia wniosku,

 • możliwość wycofania wniosku,


Ocena formalna

 • pracownicy IP2 w oparciu o kryteria wyboru – ogólne i dostępu,

 • karta oceny formalnej,

 • odrzucenie – katalog uchybień formalnych w dokumentacji konkursowej,

 • pismo informujące:

  wniosek poprawny i skierowany na KOP + numer KSI,

  wniosek odrzucony (pouczenie o możliwości wniesienia protestu)

  niezgodność z kryteriami zawartymi w dokumentacji konkursowej (lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku) skutkuje odrzuceniem wniosku !!!


Najczęściej popełniane błędy formalne

 • źle obliczony / brak zadeklarowanego wkładu własnego (przelicz budżet),

 • wydruk próbny (podgląd wydruku),

 • brak wersji .xml (tylko .pdf), inna wersja wniosku niż wydrukowana,

 • złożenie wniosku/ załączników w 1 egzemplarzu,

 • wniosek złożony przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dofinansowanie

 • niewłaściwa grupa odbiorców pomocy,

 • brak załączników,

 • niepoprawny sposób potwierdzania dokumentów „za zgodność z oryginałem”,

 • podpisanie wniosku przez osoby nieuprawnione do podejmowania decyzji (jednodniowe zastępstwa),


Ocena merytoryczna

 • asesorzy, pracownicy IP2 – w oparciu o kryteria wyboru – dostępu, merytoryczne, horyzontalne, strategiczne,

 • eksperci – opinia obligatoryjna i fakultatywna,

 • deklaracja poufności w stosunku do wszystkich ocenianych na KOP,

 • karta oceny merytorycznej (wagi punktowe),

 • pismo informujące do wnioskodawców:

  • przyjęcie projektu do realizacji + możliwość podjęcia negocjacji

  • wyczerpanie limitu środków

  • odrzucenie projektu (pouczenie o możliwości wniesienia protestu)

 • odrzucenie wniosku – katalog uchybień formalnych w dokumentacji konkursowej


 • Najczęściej popełniane błędy merytoryczne

  • brak diagnozy problemu, przedstawienia sytuacji wyjściowej

  • określanie celu projektu jako celu Działania 5.2, POKL,

  • brak relacji pomiędzy celem / rezultatami / działaniami podejmowanymi w projekcie,

  • zaplanowanie wydatków innych niż opisane w treści projektu,

  • zawyżone wydatki związane z zarządzaniem, promocją projektu,

  • planowanie wydatków na drobny sprzęt bez wpływu na osiągnięcie celu projektu,

  • brak opisu sposobu rekrutacji personelu i uczestników,

  • rezultaty projektu nie są SMART – szczegółowe, mierzalne, trafne, realistyczne, określone w czasie,

  • brak metodologii obliczenia wkładu własnego,

  • (nie)kwalifikowalność wydatków


  Standard minimum – spełnić 2!

  Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – Poradnik,

  Respektowanie zasady w punktach wniosku:

  • 3.1 - analiza sytuacji (dane ilościowe, zasięg i obszar),

  • 3.3 - działania odpowiadają na nierówności,

  • 3.4 - rezultaty w podziale na płeć i wynikają z analizy,

  • 3.5 – równościowy sposób zarządzania projektem


  Lista rankingowa

  • wnioski ocenione przez KOP (rekomendowane – spełniające kryteria i odrzucone),

  • listę zatwierdza Minister właściwy ds. administracji publicznej,

  • publikacja listy niezwłocznie po podpisaniu (www, siedziba IP2)


  Procedura odwoławcza

  Etap przedsądowy

  IP2 (protest) / IZ (odwołanie)

  Etap sądowy

  (tylko ocena negatywna)


  Protest do IP2

  • na etapie oceny formalnej i merytorycznej,

  • 14 dni od daty otrzymania pisma o odrzuceniu wniosku (potwierdzenie wpływu do IP2)

  • forma pisemna ze wskazaniem zarzutów (formularz),

  • faksem – NIE!!!,

  • ponowne sprawdzenie zgodności wniosku z kryteriami wyboru określonymi w dokumentacji konkursowej,

  • załączyć dokumentację sprawy,

  • rozstrzygniecie w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do IP2 (uwzględniony / odrzucony),

  • bez rozpatrzenia – katalog przypadków w Zasadach wyboru….

  • można wycofać protest przed upływem terminu rozpatrzenia (brak możliwości wniesienia skargi do sądu)


  Odwołanie do IZ PO KL

  • po negatywnym rozpatrzeniu protestu przez IP2,

  • 7 dni od daty otrzymania informacji,

  • bez rozpatrzenia – katalog przypadków w Zasadach wyboru….

  • rozstrzygniecie w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez IZ PO KL,

  • można wycofać odwołanie przed upływem terminu rozpatrzenia (brak możliwości wniesienia skargi do sądu)

  • uwzględnione - powtórna ocena formalna lub merytoryczna + opinia eksperta

  • nieuwzględnione - uzasadnienie (pouczenie o możliwości wniesieniaskargi do sądu administracyjnego),

   Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla PO


  projekty ocenione pozytywnie w procedurze odwoławczej,

  kolejne projekty z listy rankingowej,

  nowy konkurs,

  przy zachowaniu zasady równego traktowania beneficjentów w ramach konkursu

  Wykorzystanie rezerwy finansowej


  Negocjacje

  • wszystkie projekty rekomendowane do dofinansowania,

  • dotyczą zakresu merytorycznego i budżetu, metodologii liczenia kosztów pośrednich,

  • rozpoczęcie procedury negocjacji w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma informującego i zakończenie w ciągu 20 dni,

  • jedna możliwość poprawienia wniosku,

  • możliwe zwiększenie wartości projektu - do 5%

  • w przypadku rezygnacji z podpisania umowy – bez prawa do protestu / odwołania / skargi do sądu


  Załączniki do umowy

  • niedostarczenie kompletu (2 egzemplarze) w terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie!!!

  • lista wymaganych załączników – dokumentacja

  • ocena treści załączników przez IP2 (brak podpisów/pieczęci osób uprawnionych, niewłaściwe upoważnienia do reprezentacji i podpisywania dokumentów, …. , nieprawidłowe poświadczenia za zgodność z oryginałem, błędy rachunkowe w harmonogramie płatności, itp.)


  zatwierdzony wniosek po negocjacjach,

  poprawne, w komplecie i w terminie złożone załączniki,

  standardowy wzór umowy,

  w siedzibie IP2 / korespondencyjnie,

  złożenie zabezpieczeń realizacji umowy,

  lista umów podpisanych sukcesywnie zamieszczana na stronie internetowej oraz siedzibie IP2 (nie rzadziej niż raz na miesiąc)

  Podpisywanie umów


  Dziękuję za uwagę

  IP2 PO KL w MSWiA

  e-mail: pokl@mswia.gov.pl


  PYTANIA


  ad
 • Login