BETA-ADRENERJİK RESEPTÖR BLOKERLERİ - PowerPoint PPT Presentation

Beta adrenerj k resept r blokerler
Download
1 / 28

 • 298 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BETA-ADRENERJİK RESEPTÖR BLOKERLERİ. Doç.Dr.M.Kemal Yıldırım.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BETA-ADRENERJİK RESEPTÖR BLOKERLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Beta adrenerj k resept r blokerler

BETA-ADRENERJK RESEPTR BLOKERLER

Do.Dr.M.Kemal Yldrm


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • Bu ilalar beta-adrenerjik reseptrleri reversibl bir ekilde bloke ederek sempatoadrenal sistem stimlasyonunun veya izoproterenol ve dier beta-mimetik ilalarn eitli yaplar zerindeki etkilerini kompetetif bir ekilde antagonize ederler.


Temel farmakoloj k zell kler

TEMEL FARMAKOLOJK ZELLKLER

 • 1.Selektiflik (seicilik):Beta-blokerlerin ou 1 ve 2 reseptrlere kar ayn derecede yksek afinite gsterirler ve bunlarn her ikisini de ayn derecede bloke ederler; bunlara selektif-olmayan (non-selektif) ilalar ad verilir.

 • 1 reseptrlere selektif etki gsteren ilalara kardiyoselektif ilalar denir:bisoprolol, atenolol, asebutolol, betaksolol, metoprolol gibi.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 2.ntrinsik sempatomimetik etkinlik (SE):Baz beta-bloker ilalar parsiyel agonisttir;yani beta-reseptrleri duruma gre bloke veya aktive ederler.

 • SEsi en yksek olan beta-bloker pindololdr. Dier SEli ilalar oksprenolol, asebutolol,karteolol ve seliprolol.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • Bu tr ilalarn bronkospazma veya periferik spastik damar hastalklarna ya da kalp blokuna eilimi olan kimselerde tercih edilmesi tavsiye edilir.

 • Propranololun SEsi yoktur.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 3.Lipofilikliin derecesi ve buna bal farmakokinetik farklar:Bata propranolol olmak zere,beta-blokerlerin ou fazla lipofiliktir.

 • Bazlar ise hidrofiliktir:Atenolol,betaksolol,bisoprolol, karteolol,nadolol,sotalol.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 4.Membran stabilizasyonu:Propranolol ve dier baz beta-blokerler, eksitabl hcrelerin sitoplazma membranndaki Na+ kanallarn bloke ederler, bylece memran depolarizasyona kar korurlar.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 5.Melez(hibrid) etkinlik:

 • Seliprololun 2 agonisti olmasna bal vazodilatr ve bronkodilatr etkileri yannda,2 adrenerejik reseptr bloker etkisi de vardr.

 • Karvedilolun 1 adrenerjik reseptr blokeri ve hafif kalsiyum kanal blokeri etkinlii vardr.

 • Labetolol beta reseptrler yannda 1 reseptrleri de bloke eder.


Selektif olmayan beta blokerlerin farmakolojik zellikleri

Selektif olmayan beta-blokerlerin farmakolojik zellikleri

 • Propranolol

 • Tam bir antagonisttir.

 • ntrinsik sempatomimetik etkinlik(SE) gstermez.

 • Lokal anestezik etki gsterir.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 1.Kalp damar sistemi ile ilgili etkileri:

 • Kalbin kontraktilitesini ve at hzn azaltr(negatif inotropik ve negatif kronotropik etki).

 • Kalbin yapt ii ve oksijen tketimini belirgin ekilde azaltr.

 • Kalpte iletim sistemini yavalatr.

 • Beyin damarlar hari btn damar yataklarnda kan akmn azaltr(2 bloker etki).

 • Antitrombositik etki.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 2.Bronlar:

 • Hava yollarnn rezistansnda artma yapar(Bron ve broniyollerin 2-reseptrlerini bloke ettii iin).

 • Astma krizine yol aabilir.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 3.Metabolik etkileri:

 • Lipositlerdeki 1 ve 3 reseptrleri bloke ederek lipolizi inhibe eder.

 • Hiperglisemiyi azaltr(2 bloker etki).

 • nslin salglanmasn inhibe eder(2 bloker etki).

 • Hipoglisemi komasnn taikardi,palpitasyon ve titreme gibi n belirtilerini suprese eder. Hastann nlem alma olana ortadan kalkar.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • Yksek dansiteli lipoprotein (YDL) dzeyini drr.

 • Dk dansiteli lipoprotein (DDL) dzeyini deitirmez.

 • T4 daha etkin olan T3e eviren 5-deiyodinaz inhibe eder.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 4.Renin salgsnn inhibisyonu:

 • Artm olan renin salgsn inhibe eder.

 • 5.Santral etkileri:

 • Fazla lipofilik olduu iin SSSne kolayca girer.

 • Uyuukluk, bellek bozulmas, dezoriyantasyon, halsinasyonlar, korkulu rya,uykusuzluk,yorgunluk ve isteksizlik.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • Kardiyoselektif beta-blokerlerin farmakolojik zellikleri:

 • Kardiyoselektif ilalarn,selektif olmayanlara gre balca stnlkleri unlardr:

 • 1. Astma ve dier tr obstrktif akcier hastal olanlarda daha az bronkokonstriksiyon yaparlar.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 2. Periferik damar hastal olanlarda daha az periferik vazokonstriksiyon ve ularda daha az souma yaparlar.

 • 3. Diyabetli kimselerde inslin injeksiyonuna bal hipogliseminin normale dnmesini daha az geciktirirler ve hipoglisemi belirtilerini daha az maskelerler.


Beta blokerlerin kullan ld yerler

Beta-blokerlerin kullanld yerler:

 • 1.Hipertansiyon

 • 2.Angina pektoris

 • 3.Baz taiaritmiler

 • 4.Akut myokard infartsnun tedavisi ve infarkts sonras proflaksi (sekonder proflaksi):


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • nfarkts blgesinin genilemesini kstladklar ve

 • Ventrikl fibrilasyonu insidensini azaltabildikleri saptanmtr.

 • 5.Hipertiroidizm:

 • Antitiroid ilalarla yaplan tedaviye yardmc olarak veya

 • Cerrahi giriimden nce tek bana


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 6.Hipertrofik obstrktif kardiyomyopati:myokard geveterek aorttaki darl azaltr.

 • 7.Kronik konjestif kalp yetmezlii:Yetmezlik halinde oluan ar sempatoadrenal stimlasyonun olumsuz etkilerini nler.

 • 8.Migren


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 9.Feokromasitoma

 • 10.Glokomun lokal tedavisi:Timolol maleat, karteolol, betaksolol ve levobunolol kronik ak al glokomda kullanlr.

 • 11.Anksiyete halleri

 • 12.Portal hipertansiyon


Yan tes rler

YAN TESRLER:

 • 1.Gastrointestinal bozukluklar

 • 2.Bronkokonstriksiyon

 • 3.Kalp yetmezlii

 • 4.Sins bradikardisi ve A-V blok

 • 5.Glukoza dayancn azalmas:nslinin yapt hipoglisemiyi,bu olay tamponlamaya alan refleks sempatik etkinlii azaltarak iddetlendirirler.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 6.Lipid metabolizmasnn bozulmas:Total kolesterol,DDL kolesterol ve trigliserid dzeyini arttrrlar.

 • 7.Egzersize toleransn azalmas

 • 8.Periferde kan akmnn azalmasna bal dier yan tesirler

 • 9.Kesilme sendromu ve rebound olay

 • 10.SSS ile ilgili yan tesirler


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 11.Dier yan tesirler:Beta-blokerler psriaziform,likenoid veya ekzamatz cilt lezyonlar yapabilirler.

 • Praktolol gz-deri sendromu yapabilir.

 • Beta-blokerleri uzun sre kullananlarda %20-25 orannda impotens geliebilir.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • Akut beta-bloker zehirlenmesi ve tedavisi:

 • Hafif olgularda tedavi yaplmaz,gzlem altnda tutulur.

 • Ciddi zehirlenmelerde atropin+beta stimlan ila tedavisi yaplr.


Kontrindikasyonlar

Kontrindikasyonlar

 • 1.Kalple ilgili durumlar:Ar bradikardiler,konjestif kalp yetmezlii, 2. ve 3. derece bloklar, dk debili kalp hastalklar

 • 2.Solunum yolu hastalklar:Broniyal astma mutlak, kronik obstrktif akcier hastalklar nisbi kontrindikasyon

 • 3.Periferik vaskler hastalklar


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 4.Diabetes mellitus

 • 5.SSS ile ilgili durumlar:Ar depresif hastalk

 • 6.Karacier ve bbrek yetmezlii

 • 7.Cerrahi giriimler:Kronik beta-bloker kullanan olgularda cerrahi giriim yaplmas gerekirse ila kesilmemelidir.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 8.Ya:70 yandan yukar hastalarda doz iyi ayarlanmal

 • 9.Gebelik: Beta-blokerlerin insanda ftus iin gvenli olup olmad bilinmiyor.

 • Etkilemeler:

 • nslin ve oral antidiyabetiklerin hipoglisemik etkilerini artrrlar.

 • Simetidin, propranololn presistemik eliminasyonunu inhibe eder, biyoyararlanmn artrr.


 • Login