LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL Juliol de 2010 - PowerPoint PPT Presentation

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL
Download
1 / 42

 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL Juliol de 2010. Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. 2. El nou títol Instal·lacions de telecomunicacions 11:00 – 11:30 h. 1. La nova FP 9:30 -10:30 h. Dilluns dia 5. 3. Exemples de distribucions curriculars

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL Juliol de 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


La nova formaci professional juliol de 2010

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Juliol de 2010

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats


La nova formaci professional juliol de 2010

2. El nou títol

Instal·lacions de telecomunicacions

11:00 – 11:30 h

1. La nova FP

9:30 -10:30 h

Dilluns dia 5

3. Exemples de distribucions curriculars

11:30 – 12:00 h

4. Programació de mòduls professionals

12:00 – 14:30 h


La nova formaci professional juliol de 2010

Dimarts dia 6

4. Programació de mòduls professionals

9:30 – 14:30 h


La nova formaci professional

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL

ÍNDEX

1. La Formació Professional a la LOE

2. Els nous currículums

3. Implantació dels nous cicles

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats


La nova formaci professional1

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL

1

La Formació Professional a la LOE

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats


El model de formaci professional a la loe

El model de Formació Professional a la LOE

FP

Inicial (LOE)

Ocupacional

Contínua

Administració

educativa

Administració laboral

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats


La nova formaci professional juliol de 2010

PPAS

PPAM

PQPI

(C)(A B)

La FP, un itinerari professionalitzador al servei de les persones i les empreses

Itinerari professionalitzador

UNIVERSITAT

PPAS Preparació proves accés GS (IES i CFPA)

T

R

E

B

A

L

L

M

Ó

N

L

A

B

O

R

A

L

R

C

PPAM Preparació proves accés GM (CFPA)

CFGS

CFGM, CFGS, PPAS presencial i a distància

CFGM

BATX

C

ESO

Certificació acadèmica i professional


El model de formaci professional a la loe1

Llei 5/2002

El model de Formació Professional a la LOE

Marc normatiu

Reials Decrets: 1128/2003

1416/2005

Projecte decret Ordenació FP a Catalunya

Reial Decret 1538/2006

LOE 2/2006

 • Regula elCatàleg Nacional

 • de Qualificacions

 • (INCUAL)

 • Actualització de les famílies professionals –26-

 • Art. 39-44 FP

 • Manté l’estructura en CFGM

 • i CFGS

 • Condicions d’accés

 • Art.30

 • PQPI

Projecte decret pel qual es regulen els PQPI

 • Ordenació FP:

 • Estructura dels títols, mòduls.

 • Mesures flexibilitzadores

 • Proves d’accés i d’obtenció de títols

 • Curs preparació prova d’accés

 • Integració de les ofertes d’FP.

 • Estableix el CNQP.

 • Títols i Certificats de professionalitat en base al Catàleg Nacional de QP.

Projecte decret que estableix el Catàleg de Qualificacions Professionals a Catalunya


El model de formaci professional a la loe2

El model de Formació Professional a la LOE

Els títols de tècnic i tècnic superior, els programes de qualificació professional inicial i els certificats de professionalitat s’agruparan en les 26 famílies professionals que estableix el catàleg de qualificacions professionals:

Famílies professionals

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats


El model de formaci professional a la loe3

El model de Formació Professional a la LOE

 • Què implicarà el nou catàleg de títols?

 • Actualització dels títols existents a nous requeriments tecnològics i necessitats del perfil professional.

  Exemple:

  TS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (TS en Anàlisi i control) incorpora la qualificació d’Assajos microbiològicsi biotecnològics

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats


El model de formaci professional a la loe4

El model de Formació Professional a la LOE

Què implicarà el nou catàleg de títols?

 • Incorporació de nous títols

  Exemples:

  T. Instal·lacions de telecomunicacions

  T. Emergències sanitàries

  TS. Eficiència energètica i energia solar

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats


El model de formaci professional a la loe5

El model de Formació Professional a la LOE

Què implicarà el nou catàleg de títols?

 • Creació d’un títol a partir de dos títols anteriors:

  Exemple

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats


El model de formaci professional a la loe6

El model de Formació Professional a la LOE

Què implicarà el nou catàleg de títols?

 • Creació de dos títols a partir d’un títol anterior:

  Exemple

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats


El model de formaci professional a la loe7

El model de Formació Professional a la LOE

Què implicarà el nou catàleg de títols?

 • Eliminació d’alguns títols actuals:

Exemple :

Es preveu en un futur l’eliminació del Tècnic en Laboratori, ja que no hi ha qualificacions de nivell 2 relacionades amb el perfil actual d’aquest títol

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats


El model de formaci professional a la loe8

El model de Formació professional a la LOE

 • Unitat de competència:

 • agregat mínim de competències professionals susceptible de reconeixement i acreditació parcial.

Qualificació professional:

conjunt de competències

Professionals amb significació en l’ocupació.

UC1

UC2

Les UC són l’element de transferència

entre els sistemes de FP: PQPI,

títols i certificats de professionalitat

QP1

QP1

QP1

QP1

UC3

Catàleg de Qualificacions Professionals (QP)

QP2

QP2

QP2

QP2

UCn

QP3

QP3

QP3

QPn

QPn

QP1

UC1

Exemple: “Muntatge i manteniment de sistemes de

telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades”

Exemple: “Muntar i mantenir sistemes de telefonia

amb centraletes de baixa capacitat”

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats


La nova formaci professional juliol de 2010

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS PUBLICADES AL BOE

Família Professional d’Electricitat i Electrònica

Nivell

TÍTOL LOE

Instal·lacions de telecomunicacions


El cat leg integrat de qualificacions

El catàleg integrat de qualificacions

Títols i PQPI

(Administració educativa)

Almenys 1 Qualificació

(RD1538)

Certificat de

professionalitat

(Administració laboral)

1 Qualificació

Catàleg

Qualificacions

CFGS

Qualificació N3

Certificat Professionalitat

Qualificació N3

CFGS

Certificat Professionalitat

Qualificació N3

Certificat Professionalitat

Qualificació N2

CFGM

Certificat Professionalitat

Qualificació N2

Certificat Professionalitat

Qualificació N1

PQPI

Certificat Professionalitat

Qualificació N1

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats


Relaci entre certificat professionalitat t tol d fp

Relació entre Certificat Professionalitat – Títol d’FP

 • Convalida els Mòduls Professionals derivats d’UC1, si té els requisits acadèmics

Certificat de Professionalitat

QP1: UC1, UC2, UC3

MF1,MF2,MF3

UC1

certificada

Cicle formatiu

QP1: UC1, UC2, UC3

MP1, MP2, MP3

QP2: UC1, UC2

MP1, MP2

 • Queda exempt del Mòdul formatiu derivat d’UC1.

 • Si certifiquen totes les UC es pot sol·licitar el Certificat de Professionalitat

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats


T tol de formaci professional

Títol de formació professional

Qualificacions professionals

de referència

Formació modular

UC 1

MP 1 “n” hores

Qualificació professional 1

UC 2

MP 2 “m” hores

MP 3 “p” hores

UC 3

UF1 20 h h

MP 4 “k” hores

UC 1

Qualificació professional 2

UF2 30 h

UC 2

MP 5 “s” hores

UF3 49 h

MP 6 “n” hores

UC 2

MP 7 “m” hores

Qualificació professional 3

MP 8 “r” hores

UC 2

MP 9 “p” hores

 • Superar tots els mòduls condueix a l’obtenció del TITOL OFICIAL.

 • Superar el mòdul o mòduls associats a una unitat de competència permet , també, CERTICAR LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL (UC) DE REFERÈNCIA.

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats


La nova formaci professional2

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL

2

ELS NOUS CURRÍCULUMS

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats


La nova formaci professional3

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • El currículum dels cicles formatius s’ajustarà al Sistema Nacional Qualificacions i

  Formació Professional (Art. 39 LOE).

 • Tots els cicles tindran una durada de 2000 h . Excepcionalment algun en podrà tenir més (Exemple: per requeriments de la professió a Europa, o perquè acrediti determinats carnets professionals, etc). Desapareixen cicles de menys de 2000 h (durada un any).

 • Es manté l’estructura modular i els dos nivells de cicles formatius: CFGM i CFGS

 • La FCT es manté en els títols LOE.

 • Desapareixen els mòduls específics de Seguretat i de Qualitat de cada cicle (amb alguna excepció).

 • Es crea un mòdul de projecte als CFGS.

 • Els mòduls de FOL i Empresa i Iniciativa Emprenedora estaran presents a tots els cicles.

 • En alguns títols es podran definir ESPECIALITATS (Cursos de formació afegida de 300-400h aprox.)

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats


La nova formaci professional4

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • El currículum dels cicles formatius s’ajustarà al Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (Art. 39 LOE), es a dir:

 • L’eix vertebrador és la competència professional.

 • Un dels objectius fonamentals de la FP és l’assoliment de les competències professionals.

 • La competència professional implica capacitats, coneixements i actituds, i el que és fonamental; l’aplicació de les capacitats, coneixements i actituds als nivells requerits en el treball.

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats


La nova formaci professional juliol de 2010

CATÁLOGO NACIONAL DE

CUALIFICACIONES PROFESIONALES

(INCUAL)

CATÀLEG DE QUALIFICACIONS

PROFESSIONALS (ICQP)

CURRÍCULUMS

DELS CICLES FORMATIUS

PQPI

TÍTULOS LOE

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats


Model curricular a catalunya

Estructura del Decret d’un Títol

El

perfil

professional

El perfil professional ve determinat per:

Les qualificacions professionals incloses en el títol.

Model curricular a Catalunya

La competència general.

Les competències professionals, personals i socials.

El

Currículum

Els Objectius

generals

?

Els Mòduls

professionals

organitzats

en

Unitats

Formatives

?

Espais

Professorat

: centres

públics i privats.

Convalidació entre mòduls

LOGSE i LOE

Correspondència entre unitats de competència i mòduls

professionals.

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

La competència general


Model curricular a catalunya1

Model Curricular a Catalunya

Organització Modular del títol

 • Mòduls professionals associats a una o més unitats de competència.

 • Mòduls de suport (formació de base de cada títol).

 • Mòduls complementaris.

 • Mòduls transversals a tots el títols :

  • Formació i orientació laboral (FOL)

  • Empresa i iniciativa emprenedora (EIE)

 • Mòdul de síntesi en CFGM i mòdul de projecte en CFGS

 • Mòdul d’idioma i utilització de la llengua anglesa com a metodologia treball

 • Mòdul de FCT : 350-400 h.

 • Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  Model curricular a catalunya2

  Model curricular a Catalunya

  Els mòduls professionals s’organitzen en:

  Unitats formatives

  Organització del mòdul en unitats més petites (aprox. 30h-60h.) que:

  • Tenen coherència didàctica per a l’aprenentatge.

  • Tenen valor i sentit en el treball.

  • Faciliten l’accés de les persones adultes a la formació (formació al llarg de la vida).

  • Poden ser ofertades per a la formació contínua.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  Model curricular a catalunya3

  Model curricular a Catalunya

  Les Unitats formatives:

  • Són unitats avaluables i certificables.

  • La superació de totes les unitats formatives donarà lloc a la superació i certificació del mòdul professional

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  La nova formaci professional juliol de 2010

  Mòdul professional

  09 . Electrònica aplicada

  Cicle formatiu: Instal·lacions de Telecomunicacions

  Certificat

  Mòdul Professional

  UF1 -....

  UF2 -....

  UF3 – Electrònica analògica.

  UF4 -....

  UF5-....

  Certificat

  UF3

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  Model curricular a catalunya4

  Model curricular a Catalunya

  Els mòduls professionals

  Durada dels mòduls i hores de lliure disposició

  • El mòduls tenen durada variable.

  • Alguns mòduls tenen assignades hores de lliure disposició.

  • Els centres distribuiran les hores de lliure disposició entre les UF del mòdul professional o podran crear una nova UF relacionada amb els continguts del mòdul.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  Model curricular a catalunya5

  Suma d’UF 165 h

  H.L.D 33 h

  Durada total Mòdul 198 h

  +

  Model curricular a Catalunya

  Unitats formatives

  Mòdul

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  Model curricular a catalunya6

  Model curricular a Catalunya

  Creació de mòduls nous:

  • Amb la totalitat d’hores de lliure disposició del cicle formatiu, o part d’aquestes, els centres podran crear un mòdul professional prèvia comunicació al Departament d’Educació (veure instruccions de principi de curs 2010-2011)

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  Model curricular a catalunya7

  Model curricular a Catalunya

  Elements que configuren el currículum dels mòduls

  professionals i les unitats formatives:

  • Els Resultats d’Aprenentatge (RA):és la competència que s’ha d’adquirir l’alumnat a través de l’aprenentatge.

  • Els Criteris d’Avaluació (CA):és la concreció que permet valorar si s’ha aconseguit el resultat d’aprenentatge.

  • Els Continguts associats a cada resultat d’aprenentatge (que inclouen procediments, conceptes i actituds):són el conjunt de coneixements fonamentals que l’alumnat ha d’assimilar per assolir una determinada capacitat professional.

  Els mòduls professionals:

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  Model curricular a catalunya8

  Model curricular a Catalunya

  Resultat d’aprenentatge (RA)

  UF 1: Configuració d’instal•lacions de megafonia i sonorització.

  RA3:Replanteja petites instal•lacions de megafonia i sonorització interpretant especificacions i elaborant esquemes.

  3.1. Interpreta plànols i detecta les possibles dificultats de muntatge per a canalitzacions i equips.

  3.2. Comprova l'acústica del recinte.

  3.n …

  Criteri d’avaluació (CA)

  Resultats d’aprenentatge + Criteris d’avaluació

  Conceptes a dominar en el RA

  Actituds a adquirir per assolir el RA

  Procedimients a dominar en el RA

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  M dul a

  Mòdul A

  Durada: 99 h

  Hores de lliure disposició en el mòdul: 0 h

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  L avaluaci i certificaci dels m duls i uf

  L’avaluació i certificació dels mòduls i UF

  • L’avaluació es realitzarà tenint en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació establerts en cada unitat formativa.

  • La superació del mòdul s’obté amb la superació de les unitats formatives que el componen.

  • La certificació dels ensenyaments ha de detallar les qualificacions obtingudes en cada mòdul i pot detallar les qualificacions obtingudes de les unitats formatives superades (a petició de l’alumne).

  • Els mòduls professionals acrediten les unitats de competència a les que estan associats.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  La nova formaci professional5

  LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL

  3

  IMPLANTACIÓ DELS NOUS CICLES

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  Convalidacions entre cr dits de t tols logse i m duls de t tols loe

  Convalidacions entre crèdits de títols LOGSE i mòduls de títols LOE

  • Cada decret estableix les convalidacions de mòduls/crèdits LOGSE amb mòduls dels nous títols.

  • El crèdit de FOL (LOGSE) més el nivell bàsic de PRL (prevenció de riscos

   laborals) pot convalidar el mòdul de FOL (LOE).

   També el crèdit de FOL (LOGSE) es pot convalidar per la UF d’Incorporació al treball del mòdul de FOL (LOE).

  • El mòdul de síntesi (GM) o de projecte (GS) dels nous títols queda convalidat amb el crèdit de síntesi de GM o GS (LOGSE).

  • El mòdul d’Empresa i iniciativa emprenedora (LOE) pot quedar, depenent del currículum, convalidat pel crèdit d’Administració i gestió de la PIME (LOGSE).

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  Implantaci de la nova fp

  Implantació de la nova FP

  • A la FP, la implantació dels nous currículums es durà a terme a mesura que s’estableixin les noves titulacions (RD).

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  Procediment per completar la fp logse

  Procediment per completar la FP LOGSE

  Ordre del Departament d’Educació que regula el procés de

  compleció de la FP LOGSE (Ordre EDU/362/2009):

  • El curs 2009-2010 es va iniciar la implantació de 24 títols de FP (LOE) i l’extinció

   d’altres 24 títols derivats de l’antiga LOGSE.

  • El curs 2010-2011 s’implantaran 10 títols més.

  Quines persones poden completar els ensenyaments

  extingits?

  Les persones que:

  • Hagin estat escolaritzades en un cicle formatiu i hagin superat almenys 1 crèdit.

  • Hagin estat inscrites en proves d’obtenció de títols i hagin superat almenys

   1 crèdit.

  • Hagin estat inscrites en el procés d’acreditació de competències i hagin acreditat almenys 1 unitat de competència.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  Procediment per completar la fp logse1

  Procediment per completar la FP LOGSE

  Ordre del Departament d’Educació que regulael procés de

  compleció de la FP LOGSE:

  On es podran completar els ensenyaments extingits?

  Cicles inclosos en convocatòries d’obtenció de títol (POT) o d’acreditació de competències

  Cicles impartits en

  modalitat

  presencial

  Cicles impartits en

  modalitat

  a distància

  Compleció al centre on es va formalitzar la darrera matrícula

  Compleció a l’Institut d’Educació Secundària Obert de Catalunya

  Compleció al centre on es va presentar per darrera vegada

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  Procediment per completar la fp logse2

  Procediment per completar la FP LOGSE

  Ordre del Departament d’Educació que regula el procés de

  compleció de la FP LOGSE:

  Com es podran completar els ensenyaments?

  Mitjançant

  Activitats de recuperació i avaluació (AR), puntuals o continuades

  Mitjançant proves d’avaluació (PA)

  PA durant 2 cursos posteriors extinció del darrer curs del cicle

  Exalumnes

  Alumnat del centre amb crèdits pendents de curs anteriors extingits.

  AR fins extinció total cicle

  Presentats a POT i Acreditació de C. al centre

  PA durant 2 cursos posteriors a l’inici de l’extinció del cicle

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  Convocat ries en el proc s d extinci dels t tols logse

  Procediment per completar la FP LOGSE

  Convocatòries en el procés d’extinció dels títols LOGSE

  2010-11

  2011-12

  2012-13

  2013-14

  2 c PA

  2 c PA

  2n curs CF i

  AR de 1r

  2c PA

  2 c PA

  2 c PA

  2n i 3r curs AR de 1r

  3r curs i

  AR de 1r i 2n

  2 c PA

  2 c PA

  1r curs CF

  Si cal, es convoca POT

  1r i 2n curs

  POT LOE

  FCT: es podrà fer durant els dos cursos següents a l’extinció del cicle

  2c PA: dues convocatòries de proves d’avaluació - 1a. de l’1 al 30 de novembre i 2a. de l’1 al 30 d’abril. Inscripció: 1 al 15/10 i 1 al 15/03.

  AR: Activitats de recuperació.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


 • Login