PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012
Download
1 / 41

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012. KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA. 1. LATAR BELAKANG. Pengumuman Kerajaan pada 8 Mac 2012. Kadar Kenaikan Gaji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012' - adia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012

KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

1


LATAR BELAKANG

 • PengumumanKerajaanpada 8 Mac 2012.

 • Kadar KenaikanGaji

  • 13% kepada Kumpulan PengurusandanProfesionalserta Kumpulan Pelaksana (gred 1- 54)

  • 7% hingga 9% kepada Kumpulan PengurusanTertinggi

 • Kadar KenaikanGajiTahunan (KGT)

  • RM80 – RM320 - Kumpulan PengurusandanProfesionalserta Kumpulan Pelaksana

  • Peratusan yang ditetapkan - Kumpulan PengurusanTertinggi

2PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012

 • Definisi

  • ‘Gajibaru’ bermaksudamaungaji yang telahdiberikenaikanmengikutperatusan yang ditetapkanberkuatkuasa 1 Januari 2012.

  • ‘Gajihakiki’ bermaksudgaji yang ditetapkandigredhakikipegawaipada 31 Disember 2011.

  • ‘Kumpulan pelaksana’ bermaksudkumpulansokongandibawah SSM.


PEGAWAI YANG LAYAK

Guru Interim

PembantuPengursanMurid N17

PekerjaAwam – R1

PembantuTadbir - N17

PegawaiTadbirDiplomatik – M41

 • Guru pesara yang dilantikkontrak

 • DGA29 dan DG41 (SR dan SM)

 • DG44 di IPG

 • SABK – DGA29 & DG41

 • Teach for Malaysia


PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT PP 1/2012

 • Diberikepadapegawai yang sedangberkhidmatpadaatauselepas 1 Januari 2012.


PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT PP 1/2012

 • PegawaiPerkhidmatanAwam yang masihberkhidmatdibawahsaraanLaporanGajiJawatankuasaKabinet (JKK) 1976 atauSistemSaraanBaru (SSB), merekahanyadipanjangkanperatusankenaikangajisahaja.

  • TukangMasakGred N1

  • PPPBS Gred DG6

  • PPPBS Gred DG8

  • PPPLD Gred DGA5


PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT PP 1/2012

 • Pegawai yang tidaklayak

  • Pegawai yang dikenakanhukumantatatertibbuangkerja yang berkuatkuasapadaatausebelum 1 Januari 2012.

  • Pegawai yang bersarapadaatausebelum 1 Januari 2012.


PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT PP 1/2012

PerubahanStrukturGaji
PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT PP 1/2012

PrinsipPemberianKenaikanGaji


PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT PP 1/2012

KaedahPemindahanGaji

Amaungajibarudalam JGMM pada 1 Januari2012 ialahgajihakikipegawaipada 31 Disember 2011 ditambahdengankadarperatusankenaikangaji yang ditetapkanmengikutJadual 1 – PP 1/2012.CONTOH KAEDAH PEMINDAHAN GAJI PERKHIDMATAN – JADUAL 1 PP 1/2012

PT GRED N17 - LAMPIRAN B - PP 1/2012PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT PP 1/2012 PERKHIDMATAN – JADUAL 1 PP 1/2012

 • Pegawai yang telahdiluluskanJadualGajiKhasUntukPenyandang (KUP) olehBahagianSaraan JPA akandiberigajibarumengikutprinsipdankaedah yang sama.

 • Contohjawatan yang terlibat:

  • Pembantu Am Pejabat N4-1

  • PenolongPegawaiTadbir N36-1


CONTOH KAEDAH PEMINDAHAN GAJI – LAMPIRAN C PP 1/2012 PERKHIDMATAN – JADUAL 1 PP 1/2012


PEMBERIAN GAJI BARU KUP PERKHIDMATAN – JADUAL 1 PP 1/2012

MENGIKUT PP 1/2012

 • TindakanKetuaJabatan:

  • Kemukakansenaraipegawai yang diberigajibaru KUP menggunakan format diLampiran D – PP 1/2012 kepada JPA melaluiKementerianPelajaran Malaysia.


TARIKH PERGERAKAN GAJI (TPG) TAHUNAN SAMA DENGAN TARIKH KUAT KUASA

PP 1/2012 - 1 JANUARI 2012

Contoh : PembantuTadbirGred N17


TARIKH PERGERAKAN GAJI (TPG) TAHUNAN SAMA DENGAN TARIKH KUAT KUASA

PP 1/2012 - 1 JANUARI 2012

Contoh : PPPS DG48 (P1 Min. RM4921.15 Maks RM6798.15)

GH

2011

KG 13%

2012

PGT 2012

PGT 2013


TARIKH NAIK PANGKAT SAMA DENGAN TARIKH KUAT KUASA PP 1/2012 – 1.1.2012

Pegawaidiberigajibaruatasgredasalterlebihdahuludankemudiannyadiberi PGT untuktahun 2012 dalam JGMM gredasaldandiikutidenganpenetapangajipermulaandigredkenaikanpangkatmenggunakan JGMM.
TARIKH PERGERAKAN GAJI – 1.1.2012

 • Kenaikangajidibawah PP 1/2012 initidakmengubah TPG kecualibagipegawai yang beradadi

  • matagajimaksimummelebihisatu (1) tahunperkhidmatanpada 31 Disember 2011. Maksimumdi JGS ataudi P1, P2 atau P3 dalam JGM dibawah SSM.

  • JadualGaji KUP (perenggan 11, PP 1/2012)

 • TPG berubah 1 Januarimulai 2012.


TARIKH PERGERAKAN GAJI BAGI PEGAWAI GRED UTAMA C YANG TELAH BERADA DI MATAGAJI MAKSIMUM MELEBIHI SETAHUN DIBERI KENAIKAN GAJI 9% DARIPADA MATAGAJI JGS KEPADA GAJI BARU JGMM


PERGERAKAN GAJI TAHUNAN BERADA DI MATAGAJI MAKSIMUM MELEBIHI SETAHUN DIBERI KENAIKAN GAJI 9% DARIPADA MATAGAJI JGS KEPADA GAJI BARU JGMM

 • Mulaitahun 2012 danseterusnya, PGT pegawaiadalahterhadkepadagajimaksimumdalam JGMM.

 • Contoh : Lampiran A59- Perkhidmatan Kew.


Pergerakan gaji tahunan bagi pt kew gred w17 terhad kepada gaji maksimum jgmm
PERGERAKAN GAJI TAHUNAN BERADA DI MATAGAJI MAKSIMUM MELEBIHI SETAHUN DIBERI KENAIKAN GAJI 9% DARIPADA MATAGAJI JGS KEPADA GAJI BARU JGMMBAGI PT (KEW) GRED W17TERHAD KEPADA GAJI MAKSIMUM JGMM


Jadual BERADA DI MATAGAJI MAKSIMUM MELEBIHI SETAHUN DIBERI KENAIKAN GAJI 9% DARIPADA MATAGAJI JGS KEPADA GAJI BARU JGMMGajiBagiPegawai Yang BelumMemenuhiSyaratAtauTidakMenerimaOpsyenPertukaranPelantikan

 • JGMM diLampiranA, PP 1/2012 diperuntukankepada:

  • pegawai yang menerimaopsyenpertukaranpelantikantetapibelummemenuhisyaratpertukaranpelantikanmengikut PP yang berkaitandan

  • Pegawai yang tidakmenerimaopsyenpertukaranpelantikan.

 • KetuaJabatandikehendakimemohon JGMM daripadaBahagianSaraan JPA sekiranya JGMM tersebuttidakterdapatdalamLampiran A.


Pegawai BERADA DI MATAGAJI MAKSIMUM MELEBIHI SETAHUN DIBERI KENAIKAN GAJI 9% DARIPADA MATAGAJI JGS KEPADA GAJI BARU JGMMKekal Di BawahLaporanGaji JKK 1976 Atau SSB

 • KetuaJabatandikehendakimemohonskelgaji yang barudaripadaBahagianSaraan JPA sekiranyaterdapatpegawai yang masihberkhidmatdibawahLaporanGaji JKK 1976 ataujadualgaji SSB.


ELAUN DAN KEMUDAHAN BERADA DI MATAGAJI MAKSIMUM MELEBIHI SETAHUN DIBERI KENAIKAN GAJI 9% DARIPADA MATAGAJI JGS KEPADA GAJI BARU JGMM

 • Gajibaruinitidakmengubahelaundankemudahandibawah SSM kecualielaun yang kadarataukelayakannyaadalahberdasarkangajiataulingkungangaji.

 • Penetapankadardankelayakanelaun yang dipindaadalahsepertidiLampiran I, PP 1/2012.


PENETAPAN KADAR DAN KELAYAKAN ELAUN YANG DIPINDA BERADA DI MATAGAJI MAKSIMUM MELEBIHI SETAHUN DIBERI KENAIKAN GAJI 9% DARIPADA MATAGAJI JGS KEPADA GAJI BARU JGMM

 • BayaranInsentif Wilayah (BIW) danBayaranInsentifPenempatan (BIP) Sabah Sarawak atau Labuan.

 • ElaunPerjalananKenderaanKelas ‘C’ BagiPegawai Yang BergajiKurangDaripada RM1820.75 Sebulan.

 • ElaunPerjalananKenderaan


 • Bayaran BERADA DI MATAGAJI MAKSIMUM MELEBIHI SETAHUN DIBERI KENAIKAN GAJI 9% DARIPADA MATAGAJI JGS KEPADA GAJI BARU JGMMInsentif Wilayah (BIW) danBayaranInsentifPenempatan (BIP) Sabah Sarawak atau Labuan.

 • Pindaan Pekeliling :

 • BIW - Perenggan 1, Lampiran G, Pekeliling Perkhidmatan Bil.7 Tahun 2007

 • BIP Sabah Sarawak Labuan - Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2010


 • Pindaan lingkungan gaji untuk kelayakan tuntut elaun perjalanan kenderaan kelas ‘C’ seperti di perenggan 2 Lampiran G, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2007.

 • Syarat pertimbangan hendaklah mengikut Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1984.


 • Pindaan lingkungan gaji kelayakan tuntut elaun perjalanan kenderaan seperti di perenggan 3 Lampiran G, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2007.


 • Berikutankenaikangajiini, bayaraninsentifdanelaunberikutbolehdiselaraskanmengikutgajibaharumulai 1 Januari 2012:

  • BayaranInsentif Wilayah

  • BayaranInsentifPerkhidmatanKritikal

  • BayaranInsentifPedalaman

  • BayaranLebihMasa

  • ElaunGangguan

  • ElaunPenanggunganKerja

  • ElaunPemangkuan

  • BayaranbalikperbelanjaantidakbolehdibuatpelarasanberdasarkangajibaruiaituElaunPerjalananKenderaan, ElaunMakandanLojing.


TARIKH KUAT KUASA PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012 BERGAJI KURANG DARIPADA RM1820.75 SEBULAN.


PEMBATALAN BERGAJI KURANG DARIPADA RM1820.75 SEBULAN.

 • JadualgajibagiPerkhidmatanAwam Persekutuan dibawah SSM sebelum 1 Januari 2012.

 • Semuaperuntukandalam PP 11/2011 kecualiperenggan 68 danlampiran yang berkaitansepertiAppendiks 1, PP 1/2012.

 • Semuaperuntukandalam PP 12/2011 kecualiperenggan 46 danlampiran yang berkaitansepertiAppendiks 2, PP 1/2012.

 • Semuaperuntukandalam PP 13/2011 kecualiperenggan 92 danlampiran yang berkaitansepertiAppendiks 3, PP 1/2012.


PEMBERITAHUAN BERGAJI KURANG DARIPADA RM1820.75 SEBULAN.

 • Penghitungansemulafaedahpersaraanberdasarkan PP Bil. 1/2012.

 • No. rujukan : JPA/PEN(S)256/22-1(10) bth 12 April 2012. – MaklumatGajiAkhirBagiUrusanPembayaranFaedahPersaraan Dan FaedahTerbitanBerdasarkanPekelilingPerkhidmatanBil. 1/2012

 • KetuaJabatanhendaklahmengemukakanmaklumatmengenaiperubahangajianggotanya

  • yang bersarapadaatauselepas 2 Januari 2012

  • Meninggalduniapadaatauselepas 1 Januari 2012

 • TarikhakhirpenghantaranmaklumatkeBahagianPasca JPA : 23 April 2012 (Isnin)

 • Maklumat yang diperlukanadalahpenyataperubahangaji (KEW.8) ataucatatanpadakenyataanperkhidmatan yang telahdisahkanmengenaiemolumenterkiniberasaskan PP Bil. 1/2012.


TERIMA KASIH BERGAJI KURANG DARIPADA RM1820.75 SEBULAN.


ad