PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 41

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012 PowerPoint PPT Presentation


  • 173 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012. KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA. 1. LATAR BELAKANG. Pengumuman Kerajaan pada 8 Mac 2012. Kadar Kenaikan Gaji

Download Presentation

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012

KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

1


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

LATAR BELAKANG

  • PengumumanKerajaanpada 8 Mac 2012.

  • Kadar KenaikanGaji

    • 13% kepada Kumpulan PengurusandanProfesionalserta Kumpulan Pelaksana (gred 1- 54)

    • 7% hingga 9% kepada Kumpulan PengurusanTertinggi

  • Kadar KenaikanGajiTahunan (KGT)

    • RM80 – RM320 - Kumpulan PengurusandanProfesionalserta Kumpulan Pelaksana

    • Peratusan yang ditetapkan - Kumpulan PengurusanTertinggi

2


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

KADAR KENAIKAN GAJI


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012

  • Definisi

    • ‘Gajibaru’ bermaksudamaungaji yang telahdiberikenaikanmengikutperatusan yang ditetapkanberkuatkuasa 1 Januari 2012.

    • ‘Gajihakiki’ bermaksudgaji yang ditetapkandigredhakikipegawaipada 31 Disember 2011.

    • ‘Kumpulan pelaksana’ bermaksudkumpulansokongandibawah SSM.


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

PEGAWAI YANG LAYAK

Guru Interim

PembantuPengursanMurid N17

PekerjaAwam – R1

PembantuTadbir - N17

PegawaiTadbirDiplomatik – M41

  • Guru pesara yang dilantikkontrak

  • DGA29 dan DG41 (SR dan SM)

  • DG44 di IPG

  • SABK – DGA29 & DG41

  • Teach for Malaysia


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT PP 1/2012

  • Diberikepadapegawai yang sedangberkhidmatpadaatauselepas 1 Januari 2012.


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT PP 1/2012

  • PegawaiPerkhidmatanAwam yang masihberkhidmatdibawahsaraanLaporanGajiJawatankuasaKabinet (JKK) 1976 atauSistemSaraanBaru (SSB), merekahanyadipanjangkanperatusankenaikangajisahaja.

    • TukangMasakGred N1

    • PPPBS Gred DG6

    • PPPBS Gred DG8

    • PPPLD Gred DGA5


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT PP 1/2012

  • Pegawai yang tidaklayak

    • Pegawai yang dikenakanhukumantatatertibbuangkerja yang berkuatkuasapadaatausebelum 1 Januari 2012.

    • Pegawai yang bersarapadaatausebelum 1 Januari 2012.


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT PP 1/2012

PerubahanStrukturGaji


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

STRUKTUR GAJI BARU BAGI PPPS


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

STRUKTUR GAJI BARU BAGI PPPLD


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT PP 1/2012

PrinsipPemberianKenaikanGaji


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT PP 1/2012

KaedahPemindahanGaji

Amaungajibarudalam JGMM pada 1 Januari2012 ialahgajihakikipegawaipada 31 Disember 2011 ditambahdengankadarperatusankenaikangaji yang ditetapkanmengikutJadual 1 – PP 1/2012.


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

KADAR PERATUSAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT GRED DAN KUMPULAN PERKHIDMATAN – JADUAL 1 PP 1/2012


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

CONTOH KAEDAH PEMINDAHAN GAJI

PT GRED N17 - LAMPIRAN B - PP 1/2012


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

CONTOH KAEDAH PEMINDAHAN GAJI – LAMPIRAN B - PP 1/2012


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT PP 1/2012

  • Pegawai yang telahdiluluskanJadualGajiKhasUntukPenyandang (KUP) olehBahagianSaraan JPA akandiberigajibarumengikutprinsipdankaedah yang sama.

  • Contohjawatan yang terlibat:

    • Pembantu Am Pejabat N4-1

    • PenolongPegawaiTadbir N36-1


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

CONTOH KAEDAH PEMINDAHAN GAJI – LAMPIRAN C PP 1/2012


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

PEMBERIAN GAJI BARU KUP

MENGIKUT PP 1/2012

  • TindakanKetuaJabatan:

    • Kemukakansenaraipegawai yang diberigajibaru KUP menggunakan format diLampiran D – PP 1/2012 kepada JPA melaluiKementerianPelajaran Malaysia.


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

TARIKH PERGERAKAN GAJI (TPG) TAHUNAN SAMA DENGAN TARIKH KUAT KUASA

PP 1/2012 - 1 JANUARI 2012

Contoh : PembantuTadbirGred N17


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

TARIKH PERGERAKAN GAJI (TPG) TAHUNAN SAMA DENGAN TARIKH KUAT KUASA

PP 1/2012 - 1 JANUARI 2012

Contoh : PPPS DG48 (P1 Min. RM4921.15 Maks RM6798.15)

GH

2011

KG 13%

2012

PGT 2012

PGT 2013


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

TARIKH NAIK PANGKAT SAMA DENGAN TARIKH KUAT KUASA PP 1/2012 – 1.1.2012

Pegawaidiberigajibaruatasgredasalterlebihdahuludankemudiannyadiberi PGT untuktahun 2012 dalam JGMM gredasaldandiikutidenganpenetapangajipermulaandigredkenaikanpangkatmenggunakan JGMM.


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

TARIKH NAIK PANGKAT SAMA DENGAN TARIKH KUAT KUASA PP 1/2012 – 1.1.2012


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

TARIKH NAIK PANGKAT SAMA DENGAN TARIKH KUAT KUASA PP 1/2012 – 1.1.2012


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

TARIKH PERGERAKAN GAJI

  • Kenaikangajidibawah PP 1/2012 initidakmengubah TPG kecualibagipegawai yang beradadi

    • matagajimaksimummelebihisatu (1) tahunperkhidmatanpada 31 Disember 2011. Maksimumdi JGS ataudi P1, P2 atau P3 dalam JGM dibawah SSM.

    • JadualGaji KUP (perenggan 11, PP 1/2012)

  • TPG berubah 1 Januarimulai 2012.


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

TARIKH PERGERAKAN GAJI BAGI PEGAWAI GRED UTAMA C YANG TELAH BERADA DI MATAGAJI MAKSIMUM MELEBIHI SETAHUN DIBERI KENAIKAN GAJI 9% DARIPADA MATAGAJI JGS KEPADA GAJI BARU JGMM


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

PERGERAKAN GAJI TAHUNAN

  • Mulaitahun 2012 danseterusnya, PGT pegawaiadalahterhadkepadagajimaksimumdalam JGMM.

  • Contoh : Lampiran A59- Perkhidmatan Kew.


Pergerakan gaji tahunan bagi pt kew gred w17 terhad kepada gaji maksimum jgmm

PERGERAKAN GAJI TAHUNAN BAGI PT (KEW) GRED W17TERHAD KEPADA GAJI MAKSIMUM JGMM


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

JadualGajiBagiPegawai Yang BelumMemenuhiSyaratAtauTidakMenerimaOpsyenPertukaranPelantikan

  • JGMM diLampiranA, PP 1/2012 diperuntukankepada:

    • pegawai yang menerimaopsyenpertukaranpelantikantetapibelummemenuhisyaratpertukaranpelantikanmengikut PP yang berkaitandan

    • Pegawai yang tidakmenerimaopsyenpertukaranpelantikan.

  • KetuaJabatandikehendakimemohon JGMM daripadaBahagianSaraan JPA sekiranya JGMM tersebuttidakterdapatdalamLampiran A.


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

PegawaiKekal Di BawahLaporanGaji JKK 1976 Atau SSB

  • KetuaJabatandikehendakimemohonskelgaji yang barudaripadaBahagianSaraan JPA sekiranyaterdapatpegawai yang masihberkhidmatdibawahLaporanGaji JKK 1976 ataujadualgaji SSB.


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

ELAUN DAN KEMUDAHAN

  • Gajibaruinitidakmengubahelaundankemudahandibawah SSM kecualielaun yang kadarataukelayakannyaadalahberdasarkangajiataulingkungangaji.

  • Penetapankadardankelayakanelaun yang dipindaadalahsepertidiLampiran I, PP 1/2012.


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

PENETAPAN KADAR DAN KELAYAKAN ELAUN YANG DIPINDA

  • BayaranInsentif Wilayah (BIW) danBayaranInsentifPenempatan (BIP) Sabah Sarawak atau Labuan.

  • ElaunPerjalananKenderaanKelas ‘C’ BagiPegawai Yang BergajiKurangDaripada RM1820.75 Sebulan.

  • ElaunPerjalananKenderaan


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

  • BayaranInsentif Wilayah (BIW) danBayaranInsentifPenempatan (BIP) Sabah Sarawak atau Labuan.

  • Pindaan Pekeliling :

  • BIW - Perenggan 1, Lampiran G, Pekeliling Perkhidmatan Bil.7 Tahun 2007

  • BIP Sabah Sarawak Labuan - Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2010


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

  • ELAUN PERJALANAN KENDERAAN KELAS ‘C’ BAGI PEGAWAI YANG BERGAJI KURANG DARIPADA RM1820.75 SEBULAN.

  • Pindaan lingkungan gaji untuk kelayakan tuntut elaun perjalanan kenderaan kelas ‘C’ seperti di perenggan 2 Lampiran G, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2007.

  • Syarat pertimbangan hendaklah mengikut Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1984.


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

  • ELAUN PERJALANAN KENDERAAN

  • Pindaan lingkungan gaji kelayakan tuntut elaun perjalanan kenderaan seperti di perenggan 3 Lampiran G, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2007.


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

  • ELAUN-ELAUN YANG BOLEH DISELARASKAN

  • Berikutankenaikangajiini, bayaraninsentifdanelaunberikutbolehdiselaraskanmengikutgajibaharumulai 1 Januari 2012:

    • BayaranInsentif Wilayah

    • BayaranInsentifPerkhidmatanKritikal

    • BayaranInsentifPedalaman

    • BayaranLebihMasa

    • ElaunGangguan

    • ElaunPenanggunganKerja

    • ElaunPemangkuan

    • BayaranbalikperbelanjaantidakbolehdibuatpelarasanberdasarkangajibaruiaituElaunPerjalananKenderaan, ElaunMakandanLojing.


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

TARIKH KUAT KUASA PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

PEMBATALAN

  • JadualgajibagiPerkhidmatanAwam Persekutuan dibawah SSM sebelum 1 Januari 2012.

  • Semuaperuntukandalam PP 11/2011 kecualiperenggan 68 danlampiran yang berkaitansepertiAppendiks 1, PP 1/2012.

  • Semuaperuntukandalam PP 12/2011 kecualiperenggan 46 danlampiran yang berkaitansepertiAppendiks 2, PP 1/2012.

  • Semuaperuntukandalam PP 13/2011 kecualiperenggan 92 danlampiran yang berkaitansepertiAppendiks 3, PP 1/2012.


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

PEMBERITAHUAN

  • Penghitungansemulafaedahpersaraanberdasarkan PP Bil. 1/2012.

  • No. rujukan : JPA/PEN(S)256/22-1(10) bth 12 April 2012. – MaklumatGajiAkhirBagiUrusanPembayaranFaedahPersaraan Dan FaedahTerbitanBerdasarkanPekelilingPerkhidmatanBil. 1/2012

  • KetuaJabatanhendaklahmengemukakanmaklumatmengenaiperubahangajianggotanya

    • yang bersarapadaatauselepas 2 Januari 2012

    • Meninggalduniapadaatauselepas 1 Januari 2012

  • TarikhakhirpenghantaranmaklumatkeBahagianPasca JPA : 23 April 2012 (Isnin)

  • Maklumat yang diperlukanadalahpenyataperubahangaji (KEW.8) ataucatatanpadakenyataanperkhidmatan yang telahdisahkanmengenaiemolumenterkiniberasaskan PP Bil. 1/2012.


Pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012

TERIMA KASIH


  • Login