Aplikowanie o rodki w ramach dzia ania 5 2 po kl w 2009 roku
Download
1 / 30

Aplikowanie o środki w ramach Działania 5.2 PO KL w 2009 roku - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Aplikowanie o środki w ramach Działania 5.2 PO KL w 2009 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL Departament Administracji Publicznej. Plan prezentacji. Obowiązujące dokumenty Plan Działania 2009 - Konkursy Kryteria wyboru

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Aplikowanie o środki w ramach Działania 5.2 PO KL w 2009 roku' - aggie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aplikowanie o rodki w ramach dzia ania 5 2 po kl w 2009 roku

Aplikowanie o środki w ramach Działania 5.2 PO KL w 2009roku

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL

Departament Administracji Publicznej


Plan prezentacji
Plan prezentacji

Obowiązujące dokumenty

Plan Działania 2009 - Konkursy

Kryteria wyboru

Zasady przeprowadzania konkursów i wyboru projektów


Obowiązujące dokumenty

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) , Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 140, poz. 984), Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370), Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100)

Plan Działania dla Priorytetu V PO KL na rok 2009 r.

rekomendowany uchwałą KM PO KL z dnia 17 marca 2009 r, zatwierdzony pismem IZ PO KL z dnia 19 marca 2009 r.

Dokumentacja konkursowa -z dnia ogłoszenia

Zasady dokonywania wyboru projektów – wersja z 1 kwietnia 2009 r.


Etap aplikowania
Etap aplikowania

Zasady dokonywania wyboru projektów PO KL

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL

Instrukcja wypełniania wniosku

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – Poradnik

Zasady finansowania PO KL

Zakres realizacji projektów partnerskich

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach PO KL

Formy zabezpieczania realizacji projektów w ramach PO KL


Etap realizacji projektu
Etap realizacjiprojektu

Zasady finansowania PO KL

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady raportowania o nieprawidłowościach

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Plan dzia ania 2009 konkursy
Plan Działania 2009 - Konkursy

Konkurs nr 1/5.2.3/PO KL

Wzmocnienie potencjału RIO i SKO

Konkurs nr 2/5.2.1/PO KL

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej


Konkurs nr 2 5 2 1 po kl
Konkurs nr 2/5.2.1/PO KL

Tryb naboru – konkurs otwarty

Typy projektów (9)

Kryteria wyboru:

 • ogólne,

 • dostępu formalne (6),

 • dostępu merytoryczne (5),

 • strategiczne(3)

  Termin ogłoszenia konkursu - II kwartał 2009 r.

  Alokacja – 200 mln PLN


Typy projekt w
Typy projektów

 • Podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych,

 • Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów, i w wybranych aspektach jej funkcjonowania,

 • Wzmacnianie działów kadrowo-szkoleniowych jako centrów zarządzania zasobami ludzkimi w JST,

 • Promowanie i wdrażanie zasad, mechanizmów oraz procedur wzmacniających przejrzystość administracji oraz podnoszących poziom kultury etycznej kadr administracji samorządowej,

 • Szkolenia ogólne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów administracji samorządowej,

 • Promowanie zasad, mechanizmów, procedur wzmacniających przejrzystość w jednostkach samorządu terytorialnego,

 • Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych,

 • Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym

  9. Wzmocnienie komórek w urzędach odpowiedzialnych za monitorowanie i ewaluację polityk i strategii o zasięgu regionalnym lub lokalnym.


Kryteria dost pu formalne
Kryteria dostępu formalne

1. Uprawnieni projektodawcy:

 • samodzielnie - JST, związki JST, stowarzyszenia JST,

 • w partnerstwie z JST - organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe, instyucje szkoleniowe (z wyłaczeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),

  2. Projektodawca składa jeden wniosek na kokurs,

  3. JST jest liderem (wnioskodawcą) lub partnerem tylko w jednym projekcie,

  4. Minimalna wartośc projektu – 50 000 PLN

  5. Maksymalna wartośc projektu – 5 000 000 PLN

  6. Wkład własny – minimum 10% kosztów projektu ogółem (JST)


Kryteria dost pu merytoryczne
Kryteria dostępu merytoryczne

1. grupa docelowa projektu: JST, biura związków JST,

2. zarządzanie projektem stanowi nie więcej niż 25% wartości kosztów bezpośrednich,

3. limity wartości szkoleń językowych, komputerowych, studiów podyplomowych – 20% (projekty do 1 mln PLN), 15% (1-2 mln PLN), 10% (powyżej 2 mln PLN),

4. Określenie w pkt 3.4 wniosku co najmniej 1 rezultatu w każdym z trzech filarów dobrego rządzenia (państwo prawa, skuteczność i efektywność, partycypacja i przejrzystość) dla każdego urzędu objętego wsparciem

5. Określenie wskaźnikowe rezultatów oraz wskazanie sposobu monitorowania


Kryteria strategiczne
Kryteria strategiczne

 • Projekt opracowany na podstawie diagnozy funkcjonowania i zgodny z przyjętym przez każdą jednostką samorządu terytorialnego - objętą wsparciem w ramach projektu - programem usprawnienia pracy urzędu gminy (miasta), starostwa powiatowego albo urzędu marszałkowskiego za pomocą określonej metodologii (np. EFQM, CAF lub PRI) – 3 pkt,

 • Grupę docelową w projekcie w co najmniej 20 % stanowią osoby należące do grupy wiekowej 45+ (w przypadku działań szkoleniowych) oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej – 4 pkt,

 • Projekt zakłada realizację co najmniej jednego zadania służącego stałej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz porównywaniu jakości wybranych usług publicznych pomiędzy co najmniej 5 urzędami JST – 4 pkt.


Nowy Generator – więcej znaków!!!

Zmiany w zasadach wyboru – korzystniejsze!!!


Procedura wyboru

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs otwarty – składanie wniosków do wyczerpania alokacji

Ocena formalna wniosków

14 dni roboczych

nie później niż 30 dni od daty wpływu pierwszego wniosku

Ocena merytoryczna wniosków (KOP)

Lista rankingowa

5 dni roboczych od przekazania pisma przez IW na podjęcie negocjacji i 20 dni roboczych na ich zakończenie

Negocjacje

Minimum 5-6 miesięcy od ogłoszenia konkursu

Podpisanie umów


Og oszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie

 • dokumentacja konkursowa - kryteria wyboru (PD)

 • ogłoszenie prasowe - w dzienniku ogólnopolskim, w siedzibie IP2,

 • ogłoszenie internetowe - www.mswia.gov.pl, www.efs.gov.pl, portal NGO,

 • informacje udzielane telefonicznie - osoba do kontaktów wskazana w dokumentacji (najczęściej zadawane pytania, pytania szczegółowe odnośnie kryteriów wyboru, kwalifikowalności wydtków, itp.),

 • informacje udzielane pisemnie – adres email: [email protected]


Sk adanie wniosk w
Składanie wniosków

TAK - osobiście, kurierem, pocztą

NIE - faksem, e-mailem

 • sposób przygotowania i złożenia wniosku (załączników) określony w dokumentacji konkursowej – lista sprawdzająca dla projektodawcy,

 • poświadczenie złożenia wniosku,

 • możliwość wycofania wniosku,


Ocena formalna
Ocena formalna

 • pracownicy IP2 w oparciu o kryteria wyboru – ogólne i dostępu,

 • karta oceny formalnej,

 • odrzucenie – katalog uchybień formalnych w dokumentacji konkursowej,

 • pismo informujące:

  wniosek poprawny i skierowany na KOP + numer KSI,

  wniosek odrzucony (pouczenie o możliwości wniesienia protestu)

  niezgodność z kryteriami zawartymi w dokumentacji konkursowej (lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku) skutkuje odrzuceniem wniosku !!!


Najcz ciej pope niane b dy formalne
Najczęściej popełniane błędy formalne

 • źle obliczony / brak zadeklarowanego wkładu własnego (przelicz budżet),

 • wydruk próbny (podgląd wydruku),

 • brak wersji .xml (tylko .pdf), inna wersja wniosku niż wydrukowana,

 • złożenie wniosku/ załączników w 1 egzemplarzu,

 • wniosek złożony przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dofinansowanie

 • niewłaściwa grupa odbiorców pomocy,

 • brak załączników,

 • niepoprawny sposób potwierdzania dokumentów „za zgodność z oryginałem”,

 • podpisanie wniosku przez osoby nieuprawnione do podejmowania decyzji (jednodniowe zastępstwa),


Ocena merytoryczna
Ocena merytoryczna

 • asesorzy, pracownicy IP2 – w oparciu o kryteria wyboru – dostępu, merytoryczne, horyzontalne, strategiczne,

 • eksperci – opinia obligatoryjna i fakultatywna,

 • deklaracja poufności w stosunku do wszystkich ocenianych na KOP,

 • karta oceny merytorycznej (wagi punktowe),

 • pismo informujące do wnioskodawców:

  • przyjęcie projektu do realizacji + możliwość podjęcia negocjacji

  • wyczerpanie limitu środków

  • odrzucenie projektu (pouczenie o możliwości wniesienia protestu)

 • odrzucenie wniosku – katalog uchybień formalnych w dokumentacji konkursowej


 • Najcz ciej pope niane b dy merytoryczne
  Najczęściej popełniane błędy merytoryczne

  • brak diagnozy problemu, przedstawienia sytuacji wyjściowej

  • określanie celu projektu jako celu Działania 5.2, POKL,

  • brak relacji pomiędzy celem / rezultatami / działaniami podejmowanymi w projekcie,

  • zaplanowanie wydatków innych niż opisane w treści projektu,

  • zawyżone wydatki związane z zarządzaniem, promocją projektu,

  • planowanie wydatków na drobny sprzęt bez wpływu na osiągnięcie celu projektu,

  • brak opisu sposobu rekrutacji personelu i uczestników,

  • rezultaty projektu nie są SMART – szczegółowe, mierzalne, trafne, realistyczne, określone w czasie,

  • brak metodologii obliczenia wkładu własnego,

  • (nie)kwalifikowalność wydatków


  Standard minimum spe ni 2
  Standard minimum – spełnić 2!

  Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – Poradnik,

  Respektowanie zasady w punktach wniosku:

  • 3.1 - analiza sytuacji (dane ilościowe, zasięg i obszar),

  • 3.3 - działania odpowiadają na nierówności,

  • 3.4 - rezultaty w podziale na płeć i wynikają z analizy,

  • 3.5 – równościowy sposób zarządzania projektem


  Lista rankingowa
  Lista rankingowa

  • wnioski ocenione przez KOP (rekomendowane – spełniające kryteria i odrzucone),

  • listę zatwierdza Minister właściwy ds. administracji publicznej,

  • publikacja listy niezwłocznie po podpisaniu (www, siedziba IP2)


  Procedura odwo awcza
  Procedura odwoławcza

  Etap przedsądowy

  IP2 (protest) / IZ (odwołanie)

  Etap sądowy

  (tylko ocena negatywna)


  Protest do ip2
  Protest do IP2

  • na etapie oceny formalnej i merytorycznej,

  • 14 dni od daty otrzymania pisma o odrzuceniu wniosku (potwierdzenie wpływu do IP2)

  • forma pisemna ze wskazaniem zarzutów (formularz),

  • faksem – NIE!!!,

  • ponowne sprawdzenie zgodności wniosku z kryteriami wyboru określonymi w dokumentacji konkursowej,

  • załączyć dokumentację sprawy,

  • rozstrzygniecie w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do IP2 (uwzględniony / odrzucony),

  • bez rozpatrzenia – katalog przypadków w Zasadach wyboru….

  • można wycofać protest przed upływem terminu rozpatrzenia (brak możliwości wniesienia skargi do sądu)


  Odwo anie do iz po kl
  Odwołanie do IZ PO KL

  • po negatywnym rozpatrzeniu protestu przez IP2,

  • 7 dni od daty otrzymania informacji,

  • bez rozpatrzenia – katalog przypadków w Zasadach wyboru….

  • rozstrzygniecie w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez IZ PO KL,

  • można wycofać odwołanie przed upływem terminu rozpatrzenia (brak możliwości wniesienia skargi do sądu)

  • uwzględnione - powtórna ocena formalna lub merytoryczna + opinia eksperta

  • nieuwzględnione - uzasadnienie (pouczenie o możliwości wniesieniaskargi do sądu administracyjnego),

   Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla PO


  Wykorzystanie rezerwy finansowej

  projekty ocenione pozytywnie w procedurze odwoławczej,

  kolejne projekty z listy rankingowej,

  nowy konkurs,

  przy zachowaniu zasady równego traktowania beneficjentów w ramach konkursu

  Wykorzystanie rezerwy finansowej


  Negocjacje
  Negocjacje

  • wszystkie projekty rekomendowane do dofinansowania,

  • dotyczą zakresu merytorycznego i budżetu, metodologii liczenia kosztów pośrednich,

  • rozpoczęcie procedury negocjacji w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma informującego i zakończenie w ciągu 20 dni,

  • jedna możliwość poprawienia wniosku,

  • możliwe zwiększenie wartości projektu - do 5%

  • w przypadku rezygnacji z podpisania umowy – bez prawa do protestu / odwołania / skargi do sądu


  Za czniki do umowy
  Załączniki do umowy

  • niedostarczenie kompletu (2 egzemplarze) w terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie!!!

  • lista wymaganych załączników – dokumentacja

  • ocena treści załączników przez IP2 (brak podpisów/pieczęci osób uprawnionych, niewłaściwe upoważnienia do reprezentacji i podpisywania dokumentów, …. , nieprawidłowe poświadczenia za zgodność z oryginałem, błędy rachunkowe w harmonogramie płatności, itp.)


  Podpisywanie um w

  zatwierdzony wniosek po negocjacjach,

  poprawne, w komplecie i w terminie złożone załączniki,

  standardowy wzór umowy,

  w siedzibie IP2 / korespondencyjnie,

  złożenie zabezpieczeń realizacji umowy,

  lista umów podpisanych sukcesywnie zamieszczana na stronie internetowej oraz siedzibie IP2 (nie rzadziej niż raz na miesiąc)

  Podpisywanie umów


  Dzi kuj za uwag
  Dziękuję za uwagę

  IP2 PO KL w MSWiA

  e-mail: [email protected]  ad