Projekto “ Debat ų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą” veiklų vertinimai - PowerPoint PPT Presentation

Projekto debat metodikos integravimas formaliojo vietimo sistem veikl vertinimai
Download
1 / 71

 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projekto “ Debat ų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą” veiklų vertinimai. 2011-2012. Dr. Au š ra Pocienė. Seminarai mokytojams Mokytojų vertinimai. Taip pat mokytojai paminėjo, kad:. vysto komunikacinius darbo įgūdžius, lavina loginį ir kritinį mąstymą;

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Projekto “ Debat ų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą” veiklų vertinimai

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekto debat metodikos integravimas formaliojo vietimo sistem veikl vertinimai

Projekto Debat metodikos integravimas formaliojo vietimo sistemveikl vertinimai

2011-2012

Dr. Aura Pocien


Seminarai mokytojams mokytoj vertinimai

Seminarai mokytojamsMokytoj vertinimai


Taip pat mokytojai pamin jo kad

Taip pat mokytojai paminjo, kad:

 • vysto komunikacinius darbo gdius, lavina login ir kritin mstym;

 • leidia atsiskleisti mokiniams, kurie paprastai sunkiai save realizuoja;

 • padeda pasirengti samprotaujamam rainiui ir kalbjimo skaitai (lietuvi k.).


Taip pat mokytojai pamin jo kad1

Taip pat mokytojai paminjo, kad:

 • kartais programa "spaudia" ir pamokos laikas per trumpas,

 • kai kuriose pamokose (pvz., tikybos) svarbu asmeninis santykis su problema, ne tik problemos argument ir rodym imanymas.


K rybin s dirbtuv s mokytoj vertinimai

Krybins dirbtuvsMokytoj vertinimai


Kokius debat metodus nusprend te integruoti savo dalyko pamokas

Kokius debat metodus nusprendte integruoti savo dalyko pamokas?

 • Forumo debatai

 • Karlo Poperio debatai

 • Karusel

 • Krymin apklausa

 • Diskusija

 • Ledlauis

 • Rinkits mus

 • Quck writing

 • Skurys

 • Taip ir , taip, bet

 • Trigubas kalbjimas

 • Vertinimo langas

 • mogeliukas

 • Psichologiniai aidimai

 • Kalba ekspromtu

 • Girdti alia esant

 • Sniego gnit

 • Kaip kurti klass bendruomen

 • 4 kampai

 • Debatai ratu

 • Darbas poroje

 • Dual entry diary


Kaip sek si rengti ias metodin s med iagos dalis j s dalykui n 39

Kaip seksi rengti ias metodins mediagos dalis Js dalykui? n=39


Kas buvo sunkiausia integruojant debat metodik j s dalyk n 47

Kas buvo sunkiausia, integruojant debat metodik Js dalyk? (n=47)

34 nebuvo nieko sunkaus

13 kilo ioki toki sunkum:

 • reikjo drsinti vaikus, skatinti savarankikai mstyti,

 • nepakankamas mokini ini lygis, retorini gdi stoka,

 • sunku buvo pradti, rengti pamok planus,

 • bt buv lengviau, jei pati mokytoja turt geresnius debatavimo gdius.


Projekto debat metodikos integravimas formaliojo vietimo sistem veikl vertinimai

Kokis dar informacijos, mediagos ar mokym reikt, kad galtumte geriau integruoti debat metodik savo dalyk? (n=47)

7- nieko nereikt

40 dar reikt:

 • knygos klass vadovui (visko vienoje knygoje),

 • vadovli su pavyzdiais ir anketomis, metodins mediagos,

 • rayt pavyzdi, vaizdins mediagos,

 • dar daugiau praktini mokym - tvirtinti konferencijos metu suinotus metodus,

 • visko, k js dar galtumte pasilyti.


Seminarai klasi aukl tojams mokytoj atsakymai

Seminaraiklasi aukltojamsMokytoj atsakymai


I klas s vadovui aktualiausi klausimai problemos

I. Klass vadovui aktualiausi klausimai, problemos

 • mokini abejingumas ir pasyvumas, nenoras niekur dalyvauti

 • iniciatyvos ir savarankikumo stoka, ema savivert

 • pilietikumo trkumas

 • kritiniomstymo nebuvimas

 • baim laisvai reikti savo mintis

 • pamok lankomumo, drausms, motyvacijos probl.

 • didelis mokini uimtumas

 • tv nenoras gilintis vaik problemas, nenoras bendradarbiauti

 • mokiniai eidinja mokytojus

 • vaikai i asociali, socialins atskirties eim

 • ryki finansin diferenciacija

 • vaikai i emigrant eim

 • atstumti vaikai, patyios klasje

 • smurtas, iaurumas, tolerancijos stoka

 • neigiama blog lyderi taka

 • klass bendruomens nebuvimas

 • agresyvs, hiperaktyvs vaikai bei mokiniai su spec. poreikiais

 • aling proi plitimas (alkoholis, tabakas, narkotikai)

 • berniuk ir mergaii tarpusavio santykiai, lytinis aukljimas


Ii klas s vadovui aktualiausi klausimai problemos

II. Klass vadovui aktualiausi klausimai, problemos

 • Administracijos pagalbos stoka

 • Literatros, metodins mediagos bei technini priemoni stoka

 • Esamos literatros atotrkis nuo realybs, ji nesusisteminta

 • Aktuali klass valandli tem pasirinkimas

 • Didels laiko snaudos, ruoiantis klass valandlei

 • Nra galimybs kolegoms bendrauti virtualiai, dalintis patirtimi

 • Prastas klass valandli lankomumas, abejingumas

 • Reikalavimas kas savait vesti po klass valandl

 • Sunku surasti bendr laik valandlei profiliuotose klasse

 • Neaikus klass vadovo vaidmuo: globjas ar darbo kuratorius, vadovo ir aukltinio santykis kiek esi atsakingas u aukltin

 • Klass vadovo apmokjimas (darbo vertinimas)


Kokias aukl tini savybes ar g d ius leis ugdyti debat metodikos panaudojimas klas s valand l se

Kokias aukltini savybes ar gdius leis ugdyti debat metodikos panaudojimas klass valandlse?

 • Aktyvum

 • Gebjim argumentuoti

 • Atsakingum

 • Atvirum

 • Bendradarbiavim, komandin darb

 • Bendrumo jausm

 • Tolerancij

 • Drs reikti savo nuomon

 • Draugikum

 • Gebjim iklausyti,

 • gerbti kito nuomon

 • Ikalb, gebjim reikti mintis

 • Kalbos kultr

 • Kantryb

 • Kritin mstym

 • Komunikabilum

 • Krybingum

 • Lyderyst

 • Login mstym

 • Gebjim nugalti scenos baim

 • Neabejingum

 • Pakantum

 • Pareigingum

 • Pasitikjim

 • Patriotikum, pilietikum

 • Gebjim sprsti problemas

 • Savo nuomons turjim

 • ingeidum


Klas s valand l s su integruota debat metodika klas s vadov vertinimai

Klass valandlssu integruotadebat metodikaKlass vadov vertinimai


Lyginant su ankstesn mis klas s valand l mis kokius velgiate privalumus taikant debat metodik

Lyginant su ankstesnmis klass valandlmis, kokius velgiate privalumus, taikant debat metodik?

 • Vaikai aktyvesni

 • Atsakingesni

 • Atviresni

 • Vaikams domiau

 • Draugikesn klass atmosfera

 • Daugiau teigiam emocij

 • Geresnis darbas grupse

 • Daugiau ireikiani savo nuomon, net ir nedrsij

 • Dauguma kalbjo vieai

 • Didesn galimyb bti igirstam

 • Labiau geba sekti pagrindin mint

 • Didesn pagarba vienas kitam

 • Geresnis sigilinimas tem

 • Argumentuota kalba

 • Mokjimas iklausyti

 • Daugiau savarankikai ruoiasi, ieko mediagos

 • Vaikams domiau, kai gali ginytis

 • Didesn mini vairov

 • Lengvesnis mokytojo darbas

 • Didesn uuojauta, tolerancija

 • Didesnis susidomjimas vienas kitu


Koki sunkum ar metodikos taikymo tr kum pasteb jote

Koki sunkum ar metodikos taikymo trkum pastebjote?

 • Ne visi mokiniai idrsta sakyti savo nuomon. Drsieji ugoia kitus, bet, daniau vedant tokias valandeles, idrst ir tyleniai.

 • Truputi trko laiko, vaikai nori diskutuoti ilgiau.

 • Reikia imanyti debat taisykles.

 • Ruoiantis valandlei, reikalingos laiko snaudos.


Projekt rengimo seminarai mokytoj vertinimai

Projekt rengimo seminaraiMokytoj vertinimai


Projekto debat metodikos integravimas formaliojo vietimo sistem veikl vertinimai

Kkios seminaro metu igirstos idjos, informacijai koleg ar ekspert Jums bus naudingiausia ateityje?

 • inios apie debatus ir j formas

 • Debat panaudojimas pamokose ir projektinje veikloje

 • Debat panaudojimas darbe su vaikais ir j tvais

 • Darbas per klass valandles

 • aidybin veikla

 • Interaktyvios metodikos panaudojimas

 • Savo rayt projekt reikalingumo vertinimas

 • Koleg patirties permimas

 • Asociacija kitas variantas

 • Galimybs teikti paraikas

 • Projekt tem pasirinkimas

 • Projekto rengimo struktra, praktiniai patarimai

 • Projekto tiksl ir udavini formulavimas

 • Geros paraikos parengimas, paraik pildymo klaidos

 • Komandos sutelkimas

 • Projektus finansuojani fond puslapiai


Kuo debat metodikos taikymas jums bus naudingas rengiant projektus ateityje

Kuo debat metodikos taikymas Jums bus naudingas, rengiant projektus ateityje?

Pads:

 • Efektyviai generuoti idjas

 • Apibrti problemas, svokas ir tikslus

 • Aikiai dstyti mintis, argumentuoti

 • Vystyti login mstym

 • traukti mokinius projektin veikl

 • Skatinti pilietines iniciatyvas

 • Organizuoti renginius

 • Pavairinti veikl rat

 • Plsti akirat

 • Rengti pilietikumo, socializacijos programas

 • Dirbti grupse


Projekto debat metodikos integravimas formaliojo vietimo sistem veikl vertinimai

Kokios papildomos informacijos, mediagos ar mokym Jums reikt, kad galtumte geriau integruoti debat metodik, rengiant projektus?

 • Apie kitus debatavimo stilius, ne tik K. Poperio

 • Apie debat panaudojim ikimokyklinse staigose

 • Daugiau konkrei pavyzdi

 • Daugiau metodins mediagos, literatros apie debat mokym

 • Daugiau laiko inioms sisavinti

 • Daugiau padalomosios ir vaizdins mediagos

 • Daugiau pai debat praktins patirties


Integruotos pamokos mokini vertinimai

Integruotos pamokosMokini vertinimai


Taip pat moksleiviai min jo

Taip pat moksleiviai minjo:

 • Padeda nugalti baim, daniau reikiant nuomon domiomis temomis

 • Galima naudoti angl kalb praktikoje

 • Gerina ikalb, odyn

 • Lavina kalbjim ekspromtu

 • Padeda greiiau ir kur kas tiksliau rasti tinkamus argumentus, susidaryti objektyvesn nuomon

 • Padeda siminti pamokoje suinot informacij

 • Tokios pamokos domesns nei prastos


Taip pat moksleiviai min jo1

Taip pat moksleiviai minjo:

Mokytoja daugiau dmesio turet skirti visai klasei, ne vien geriausiems mokiniams

Nepakankamai moku angl kalb

Atima labai daug laiko

Atsiranda daugiau abejoni dl informacijos srauto

Debatai padeda pasiruoti skaitai, bet maai padeda egzamine

Kartais norisi pasiruoti i anksto

Per maa laiko visiems pasisakyti

Nemgstu vieai kalbti, nepatinka bti dmesio centre

Nevienod galimybi mokiniams sunku debatuoti, kadangi nevienodas mstymo ir kalbjimo anglikai tempas

Trksta laiko gramatikai

Ilgai trunka pasikartoti


Vie ieji ir forumo debatai mok sleiv i vertinimai

Vieieji ir Forumo debataiMoksleivi vertinimai


Dalyvavimas debatuose

Dalyvavimas debatuose

I 1310 dalyvi stebjo arba dalyvavo:

 • 66%- vieuosiuose debatuose

 • 18%- forumo debatuose

 • 16%- abiej tip debatuose

  I 1290 dalyvi

 • 3% - dalyvavo kaip kalbtojai

 • 89% - tik stebjo debatus

 • 8% - ir stebjo, ir debatavo


I kaip debatai padeda arba ne ugdyti ias moksleivio savybes

I. Kaip debatai padeda arba ne ugdyti ias moksleivio savybes?


Ii kaip debatai padeda arba ne ugdyti ias moksleivio savybes

II. Kaip debatai padeda arba ne ugdyti ias moksleivio savybes?


Iii kaip debatai padeda arba ne ugdyti ias moksleivio savybes

III. Kaip debatai padeda arba ne ugdyti ias moksleivio savybes?


Labai domu domu argumentai

Labai domu, domu - argumentai

 • Aktualios temos

 • Nuomoni vairov

 • Nauji mons

 • Nauji ikiai

 • Patinka argumentuotas ginas

 • Galimyb reikti savo nuomon vieai

 • Puiki ikalba, lavina oratorinius sugebjimus

 • Ugdo pasitikjim savimi

 • Lavina angl kalb

 • Pleia akirat

 • Moko mstyti

 • Moko girdti kitus

 • Komandinis darbas

 • Pads, stojant universitet


Nei domu nei ne domu argumentai

Nei domu, nei nedomu- argumentai

 • Aktualios temos apie mums svarbius dalykus

 • domiai debatuoja

 • Argumentuoja, pagrindia savo nuomon

 • Patiko komandinis darbas

 • Bna domi tem, bna ne

 • Atsibodusios temos, per rimtos

 • Man neaktualu

 • Daug svok, kuri nesuprantu

 • Nesuprantu, apie k kalba ir kokia i to nauda

 • Itsti debatai

 • Kalbtojai ne visada riliai kalba, nieko naujo nepasako, nelabai utikrintai jauiasi

 • Mans nedomina bendravimas su kitais monmis


Ne domu visi kai ne domu argumentai

Nedomu, visikai nedomu- argumentai

 • Domiuosi kitais dalykais

 • Nedomi, jau nusibodusi tema

 • Kalbtojai atmintinai imok kalb, o tai nedomu

 • Labai nuobodiai kalba

 • Man tai neaktualu


Baigiamoji konferencija inovatyvi ugdymo metod sklaida

Baigiamojikonferencija"Inovatyviugdymometodsklaida"


 • Login