Statistická přejímka - PowerPoint PPT Presentation

Statistick p ej mka
Download
1 / 19

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Statistická přejímka. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Tomáš Hladík, Ph.D. Systémy řízení jakosti – cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů , TF , ČZU Praha. Statistická přejímka (Acceptance sampling). představuje formu následné výběrové kontroly;

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Statistická přejímka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Statistick p ej mka

Statistická přejímka

Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Ing. Tomáš Hladík, Ph.D.

Systémy řízení jakosti – cvičení

Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, TF, ČZU Praha


Statistick p ej mka

Statistická přejímka

(Acceptance sampling)

 • představuje formu následné výběrové kontroly;

 • jejím cílem je jednoznačné rozhodnutí o tom, zda daná dávka entit (suroviny, materiál, polotovary, výrobky) splňuje nebo nesplňuje stanovené požadavky na jakost a zda má být přijata či ne;

 • je řízena podle předem stanovených pravidel (přejímací plán);

 • používá se jak při vstupní, tak při mezioperační či výstupní kontrole.


Statistick p ej mka

Základní pojmy

Rozsah dávky N – počet jednotek v dávce;

Rozsah výběru n – počet jednotek ve výběru;

Přejímací plán – kombinace rozsahu výběru, který se má použít, a příslušných přejímacích kritérií.

Ac – přejímací číslo;

Re – zamítací číslo;

AQL – přípustná mez jakosti – dohodnutá přijatelná úroveň jakosti vyjádřená jako podíl neshodných jednotek, který je pro odběratele přijatelný.


Statistick p ej mka

Členění statistických přejímek

 • Podle charakteru znaku jakosti:

 • Srovnáním (attributes),

 • Měřením (variables).

 • Podle počtu výběrů:

 • Jedním výběrem (single sampling),

 • Dvojím výběrem (double sampling),

 • Několikerým výběrem (multi sampling),

 • Postupným výběrem (sequential sampling).


Statistick p ej mka

Postup při statistické přejímce jedním výběrem

Rozsah dávky N

(lot size)

Rozsah výběru n(sample size)

Výběr

Prohlídka

Počet neshodných jednotek v dávce D

Přejímací číslo Ac

(acceptance number)

Zamítací číslo Re

(rejection number)

Rozhodnutí: přijmout / odmítnout

celou dodávku


Statistick p ej mka

Vývojový diagram statistické přejímky jedním výběrem - srovnáním


Operativn charakteristika p ej mac ho pl nu l p n ac

Operativní charakteristika přejímacího plánu L(p, n, Ac)

Operativní charakteristika představuje grafické vyjádření pravděpodobnosti L (v normách se značí Pa), že bude přijata dávka s podílem p neshodných jednotek podle aplikovaného přejímacího plánu.

Dodavatel má zájem na tom, aby dávky s nižším podílem neshodných jednotek p (dávky dobré jakosti) byly přijímány co nejčastěji.

Odběratel má zájem, aby dávky s vyšším podílem p (dávky špatné jakosti) byly co nejčastěji zamítány.


Operativn charakteristika

Operativní charakteristika

Dodavatel stanoví přípustnou úroveň jakostip1 a rizikoa, že dávky s úrovní jakosti p1budou zamítány – pravděpodobnost zamítnutí dávky s přípustným podílem neshodných jednotek p1 je jen a.

Odběratel stanoví nepřípustnouúroveň jakostip2 a malé rizikob, že dávky s úrovní jakosti p2 bude nucen přijmout – pravděpodobnost dávky s podílem p2 neshodných jednotek je jen b.


Operativn charakteristika1

Operativní charakteristika


Operativn charakteristika2

Operativní charakteristika


Operativn charakteristiky r zn p ij mac slo ac

Operativní charakteristiky – různé přijímací číslo Ac


Operativn charakteristiky r zn rozsahy v b r n

Operativní charakteristiky – různé rozsahy výběrů n


Statistick p ej mka

Řešený příklad

 • Jste v roli dodavatele, který dodává objemné dodávky ke statistické kontrole v dávkách 3.000 jednotek.

 • Na jaké přípustné mezi jakosti AQL se potřebujete dohodnout s odběratelem, aby pravděpodobnost přijetí dodávek byla alespoň 90%, když víte, že vaše dodávky obsahují v průměru 1,0 % neshodných jednotek?

 • Jaký bude rozsah výběru pro statistickou přejímku?

 • Jak dopadne přejímka dodávky, pokud budou při statistické přejímce odhaleny 4 neshodné jednotky?

 • Použijte schéma pro statistickou přejímku jedním výběrem srovnáním na obecné kontrolní úrovni II. dle ČSN ISO 2859-1.


Ur en k dov ho p smena rozsahu v b ru

Určení kódového písmena rozsahu výběru

N = 3.000 jednotek


Ur en p pustn meze jakosti aql

Určení přípustné meze jakosti AQL


Ur en rozsahu v b ru n p ej mac ho sla ac a zam tac ho sla re

Určení rozsahu výběru n, přejímacího čísla Ac a zamítacího čísla Re


Operativn charakteristika3

Operativní charakteristika


V sledky

Výsledky

 • Kódové písmeno rozsahu výběru K

 • AQL = 1,0

 • n = 125

 • Ac = 3

 • Re = 4

 • V případě zjištění 4 neshodných jednotek, bude dodávka zamítnuta.


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost


 • Login